Р Е Ш Е Н И Е

                  № 13

Гр. Варна, 10.02.2014г.

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на седми февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божидар Манев

ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Димитър Димитров

 секретар Г.Н.

 прокурор Илия Николов,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №376 по описа за 2013 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по реда на чл.16 вр.чл.32 ЗПИИРКОРНФС, по  жалба на Х.Д.Х. против определението на Силистренския окръжен съд от 06.12.2013г. постановено но чнд №260/2013г., с което е признато решение №1-13-1254/12230112703/ на Окръжен съд Харю Р Естония, влязло в сила на 20.03.2013г., с което му е наложена финансова санкция в размер на 1 581,25 евро. Прави се искане същото да бъде отменено, тъй като същия бил изтърпял наказание лишаване от свобода в Естония.

Лицето не се явява в с.з. за да поддържа жалбата си.

Апелативният прокурор изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Жалбоподателят Х.Д.Х. е бил осъден от Окръжен съд в гр.Харю Естония за приготовление за фалшифициране на пари, банкови карти и други платежни средства на лишаване от свобода, като му е била наложена и парична санкция и е бил осъден да заплати направените по делото разноски. Общата сума, която осъденото лице е следвало да заплати е в размер на 1581,25 евро.

Изпращащия съд е представил необходимото удостоверение,в което са отразени всички необходими данни.

Актът, с който лицето е осъдено, е влязъл в законна сила, след като му е била предоставена възможност за обжалване. Налице е двойна наказуемост за извършеното деяние – чл.244 ал.1 от НК на Р България. Осъденото лице е български гражданин с постоянен и настоящ адрес на територията на страната и за същото деяние няма възбудено наказателно преследване у нас.

Удостоверението по чл.4 от Рамково решение №2005/214/ПВР на Съвета на Европа, съответства на постановеното срещу лицето решение.

Пред настоящата инстанция е постъпило и писмо на ОС Силистра от 30.01.14г.с което прилагат процесното решение на Окръжния съд в гр.Харю Естония. От удостоверението и преписа от решението е видно, че осъденото лице дължи сумата 512 евро парично наказание, 800 евро обезщетение и 268,80 евро адвокатско възнаграждение за служебен защитник и 0,45 евро съдебни разноски.

Видно е, че наложеното парично наказание надвишава минималния праг от 70 евро, няма данни тези суми да са били вече събрани. Не е настъпила давност, лицето няма наличен имунитет или привилегия по българското законодателство. Производството то делото не е било задочно и осъденото лице е било уведомено за реда и начина на обжалване.

Налице са всички положителни предпоставки за признаване на решението, както и липсват отрицателни такива.

Правилно и законосъобразно окръжният съд е приел, че са налице изискванията на чл.16 ЗПИИРКОРНФС и е постановил решението си.

Възражението, че жалбоподателя бил изтърпял допълнително лишаване от свобода вместо паричната санкция е неоснователно и недоказано.

Жалбата в този смисъл е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а решението на Силистренския окръжен съд потвърдено като правилно и законосъобразно

Водим от горното и на основание чл.20 ЗПИИРКОРНФС вр.чл.345 НПК Варненският апелативен съд

 Р  Е  Ш  И :

ПОТВЪРЖДАВА решението от 06.12.2013г. на Силистренския окръжен съд по чнд №260/2013г., с което е признато решение №1-13-1254/12230112703/, издадено от Окръжен съд гр.Харю Р.Естония, влязло в сила на 20.03.2013г., с което на Х.Д.Х. е наложена финансова санкция в размер на 1581,25 евро, платима в лева по курс към датата на влизане решението в сила- 20.03.2013г.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                    

                                                                                             2.