П Р И С Ъ Д А

 

  1      26.01.2017 г.,       гр. Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД     НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На двадесет и шести януари  ДВЕ ХИЛЯДИ И СЕДЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

Секретар  С.Д.

Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Като разгледа докладвано от съдия КОЛЕВА 

ВНОХД № 373 по описа за 2016 година

 

I.                       На основание чл.336, ал.1, т.3 от НПК ОТМЕНЯ присъда № 29/30.05.2016 година, постановена по  НОХД № 73/2014 година от Окръжен съд гр.Разград в частта, с която по отношение на подс. А.М.Х. е било прекратено наказателното производство по обвинението по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и вместо това

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.Х. с ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Разград, български гражданин, с висше образование, женен, кмет на Община Лозница, неосъждан        

За НЕВИНЕН за това, за времето от 25.07.2008г. до 16.04.2009г. в гр.Лозница, общ.Лозница, обл.Разград, в условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице /кмет на Община Лозница/, в кръга на службата си /права и задължения предоставени на кметове на общини, по реда на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ/ да е съставил официални документи /искания за финансиране (изх.№№ 03.00-3/11.02.2009г.; 03.00-10/08.04.2009г.; 37.00-4/16.04.2009г.; 03.00-9/25.07.2008г.; 03.00-12/06.10.2008г.; 03.00-13/06.10.2008г.; 03.00- 2/11.02.2009г.; 03.00-11/08.04.2009г.) до МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ и приложените към тях информационни форми приложение № 1 към чл. 21, ал. 1 и чл. 29, издавани по ред и форма предвидени в ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, които се изискват във връзка с предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти - държавна или общинска собственост, читалища и молитвени домове на религиозни институции, засегнати от бедствия/, в които удостоверил неверни обстоятелства / 1. За обект църква с.Манастирци, че на 29 и 30.01.2009г, в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени материални щети; 2. За обект джамия в с.Каменар, че на 26 и 27.03.2009г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени материални щети; 3. За обект склад „ГЗ”- гр.Лозница, че на 13 и 14.04.2009г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени материални щети; 4. За обект водосток с.Трапище, че на 14.04.2008г. и на 15.04.2007г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са наводнени жилищни сгради и дворове на жители на с.Трапище и са нанесени щети; 5. За обект дере с.Тръбач, че на 14.09.2008г, и 15.09.2008г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са наводнени жилищни сгради и дворове на жители на с.Тръбач и са нанесени щети; 6. За обект кметство и читалище с.Тръбач, че на 14.09.2008г. и 15.09.2007г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени щети; 7. За обект кметство и читалище с.Манастирци, че на 29 и 30.01.2009г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени материални щети; 8. За обект джамия с.Студенец, че на 26 и 27.03.2009г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени материални щети/, с цел да бъдат използвани тия документи като доказателство за тия обстоятелства, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по възведеното обвинение по чл.311, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.

 

II.              ПОТВЪРЖДАВА присъдата по НОХД № 73/2014 г. на РОС в останалата и част.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка пред ВКС, в 15 - дневен срок от днес.

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                              2.

 


 

М О Т И В И

 

към присъда № 1 по ВНОХД № 373 по описа за 2016 год. на

 

Варненския апелативен съд

 

Настоящото съдебно производство е по реда на чл.313 и сл. от НПК и e образувано по:

въззивен протест на прокурор при ОП Разград

въззивна жалба от адв.В.В. - защитник на подсъдимия А.Х., ЕГН ********** против присъда № 29, постановена на 30.05.2016г. по НОХД № 73/2014г.  по описа на ОC – гр.Разград.

С атакувания съдебен акт въззивникът А.Х., ЕГН ********** е бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл.254а, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за което при условията на чл.54 от НК съдът му е наложил наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК е ОТЛОЖИЛ С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ години; кумулативно РОС е наложил и наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ В ДЪРЖАВНО УЧРЕЖДЕНИЕ.

А.Х. е бил частично оправдан по първоначално предявеното му на първата инстанция обвинение по чл.254а от НК досежно отпуснатите целеви субсидии по Постановление № 72 от 30.03.2009г. за детска градина в с.Ловско в размер на 9 321.60лв., детска градина в с.Чудомир в размер на 6 897.60лв., детска градина в с.Гороцвет в размер на 9 321.60лв., детска градина в с.Трапище в размер на 4 444.80лв., детска градина в с.Сейдол в размер на 8 313.60лв., детска градина гр.Лозница в размер на 38 823.90лв., детска градина в с.Бели Лом в размер на 6 120лв. и детска градина в с.Веселина в размер на 8 160лв., общо СМР за доставка на оборудване и обзавеждане в размер на 91 403.10лв. /разлика до първоначално повдигнатото обвинение от 753 675.41лв./

А.Х. е бил оправдан изцяло по предявеното му обвинение по чл. 219, ал.4, вр. ал.3,  вр. ал. 1, вр. чл.26 ал. 1 от НК.

С атакуваната присъда на основание чл.24, ал.1, т.6 от НПК РОС прекратил по отношение на Х. воденото наказателното производство досежно обвинението по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК;

С протестираната присъда подсъдимите Г.А.А., ЕГН **********, М.Б.Х., ЕГН **********, М.М.М., ЕГН ********** и Ш.Ф.З., ЕГН ********** са били оправдани изцяло по обвинението по чл.219, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Подсъдимите Н.И.Т., ЕГН **********, Д.В.Й., ЕГН **********, Д.Р.С., ЕГН ********** и Х.Я.А., ЕГН ********** са били оправдани изцяло по обвинението по чл.212, ал.5, вр.ал.2, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК

Сторените по делото разноски РОС е възложил за заплащане на подс.А.М.Х. в полза на Държавата - сумата от 210лв. - разноски по производството по сметка на ОД МВР-Разград и по сметка на ОС-Разград сумата от 22 151 лв.

В протеста се навеждат оплаквания за необоснованост на присъдата във всичките й оправдателни диспозитиви. Твърди се, че обвинението по чл.219 от НК и кореспондиращото му по чл.212 от НК са установени, тъй като извършените СМР за възстановяване на инкриминираните обекти били в значително по-малък размер от отчетения и съответно платен на изпълнителите. Настоява се за назначаване на поредна арбитражна експертиза, която да отстраняла съществуващите според прокуратурата противоречия между заключенията на наличните по делото СТЕ. Според прокурора назначената в с.з. от 30.10.2015г. повторна СТК експертиза с три вещи лица от списъка към ОС - Русе, следва да бъде изключена от доказателствената маса, тъй като страдала от следните пороци: необективност, тенденциозност и предубеденост на вещите лица Съдът неправилно бил изключил от доказателствената маса изготвените през м.ноември 2009г. от полицейски органи /полицаи, мл. разузнавачи/ констативни протоколи за цитираните 19 обекта, относно изложените в тях обстоятелства, че е налице изпълнение и завишаване на цените с мотива, че същите не са изготвени по реда и начина, предвиден в НПК.

Оспорва се извода на РОС,  че четиримата подсъдими: А., Х., М. и З. не обладават качеството „длъжностни лица“ по см. на чл. 93,т.1,б.“б“ от НК при конкретната фактическа обстановка.

Твърди се и несправедливост на наложеното на подс.А.Х. наказание.

В крайна сметка ВАпС е сезиран с искане за отмяна на Присъда № 29 от 30.05.2016г. по НОХД № 73/2014г. по описа на Окръжен съд - гр.Разград в частта и срещу:

подс. А.М.Х. с ЕГН: ********** за престъпленията по чл.219, ал.4, вр. с ал.З, вр. с ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и по чл. 311, ал.1, във вр. чл. 26,ал.1 от НК; досежно обвинението по чл. 254а, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, касателно отпуснатите целеви субсидии по Постановление № 72 от 30.03.2009г. за ЦДГ Ловско в размер на 9 321,60лв., ЦДГ Чудомир в размер на 6 897,60лв., ЦДГ Гороцвет в размер на 9 321,60лв., ЦДГ Трапище в размер на 4 444,80лв., ЦДГ Сейдол в размер на 8 313, 60лв., ЦДГ Лозница в размер на 38 823,90лв., ЦДГ Бели Лом в размер на 6 120лв., ЦДГ с.Веселина в размер на 8 160лв., общо СМР за доставка на оборудване и обзавеждане в размер на 91 403,10лв.

подс. Г.А.А. с ЕГН: ********** за престъпление по чл. 219, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК;

подс .М.Б.Х. с ЕГН:********** за престъпление по чл.219, ал.3, вр. ал.1,вр.чл.20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 от НК;

подс. М.М.М. с ЕГН: ********** за престъпление по чл.219, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 от НК;

подс.Ш.Ф.З. с ЕГН: ********** за престъпление по чл.219, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 от НК

подс. Н.И.Т. с ЕГН: ********** за престъпление по чл.212, ал.5, вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК;

подс. Д.В.Й. с ЕГН: ********** за престъпление по чл.212, ал.5, вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК;

подс. Д.Р.С. с ЕГН: ********** за престъпление по чл.212, ал.5, вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК;

подс. Х.Я.А. с ЕГН:********** за престъпление по чл.212, ал.2, пр.1, вр. ал.1, вр.чл. 26, ал.1 от НК

и постановяване на  нова въззивна присъда, с която да бъдат осъдени по така повдигнатите им обвинения, за които е налице обвинение в първата инстанция, както и да бъде увеличен срока на наказанията „Лишаване от права” и „Лишаване от свобода”, наложено на подс. А.М.Х. с ЕГН: ********** за престъплението по чл. 254а, ал.2 от НК  на три години, както и увеличаване на изпитателния срок на 4 години.

В жалбата се твърди, че обжалваната присъда е неправилна, незаконосъобразна, постановена при отстраними съществени процесуални нарушения и необоснована, поради което ВАпС е сезиран с искане за нейната отмяна и постановяване на нова присъда, с която подс.Х. да бъде признат за невиновен за това да е извършил престъпление по чл.254а от НК. Твърди се, че обвинението по чл.254а от НК не било ясно и точно формулирано от прокуратурата, тъй като не било посочено кои норми бил нарушил подс.Х.. Твърди се, че всички средства, отпуснати по Постановление 72 от 30.09.2009г на Министерски съвет и Решения № СБ-1 от 24.03.2009 г и СБ-2 от 20.05.2009 г. са били разходвани от Община Лозница по предназначението, посочено в чл.1 на горепосоченото постановление № 72 на МС „...допълнителни субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините ",като в ал.2 изрично се сочи за какво следва да бъдат извършени тези капиталови разходи"...спешни и неотложни ремонти на детски градини, обединени детски заведения, училища, читалища и други културни институти, за подобряване на водоснабдяването и канализацията и ...".

В съдебно заседание представителят на Апелативна прокуратура поддържа протеста единствено срещу оправдателната част, касаеща престъплението по чл.254а от НК за подс. Х., по отношение разходвани средства в размер на 91 403.10 лв. за оборудване и обзавеждане на детски градини. Според прокурора в конкретния случай не може да бъде приложен чл.9, ал.2 от НК, тъй като нормата на чл.254а НК охранява обществените отношения, свързани с правилното функциониране на финансовата система и бюджетната дисциплина. Той е създаден да защити неправомерното разходване на бюджетни средства и не може да се приеме, че нарушаването на въведената дисциплина е с ниска степен на обществена опасност, макар и разходването на средствата да е във връзка с детски градини и в полза на децата. Престъплението по чл. 254а, ал.2 от НК е резултатно и в случая настъпилата имуществена щета за държавата - 91 403.10 лв. не се вмества в обичайните понятия за явна незначителност на деянието, нито за неговата малозначителност, поради което ОС - Разград неправилно е приложил чл.9, ал.2 от НК.

В съдебно заседание въззивникът лично и чрез защитника си поддържа жалбата на изложените в нея основания. Излага се аргументи, че неправилно е било прекратено наказателното производство по обвинението по чл.311 от НК, тъй като съдът е следвало да оправдае Х., тъй като от обективна страна не било осъществено документно престъпление. Отново се поставя акцент върху липсата на ясно обвинение досежно нарушението от въззивника норми, уреждащи бюджетната дисциплина.

Останалите подсъдими лично и чрез защитниците си изразяват становище за неоснователност на протеста и молят той да бъде оставен без уважение.

В последната си дума всеки от подсъдимите изразява виждането си, че не извършил каквото и да било престъпление.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и въз основа императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на постановеният акт по отношение законосъобразността, обосноваността и справедливостта му, съобразно изискванията на чл.314 от НПК намира за установено следното:

Предмет на въззивна проверка е присъда № 29, постановена на 30.05.2016г. по НОХД № 73/2014г.  по описа на ОC – гр.Разград.

С атакувания съдебен акт въззивникът А.Х., ЕГН ********** е бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл.254а, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.26, ал.1, за което при условията на чл.54 от НК му е наложил наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК е ОТЛОЖИЛ С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ години; кумулативно РОС е наложил и наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ В ДЪРЖАВНО УЧРЕЖДЕНИЕ.

