МОТИВИ: към присада по ВНОХД №378/2018 г. по описа на АС-Варна.

 

Производството по делото е образувано по жалба на адв.Р.Ж., защитник на подс.С.Г.И. и по жалба на подс.З.Г.И., чрез адв.Ю.Г., против присъда по НОХД №302/2017 г. по описа на ОС-Варна, постановена на 05.07.2018 г., с която подс.С.И. е бил признат за виновен и на основание чл.255, ал.3 вр. ал.2, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.20 ал.2 от НК, вр. чл.26 ал.1 от НК, вр. чл.55 ал1 от НК е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, което на основание чл.66 ал.1 от НК е било отложено за срок от три години. Със същата присъда подс.З.  Г. И. е бил признат за виновен и на основание чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.20 ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.54 от НК е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от три години, което е постановено да бъде изтърпяно при строг режим. Съдът е групирал наложените наказания по настоящата присъда и по две други присъда по описа на ОС-Варна и е определил да изтърпи най тежкото от тях-четири години лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване, присъединил е наказанието конфискация на ½ част от наличното имущество и е бил оправдан на основание чл.304 от НПК за неследващ се данъчен кредит в размер на 4514.95 лв.

С постановената присъда, съдът е осъдил двамата подсъдими да заплатят солидарно на Министерството на финансите, сумата от 429 638.20 лв.

Недоволни от така постановената присъда са останали и двамата подсъдими, като в жалбата си подс.З.И. сочи, че същата е незаконосъобразна, явно несправедлива и постановена в противоречие с доказателствата по делото. Прави се искане присъдата да бъде отменена и подсъдимиа да бъде оправдан напълно по повдигнатото му обвинение.

На 10.09.2018 г. в деловодството на АС-Варна е постъпила молба, с която подс.З.и. оттегля жалбата си против присъдата на ВОС, като заявява, че няма да се присъединява към жалбата на другия подсъдим. В с.з. при разглеждане на делото от настоящата инстанция, подс.Зл.И. се яви, представляван от адв.Ю.Г. и потвърди подадената молба за оттегляне на жалбата си, като също заяви, че няма да се присъединява към жалбата на другия подсъдим. Срещу присъдата не е подаден протест от ОП-Варна, поради което присъдата по отношение на този подсъдим-З.Г.И. е влязла в законна сила и не следва обсъждане в тази насока.

В подадената жалба от подс.С.Г.И. се сочи, че присъдата е явно несправедлива и постановена при липса на доказателства. Прави се искане присъдата да бъде отменена  и подзащитния му да бъде оправдан по повдигнатото обвинение, за което е бил осъден от първоинстанционният съд. В допълнението към жалбата на подс.Св.И. се сочат поредица от възражения, относно липсата на доказателства установяваще субективен умисъл за извършване на престъплението за което е бил осъден.

В с.з при разглеждане на делото от настоящата инстанция подс.ЗЛ.И. потвърждава подадената си молба, с която оттегля подадената жалба срещу присъдата на ВОС и не се присъединява към жалбата на другия подсъдим. По горе бе посочено, че присъдата е влязла в сила по отношение на този подсъдим.

В с.з. при разглеждане на делото подс.С.И. поддържа подадената жалба и допълнението към нея, като се правят същите възражения, относно липсата на субективен елемен за осъществяване на деянието за което е бил осъден от първата инстанция.

Представителят на АП-Варна в с.з., изразява становище, че по делото са събрани достатъчно доказателства, които по безспорен начин доказват вината на подс.Ст.И.. Моли настоящата инстанция да потвърди първоинстанционния акт. Против присъдата не е подаден протест.

Съдът след като се запозна с материалите по делото, прие да установено следното:

Подс. З.И. и подс. С.И. били братя. През лятото на 2009г. подсъдимия З.И. решил да извършва сделки със зърно, изкупено от земеделски производители без документи, тъй като същия имал опит като управляващ и представляващ "Агроклас"ЕООД в периода 12.08.2008 г. - 14.10.2008г. На подс. З.И. били известни лицата, занимаващи се с изкупуване на търговски дружества със задължения към бюджета. Такъв бил свид.Н. Ч., по прякор „Адвоката“. Последният познавал двамата братя като бизнесмени от времето, когато подс. Зл.И. регистрирал на негово име търговско дружество срещу сумата от 200 лв. Тъй като имал финансови проблеми свид. Ч. започнал да посредничи при намирането на лица за фиктивни собственици на търговски дружества, като уговарял свои познати бездомни и малограмотни лица срещу заплащане. Имал и обява във вестник „Позвънете", че изкупува търговски дружества, включително и със задължения към бюджета. По тази схема били уговорени от Ч. следните лица:

-свид. П.С.А.- придобил собствеността върху„ГРЕЙН СТОР ВН" ЕООД С БУЛСТАТ 200661676 срещу сумата от 5 лева.

-свид. Ц.В.С.- придобил собствеността върху „ХАЙНОР ХИДРО" ЕООД С БУЛСТАТ 201134805 срещу сумата от 200 лева.

-свид.Т.Р.М.- придобил собствеността върху „ВИВАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД С БУЛСТАТ 103859363.

- свид. М.М.И. - придобил собствеността върху "ЕН ДЖИ КЪМПАНИ" ЕООД С БУЛСТАТ 103630005.

-свид. Маргарита Желязкова П.а - придобила собствеността върху "Атамир" ЕООД с Булстат 148107671.

-свид. Г.Д.Д.- придобил собствеността върху "ВЕЛВЕТ ГРУП" ЕООД С БУЛСТАТ 200580459.

