Р Е Ш Е Н И Е

                 

                № 278

 

15.11.2017г. Гр. Варна

в името на народа

 

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на девети ноември две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 секретар Г.Н.

прокурора Искра Атанасова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №372 по описа за 2017 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на възобновяване поради допуснато съществено нарушение по чл.348 ал.1 т.1 НПК. Твърди се, че първостепенният съд е допуснал нарушение при определяне на общо наказание по реда на чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК на А.В.Д. по нохд №424/13г. по описа на Районен съд Велики Преслав, като му е било определено общо най-тежко наказание от пет месеца лишаване от свобода по нохд №424/13г. РС В.Преслав и нохд №1419/15г. на РС Шумен както и на основание чл.68 ал.1 НК отделно изтърпяване на наказанието по нохд№947/09г. на РС Шумен в размер на 3 месеца лиш. от свобода отложено по реда на чл.66 НК. Приспаднал е от така определеното общо най-тежко наказание изтърпяната част от наказанието пробация по нохд №1419/15г. на РС Шумен. Постановил е и отделно изтърпяване на наказание от 6 месеца лишаване от свободза по нохд № 1469/10г. на РС Шумен.

В съдебно заседание представителят на АП изразява становище за основателност на искането.

Осъденото лице се явява в с.з. лично. Назначеният служебен защитник изразява становище за основателност на искането.

        След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от Гл.прокурор, АС- Варна прие за установено следното:

Така направеното групиране е постановено при съществено нарушение на материалния закон.

В приложената справка за съдимост са отразени пет влезли в сила съдебни акта за които е възможна комулация.

По отношение на първото от тях е настъпила реабилитация по чл.86 ал.1 т.1 НК.

При комулирането обаче, районният съд, е допуснал нарушение на  закона. 

Престъплението по нохд №424/13г. на РС В.Преслав се намира в реална съвкупност с тези по нохд№№1419/15 и 1469/10, но е в рецидив спрямо това по нохд№947/09.

При това положение е налице усложнена форма на множество престъпления, някои от които се намират едновременно в отношение на съвкупност и рецидив, като по отношение на тях следва да се приложи принципът на най-благоприятното съчетание за осъдения.

В случая, за да бъде спазен този принцип, би следвало да се образува съвкупност по нохд№424/13 и нохд №1469/10г и да се изтърпят поотделно наказанията по нохд№947/09 от три месеца лишаване от свобода и това по нохд № 1419/15г. от една година пробация. Така осъденият Д. ще следва да изтърпи общо наказание от девет месеца лишаване от свобода и една година пробация, което е по-благоприятно от така определеното му общо наказание от една година и два месеца лишаване от свобода, наложено с атакуваното определение от 14.01.2016г.по нохд № 424/13г. Наказанията лишаване от свобода следва да се изтърпят при строг режим.  На основание чл.25 ал.2 и 3 НК следва да се приспаднат изтърпяните към момента наказания лишаване от свобода.

По този начин, като не е определил при групирането общо наказание в най-благоприятния за осъдения вариант, съдът е допуснал нарушение на материалния закон – чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК. Допуснатото нарушение е съществено, по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 НПК и е основание за допускане на възобновяване на наказателното дело.

Тъй като възобновяването е в интерес на осъденото лице то групирането следва да се извърши от настоящата инстанция, без делото да се връща за ново разглеждане от първоинстанционния съд

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по по нохд №424/13г. на РС Велики Преслав по отношение определението от 14.01.16г по реда на чл.306 ал.1 НПК.

Отменя определението от 14.01.16г. на РС Велики Преслав постановено по реда на чл.306 ал.1 т.1 и 3 НПК по нохд №424/13г. и вместо него постановява:

ГРУПИРА на основание чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК наказанията наложени на осъдения А.В.Д., ЕГ№ ********** с присъди по нохд №№ 424/13г. по описа на РС В.Преслав и нохд № 1469/10г. по описа на РС Шумен като определя едно общо наказание от шест месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи при строг режим.

ПОСТАНОВЯВА  отделно изтърпяване на наказанията по нохд № 947/09г. по описа на РС Шумен от три месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи при строг режим и това по нохд № 1419/15г. по описа на РС Шумен от една година пробация.

На основание чл.25 ал.2 и 3 НК приспада изтърпяната част от така определеното общо най-тежко наказание.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.  

 

     

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                               

                                                                              2.