А.Х. е бил частично оправдан по първоначално предявеното му на първата инстанция обвинение по чл.254а от НК досежно отпуснатите целеви субсидии по Постановление № 72 от 30.03.2009г. за детска градина в с.Ловско в размер на 9 321.60 лв., детска градина в с.Чудомир в размер на 6 897.60лв., детска градина в с.Гороцвет в размер на 9 321.60лв., детска градина в с.Трапище в размер на 4 444.80лв., детска градина в с.Сейдол в размер на 8 313.60лв., детска градина гр.Лозница в размер на 38 823.90лв., детска градина в с.Бели Лом в размер на 6 120лв. и детска градина в с.Веселина в размер на 8 160лв., общо СМР за доставка на оборудване и обзавеждане в размер на 91 403.10лв. /разлика до първоначално повдигнатото обвинение от 753 675.41лв./

А.Х. е бил оправдан изцяло по предявеното му обвинение по чл. 219, ал.4, вр. ал.3,  вр. ал. 1, вр. чл.26 ал. 1 от НК.

На основание чл.24, ал.1, т.6 от НПК РОС прекратил по отношение на Х. воденото наказателното производство досежно обвинението по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК;

С протестираната присъда подсъдимите Г.А.А., ЕГН **********, М.Б.Х., ЕГН **********, М.М.М., ЕГН ********** и Ш.Ф.З., ЕГН ********** са били оправдани изцяло по обвинението по чл.219, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Подсъдимите Н.И.Т., ЕГН **********, Д.В.Й., ЕГН **********, Д.Р.С., ЕГН ********** и Х.Я.А., ЕГН ********** са били оправдани изцяло по обвинението по чл.212, ал.5, вр.ал.2, пр.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК

Сторените по делото разноски РОС е възложил за заплащане от подс.А.М.Х. в полза на Държавата: сумата от 210 лв. - разноски по производството по сметка на ОД МВР-Разград и по сметка на ОС-Разград сумата от 22 151 лв.

Въззивната жалба е процесуално допустима, подадена e в срока за обжалване и от надлежна страна, като разгледана по същество се преценява като частично основателна по следните аргументи:

Въз основа на събраните в хода на първоинстанционното съдебно следствие доказателства настоящата въззивна инстанция приема за безспорно установена следната фактическа обстановка:

Наказателното производство по делото е образувано по сигнал вх.№ 829/27.10.2009г. /л.34, том 1, папка 1 от ДП/ на трима общински съветници - свидетелите Атанас Чопаков, Бинка Младенова и Джемал Палов, в който сочат, че на последната сесия на 23.10.2009г. били уведомени чрез докладна записка от кмета на общината, че на Община Лозница са отпуснати средства за преодоляване на последиците от стихийни бедствия за няколко обекта, на обща стойност 668 546лв. свидетелите изразили основателни съмнения как и за какво са поискани и разходвани тези средства, имайки предвид, че като жители на общината не са станали свидетели на настъпили през този период бедствия, поради което молят Окръжна прокуратура- Разград да разпореди проверка на визираните от тях обстоятелства и да се произнесе по компетентност. Назначена е предварителна проверка, а впоследствие и образувано ДП 3M-B-327/2009г. по описа на ОД на МВР-Разград.

Тримата свидетели - Чопаков, Младенова и Палов, през процесния период били общински съветници от ПП ГЕРБ, като през 2009г. на едно от заседанията на Общински съвет Лозница, кмета Х. отчел, че са изразходвани средства за ремонт на обекти, пострадали от бедствия и аварии. Тъй като и тримата живеели в гр.Лозница, те били уверени, че в общината не е имало природни бедствия – имало е дъждове, снеговалежи и ветрове, но за бедствия не можело да се говори.Докладната на кмета им дала повод да отправят допълнително питане, на което не получили задоволителен отговор. Тогава те сезирали и прокуратурата.

 

Подсъдимият А.М.Х. *** бил избран за Кмет на Община Лозница след спечелване на местните избори, проведени на 28.10.2007г., съгласно представеното Удостоверение № 467/29.10.2007г. на Общинската избирателна комисия /л.74, папка 8, том 3 от ДП/. Към настоящия момент също е кмет на Община Лозница.

Подсъдимият Г.А. *** е зам.кмет на Община Лозница от 2003г. Видно от приложената Заповед № 742/18.12.2007г. /л.75-76, папка 8, том 3 от ДП/, издадена на основание чл.44, ал.1, т.2 от ЗМСМА, той имал следните делегирани правомощия:

1. Замества кмета на община Лозница по време на ползване на отпуск и командировка в страната и чужбина, упражнява правомощията на същия по чл.44, ал.1 от ЗМСМА;

2. Ръководи и координира планирането, организацията и финансирането във функциите и дейностите към Община Лозница, както следва: - БКС и Опазване на околната среда, - функция Здравеопазване, - функция Физкултура и спорт, - социални дейности към общината и връзки и взаимодействие с Бюро по труда гр.Лозница и гр.Разград;

3.     Заверява с първи подпис платежните банкови документи по бюджетната, извънбюджетната и набирателната сметка на общината;

4.     4. Подписва граждански договори и заповеди за командировка;

5.     5. Контролира изпълнението на договорите с общопрактикуващите лекари, обслужващи здравни практики в общината;

6.      Издава и подписва Наказателни постановления по Наредба № 1 и № 6 на Общински съвет;

7.      Координира и ръководи стопанската дейност и следи за финансовите резултати на общинските търговски дружества, както и дяловото участие на Общинските търговски дружества;

8.      Осигурява транспортно обслужване на Общинската администрация и разрешава ползването на транспортните средства по целесъобразност и степенуване на нуждите;

9.      Разрешава извършването на целесъобразни разходи и заверява фактури за извършени разходи за съответните им ресори, за които отговаря;

10.   Предлага на комисиите към Общинския съвет докладни записки в упълномощените ресори и участва в заседанията на комисиите.

Същият е със средно специално образование и работи по трудов договор в Общинската администрация на цитирана длъжност зам.кмет на община /допълнително споразумение № 75/15.06.20Юг., л.78, папка 8, том 3 от ДП/. Съгласно приложената Заповед № 423/15.06.2009г. на Кмета на Общината Х., подс.А. бил определен да го замества по време на ползване на отпуск по чл.155 от КТ във вр. с чл.52, ал.1 от Закона за избиране на народни представители и упражнява правомощията му по чл.44 от ЗМСМА, считано от 15.06.2009г. до 10.07.2009г. включително.

Подсъдимият М.Б.Х. *** също е зам.кмет на Община Лозница от 2007г., като със Заповед № 742/18.12.2007г. са му възложени следните функции:

1. Ръководи и координира планирането, организацията и финансирането във функциите и дейностите към Община Лозница, както следва- 1.1. Отдел Финанси и бюджет, 1.2. Направление Образование, 1.3. Функция Култура и Младежки дейности, 1.4. Разрешава извършването на целесъобразни разходи и заверява фактури за извършени разходи за съответните им ресори за които отговаря, 1.5. Предлага на комисиите към Общинския съвет докладни записки в упълномощените ресори и участва в заседанията на комисиите, 1.6 Подписва граждански договори и заповеди за командировка. Същият е с висше образование.

Подсъдимият М.М. *** бил назначен за главен специалист в дирекция Евроинтеграция и Екология на Община Лозница, видно от приложените трудов договор № 685/10.07.2000г. и допълнително споразумение към трудов договор № 137/09.09.2009г./л.84 и 85, папка 8, том 3 от ДП/. Съгласно приложената длъжностна характеристика /л.79- 83, папка 8, том 3 от ДП/, същият е пряко подчинен на Директора на Дирекцията, който от своя страна е пряко подчинен на кмета на Общината. Основната цел на длъжността е да съдейства и допринася за изпълнение на задачи и приоритети на общината във връзка с усвояването на средства от фондовете на ЕС и др.източници на финансиране в областта на околната среда, инфраструктурата и регионалното развитие. Съгласно т. V от дл.характеристика част от преките му задължения са: - заемащият длъжността е отговорно длъжностно лице за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в община Лозница; - изготвя и окомплектова документацията за провеждане на обществени поръчки; - извършва инвеститорски контрол на инфраструктурни обекти общинска собственост и води пълната документация свързана с осъществяването на тази дейност; - докладва за качественото и в срок изпълнение на СМР/СРР и незабавно след приемане на цялостното изпълнение предава пълното досие на обекта на директора на дирекцията; - извършва заявяването, разходването и отчитането на финансовите средства за предотвратяване и ликвидиране на последствията от стихийни бедствия и съставянето на досиета по бедствия и аварии; - изготвя проект на разпределението на целевите средства за капиталови разходи на общината, актуализира поименния списък при възникнала необходимост и го представя на директора на дирекция. В т.VII от дл.характеристика е посочено, че заемащият длъжността не управлява финансови средства и не носи финансова отговорност, като носи отговорност за законосъобразността и верността на документите, които изготвя, а при неизпълнение на служебните си задължения носи имуществена, административна и наказателна отговорност за причинени от него вреди. Съгласно т.VIII заемащият длъжността не взема самостоятелни решения, а само след съгласуване с прекия ръководител и помага при вземането на решения на по-високо ниво с анализи, мнения и препоръки. Подс.М. е със средно специално образование, специалност геодезия.

Подсъдимият Ш.Ф.З. *** бил назначен на длъжност Главен специалист - районен техник в отдел ТСУ и Общинска собственост към Дирекция ТСУ и Стопански дейности в Община Лозница. Съгласно приложената длъжностна характеристика /л. 112-115, папка IX, том 3 от ДП/ същият е пряко подчинен както на началник отдел ТСУ и Общинска собственост, така и на Директора на Дирекция ТСУ и Стопански дейности. В длъжностната му характеристика са включени задължения по изготвяне на скици и удостоверения за имоти, както и актове обр.19 по отношение на ремонт жилища- общинска собственост. Същият е със средно специално образование, специалност минно строителство.

Подсъдимият Н.И.Т. *** е управител на СТРОЙ-ЕКСПРЕС ЛОЗНИЦА ЕООД. Същият е с основно образование, неосъждан.

Подсъдимият Д.В.Й. *** е управител на СОФРЕМОНТСТРОЙ ЕООД гр.София, с основно образование, неосъждан.

Подсъдимият Д.Р.С. *** е управител на АГРОСТИЛ 73 ЕООД гр.Варна. Същият е с основно образование, осъждан.

Подсъдимият Х.Я.А. *** е управител на БЕСТБИЛД 09 ООД гр.Разград, с висше образование, неосъждан.

Църковното настоятелство в с.Манастирци е собственик и стопанисва дворно място от 1265 кв.м., в което е построена църква, и съставлява парцел /имот/ № VII в кв.15 по регулационния план на с.Манастирци от 2000г., съгласно НА № 82, том I, дело № 211/1981 г., удостоверение и скица /т.2, п.4, л.48-50 от ДП/- обект 1.

Видно от приложения НА № 141, том 9, рег,№ 9406, дело № 1141/2006г. Мюсюлманско изповедание гр.София с местно поделение Мюсюлманско настоятелство с.Каменар е собственик и стопанисва поземлен имот- дворно място с площ от 700 кв.м. заедно с построената в него джамия в с.Каменар /т.2, п.4, л.57-58 от ДП/- обект 2.

Видно от приложения НА № 140, том 9, рег.№ 9405, дело № 1140/2006г. и скица, Мюсюлманско изповедание гр.София с местно поделение Мюсюлманско настоятелство с.Студенец е собственик и стопанисва поземлен имот- дворно място с площ от 1300 кв.м. заедно с построената в него джамия в с.Студенец /т. 1, п.2, л.69-71 от ДП/- обект 3.

Община гр.Лозница е собственик и стопанисва останалите пет обекта: - Водосток в с.Трапище- обект 4; - Дере в с.Тръбач- обект 5; Кметство и Читалище в с.Тръбач- обект 6; - Кметство и Читалище в с.Манастирци- обект 7; - Слад Гражданска защита в гр.Лозница- обект 8.

Всички посочени имоти са се ползвали и се ползват по предназначение.

По отношение на посочените осем обекта, подс.А.Х. в качеството си на Кмет на Община Лозница и първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в периода от 25.07.2008г. до 16.04.2009г. подал до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане /МКВП/ към Министерския съвет /МС/ искания по реда на чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС /отм./ /ПОДМКВПМС/ за неотложни възстановителни работи, както следва:

за обект 1 - изх.№ 03.00-3/11.02.2009г.,

за обект 2 - изх.№ 10/08.04.2009г.,

за обект 3 - изх.№ 03.00-11/08.04.2009г.,

за обект 4 - изх.№ 9/25.07.2009г.,

за обект 5 - изх.№ 03.00-12/06.10.2008г.,

 за обект 6 - изх.№ 13/06.10.2008г.,

за обект 7 - изх.№ 03.00-2/11.02.2009г. и

за обект 8 - изх.№ 4/16.04.2009г., в които молил за предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на сградите в съответния размер /за обект 1- 75 214.48 лв., за обект 2- 87 733.30 лв., за обект 3- 85 379.20 лв., за обект 4-118 863.27 лв., за обект 5-110 575.43лв., за обект 6- 142 103.22 лв., обект 7- 90 462.32 лв. и за обект 8- 65 884.80лв./

Разпоредбата на чл.21, ал.1 от ПОДМКВПМС за подаване на информационна форма в 14-дневен срок от възникване на бедствието не във всички случаи е изпълнена. Исканията били придружени с документ за собственост (нотариални актове и др.), заверена скица, декларация за липса на други източници за финансиране, техническа експертиза и количествено- стойностна сметка, инвестиционни проекти.

