Р Е Ш Е Н И Е

 

151

 

Варна,  08.11.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, втори състав, в публично съдебно заседание на  пети ноември две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

при участието на секретаря Соня Дичева и на прокурор Иван Тодоров, като разгледа докладваното от съдия Тончева НДВ №376 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 424, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т.5 НПК.

 

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на наказателно дело НОХД №501/19 година по описа на Районен съд – гр.Разград, отмяна на постановеното определение, с което е одобрено споразумение за решаване на делото и връщането му за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Производството по възобновяване е във връзка със съществени нарушения на закона и на процесуалните правила по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 и т.2 от НПК.

В съдебното заседание прокурорът поддържа искането от Главния прокурор за възобновяване на наказателното дело.

Осъденото лице в лична защита и последната си дума желае искането да бъде уважено, т.к. същото е в негов интерес.

Варненският апелативен съд, след като взе предвид искането от Главния прокурор, изразените становища и като прецени доказателствата по делото, прие за установено следното:

На 05.07.2019 година в РС-Разград е внесен обвинителен акт срещу В.Д. за престъпление по чл.343б ал.2 от НК, предмет на разследване по БП №1873 ЗМ-425/2019 година по описа на РУ на МВР- Разград. В проведено съдебно заседание на 10.07.2019 година делото е решено със споразумение, според чието съдържание подсъдимият Д. признава вината си за извършено престъпление по чл.343б ал.2 от НК, като при приложението на чл.55 ал.1 т.1 от НК му се налага наказание в размер на 10 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване.

Съдебният акт по чл.384 ал.1 от НПК е влязъл в сила на 10.07.2019 година.

С оглед очертания предмет в искането от страна на Главния прокурор, настоящият състав фокусира вниманието си върху релевираните оплаквания за материална и процесуална незаконосъобразност на определението по чл.384 ал.1 от НПК. 

Определението по НОХД №501/2019 година на Районен съд – Разград е постановено при съществено нарушение по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. От приложеното в досъдебното производство свидетелство за съдимост се установява осъждане на В.Д. по НОХД №2009/2014 година за престъпление по чл.343б ал.1 от НК, извършено на 12.09.2014 година. Определението по чл.384 от НПК е вл.с. на 13.10.2014 година, като на дееца е наложено наказание от три месеца лишаване от свобода, отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от три години.

С изтичане на срока по чл.66 ал.1 от НК на 13.10.2017 година осъденият е бил реабилитиран по право на основание чл.86 ал.1 т.1 от НК. Престъплението, за което Д. е наказан по НОХД №501/2019 година е извършено на 25.06.2019 година, като неговата правна квалификация незаконосъобразно е определена в хипотезата на специалния рецидив по чл.343б ал.2 от НК.

Първостепенният съд е пренебрегнал горното обстоятелство, като с одобряването на споразумение за престъпление с квалификация по чл.343б ал.2 от НК освен особено същественото нарушение на материалния закон, е допуснал и особено съществено нарушение по чл.348 ал.1 т.2 от НПК, изграждайки вътрешното си убеждение без да осъществи проверка  по чл.382 ал.7 от НПК за пълно съответствие на волята на страните по споразумението с доказателствените материали от бързото производство.

Изложеното налага извод за основателност на искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на НОХД №501/2019 година, отмяна на определението по чл.384 от НПК и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав в стадия на съдебното заседание в първата инстанция.

Водим от горното и на основание чл. 425, ал.1, т.1 от НПК, Варненски апелативен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД №501/2019 година по описа на Районен съд – гр.Разград.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването определение от 10.07.2019 година, постановено по НОХД №501/2019г., с което е одобрено споразумение за решаване на делото.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав в стадия на съдебното заседание в първата инстанция.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

 

Председател:                                                         Членове: 1.

 

 

                                                                                                    2.