Р Е Ш Е Н И Е

 

228

 

гр.Варна,   21 декември 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 01 ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

            ЧЛЕНОВЕ: ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

при участието на прокурора ИВАН ТОДОРОВ и секретаря СОНЯ ДИЧЕВА, като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева НДВ № 377 по описа на ВАпС за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е чл. 380 от НПК, вр.чл.70, б.В от ЗАНН и е образувано по искане на Зам. Апелативен прокурор в АП Варна за възобновяване на ВНАХД № 188/2017г. на Окръжен съд - Шумен и отмяна на постановеното решение № 62/08.08.2017г.

На 13.04.2017 год. в Районен съд - Шумен е било внесено предложение за освобождаване от наказателна отговорност на А.Я.И. и налагане на административно наказание за извършено от него престъпление по чл.343, ал.1, б. „Б“, пр. 2 от НК. По този повод е било образувано НАХД № 869/2017г. по описа на Районен съд Шумен. С Решение № 264/15.05.2017г. Шуменският районен съд е признал обвиняемия И. за виновен в осъществяването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“, пр. от НК, освободил го е от наказателна отговорност и на основание чл.78а от НК му е наложил административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв.

С Решение № 62/08.08.2017г., постановено по ВНАХД № 188/2017г. състав на Шуменския окръжен съд е отменил изцяло решението на ШРС, признал е А.Я.И. за невинен и го е оправдал по предявеното обвинение по чл.343, ал.1, б. „Б“ от НК.

В предложението се твърди, че след влизане на решението на Шуменски окръжен съд в сила са били събрани нови доказателства чрез разпит на свидетелиЕ.Т.И., И.Т.И., Х. М. Х., които не са били известни при издаването му. Новите доказателства са били събрани в хода на разследване по ДП № 1184/2017г. по описа на РУ- Шумен, вх. № 2699/2016г. по описа на ШРП, образувано след разделянето на ДП № 1009/2014г. по описа на РУ - Шумен, приключило с внасяне на предложение по реда на Глава XVIII от НПК, въз основа на което е образувано АНД № 869/2017г.

Приемайки, че са били открити обстоятелства и доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на решението по смисъла на чл.70, б. „в“ от ЗАНН, прокурорът предлага на ВАпС да възобнови производството по ВНАХД № 188/2017г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е било отменено изцяло решението на ШРС по АНД № 869/2017г. и А.Я.И. е бил признат за невиновен за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“ пр. 2 от НК.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция представителят на Апелативна прокуратура - Варна заявява, че не поддържа предложението си, тъй като всички спорни обстоятелства и гласните доказателства са били известни и на двете съдебни инстанции по същество, които обаче са ги интерпретирали по различен начин от правна страна. В заключение се сочи, че неправилно в предложението е било възприето, че се касае за нови доказателства.

Оправданото лице Т.М.М., редовно уведомен за датата на съдебно заседание, се явява лично и се представлява от адв. С.П. – ШАК. В цялост се навеждат доводи за неоснователност на отправеното искане за възобновяване, тъй като изводите на решаващите инстанции са били правилни, законосъобразни и почиващи на наличните по делото доказателства, вкл. и показанията на посочените в предложението свидетели.  По същество се моли искането, подадено от Апелативния прокурор да бъде оставено без уважение.

Варненският апелативен съд, след като обсъди доводите в искането на Главния прокурор, съобрази устно изразените становища и провери материалите по делото, констатира следното:

Искането за възобновяване на наказателното дело е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган и в изискуемия от чл.71 ЗАНН, намиращ приложени по препращане от чл.380 от НПК срок.

Разгледано по същество, искането за възобновяване на наказателното дело е неоснователно.

Решение № 264/15.05.2017г. Шуменският районен съд е признал обвиняемия И. за виновен в осъществяването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“, пр. от НК, освободил го е от наказателна отговорност и на основание чл.78а от НК му е наложил административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв.

С Решение № 62/08.08.2017г., постановено по ВНАХД № 188/2017г. състав на Шуменския окръжен съд е отменил изцяло решението на ШРС, признал е А.Я.И. за невинен и го е оправдал по предявеното обвинение по чл.343, ал.1, б. „Б“ от НК.

Постановеното въззивно решение е влязло в сила на 08.08.2017г. и не подлежи на касационен контрол.