Във всяка информационна форма, която е по утвърден образец, както и в самите искания, е вписано, че имотите са пострадали в резултат на природно бедствие:

1.                  за обект църква с. Манастирци, че на 29 и 30.01.2009г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени материални щети;

2.                 за обект джамия с. Каменар, че на 26 и 27.03.2009г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени материални щети;

3.                 за обект склад „ГЗ" - гр. Лозница, че на 13 и 14.04.2009г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени материални щети;

4.                 за обект водосток с. Трапище, че на 14.04.2008г. и 15.04.2007г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са наводнени жилищни сгради и дворове на жители на с. Трапище и са нанесени щети;

5.                 за обект дере с. Тръбач, че на 14.09.2008г. и 15.09.2008г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са наводнени жилищни сгради и дворове на жители на с. Тръбач и са нанесени щети;

6.                 за обект кметство и читалище с. Тръбач, че на 14.09.2008г. и 15.09.2007г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени щети;

7.                 за обект кметство и читалище с. Манастирци, че на 29 и 30.01.2009г.  в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени материални щети;

8.                 за обект джамия с. Студенец, че на 26 и 27.03.2009г. в резултат на паднали поройни дъждове, придружени с бурни ветрове са нанесени материални щети.

Така окомплектовани исканията били изпратени до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС /МКВП/, която съобразно дадените в ПОДМКВПМС правомощия, с решения № СБ-1 от 24.03.2009г. и СБ-2 от 02.05.2009г. /том 1, папка 1, л.55-58 от ДП/ взела решение за неотложно възстановителни работи за целево финансиране от МКВП за осемте обекта на територията на Община-Лозница, като били отпуснати следните средства: - за обект 1- 75 214 лв., за обект 2- 86 600 лв., за обект 3- 84 179 лв., за обект 4-118 863 лв., за обект 5- 74 106 лв., за обект 6- 73 237 лв., за обект 7- 90 462 лв. и за обект 8- 65 885 лв.

След вземане на решението от МКВП, подс.Х., в качеството си на Кмет на Община-Лозница, предприел необходимите мерки за провеждане на конкурси за обществени поръчки за извършване на СМР на осемте обекта. В тази връзка издал заповеди за откриване на обществена поръчка по реда на чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП за всеки един от обектите, в която били посочени предмета на поръчката; количеството и обема на поръчката /съгласно приложената към поканата КСС/; срока за валидност на офертите; критерия за оценка- най-ниска цена; трите юридически и/или физически лица, до които да се изпратят поканите за участие в процедурата; длъжностните лице /комисията/, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите; срока за представяне на офертите, както следва: за обект 1- Заповед № 237/21.04.2009г., за обект 2- Заповед № 421/15.06.2009г., за обект 3- Заповед № 422/15.06.2009г., за обект 4- Заповед № 219/14.04.2009г., за обект 5- Заповед № 258/27.04.2009г., за обект 6- Заповед № 257/27.04.2009г., за обект 7- Заповед № 220/14.04.2009г., за обект 8- Заповед № 420/15.06.2009г.

След провеждане на процедурата и класиране на участниците от страна на комисията, Кмета на Общината сключил договори с участника, спечелил съответния конкурс. Така за обект № 1 бил сключен договор № 64/27.04.2009г. с Агростил-73 ЕООД гр.Варна, представлявано от подс.Д.С.;

за обект № 2- договор № 108/30.06.2009г. със Соф-ремонтстрой ЕООД гр.София, представлявано  от подс.Д.Й.;

за обект 3 - договор № 109/30.06.2009г. със Соф-ремонтстрой ЕООД гр.София, представлявано от подс.Д.Й.;

за обект № 4- договор № 65/27.04.2009г. с Агростил-73 ЕООД гр.Варна, представлявано от подс.Д.С.;

за обект № 5- договор № 72/07.05.2009г. с АБВ-РУСЕ ООД гр.Русе, представлявано от инж.Владимир Славов; з

а обект № 6 - договор 71/07.05.2009г. с АБВ-РУСЕ ООД гр.Русе, представлявано от инж.Владимир Славов;

за обект № 7 – Договор № 63/27.04.2009г. с Агростил-73 ЕООД гр.Варна, представлявано от подс.Д.С. и за

обект 8 - Договор № 110/30.06.2009г. със Соф-ремонтстрой ЕООД гр.София, представлявано от подс.Д.Й..

В предвидените в договорите срокове били изпълнени необходимите СМР, след което съгласно договорите били съставени актове об.19 за всеки един от обектите, както и заменителни таблици за някои от тях. По отношение на всеки един от цитираните осем обекта били заплатени авансово част от договорените суми, като остатъкът бил заплащан след приключване на СМР и след изготвяне на актовете обр.19., както следва:

 за обект 1 - по фактура 134/27.04.2009г. платени авансово 20 628.88лв. и по фактура № 5/08.06.2009г. платени 48 134.07лв., всичко заплатена сума 68 762.95лв.;

за обект 2 - платени по фактура № 42/30.06.2009г. авансово 31 973.31лв., междинно заплатени с фактура № 47/07.08.2009г. 34 370.10лв. и окончателно платени 13 589.88лв., общо 79 933.29лв.;

за обект 3 - авансово платени с фактура № 43/01.07.2009г. 31 031.68лв., междинно заплатени по фактура № 48/07.08.2009г. 33 116.65лв. и окончателно плащане по фактура № 50/17.092009г. 13 430.88лв., общо заплатени 77 579.21лв.;

за обект 4 - авансово платени по фактура 135/27.04.2009г. 33 798.98лв. и окончателно плащане по фактура 6/08.06.2009г. 78 864.29лв., общо заплатени 112 663.27лв.;

за обект 5 - авансово заплатени по фактура 310/07.05.2009г. 22 231.39лв. и окончателно плащане по фактура № 317/04.06.2009г. 51 873.24лв., общо заплатени 74 104.63лв.;

за обект 6 - платени авансово по фактура 314/07.05.2009г. 20 469.08лв., междинно платени по фактура № 316/04.06.2009г. 31 642.93лв. и окончателно по фактура № 285/25.06.2009г. 16 118.28лв., общо заплатени 68 230.29лв.;

за обект 7 - авансово плащане по фактура № 133/27.04.2009г. 24 034.37лв. и окончателно плащане по фактура № 4/08.06.2009г. на 56 080.19лв., общо заплатени 80 114,56лв.;

за обект 8 - авансово платени по фактура № 44/01.07.2009г. 26 353.75лв. и окончателно плащане по фактура № 45/20.07.2009г. 39 530.63лв., общо заплатени 65 884.38лв.

С Постановление № 72/30.03.2009г. за одобряване на бюджетните кредити по инвестиционната програма за 2009г. на Министерския съвет и приложението към него са отпуснати допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи по бюджета на Община Лозница за 2009г. за ремонт на следните обекти:

ЦДГ Пролет с.Веселина- 78 850лв. /обект 9/;

Читалище с.Веселина- 87 000лв. /обект 10/;

Читалище с.Чудомир- 70 000лв. /обект 11/;

ЦДГ Веселие гр.Лозница- 171 400лв. /обект 12/;

ЦДГ Осми март с.Бели Лом- 71 300лв. /обект 13/;

ЦДГ Весело детство с.Синя вода- 42 400лв. /обект 14/;

ЦДГ Роена китка с.Ловско- 70 600лв. /обект 15/;

ЦДГ Радост с.Чудомир- 62 200лв. /обект 16/;

ЦДГ с.Гороцвет- 67 000лв. /обект 17/;

ЦДГ Детелина с.Трапище- 45 500лв. /обект 18/;

ЦДГ Славейче с.Сейдол- 56 300лв. /обект 19/.

След постановяването на Решението на МС, подс.Х., в качеството си на кмет на Община-Лозница издава Заповед № 209/14.04.2009г., с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА възложил на адв.Нергин Х. *** да изготви необходимите документи съгласно изискванията на чл.2, ал.1 т.1 от НВМОП за 9 от цитираните по-горе обекти /с изключение на обект 14 и обект 18/, като във връзка с изпълнение на чл.36, ал.1 от СФУК да осъществи предварителен контрол при провеждане на горе цитираните процедури. Освен това предприел и необходимите мерки за провеждане на конкурси за обществени поръчки за извършване на СМР на деветте обекта. В тази връзка издал заповеди за откриване на обществена поръчка по реда на чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП за всеки един от обектите, в която били посочени предмета на поръчката; количеството и обема на поръчката /съгласно приложената към поканата КСС/; срока за валидност на офертите; критерия за оценка- най-ниска цена; трите юридически и/или физически лица, до които да се изпратят поканите за участие в процедурата; длъжностните лице /комисията/, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите; срока за представяне на офертите, както следва:за обект 9 - Заповед № 211/14.04.2009г., за обект 10- Заповед № 217/14.04.2009г., за обект 11 - Заповед № 218/14.04.2009г., за обект 12- Заповед № 214/14.04.2009г., за обект 13- Заповед № 210/14.04.2009г., за обект 15 - Заповед № 213/14.04.2009г., за обект 16 - Заповед № 216/14.04.2009г., за обект 17 - Заповед № 212/14.04.2009г. и за обект 19- Заповед № 215/14.04.2009г.

След провеждане на процедурата и класиране на участниците от страна на комисията, Кмета на Общината сключил договори с участника, спечелил съответния конкурс. Така за обект 9 бил сключен договор № 74/07.05.2009г. с БЕСТБИЛД 09 ООД гр.Разград, представлявано от подс.Х.А.;

за обект № 10 - договор № 75/07.05.2009г. с БЕСТБИЛД 09 ООД гр.Разград, представлявано от подс.Х.А.;

за обект №11 - договор № 80/07.05.2009г. с БЕСТБИЛД 09 ООД гр.Разград, представлявано от подс.Х.А.;

за обект № 12 - договор № 62/22.04.2009г, с Торнадо- ДИЛ ООД гр.Варна, представлявано от Л.П.;

за обект 13 - договор № 73/07.05.2009г. с БЕСТБИЛД 09 ООД гр.Разград, представлявано от подс.Х.А.;

за обект № 15 - договор № 76/07.05.2009г. със Строй-експрес Лозница ЕООД гр.Лозница, представлявано от подс.Н.Т.;

за обект № 16 - Договор № 79/07.05.2009г. със Строй-експрес Лозница ЕООД гр.Лозница, представлявано от подс.Н.Т.;

за обект 17 - Договор № 81/07.05.2009г. със Строй-експрес Лозница ЕООД гр.Лозница, представлявано от подс.Н.Т. и

 за обект № 19- Договор № 77/07.05.2009г. със Строй-експрес Лозница ЕООД гр.Лозница, представлявано от подс.Н.Т..

По отношение на обект № 14 - ЦДГ с.Синя вода е сключен договор с пряко договаряне - договор № 78/07.05.2009г. с ЕТ Текнофин- Айдън Черкезов гр.Лозница. По отношение на обект № 18 - ЦДГ с.Трапище също е сключен договор № 82/07.05.2009г. със Строй-експрес Лозница ЕООД гр.Лозница, представлявано от подс.Н.Т. при пряко договаряне, без провеждане на конкурс.

След подписване на договорите със Заповед № 535/10,08.2009г., кмета на Община-Лозница А.Х. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА назначил комисия в състав: Председател - М.Б. - зам.кмет на Общината и Членове: М.М. - главен специалист дирекция ЕЕ и Ш.З. - гл.специалист отдел ОбС, със задача „да обходят, проверят и констатират действително извършените строително ремонтни работи от фирма Строй- експрес Лозница ЕООД гр.Лозница, като след приключване на работата, същата да му представи констативен протокол /папка 10, том 3, стр.28 от ДП/. В изпълнение на заповедта, комисията посетила в периода 12-16.08.2009г. обекти № № 11, 15, 17, 18 и 19, за което били съставени констативни протоколи, ведно с таблици за съответните обекти, в които отразили действително извършените СМР. Констативните протоколи били подписани от тримата членове, докато на таблиците липсвали подписи. Така изготвените КП, ведно с таблици били представени на Кмета на Община-Лозница, съгласно отразеното в протоколите /стр.29-38, папка 10, том 3 от ДП/.

В предвидените в договорите срокове били изпълнени необходимите СМР, след което съгласно договорите били съставени актове обр.19 за всеки един от обектите, както и заменителни таблици за някои от тях. По отношение на всеки един от цитираните единадесет обекта били заплатени авансово част от договорените суми, като остатъкът бил заплащан след приключване на СМР и след изготвяне на актовете обр.19., както следва:

 за обект 9 - по фактура 2/08.05.2009г. платени авансово 21266.96лв., по фактура № 7/11.06,2009г. платени 28 256.39лв. и по фактура № 11/05,08.2009г. платени 21366.53лв., всичко заплатена сума 70 889.88лв.;

за обект 10- платени по фактура № 3/08.05.2009г. авансово 22 857.33лв., по фактура № 6/11.06.2009г. 34 769.74лв. и по фактура № 17/12.10.2009г. за 18 564.04лв., общо платени 76 191.11лв.;

за обект 11- авансово платени с фактура № 4/08.05.2009г. 16 926.06лв., междинно заплатени по фактура № 10/15.07.2009г. 27 223.02лв. и окончателно плащане по фактура № 13/09.09.2009г. на 12 271.12лв., общо заплатени 56 420.20лв.;

за обект 12 - авансово платени по фактура № 1110/08.05.2009г. 46 278лв. и окончателно плащане по фактура № 1113/19.05.2009г. на 107 982лв., общо заплатени 154 259лв.;

за обект 13 - авансово заплатени по фактура 1/08.05.2009г. 17 123.78лв. и окончателно плащане по фактура № 5/11.06.2009г. 39 955.49лв., общо заплатени 57 079.27лв.;

за обект 14 - платени авансово по фактура 1/19.05.2009г. 11 394лв. и окончателно по фактура от 24.06.2009г. 26 530.13лв., общо заплатени 37 924.13лв.;

за обект 15 - авансово плащане по фактура № 8/11.05.2009г. за 19 061.79лв., междинно плащане по фактура № 12/25.05.2009г. за 15 508.32лв. и окончателно плащане по фактура 16/02.06.2009г. на 29 069.20лв., общо заплатени 63 539.31лв.;

за обект 16 - авансово платени по фактура № 7/11.05.2009г. 16 793.57лв,, междинно платени по фактура № 21/16.06.2009г. 32 287.03лв. и окончателно плащане по фактура № 24/20.07.2009г. на 6 897.60лв., общо заплатени 55 978.20лв.;

за обект 17 - авансово платени по фактура 10/11,05.2009г. 18 089.61лв., междинно плащане по фактура № 14/25.05.2009г. за 25 064.94лв. и окончателно плащане по фактура № 15/02.06.2009г. за 17 144.15лв., всичко заплатени 60 298.70лв.;

за обект 18 - платен аванс по фактура № 11/11.05.2009г. за 12 285лв., междинно плащане по фактура № 13/25.05.2009г. за 28 762.73лв. и окончателно плащане по фактура № 17/09.06.2009г. на 97.72лв., всичко заплатени 41 145.45лв.;

за обект 19 - авансово платени по фактура № 9/11.05.2009г. 15 200.46лв., междинно плащане по фактура № 22/16.06.2009г. на 27 152.89лв. и окончателно плащане по фактура № 23/20.07.2009г. на 8 213.60лв., всичко заплатени 50 666.95лв.

Във връзка с първата група обекти са разпитани свидетелите- А.И. /кмет на с.Чудомир/, Н.Н. /кметски наместник на с.Тръбач/, Я.М. /кмет на с.Трапище/, М. Кьоров /кметски наместник на с.Манастирци/, А.А. /кмет на с.Студенец/, А. С. /кмет на с.Каменар/, Б. И. ***/, Г.М.-Г. /съпруга на клисаря Стоян - починал в църквата в с.Манастирци/, Ф.А. /отдел Гражданска защита в Община Лозница/. Всички те заявяват, че процесиите осем обекта са били в лошо, тежко състояние- сградите били с увредени покривни конструкции, течове, почти сринати- джамиите в Студенец и Каменар, дерето в с.Тръбач било затлачено и опасно, същото било и при водостока в с.Трапище- създавал големи проблеми при дъжд, наводнения. Това се дължало на дъждовете, снеговете и метеорологичните условия през годините, тъй като всички обекти не били ремонтирани отдавна. През 2009г. били направени основни ремонти, като по отношение на двете джамии били изградени изцяло нови, водостока в с.Трапище бил направен нов голям мост, разширено коритото, изчистено, същото било и за дерето в с.Тръбач. На всички сгради били изцяло сменени покривните конструкции, греди, цигли, улуци, изолации били правени, сменени прозорци и врати с ПВЦ дограма, външно и вътрешно измазване. Всички свидетели са категорични, че са доволни от ремонта и сградите се ползват по предназначение.

По отношение на втората група обекти са разпитани директорите на съответните ЦДГ, както и читалищни служители- свидетелите И.И. /директор на ЦДГ с.Чудомир/, Г.Г. /директор на ЦДГ с.Синя вода/, Л.М. /директор на ЦДГ с.Трапище/, Д.П. /директор на ЦДГ с.Сейдол/, М.Ч. /директор на ЦДГ гр.Лозница/, Л.Й. /директор на ЦДГ с.Ловско/, П.П. /директор на ЦДГ с.Гороцвет/, Ф.А. /директор на ЦДГ с.Веселина/, Гюлбие Мехмедова /детски учител в ЦДГ с.Чудомир/, С.С. /секретар-библиотекар в Читалището с.Веселина/, А.Р. /председател на читалищното настоятелство в с.Веселина/. Всички те заявяват, че в началото на 2009г. били събрани от Общинския кмет, когато станало ясно, че ще се отпуснат пари за ремонт и в тази връзка впоследствие хора от Техническата служба в Община Лозница посетили обектите, мерили, броили и установявали от какво имат нужда. Всички сгради на детски градини се нуждаели от ремонт, тъй като не били ремонтирани основно от години, а само били правени козметични ремонти, оборудването било много старо - леглата счупени, нестабилни, стари маси, столове, имало течове по сградите. След това през лятото на 2009г. бил извършен основен ремонт на всички сгради - ремонти на покривите, външна изолация, външно и вътрешно измазване, подмяна на оборудването за детските градини - закупени нови легла, възглавници, спални комплекти, столове, маси, мивки и други, от каквото имали нужда. Всички разпитани свидетели са категорични, че са доволни от ремонтите и изпълнителите, тъй като е направено това, което са искали, сградите „грейнали”. След приключване на ремонтите идвала комисия от Общината да видят какво е свършено, освен това всички директори били натоварени да следят свършената работа по време на самия ремонт.

Св. Ю. С. /работник при подс.Н.Т./ и св.С.И. /работник при подс.Х.А./ заявяват, че през 2009г. са участвали в ремонтите на детските градини, чиито търгове са спечелени от двамата подсъдими. Св.И. твърдо заявява, че за трите обекта- детска градина с.Бели Лом, читалище и детска градина в с.Веселина, лично той е правил изолация, фаянс, теракот. Св.С. заявява, че е работил по детските градини в с.Трапище, с.Чудомир, с.Гороцвет, с.Сейдол- правили изолации, вътрешно боядисване, гипсокартон и други - всичко което било необходимо, както и това, което искали допълнително директорите. И двамата свидетели сочат, че по време на ремонтите освен директорките идвали и хора от общината да наблюдават- кмета, зам.кметовете.

Св.Л.П. /управител на Торнадо- ДИЛ ООД гр.Варна/ заявява, че са били поканени от Община Лозница да участват в процедура по обществена поръчка за ремонт на детска градина, като касаело предимно отоплителната инсталация. Подали си офертата, спечелили, след което извършили ремонта. След приключване бил изготвен акт обр.19. По време на ремонта е извършван контрол както от директора на детската градина, така и от представител на общината.

От изисканата справка от НИХМ филиал Варна, Хидрометеорологична обсерватория- Разград на ДП /л.88-89, папка VIII, том 3/ и тази от съда /л.261- 262, том I от НОХД № 73/2014г./ става ясно, че измервателен пункт в Община Лозница е само валежомерна станция гр.Лозница, която е най-близо до с.Каменар, с.Трапище, с.Тръбач и с.Манастирци и метеорологичната информация е както следва:

В периода 01.08.2007г.-15.09.2007г. дъжд е валял на 01.08.2007г.; дъжд и гръмотевична буря е имало на 06, 07, 26, 27 и 31.08.2007г., както и на 01 и 11.09.2007г. Конкретно на 14 и 15.09.2007г. няма наблюдавани природни бедствия.

В периода 01.06.2008г.-15.09.2008г. дъжд и гръмотевична буря е имало на 13, 15 и 28.06.2008г„ на 16 и 23.07.2008г., на 10.08.2008г., на 15.09.2008г., а дъжд е валял на 01, 24 и 28.07.2008г,, на 17.08.2008г. и на 14.09.2008г. Конкретно на 27.08.2008г. няма наблюдавани природни бедствия; на 28.06.2008г. вали силен дъжд с прекъсвания от 14.20ч. до 16.30ч. като измереното количество валеж е 24.6 л/кв.м.; на 14.09.2008г.- няма наблюдавани природни бедствия, вали умерен дъжд с прекъсвания от 09.20ч. до 11.30ч., като измереното количество валеж е 8.9л/кв.м.; на 15.09.2008г.- няма наблюдавани природни бедствия, вали силен дъжд с прекъсвания, придружен с гръмотевици от 20.30ч. до 22ч., като измереното количество валеж е 12.2л/кв.м.

В периода 01.12.2008г.-14.04.2009г. дъжд е валял на 06, 13, 14, 17 и 20.12.2008г., на 14 и 25.01.2009г., на 06, 07, 13 и 17.03.2009г., на 01, 13 и 14.04.2009г.; дъжд и сняг е валяло на 29.01.2009г., 19.02.2009г., 10, 18 и 19.03.2009г.; сняг е валяло на 23 и 24.12.2008г., на 04, 05, 08, 16 и 17.01.2009г., на 15, 16, 20.02.2009г. Конкретно на 29.01.2009г. - няма наблюдавани природни бедствия, вали слаб сняг и дъжд с прекъсвания от 20.30ч. до около полунощ, като измереното количество валеж е 3.8 л/кв.м., снежна покривка 1 см; на 30.01.2009г. няма наблюдавани природни бедствия /в района на синоптична станция Разград има слаба вихрушка и обледяване/; на 26.03.2009г.- няма наблюдавани природни бедствия /на 25.03.2009г. в района на синоптична станция Разград е наблюдаван силен вятър/; на 27.03.2009г. няма наблюдавани природни бедствия; на 13.04.2009г. няма наблюдавани природни бедствия, вали умерен дъжд с прекъсвания от 14.40ч. до около полунощ, като измереното количество валеж е 2.8 л/кв.м.; на 14.04.2009г.- няма наблюдавани природни бедствия, вали слаб дъжд с прекъсвания през целия ден, като измереното количество валеж е 3.4 л/кв.м.; на 15.04.2009г.- няма наблюдавани природни бедствия.

По делото са приложени протоколи от извършени противопожарни проверки и дадени разпореждания в периода 2005-2009г. на ЦДГ в гр.Лозница, с.Бели Лом, с.Веселина, с.Ловско, с.Синя вода, с.Чудомир, с.Гороцвет и с.Трапище, касаещи констатирани нередности в отоплителната система на ЦДГ Лозница и др. /л.265-291, том I от НОХД № 73/2014г. на РОС/.

Изисканите и приложени по делото протоколи от извършени проверки и дадени предписания на Регионална здравна инспекция- Разград в периода 2005-2009г. на процесиите детски градини в гр.Лозница, с.Бели Лом, с.Веселина, с.Ловско, с.Синя вода, с.Чудомир, с.Гороцвет и с.Трапище, установяват изключително лошите хигиенни и битови условия в градините /неизвършван ремонт от години, изгнили врати, ронеща се мазилка, липса на бойлери за измиване на децата, счупени умивалници, липса на спално бельо, липса на необходимо обзавеждане, малки легла за спане и др./ и необходимостта от извършване на ремонти, включително и обзавеждане- л.296-539, том II от НОХД № 73/2014г./.

Представени са и са приобщени към доказателствата платежни нареждания от м.07.2014г. за възстановяване на средства в държавния бюджет от Община Лозница както следва: по ПМС 72/30,03.2009г.- 16 043.26лв., по СБ- 2/20.05.2009г.- 1 067.12лв. и по СБ-1/24.03.2009г,- 5 206.57лв. Възстановяването е станало след дадени указания от Министерство на финансите ФО № 1/28.01.2014г. до Кметовете на общини с копие до Председателите на Общински съвети на основание Закона за публичните финанси. В тази връзка е представен и Одитен доклад с одитно становище за заверка на годишния финансов отчет за 2009г. на Община Лозница от Сметна палата, Териториално поделение- Варна.

В хода на наказателното производство са били назначени множество строително-технически експертизи с различни вещи лица. Всички те са установили, че строително-монтажни дейности са били извършени на всички обекти. Единственият спор между експертите е бил дали са отчетени действително извършените СМР или са отчетени завишени обеми. Другият спорен въпрос за експертите била цената на извършените дейности, която част от експертите приели за завишена, защото била различна от тази по Справочник за цените в строителството (СЕК) за съответния вид СМР.