За да постанови своя правен акт ОС Шумен е извършил собствен внимателен анализ на доказателствата по делото, включително и на показанията на свидетелите Е.Т.И., И.Т.И. и Х. М. Х., дадени в рамките на развилото се наказателно производство, водено по дп № 1009/2014 год. по описа на РУ Шумен. Затова и доводът на прокурора, изложен в сезиращото предложение, че са налице нови и неизвестни на ОС Шумен доказателствени източници не може да бъде споделен. На следващо място ВАпС намира, че приложените по настоящото производство протоколи от проведени техни разпити по дп № 84/2017 год. по описа на РУ Шумен не установяват нови обстоятелства, които да са били неизвестни на решаващите съдебни инстанции. Мотивите на Окръжен съд - Шумен да признае Я.И. за невиновен и да го оправдае са били, че същият при осъществяване завой наляво по равнозначни пътища на Т-образно кръстовище, за което се е бил престроил в лента за завиване наляво, при налична дясна за продължаване направо на попътно движещите се ППС, не е нарушил правилата за движение, вменени с разпоредбата на чл.25 от ЗДВП. Изложил е мотиви, че разпоредбата на чл. 25 от ЗДВП е обща, а на чл. 37 от ЗДВП и чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДВП е специална и затова приложима е последната.

Според становището на прокурора, изложено в предложението за възобновяване на производството по делото, при постановяване на решението на ШОС не били събрани доказателства в насока бил ли се е преустроил водачът И. в лентата за завиване наляво преди да предприеме тази маневра. Според прокурорът ШОС е възприел този факт за доказан и го е коментирал в мотивите си, въпреки че нито един от свидетелите, разпитани в хода на досъдебното производство, не били дали показания за това обстоятелство, нито пък експертите при описване на механизма на осъществяване на деянието в заключенията си са го посочили. В хода на разследване по ДП № 2699/2016г по описа на РУ - Шумен, образувано чрез разделяне на ДП № 1009/2014г. по описа на РУ-Шумен, при условията на чл.223 от НПК, повторно са били разпитани трима свидетели - единият от които участник в настъпилото ПТП, а другите двама - очевидци на същото, които са дали показания в тази насока като са потвърдили, че водачът И. не се е бил пристроил в лентата за завиване наляво преди да предприеме тази маневра.

И двете инстанции са приели, че ПТП се е осъществило при опита на оправданото лице да извърши маневра завой наляво на кръстовище от равностепенни пътища, когато същевременно свид.Х. го е изпреварвал от ляво. Дори и при повторния си разпит свид.Х. не предоставя различна от възприетата за установена информация относно събития. Сам потвърждава и обстоятелството, че лекият автомобил, управляван от оправданото лице е бил с вкючен мигач, индикиращ за намерението на водача му да завие наляво. Т.е. въззивната инстанция е разполагала със същите доказателствени източници и за нея се били известни всички обстоятелства от значение за правилното изясняване на делото. Обстоятелството, че правната интерпретация на фактите от двете редовни инстанции е различна не се дължи на някакъв доказателствен дефицит или на неизвестност на някакъв елемент от относимата фактология, който да е бил установен по-късно, както сам признава прокурора в съдебно заседание пред ВАпС. Затова и не е налице основанието по чл.70 б.В от ЗАНН, на което се позовава предложението за възобновяване на апелативния прокурор. Въззивната инстанция е приела от правна страна, че единствен вина за настъпването на ПТП има свид.Х. като е изложил убедителни доводи в тази насока и този негов извод не подлежи на преразглеждане от настоящия състав . Варненският апелативен съд в настоящото извънредно производство действа като касационна инстанция, поради което и не може служебно да извършва преценка за наличие на други основания за възобновяване на производството по смисъла на чл.70 ЗАНН, тъй като е обвързан с основанията, наведени от прокурора (арг.чл.347 НПК). Това мотивира настоящия състав на Варненския апелативен съд да остави без уважение предложението на апелативния прокурор за възобновяване на административно наказателното производство по ВНАХД № 188/2017г. състав на Шуменския окръжен съд.

 

Водим от изложените съображения и на основание чл.380 от НПК, Варненският апелативен съд

  

Р Е Ш И:

  

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на апелативен прокурор в АП Варна за възобновяване на административно наказателното производство по ВНАХД № 188/2017г. състав на Шуменския окръжен съд.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                                          2.