Вещите лица по първите СТЕ - инж.К., инж.Г. и инж.Н. в с.з. на 20.05.2015г., на 16.07.2015г. и на 30.10.2015г, сочат, че във второто заключение са приели за реални не цените по договорите, а такива, дадени в Справочник за цените в строителството /СЕК/, коригирана с коефициент К=1.1, което отразява планова печалба 10%. Цените в справочника били дадени без печалба, но те приели че печалбата е 10%. Установили са разлика в стойността на количествените измерения- разлика между единичните цени по акт 19 и договор от една страна и по СЕК от друга. За някои от обектите са констатирали и разлика в кобиствета по договор и реално изпълнените СМР. Общото завишение е в резултат на едновременното действие и на двете. Освен това някои от позициите по КСС ги няма формулирани по същия начин в СЕК, поради което са разбивали и давали цени на отделните компоненти по СЕК. Според вещите лица, тъй като се касаело за държавни средства, на всички държавни учреждения били давани указания цените да са съобразени със СЕК, но в случая липсвали такива указания. Вещите лица заявяват, че третото и четвъртото заключение са дадени без съпоставка със СЕК и са на база КСС, сключен договор и акт обр.19. За всеки един от обектите са отговорили писмено на поставените от съда въпроси след таблиците като са посочили на какво се дължи завишението. Първостепенният съд е положил значителни усилия да установи именно тези значими по делото въпроси – извършени ли са били СМР, в какъв обем, заплатени ли са и на каква цена. За да получи пълен и професионално аргументиран отговор РОС е назначил повторна строително-техническа експертиза с вещи лица от гр.Русе- инж.С., инж.М. и инж.К., които дават следното заключение с вх.№ 854/22.02.2016г. /л. 1-145 том IV от НОХД № 73/2014г. на РОС/:

След запознаване с доказателствата по делото, съгласно поставената задача, извършения оглед, направените пазарни проучвания и изчисления, като се отчита гореизложеното в раздел III и IV, експертизата дава следното заключение по поставените въпроси:

1.                ЦДГ „Веселие” гр.Лозница

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени по договор са в размер на 171 400,00лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 157 587,88лв /Сто петдесет и седем хиляди петстотин осемдесет и седем лв. 88ст/ с ДДС по офертни цени.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 154 260,01лв. /Сто петдесет и четири хиляди двеста и шестдесет лв. 01ст/.

Стойността на извършените НО НЕРАЗПЛАТЕНИ видове СМР възлиза на 3327,86 лв. /три хиляди триста двадесет и седем лв. 86 ст./

Единичните цени по оферта и договор са по-високи с 10% от тези посочени в прот.обр.19.

Няма видове СМР, които са отчетени с прот.обр.19, а реално не са извършени.

2.              ЦДГ «Осми март» с.Бели Лом

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени по договор са в размер на 63 421,39,00лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 62 483,08 лв. /Шестдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и три лв. 08ст/ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 57 079,24лв. /Петдесет и седем хиляди седемдесет и девет лв. 24ст/ с ДДС.

Стойността на извършените но неотчетени в прот.обр.19 и незаплатени видове СМР възлиза на 3 979,45 лв. /Три хиляди деветстотин седемдесет и девет лв. 45ст./ с ДДС.

Стойността на извършените видове СМР в повече които са описани в протокол обр. 19 възлиза на 1417,24 лв. /Хиляда четиристотин и седемнадесет лв. 24ст./ с ДДС.

Общо разликата между отчетените и разплатени видове СМР в прот.обр.19 и реално извършените и измерени при огледа възлиза на 5403,847лв. /Пет хиляди четиристотин и три лв. 84ст/ с ДДС.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Видовете СМР Изкърпвано врати и прозорци с ширина до 20см и Доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма са извършени в по-малък размер от отчетеното в прот.обр19. като разликата е в размер на 1380,37лв. Същата е взета предвид при крайното определяне на стойността на извършените, но неразплатени видове СМР.

3.              ЦДГ „Пролет” с.Веселина

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени по договор са в размер на 78766,54лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 83338,32 /Осемдесет и три хиляди триста тридесет и осем лв. 32 ст./ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.о6р19 и разплатени СМР възлиза на 70889,90лв. /Седемдесет хиляди осемстотин осемдесет и девет лв. 90 ст./ с ДДС.

Разликата между отчетените и разплатени по прот.обр.19 СМР и реално извършените и измерени по време на огледа СМР възлиза на 12448,42лв. /Дванадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем лв. 42ст./ с ДДС. Основната причина за това е, че е доставена и монтирана дограма в по-голям обем от предвиденото по оферта и отчетеното в прот.обр.19.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Няма видове СМР които са отчетени с прот.обр.19 а реално не са извършени.

4.              ЦДГ «Росна китка» с.Ловско

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени по договор са в размер на 70599,24 лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 68079,86лв /Шестдесет и осем хиляди седемдесет и девет лв. 86ст./ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.о6р19 и разплатени СМР възлиза на 63539,30 лв. /Шестдесет и три хиляди петстотин тридесет и девет лв. 30 ст./ с ДДС.

Стойността на извършените но непредвидени по оферта и неотчетени с прот.обр.19 СМР възлиза на 2359,36 лв. /Две хиляди триста петдесет и девет лв. З6 ст./ с ДДС.

Разликата между действително извършените и описани в прот.обр.19 СМР и отчетените и разплатени по прот.обр.19 СМР възлиза на 2181,20лв. /Две хиляди сто осемдесет и един лв. 20ст./ с ДДС в повече.

Общо разликата между действително извършените видове СМР и тези, отчетени и разплатени с прот.обр.19 е в размер на 4540,56лв. /Четири хиляди петстотин и четиридесет лв. 56ст./ с ДДС. Основно причината за тази разлика е в това, че допълнително е направена настилка балатум, която не е посочена в офертата и не е отчетена с прот.обр19 и това че обема на вид СМР Боядисване на стени и тавани с бял латекс двукратно при измерването е установена в обем около три пъти надвишаващ предвидения по оферта и отчетен в прот.обр.19.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Няма видове СМР които са отчетени с прот.обр.19 а реално не са извършени.

5.              ЦДГ „Весело детство” с.Синя вода

Видовете СМР които са предвидени да бъдат изпълнени по договор са в размер на 42200,00лв..

Стойността на реално извършените видове СМР, измерени по време на огледа възлиза на 40 331,72лв /Четиридесет хиляди триста тридесет и един лв. 72ст./ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.о6р.19 и разплатени СМР възлиза на 37978,13 лв. /Тридесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и осем лв. 13ст/ с ДДС.

Стойността на извършените, но непредвидени по оферта и неотчетени с прот.обр.19 СМР възлиза на 2066,36 лв. /Две хиляди шестдесет и шест лв. З6ст./ с ДДС.

Разликата между действително извършените и описани в прот.обр.19 СМР и отчетените и разплатени по прот.обр.19 СМР възлиза на 287,23лв. /Двеста осемдесет и седем лв. 23ст/ с ДДС в повече.

Общо разликата между действително извършените видове СМР и тези, отчетени и разплатени с прот.обр.19 е в размер на 2353,59 лв. /Две хиляди триста петдесет и три лв. 59ст./ с ДДС. Причината за тази разлика е в това, че извън оферта са изпълнени Влажна боя по стени, нова ВиК инсталация, Доставка и монтаж бойлер 50л и Доставка и монтаж мивки. Същите са установени за извършени но не са отчетени с прот.обр.19.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Няма видове СМР които са отчетени с прот.обр.19, а реално не са извършени.

6.              ЦДГ „Радост” с.Чудомир

Видовете СМР които са предвидени да бъдат изпълнени по договор са в размер на 62 198,40 лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР, измерени по време на огледа възлиза на 57 086,76 /Петдесет и седем хиляди осемдесет и шест лв. 76 ст./ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр.19 и разплатени СМР възлиза на 55 978,20 лв. /Петдесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и осем лв. 20ст./ с ДДС.

Стойността на извършените, но непредвидени по оферта и неотчетени с прот.обр.19 СМР възлиза на 2545,72 лв. /Две хиляди петстотин четиридесет и пет лв. 72ст./ с ДДС.

Разликата между действително извършените и описани в прот.обр.19 СМР и отчетените и разплатени по прот.обр.19 СМР възлиза на 1437,17 лв.. /Хиляда четиристотин тридесет и седем лв. 17ст/ с ДДС в по-малко.

Общо разликата между действително извършените видове СМР и тези, отчетени и разплатени с прот.обр.19 е в размер на 1108,56 лв. /Хиляда сто и осем лв. 56ст/ с ДДС в повече.

Причината за тази разлика е в това, че извън оферта са изпълнени окачени тавани в две от стаите на сградата. Същите са установени за извършени, но не са отчетени с прот.обр.19.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Няма видове СМР, които са отчетени с прот.обр.19 и реално не са извършени.

7.              ЦДГ „Здравец” с.Гороцвет

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени по договор са в размер на 66998,54 лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР измерени по време на огледа възлиза на 68157,27лв /Шестдесет и осем хиляди сто петдесет и седем лв. 27ст/ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 60298.67 лв. /Шестдесет хиляди двеста деветдесет и осем лв. 67ст/ с ДДС.

Стойността на извършените, но непредвидени по оферта и неотчетени с прот.обр.19 СМР възлиза на 2544,67 лв. /Две хиляди петстотин четиридесет и четири лв. 67ст./ с ДДС.

Разликата между действително извършените и описани в прот.обр.19 СМР и отчетените и разплатени по прот.обр.19 СМР възлиза на 5313,92лв. /Пет хиляди триста и тринадесет лв. 92ст/ с ДДС в повече.

Общо разликата между действително извършените видове СМР и тези, отчетени и разплатени с прот.обр.19 е в размер на 7858,59 лв. /Седем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. 59ст./ с ДДС.

Причината за тази разлика е в това, че извън оферта са изпълнени Настилка балатум и Фасадно тръбно скеле. Същите са установени за извършени но не са отчетени с прот.обр.19. Освен това, топлоизолацията , боядисването с фасаген по фасади и вътрешното боядисване е в повече от отчетената с прот.обр.19.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Няма видове СМР, които са отчетени с прот.обр.19 и реално не са извършени.

8.              ЦДГ „Детелина” с.Трапище

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени по договор са в размер на 45500,00лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 40680,88лв /Четиридесет хиляди шестстотин и осемдесет лв. 88ст/ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 40950,01лв. /Четиридесет хиляди деветстотин и петдесет лв. 01 ст./ с ДДС.

Няма извършени и неотчетени видове СМР.

Разликата между отчетените и разплатени видове СМР и реално извършените възлиза на 269,14лв с ДДС.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат освен за позиция Външна топлоизолация от каширани плоскости от стиропор с дебелина 40мм, която е отчетена в прот.обр.19 по единична цена по-ниска от предвидената в офертата с 17,63лв.

Няма видове СМР които са отчетени с прот.обр.19 а реално не са извършени.

9.              ЦДГ”Славейче” с.Сейдол

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени по договор по договор са в размер на 56297,99лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР измерени по време на огледа възлиза на 53276,22 /Петдесет и три хиляди двеста седемдесет и шест лв. 22 ст./ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 50666,95 лв. /Петдесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лв. 95ст./ с ДДС.

Стойността на извършените, но непредвидени по оферта и неотчетени с прот.обр.19 СМР възлиза на 3727,80 лв. /Три хиляди седемстотин двадесет и седем лв. 80ст../с ДДС.

Разликата между действително извършените и описани в прот.обр.19 СМР и отчетените и разплатени по прот.обр.19 СМР е 1118,53 лв. /Хиляда сто и осемнадесет лв. 53ст./ с ДДС в по-малко.

Общо разликата между действително извършените видове СМР и тези, отчетени и разплатени с прот.обр.19 е в размер на 2609,27 лв. /Две хиляди шестстотин и девет лв. 27ст/ с ДДС. Причината за тази разлика е в това, че предвиденото по оферта Обшивка с гипсокартон по таван реално е извършена но не е отчетена с прот.обр.19.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Няма видове СМР, които са отчетени с прот.обр.19 и реално не са извършени.

10.            Читалище в с.Веселина

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени за обекта са в размер на 84656,78 лв.. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 78089,88 лв. /Седемдесет и осем хиляди осемдесет и девет лв. 88ст/ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 76191,12 лв. /Седемдесет и шест хиляди сто деветдесет и един лв.12ст. лв./ с ДДС.

Стойността на извършените, но непредвидени по оферта и неотчетени с прот.обр.19 СМР възлиза на 887,48 лв. /Осемстотин осемдесет и седем лв. 48 ст./ с ДДС.

Разликата между действително извършените и описани в прот.обр.19 СМР и отчетените и разплатени по прот.обр.19 СМР е 1011,28лв. /Хиляда и единадесет лв. 28ст./ в повече.

Общо разликата между действително извършените видове СМР и тези, отчетени и разплатени с прот.обр.19 е в размер на 1898,76 лв. / Хиляда осемстотин деветдесет и осем лв.76ст./ с ДДС.

Причината за тази разлика е в това, че извън офертата е изпълнена вътрешна изолация по едната стена на салона на читалището с последващо боядисване с блажна боя, както и това че обема на външната топлоизолация е в повече от отчетения в прот.обр.19..

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Няма видове СМР, които са отчетени с прот.обр.19 и реално не са извършени.

11.            Читалище в с.Чудомир

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени за обекта по договор са в размер на 62689,11 лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР измерени по време на огледа възлиза на 53455,14 /Петдесет и три хиляди лева четиристотин петдесет и пет лв. 14ст./ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.о6р19 и разплатени СМР възлиза на 56420,22 лв. /Петдесет и шест хиляди четиристотин и двадесет лв. 22ст./ с ДДС

Стойността на извършените но непредвидени по оферта и неотчетени с прот.обр.19 СМР възлиза на 927,13 лв. /Деветстотин двадесет и седем лв. 13ст./ с ДДС.

Разликата между действително извършените и описани в прот.обр.19 СМР и отчетените и разплатени по прот.обр.19 СМР възлиза на 3892,21. /Три хиляди осемстотин деветдесет и два лв. 21 ст/ с ДДС в по-малко.

Общо разликата между действително извършените видове СМР и тези, отчетени и разплатени с прот.обр.19 е в размер на 2965,08 лв. /Две хиляди деветстотин шестдесет и пет лв. 08ст./ с ДДС.

Основната причина за тази разлика е в това че покривните работи са изпълнени в по-малък обем от тези, които са отчетени с прот.обр.19. От друга страна, шпакловката по стени и тавани е изпълнена в по-голям обем от това което е отчетено.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Няма видове СМР, които са отчетени с прот.обр.19 и реално не са извършени.

12.            Кметство и Читалище в с.Тръбач

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени за обекта по договор са в размер на 68230,29 лв. ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 67009,31лв /Шестдесет и седем хиляди и девет лв.31ст/ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 68230,63 лв. /Шестдесет и осем хиляди двеста и тридесет лв. 6Зет/ с ДДС.

Стойността на извършените, но непредвидени по оферта и неотчетени с прот.обр.19 СМР възлиза на 4435,00 лв. /Седем хиляди четиристотин тридесет и пет лв./ с ДДС.

Разликата между действително извършените и описани в прот.обр.19 СМР и отчетените и разплатени по прот.обр.19 СМР е с 6154,19лв. /Шест хиляди сто петдесет и четири лв. 19ст./ с ДДС по-малко.

Общо разликата между действително извършените видове СМР и тези, отчетени и разплатени с прот.обр.19 е в размер на 1580,82 лв. / Хиляда петстотин и осемдесет лв. 82ст./ с ДДС в по-вече. Причината за тази разлика е в това, че в офертата след демонтажа на гредореда не е предвиден монтаж на гредоред. А без монтаж на гредоред не е възможно да се направи таван на втория етаж. Освен това, в офертата за боядисването на салона на читалището не е предвидено тръбно скеле, а без него боядисването му е възможно. Също така, по време на огледа се установи че цоклите и стълбищата са боядисани с блажна, вид СМР което не е предвидено в офертата и не е отчетено с прот.обр.19..

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Няма видове СМР, които са отчетени с прот.обр.19 и реално не са извършени.

13.            Кметство и читалище в с.Манастирци

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени за обекта по договор са в размер на 80114,56 лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 84279,75 лв /Осемдесет и четири хиляди двеста седемдесет и девет лв. 75ст/ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 84018,88 лв. /Осемдесет и четири хиляди и осемнадесет лв. 88ст/ с ДДС.

Няма извършени непредвидени по оферта и неотчетени с прот.обр.19 видове СМР.

Разликата между действително извършените и описани в прот.обр.19 СМР и отчетените и разплатени по прот.обр.19 СМР е с 260,87 лв. /Двеста и шестдесет лв. 87ст./ с ДДС повече.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат

Няма видове СМР, които са отчетени с прот.обр.19 и реално не са извършени.

14.            Склад Гражданска защита гр.Лозница

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени за обекта по договор са в размер на 65884,38 лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 70597,35 лв /Седемдесет хиляди петстотин деветдесет и седем лв. З6 ст/ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 65884,38 лв. /Шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и четири лв. 38ст/ с ДДС.

Стойността на извършените но неотчетени видове СМР възлиза на 5521,25 лв. /Пет хиляди петстотин двадесет и един лв. 25ст/ с ДДС.

Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

Няма видове СМР, които са отчетени с прот.обр.19 и реално не са извършени. Някои от видовете СМР са отчетени в по-голям обем от тези измерени на място. Разликата е в размер на 808,28лв с ДДС.

15.            Дере в с.Тръбач

Експертизата приема отчетените видове СМР за извършени в пълен обем на база свидетелските показания и данните от предходните експертизи.

16.            Водосток в с.Трапище

Експертизата приема отчетените видове СМР за извършени в пълен обем на база свидетелските показания и данните от предходните експертизи.

17.            Църква в с.Манастирци

ВАРИАНТ 1.

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени за обекта по договор са в размер на 68762,95 лв. с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 68763,05 лв. /Шестдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и три лв.05ст/ с ДДС.

Стойността на извършените, но неотчетени в прот.обр.19 и незаплатени видове СМР възлиза на 2006,15 лв. /Две хиляди и шест лева 15ст../ с ДДС.

Стойността на извършените видове СМР в по-малко по цени от прот.обр.19, които са описани в протокол обр. 19 възлиза на 12106,28 лв. /Дванадесет хиляди сто и шест лв. 28ст./ с ДДС.

Приемайки единичните цени равни на тези в прот.обр.19, разликата остава само в различните обеми между отчетените в протокола и измерени на място. Тъй като, експертизата нямаше възможност да се срещне с изпълнителя, а в документите по делото не става ясна причината за направените корекции в единичните цени.

Общо разликата между отчетените и разплатени видове СМР в прот.обр.19 и реално извършените по цени от прот.обр.19 и измерени при огледа възлиза на 10100,14лв. /Десет хиляди и сто лв. 14ст./ с ДДС.

Причината за това е, че освен описаните и разплатени в обр.прот.19 видове СМР са изпълнени разваляне на дюшеме, обгаряне и стъргане блажна боя, грундиране дървени плоскости, демонтаж гредоред под дюшеме.

Единичните цени по оферта и договор и прот обр. 19 не съвпадат.

ВАРИАНТ 2

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени за обекта по договор са в размер на 68762,95 лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР по цени от прот.обр.19 възлиза на 56656,77 лв /Петдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и шест лв. 77ст./ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 68 763,05 лв. /Шестдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и три лв.О5 ст/ с ДДС.

Стойността на извършените, но неотчетени в прот.обр.19 и незаплатени видове СМР възлиза на 2006,15 лв. /Две хиляди и шест лева 15ст../ с ДДС.

Стойността на извършените видове СМР в по-малко по цени от прот.обр.19, които са описани в протокол обр. 19 възлиза на 12 106,28 лв. /Дванадесет хиляди сто и шест лв. 28ст./ с ДДС.

Приемайки единичните цени равни на тези в прот.обр.19, разликата остава само в различните обеми между отчетените в протокола и измерени на място. Тъй като, експертизата нямаше възможност да се срещне с изпълнителя, а в документите по делото не става ясна причината за направените корекции в единичните цени.

Общо разликата между отчетените и разплатени видове СМР в прот.обр.19 и реално извършените по цени от прот.обр.19 и измерени при огледа възлиза на 10100,14лв. /Десет хиляди и сто лв. 14ст./ с ДДС.

Причината за това е, че освен описаните и разплатени в обр.прот.19 видове СМР са изпълнени разваляне на дюшеме, обгаряне и стъргане блажна боя, грундиране дървени плоскости, демонтаж гредоред под дюшеме.

Единичните цени по оферта и договор и прот обр.19 не съвпадат.

18.            Джамия в с.Каменар

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени по договор са в размер на 79933.30 лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 75358,97 лв /Седемдесет и пет хиляди триста петдесет и осем лв. 97ст/ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 79933,20 лв. /Седемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и три лв. 20ст/ с ДДС.

Стойността на извършените но неотчетени в прот.обр.19 и незаплатени видове СМР възлиза на 6327,08 лв. /Шест хиляди триста двадесет и седем лв. 08ст./ с ДДС.

Стойността на извършените видове СМР в по-малко, които са описани в протокол обр. 19 възлиза на 10901,32 лв. /Десет хиляди деветстотин и един лв. 31 ст./ с ДДС. Основната причина за разликата е тази че в прот.обр.19 е отчетена направата на стоманобетонна плоча а при огледа се установи че вместо нея е изпълнен дървен гредоред.

Общо разликата между отчетените и разплатени видове СМР в прот.обр.19 и реално извършените и измерени при огледа възлиза на 4574,24. /Четири хиляди петстотин седемдесет и четири лв. 24ст/ с ДДС.

Причината за това е че освен описаните и разплатени в обр.прот.19 видове СМР са изпълнени ел.инсталация, бетонова пътека покрай сградата и дворищна тоалетна. Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

19.            Джамия в с.Студенец

Видовете СМР, които са предвидени да бъдат изпълнени за обекта по договор са в размер на 77579,20 лв. с ДДС.

Стойността на реално извършените видове СМР възлиза на 78148,11 лв /Седемдесет и осем хиляди сто четиридесет и осем лв. 11 ст/ с ДДС.

Стойността на отчетените с прот.обр19 и разплатени СМР възлиза на 77579,14 лв. /Седемдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и девет лв. 14ст/ с ДДС,

Стойността на извършените но неотчетени в прот.обр.19 и незаплатени видове СМР възлиза на 4137,17 лв. /Четири хиляди сто тридесет и седем лв. 17ст../ с ДДС.

Стойността на извършените видове СМР в по-малко, които са описани в протокол обр. 19 възлиза на 3568,20 лв. /Три хиляди петстотин шестдесет и осем лв. 17ст./ с ДДС.

 

Общо разликата между отчетените и разплатени видове СМР в прот.обр.19 и реално извършените и измерени при огледа възлиза на 568,97лв. /Петстотин шестдесет и осем лв. 97ст/ с ДДС. Причината за това е че освен описаните и разплатени в обр.прот.19 видове СМР е изпълнен дървен навес пред входа на джамията, изпълнен е дървен гредоред, ел.инсталация и бетонова настилка пред входа. Единичните цени по оферта, договор и прот.обр.19 съвпадат.

 

За по-голяма яснота и улеснение на съда и страните в таблицата по-долу експертизата показва обобщено резултатите от направените проучвания, измервания и изчисления систематизирани по изпълнители и обекти:

 

 

фирма/обект

по

оферта,

лв.

по

прот.обр.19

лв.

реално

извършено

лв

Неизвършени, но актувани ,лв

Извър шено в повече от акту ваното, лв.

Извършени, но неот четени, лв.

Разлика между отчетено и реално извършено лв.

фирма/обект

 

оферта,

лв.

 

 

 

 

 

 

 

Торнадо Дил

 

 

 

 

 

 

 

1

ЦДГ Лозница

171400,00

154260,01

157587,88

 

3327,86

 

-3327,87

-3327,87

 

Всичко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софремонтстрой

 

 

 

 

 

 

 

1

Лозница Склад ГЗ

65884,38

65884,38

70597,35

808,28

 

5521,25

-4712,97

2

Каменар Джамия

79933,30

79933,20

75358,97

10901,32

 

6327,08

4574,23

3

Студенец Джамия

77579,20

77579,14

78148,11

3568,20

 

4137,17

-568,97

 

Всичко

 

 

 

 

 

 

-707,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агростил 74

 

 

 

 

 

 

 

1

Манастирци Църква

68762,95

68763,05

52694,06

18075,14

 

2006,15

16068,99

2

Манастирци Читалище- кметство

84018,88

84018,88

84279,75

 

260,87

 

-260,87

 

Всичко

 

 

 

 

 

 

 

15808,12

 

АБВ Русе

 

 

 

 

 

 

 

1

Тръбач Дере

74104,63

74104,63

74104,63

 

 

 

00,00,

2

Тръбач Кметство Читалище

68230,29

68230,63

69811,45

6154,19

 

7735,00

-1580,82

 

Всичко

 

 

 

 

 

 

-1580,82

 

Софремонтстрой

 

 

 

 

 

 

 

1

Лозница Склад ГЗ

65884,38

65884,38

70597,35

808,28

 

5521,25

-4712,97

2

Каменар Джамия

79933,30

79933,20

75358,97

10901,32

 

6327,08

4574,23

3

Студенец Джамия

77579,20

77579,14

78148,11

3568,20

 

4137,17

-568,97

 

Всичко

 

 

 

 

 

 

 

-707,71

 

Текнофин

 

 

 

 

 

 

 

1

Синя вода ЦДГ

42202,28

37978,13

40331,72

 

287,23

2066,36

-2353,59

 

Всичко

 

 

 

 

 

 

-2353,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строй експрес Лозница

 

 

 

 

 

 

 

1

Сейдол ЦДГ

56297,99

50666,95

53276,22

1118,53

 

3727,80

-2609,27

 

 

 

I

Бестбилд

 

 

 

 

.

 

 

1

Веселина Читалище

84656,78

76191,12

78089,88

 

1011,28

887,48

 1898,76

-12448,42

2

Веселина ЦДГ

78766,54

70889,90

83338,32

 

12448,42

 

 

3

Чудомир Читалище

62695,91

56420,22

53455,14

3892,21

 

927,13

2965,08

4

Бели лом ЦДГ

63421,39

57079,24

62483,08

 

1424,40

3979,45

-5403,84

5

Трапище водосток

112663,27

112663,27

112663,27

 

 

 

0,00

-16785,94

 

Всичко

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ЗА ОБЕКТИТЕ

1435913,99

1355428,93

1380224,60

46224,18

26255,18

 

44764,62

 

-24795,67

 

 

Независимо, че огледите на обектите са извършени повече от шест години след ремонтните дейности, ползвателите са доволни от извършените ремонти. По сградите в момента няма видими следи от течове от отремонтирани покривни конструкции. Единствено в кметството на с.Тръбач по тавана на единия от коридорите има стар теч, получен вследствие монтиране на телекомуникационна антена.

След направените огледи, измервания и изчисления, експертизата установила, че на процесиите обекти са извършени строително-монтажни работи с 24795,67лв. в повече от отчетените и разплатени с протоколите обр. 19.

Изслушани в с.з. на 01.03.2016г. вещите лица инж.С., инж.М. и инж.К. заявяват, че поддържат представеното заключение, като уточняват, че експертизата касае 19 обекта, за ремонта на които е била проведена обществена поръчка, класиран е един от участвалите, като основния критерий е бил най-ниска оферта. След това са сключени договори за възлагане на строителство, като част от тях се явяват офертите, с които са участвали тези фирми на конкурса за обществена поръчка. В този случай те не спорят за цени, единични цени, тъй като те са приети с договора и са уточнени с него. Прави впечатление, че няма такива видове СМР, които да не са извършени, с малки изключения. Като цяло са извършени СМР в повече от договореното и някои от тях не са заплатени.

В това съдебно заседание са представени и приобщени допълнителни писмени доказателства- актове обр. 15, обр. 12, заповедна книга, договор за упражняване на строителен надзор /синя папка приложена в том IV от НОХД № 73/2014г./ касаещи обектите джамия в с.Каменар и църква в с.Манастирци. С оглед на това на вещите лица инж.С., инж.М. и инж.К. е поставена допълнителна задача дали същите променят заключението им. Съгласно представеното от тях допълнително заключение вх.№ 1518/30.03.2016г. /л.228-239, том IV от НОХД № 73/2014г. на РОС, техните изводи са претърпели незначителни корекции.

 


При изслушването им в с.з. от 07.04.2016г. вещите лица уточняват, че основно се касае за актове обр. 12 за скрити работи, но повечето от представените такива реално не представляват скрити работи и могат да бъдат измерени и видени на место. Представените актове оказват по-голямо влияние досежно обекта в с.Манастирци, където има по-съществена разлика с основното им заключение. Относно джамията в с.Каменар разликата е 1392лв.

Според заключението на назначената на ДП /л.54-64 папка 11, том III/ и приобщена от първата инстанция съдебно-счетоводна експертиза отпуснатите и усвоени средства по бюджетната сметка на Община Лозница с ПОСТАНОВЛЕНИЕ 72 от 30.03.2009г за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма както следва:

по

ре

д

Наименование на обекта за ремонт

Предварително

определена сума в лева по

нормативни

актове

Дата

Сума - 90%

Преведени средства към ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 90%

Разлика

между

субсиди

и

1

ЦДГ „Веселие” гр. Лозница

171400.00

29.4.2009

154260.00

154260.00

0.00

2

ЦДГ „Осми март" с. Бели Лом;

71300.00

29.4.2009

64170.00

57079.27

7090.73

3

ЦДГ „Пролет” с.Веселина;

78850.00

29.4.2009

70965.00

70889.88

75.12

4

ЦДГ „Роена китка” с.Ловско;

70600.00

29.4.2009

63540.00

63539.31

0.69

5

ЦДГ „Весело детство” с.Синя вода;

42400.00

29.4.2009

38160.00

37978.13

181.87

6

ЦДГ „Радост” с.Чудомир;

62200.00

29.4.2009

55980.00

55978.20

1.80

7

ЦЦГ „Здравец" с.Гороцвет;

67000.00

29.4.2009

С0300.00

60298.70

1.30

8

ЦДГ „Детелина" с.Трапище;

45500.00

29.4.2009

40950.00

40950.00

0.00

9

ЦЦГ „Славейче” в с.Сейдол;

56300.00

29.4.2009

50670.00

50666.95

3.05

10

Читалище с.Веселина;

87000.00

29.4.2009

78300.00

76191.11

2108.89

11

Читалище с.Чудомир;

70000.00

29.4.2009

63000.00

56420.20

6579.80

 

Общо:

822550.00

 

740295.00

724251.75

16043.25

 

 

Общо по Постановление и Решения са преведени за капиталови разходи - 1408841 лв /един милион четиристотин и осем хиляди осемстотин четиридесет и един лев/.

Преведени средства по Постановление 72 от 30.03.2009г на Министерски съвет са в размер на: 740 295 лв, усвоените средства са в размер на: 724 251,75 лв, неусвоените средства са в размер на 16043,25 лв.

Преведени средства по решения № СБ-1 от 24.03.2009 г и СБ-2 от 20.05.2009 г са в размер на: 668546 лв, усвоените средства са в размер на: 662272,31 лв, неусвоените средства са в размер на 6273,69 лв.

Общата сума на неусвоените средства е 22 316,94 лв. /двадесет и две хиляди триста и шестнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/.

Неусвоените средства са установени в края на 2009г, записани са като неусвоени средства в Годишния отчет на община Лозница, прехвърлени са като преходни остатъци за 2010г, но не са възстановени.

Сумите по договорите са платени по банков път, след издаване на фактура при условията на сключения договор със съответния изпълнител, придружена от Протокол образец 19 за установяване на завършването и изплащането на видове и количества СМР. В протоколите образец 19 са включени и суми за обзавеждане.

Сумите, платени към изпълнители и по основания са както следва:

по

ред

Наименование на обекта за ремонт

Изпълнител

авансово

плащане

междинно

плащане

окончателно плащане

обща сума

1

ЦДГ „Веселие” гр. Лозница

"Торнадо Дил" ООД

46278.00

 

107982.00

154260.00

2

ЦДГ „Осми март" с. Бели Лом;

"Бестбилд 09" ООД

17123.78

39955.49

 

57079.27

3

ЦДГ „Пролет” с.Веселина;

"Бестбилд 09" ООД

21266.96

28256.39

21366.53

                70889.88

4

ЦДГ „Роена китка” с.Ловско;

"Строй-Експрес Лозница" ЕООД

19061.79

15408.32

29069.20

63539.31

5

ЦДГ „Весело детство” с.Синя вода;

ЕТ "Технофин- А,Черкезов” гр. Лозница

11448.00

 

26530.13

37978.13

6

ЦДГ „Радост” с.Чудомир;

"Строй-Експрес Лозница" ЕООД

16793.57

32287.03

6897.60

55978.20

7

ЦДГ „Здравец” с.Гороцвет;

"Строй-Експрес Лозница" ЕООД

18089.61

25064.94

17144.15

60298.70

8

ЦДГ „Детелина” с.Трапище;

"Строй-Експрес Лозница" ЕООД

12285.00

28762.73

-97.72

40950.01

9

ЦДГ „Славейче” в с.Сейдол;

"Строй-Експрес Лозница" ЕООД

15200.46

27152.89

8313.60

50666.95

10

Читалище с.Веселина;

"Бестбилд 09" ООД

22857.33

34769.74

18564.04

                76191.11

11

Читалище с.Чудомир;

"Бестбилд 09" ООД

16926.06

27223.02

12271.12

                56420.20

12

За укрепване на покривна конструкция на читалище с.Тръбач;

"АБВ-Русе" ООД

20469.08

31642.93

16118.28

68230.20

 

"АБВ-Русе" ООД

 

 

5000.00

5000.00

13

 

"Агростил 73" ЕООД гр.Варна

24034.37

 

56080.19

80114.56

 

Покрив на сграда на

Маги Гарабет Степанян

 

 

2800.00

 2800.00

 

кметство и читалище с.Манастирци;

Агроводинвест ЕАД София

 

 

3000.00

3000.00

14

Ремонт на склад ГЗ в гр. Лозница;

"Соф-ремонтстрой" ЕООД гр. София

26353.75

 

39530.63.

65884.38

15

Почистване на дере в с.Тръбач;

"АБВ-Русе" ООД

22231.39

 

51873.24

74104.63

16

 

"Агростил 73" ЕООД гр.Варна

33798.98

 

78864.02

112663.00

 

 

Маги Гарабет Степанян

 

 

3800.00

3800.00

 

Възстановяване водосток с.Трапище;

Агроводинвест ЕАД София

 

 

2400.00

2400.00

17

 

"Агростил 73" ЕООД гр.Варна

20628.88

 

48134.07

68762.95

 

 

Маги Гарабет Степанян

 

 

2800.00

2800.00

 

Църква в с. Манастирци;

Агроводинвест ЕАД София

 

 

3000.00

3000.00

18 ,

Джамия в с.Каменар;

"Соф-ремонтстрой" ЕООД гр.София

31973.31

34370.10

13589.88

79933 2$

 

 

Надежда С. Димитрова

 

 

40.00

          40.00

 

 

Агроводинвест ЕАД София

 

 

3600.00

3600.00

 

В Протоколите образец 19 за установяване на завършеност и изплащането на видове и количества СМР са включени и обзавеждане за 91403,10 лв /деветдесет и една хиляди четиристотин и три лева и десет стотинки.

Видно от заключението на допълнителната съдебно-счетоводна експертиза неусвоените средства по решение СБ-1, СБ-2 и отпуснатите по ПМС 72/30.03.2009г. са възстановени както следва: - 5206.57лв. отпуснати по СБ-1 /24.03.2009 г.  са възстановени на 15.07.2014г. към Централния бюджет на Република България от сметката на община Лозница в Инвестбанк АД- LG39IORT81163101000000 с платежно нареждане/вносна бележка към бюджета от 15.07.2014г.; - 1067.12лв. отпуснати по СБ-2/20.05.2009г. са възстановени на 15.07.2014г. към Централния бюджет на Република България от сметката на община Лозница в Инвестбанк АД- LG39IORT81163101000000 с платежно нареждане/вносна бележка към бюджета от 15.07.2014г.; - 16043.26лв. отпуснати по ПМС 72/30.03.2009г. са възстановени на 15.07.2014г. към Централния бюджет на Република България от сметката на община Лозница в Инвестбанк АД- LG39IORT81163101000000 с платежно нареждане/вносна бележка към бюджета от 15.07.2014г. Основанието за възстановяване се регламентира от чл.44, ал.2 от Закона за устройство на държавния бюджет и от чл.47, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към МС.

В одитния доклад за заверка на финансовия отчет на община Лозница за 2009г. не се установяват извършени „нецелеви разходи” от община Лозница през 2009г. Одитния доклад с одитно становище за заверка на годишния финансов отчет за 2009г. на община Лозница от м.юли 2010г. е с обхват годишния финансов отчет на община Лозница за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г., в т.ч. отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2009г. и приложения към тях, и в него е изразено мнение за заверка на годишния финансов отчет на община Лозница за 2009г. „без резерви с обръщане на внимание” на кмета на община Лозница и на потребителите на информация по определени показатели на отчета. Не са констатирани щети или вреди за община Лозница.

Видно от гореизложеното е, че настоящият състав на въззивната инстанция възприема идентична с възприетата от първата съдебна инстанция фактическа обстановка. Споделят се и направените въз основа на събраните доказателства правни изводи. Правилно първоинстанционният съд е основал присъдата си на писмените и гласните доказателства - показанията на цитираните по-горе свидетели, трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди, преписките по проведените обществени поръчки, преписките до МКВП, фактури, актове обр.12, 15, 16, одитен доклад, протоколи от извършени проверки и дадени предписания от РЗИ-Разград и от РС”ПБЗН”-Лозница, справки от НИХМ филиал Варна, Хидрометеорологична обсерватория- Разград, строително-техническа експертиза с вещи лица от гр.Русе и допълнителна такава, съдебно-счетоводна експертиза и допълнителна такава, които като цяло са единни и непротиворечиви и съответстват и на обясненията на самите подсъдими. Правилно първата инстанция е кредитирала заключението на последната  експертизата, изготвено от вещите лица от гр.Русе- инж.С., инж.М. и инж.К., тъй като тя е компетентна, пълна и обоснована, отговаря точно и ясно на поставените от съда въпроси и съответства на другите събрани по делото доказателства, поради което я кредитира изцяло.

Правилно РОС при изграждане на вътрешното си убеждение не е стъпил на заключението по експертизата на вещите лица от гр.Търговище - инж.К., инж.Г. и инж.Н., като и в четирите варианта на заключения, вещите лица и по мнението на въззивната инстанция са възприели подход на самостоятелно определяне на дължимата цена за извършени строително ремонтни дейности при наличието на множество документи по делото, сочещи каква е била договорената и изплатена цена. Тази цена е сформирана при условията на свободен пазар в резултат на договаряне между две равностойни страни. Цената е била и най-ниската предложена при осъществена обществена поръчка. Затова и съдът правилно е преценил, че следва да се извърши повторна експертиза от други експерти,чието заключение впоследствие е и кредитирал. Правилно е било изключването от доказателствата по делото и на изготвените през м.ноември 2009г. от полицейски органи /полицаи, мл.разузнавачи и др./ констативни протоколи за цитираните 19 обекта, относно изложените в тях обстоятелства, че е налице неизпълнение и завишаване на цените. Същите не са изготвени от разследващи органи, нито по тяхно възлагане. Липсват и доказателства полицейските органи да притежават специални познания, за да констатират неизпълнение на договорни задължения или пък да определят цените като завишени. Съставените писмени документи не по реда и начините, предвидени в НПК не могат да се ползват като средство за установяване на отразените в тях твърдения.

По отношение на основните факти, свързани с начина на отпускане на бюджетните средства, тяхното предназначение и разходване, не възниква никакъв спор по делото. Защитата и подс.Х. не възразява срещу така установените фактически положения и редовността на извършените процесуално-следствени действия. Възраженията на подсъдимия и защитата са изключително от правен характер - относно квалифицирането и съставомерността на деянието, което се изразява в нецелево разпореждане с предоставени от държавата бюджетни средства, когато са отпуснати целево, както и че деянието е довършено в момента на извършването на разпоредителния акт със средствата. От обективна страна, чл. 254а от НК изисква разпореждането с предмета на престъплението - бюджетни средства или със средства с целево предназначение - да е извършено от дееца в нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му.

 

Съдът от първата инстанция е изяснил аргументирано понятийното съдържание на двете различни категории целево отпуснати бюджетни средства на Община Лозница – за предотвратяване на последици от бедствия и аварии и за капиталови разходи по Постановление № 72 от 30 март 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009г. Безспорно е по делото, че в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, б.Б от НК -кмет на община Лозница, подс.Х. е инициирал процедура за предоставяне на бюджетни средства, с цел извършване на неотложни работи за трайно възстановяване на имоти - държавна или общинска собственост, читалища и молитвени домове на религиозни институции, без да са засегнати от бедствия и аварии, и в нарушение на чл. 1, ал. 2, II Разходи, т. 4.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., без наличие на предвидените основания по чл. 19 - чл. 21 от ПОДМКВПМС, се разпоредил с отпуснатите му парични суми, от което настъпили вредни последици за държавата, в размер на 662 272,31 лева.

Безспорно е, че отпуснати средства в размер на 662 272.31 лв. са целеви бюджетни средства. Съгласно § 1, т.6 и т.7 от ЗУДБ, средствата с целево предназначение са тези, отпуснати от държавния бюджет под формата на „бюджетна субсидия” или „бюджетна субвенция” и винаги представляват разход за държавата.

Депозираното от Х. искане на средства с бюджетен произход пред оправомощения държавен орган, е лишено от правна основателност, с оглед дефиницията дадена в чл. 2 от Закона за защита при бедствия /в актуалната за разглеждания казус редакция/ на понятието „бедствие“, явяващо се задължителна предпоставка за предоставяне на сумите и удовлетворяващо необходимите критерии при определяне на техния размер, за всеки отделен случай. Според вложения в легалното определение законодателен смисъл, "бедствие" е това събитие и поредица от събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в измерения, изискващи предприемането на специални мерки, или участието на специални сили и използването на специални ресурси. В случая безспорно е установено, че нанесените щети по шестте обекта не са в резултат на „бедствие”, а се дължи на факта, че процесиите шест сгради са били стари, не им е бил правен ремонт от години, вследствие на продължителното излагане на атмосферните условия е имало течове от покривите, нарушаване на мазилката, по отношение на дерето и водостока е имало затлачване, израстване на растителност.

Логическа последица от това е и изведеното от ОС Разград, че със съзнателното разходване на отпуснатите пари от подсъдимото лице, за ремонт на стари и лошо поддържани в годините сгради, който е следвало да се финансира с ресурс на общината, при форма на вина пряк умисъл, е реализирано изпълнителното деяние на престъплението по чл. 254а от НК - неправомерно разпореждане с бюджетни средства с целево предназначение, като с оглед важността на засегнатите интереси и абсолютния размер на стойността на инкриминирания предмет /662 272,31лева/, са настъпили значителни вредни последици за държавата.

Същевременно е безспорно установено, че за Община Лозница не е настъпила вреда, защото тези средства са били използвани за възстановяване на имотите, като възложените от нея строително-ремонти дейности са били изпълнени качествено в срок и дори в по-голям от договорения обем.

По отношение на втората част от обвинението по чл.254а от НК– бюджетните средства отпуснати на Община Лозница с  Постановление № 72/30.03.2009г. за одобряване на бюджетните кредити по инвестиционната програма за 2009г. на МС. Безспорно е установено, че преведените средства по Постановление 72 от 30.03.2009г на Министерски съвет са в размер на: 740 295 лв, а усвоените средства са в размер на: 724 251,75 лв. на фона на изложеното инкриминираните средства в размер на 91403.10 лв., за които се твърди, че са използвани не по предназначение, е незначителен. Затова и изложените съображения на РОС на плоскостта на чл.9, ал.2 от НК не са лишени от правни и житейски аргументи. В този смисъл и Решение № 173 от 26.07.2012 г. на ВКС по н. д. № 469/2012 г., III н. о., НК.

За настоящия състав на ВАпС обаче от съществено значение са други обстоятелства, които обуславят несъставомерност на деянието от обективна страна.

По безспорен начин по делото е установено, че тези средства са били използвани за наложителни ремонти на обектите, за които са били предназначени. Обвинението инкриминира сумата от 91 403.10лв., с която е било закупено  оборудване и обзавеждане за детските градини  в с.Ловско, с.Чудомир, с.Гороцвет, с.Трапище, с.Сейдол, гр.Лозница, с.Бели Лом и с.Веселина. По същество обвинението твърди, че тези разходи излизат извън целевото предназначение на отпуснатите средства. Видно от посоченото в чл.1, ал.2 от Постановлението допълнителните целеви субсидии за капиталови разходи по ал. 1 са били предназначени за извършване на спешни и неотложни ремонти на детски градини, обединени детски заведения, училища, читалища и други културни институти, за подобряване на водоснабдяването и канализацията и за строително-ремонтни работи на улична мрежа и общински пътища.

По дефиниция капиталовите разходи са предназначени за основен ремонт и за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи, за разлика от текущите. В този смисъл е и дадената трактовка в нормата на чл.9 ал.3 от Закона за общинските бюджети (отм.), действал към момента на деянията: „Бюджетните кредити за капиталови разходи осигуряват средства за придобиване, реконструкция и основен ремонт на дълготрайни активи.“

 Безспорно е по делото, че всички детски градини са били в окаяно състояние не само като сграден фонд, но и като оборудване и обзавеждане. Очевидно е, че основен ремонт на една детска градина включва и нейното оборудване и обзавеждане, за да може тя да функционира по предназначението си. Обзавеждането и оборудването имат характер на дълготраен актив. Затова и въззивната инстанция намира, че тези разходи не само не са били извършени в нарушение на бюджетния закон, но са били наложителни и обществено полезни и се солидаризира с извода на РОС за липса на осъществено престъпление в тази част.

 

Доводите на съда от първата инстанция относно цялостното съдържание и проявление на умисъла на дееца чрез неговото познание, поведение и обективно установени факти следва да се споделят изцяло - деецът действително към момента на подаването на исканията - предмет на обвинението, съзнавал е, че няма валидно правно основание за отпускане на бюджетни средства от МКВП при МС по реда на ПОДМКВПМС, но въпреки това депозирал исканията и се разпоредил с целевите средства. Подсъдимият Х. е бил наясно, че през инкриминирания период на територията на Община Лозница не е имало бедствия или аварии. Ясно е съзнавал, че инкриминираните обекти са в лошо състояние в резултат на дългогодишна лоша поддръжка, а не са пострадали в резултат на едно неслучило се природно бедствие.

.

При определяне и индивидуализиране размера на наказанието, което подс.Х. следва да понесе за престъплението по чл.254а, ал.2 от НК, първоинстанционният съд не е допуснал нарушение на закона. Правилно е  отчел превелиране на смекчаващите над отегчаващите отговорността обстоятелства, отчитайки една обичайна за този вид престъпления обществена опасност, както и занижена обществена опасност на личността на подс.Х. – неосъждан, добри характеристични данни, изминалия период от време от извършване на деянието до постановяване на присъдата. Затова и въззивната инстанция не намира основания да коригира отмерените наказания под средния размер, предвидени в санкцията на чл.254а, ал.2 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ В ДЪРЖАВНО УЧРЕЖДЕНИЕ.

Съобразявайки данните за личността на въззивника ВАпС счита, че наложеното наказание лишаване от свобода не е необходимо да бъде изтърпяно ефективно от подс.Х., тъй като за постигане на целите на наказанието не е нужно неговото откъсване от обществото, от семейството и трудовата му среда. Касае се за интегрирана в обществото ни личност, която с поведението си по-скоро допринася за неговото развитие, отколкото да създава опасности за неговата безопасност и просперитет. По изложените съображения въззивната инстанция намира за правилно приложението на чл.66, ал.1 от НК, а определения от първата инстанция ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от ТРИ ГОДИНИ за достатъчен.

 

По обвинението за осъществено престъпление по чл.219 от НК:

Макар протестът да не се поддържа пред въззивната инстанция в тази му част, съдът дължи произнасяне. Първата инстанция е направила задълбочен анализ на доказателствата и въз основа на тях е достигнала до правилния извод за липса на осъществено от обективна страна престъпление и от петимата подсъдими – възз.Х., зам. кметовете Г.А., М.Х. *** и Ш.З.. Това е така, защото възложените от Община Лозница строително монтажни дейности на всички инкриминирани обекта са били качествено и срочно извършени от изпълнителите. За Общината не е настъпила вреда. Създадена е била необходимата организация, извършени са били обществени поръчки, впоследствие са сключени договори с изпълнителите. В резултат на извършените ремонти посочените 19 обекта са подобрили състоянието си и се ползват по предназначение, т.е. не само липсва вреда за Община Лозница, но е налице и обществено полезен резултат.

Изложеното е относимо в пълна степен и досежно обвиненията по чл.212 от НК за изпълнителите на СМР. Както правилно е забелязала първата инстанция, прокуратурата е придала на едни и същи факти различни квалификации за различните участници в нея. Принципно този подход не е невъзможен. Но в конкретния случай е довел до взаимно изключващи се изводи, изложени още в обвинителния акт – ако изпълнителите на СМР са измамили Община Лозница и по този начин са й нанесли вреда, то тогава тази вреда не е възможно да бъде нанесена от кмета, зам.кметовете и служителите на Общината чрез безстопанственост. В крайна сметка тази правна конструкция е останала и без каквато и да било доказателствена опора, тъй като в хода на съдебното производство е установено (както вече няколко пъти се подчерта), че всички отчетени от изпълнителите СМР са били реално изпълнени и изплатените им суми са били дължими от Община Лозница на договорно основание. Затова и въззивната инстанция се солидаризира с извода на РОС, че подсъдимите Н.Т., Д.Й., Д.С. и Х.А. не са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението документна измама, за което е повдигнато обвинение на всеки един от тях, поради което същите правилно са били оправдани.

 

По обвинението по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК

Въззивната инстанция се съгласява с доводите на РОС, че инкриминираното поведение на подс.Х. като документно престъпление се поглъща от състава на чл.254а, ал.2 от НК. Това е така, защото са инкриминирани от прокуратурата исканията и приложените към тях информационни форми. Именно неверните твърдения, изложени в тях са определили целевия характер на отпуснатите бюджетни средства – за предотвратяване на последици от бедствия. Това сочи на обективна несъставомерност на деянието, а не на прекратително основание по чл.24, ал.1, т.6 от НПК. Забраната ne bis in idem означава вече да е била реализирана наказателната отговорност на едно лице и забрана втори път това да се стори при единтичност на фактите. В случая подс.Х. не е бил санкциониран за допуснатите нарушения на бюджетните закони, а прокуратурата е придала квалификация на реална престъпна съвкупност на едни и същи факти. Прекратяването на наказателното производство е било възможно преди приключване на съдебното следствие. Това е така, защото нормата на чл.301 от НПК изрично посочва какво е съдържанието на присъдата и по кои въпроси съдът дължи произнасяне. Сред тях не е нито едно от прекратителните основания по чл.24 от НПК. След обявяване на делото за изяснено от фактическа и правна страна, съдът дори в хипотезите на настъпила давност отново се произнася с присъда по въпросите за авторството и вината и прилага института на давността без да прекратява наказателното производството. Затова и въззивната инстанция отмени в тази част присъдата на РОС и оправда подс.Х. и по предявеното му обвинение по чл.311, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

В допълнение към горните доводи следва да се отбележи, че деянието е несъставомерно от обективна страна и на още едно основание. Инкриминираните искания по съществото си не представляват удостоверителни документи, тъй като те обективират първичното изявление на своя автор до компетентния орган да започне едно административно производство. Това ги характеризира като диспозитивни документи, които не могат да бъдат предмет на лъжливо документиране по смисъла на чл.311 от НК. В този смисъл са и задължителните указания, дадени с т.6 на Постановление № 3 от 23.III.1982 г. по н. д. № 12/81 г., Пленум на ВС.

 

По възражението на защитата за допуснати съществени процесуални нарушения, свързани със запълването на бланкета на нормата на чл.254 а от НК:

Вярно е, че обвинителният акт е структуриран многословно и твърде ненужно и многократно в съдържанието му е възпроизведено дословно и изцяло съдържанието на норми от законови и подзаконови източници, както и е преповторено описанието на всички инкриминирани обекти, отпуснатите от бюджета суми, което прави същия хаотичен и трудно разбираем. Независимо от това, съдържанието на обвинителния акт изпълнява основното си предназначение - да очертае надлежно фактическата и юридическа рамка на наказателното производство срещу подсъдимия чрез формулиране на обвинението по начин, който определя предмета на доказване от гледна точка на извършеното престъпление и участието на подсъдимия в него, а това гарантира осъществяване на правото му на защита. Именно това е същността на изискванията към формата и съдържанието на обвинителния акт и в конкретния случай те са изпълнени, доколкото не пораждат съмнение относно обстоятелствата, визирани в чл. 102 от НПК.

В конкретния случай като нарушени от въззивника са посочени редица текстове, но относимите към конкретиката на казуса са тези на чл.1, ал. 2, II Разходи, т. 4.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.,  и тези по чл. 19 - чл. 21 от ПОДМКВПМС, който изпълват бланкета на нормата на чл.254а от НК и са посочени от обвинението. Затова и оплакването на защитата не намира опора в съдържанието на процесуалните документи по делото.

По изложените съображения въззивната инстанция постанови присъдата си.

                                                                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                              2.