-свид. В.Т.Т.- придобила собствеността върху " ЕМПОРИКИ ТРЪСТ" ЕООД С БУЛСТАТ 201134926.

-свид. Ф.С.Я.- придобил собствеността върху "ЕРУДИТА" ЕООД с Булстат 131442658.

-свид. С.К.Г. - придобил собствеността върху "ФАКТ КОРЕКТ 2009" ЕООД с Булстат 200875299.

-    свид. Т.П.А.- придобил собствеността върху "В.С." ЕООД с Булстат 103838173.

- свид. Д.Г.П. - придобил собствеността на,,ФАРМ КОРЕКТ 2009" ЕООД С БУЛСТАТ 200766175 като на прехвърлянето присъствал и подс.З.И.. Свидетелят познавал подсъдимите З. и С. И., тъй като и друг път е придобивал дружества, след което и упълномощавал подсъдимите да извършват дейността им.

-свид.К.И.Г.-придобил собствеността "СТАНДАРТ БИЛД" ЕООД с Булстат 103891044.

Дружеството „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД било вписано с решение от 21.06.2007 г. /№ 5463/ по фирмено дело № 2885/07 г. в търговския регистър при Окръжен съд - гр. Варна. Като негов собственик и управител бил вписан  Д.П.Д., а седалището и адреса на управление на дружеството били посочени на адрес гр. Варна, ул "Братя Бъкстон" № 31 ет. 1 ап. 1. В последствие през 2009г. по същата схема било прехвърлено и „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД, като свид. Ч. уговорил свид.Емил А.да придобие срещу заплащане собствеността на „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД. С решение на ВОС от 24.05.2009 год. в регистрацията на дружеството били вписани промени. Дяловете в него придобил Е.Б.А.,който станал едноличен собственик на капитала на "ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД. Той бил вписан в търговския регистър и като управител на дружеството. Със същото решение е вписана промяна в адреса на управление на дружеството. Като такъв е посочен гр. Варна, ул. „Цар Симеон" № 12, ет.2.

След като на 24.04.2009 год. свид. А.придобил дружеството, той упълномощил с нотариално заверено пълномощно, рег.№ 2100/24.04.2009 год. /л.84, т.1 от ДП/ при нотариус Е.Д. от гр.Варна, рег.№ 2100, подс. З.Г.И. да представлява дружеството в извършване на търговска дейност, като извършва действия от и за сметка на дружеството. А на 07.08.2009г. свид. А.подписал и генерално пълномощно в кантората на нотариус Е.Д., с което възложил пълни представителни права на подс.З.Г.. На същата дата - 07.08.2009г. подс.З.И. открил и банкова сметка *** "ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД в български лева в „Райфайзен банк", с номер  BG43 PZBB 9155 1028 8846 03. На същата дата подс.З.И. упълномощил и брат си -подс.С.И. с правото да тегли средства от дружествената банкова сметка. ***те и на  двамата братя пред банката (т.10). По силата на така делегираните права, подс. Св. И. теглил многократно парични средства   от   същата   сметка.    На 30.11.2009г. подс. З.И. в качеството си на пълномощник на "ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД-гр.Варна,Булсат 200664779 преупълномощил с пълномощно рег.№ 6592/30.11.2009год. подс. С.Г.И. с правата, които имал самия той - да извършва търговска дейност от името и за сметка на дружеството като по този начин разширил представителната власт на своя брат- подс. Св. И..

Подс.З.И. поел реалното изпълнение на търговската дейност на дружеството, като от този момент започнала и неговата престъпната дейност, предмет на настоящото дело.

През пролетта на 2009г., подс. Зл. И. ангажирал „Мейсам" ООД за извършване на счетоводните услуги на представляваните от него дружества: „Карго строй инвест" ЕООД „А.М.О.К" ЕООД, „Агрогруп вн" ЕООД, „Рива агро стил"ЕООД, „Стандарт Билд" ЕООД, „Фреш клима" ЕООД, „Енд джи Къмпани" ЕООД, „Фаворит Строй Варна" ЕООД, „Велвет груп" ЕООД, „Агро ойл Експорт" ЕООД. След като получил пълномощното от свид.А.за "ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД, подс. З.И. възложил на „Мейсам" ООД счетоводното обслужване и на „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД. Принципът бил следния: подсъдимите З.И. носел на счетоводителите от кантората данъчни фактури, които били включвани в справката декларация за периода. Самите  декларации  били  подавани     чрез  електронния  подпис  на счетоводителите. Управител на „Мейсам" ООД била свидетелката Ц.Р. /по настоящем Д./. Подс.З.И. й носел фактури в офиса на кантората за осчетоводяване. На основата на тези фактури, свид.Д. /Р./ и счетоводителката свид.М.В.П.(л.200-201,т.4) изготвяли СД по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби, които подавали в НАП с електронния подпис на свид. Д.. След два месеца свид. Д. прекратила взаимоотношенията си с подс. З.И., тъй като същият започнал да й носи пълномощни от непознати за нея лица, собственици на дружества, с които директно я упълномощавали да ги представлява. Това усъмнило свид. Д., че има нещо нередно и отказала сътрудничество с подсъдимия. Тогава подс. З.И. се свързал със свид. К., който заедно със съдружника си Л. С., който починал през 2013г. (справка от НБД"Население"-л.154 от т. 13), притежавали ДЗЗД «С. и К.» с предмет на дейност счетоводни услуги. Дружеството им обслужвало „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД от м.ноември 2009 до м. май 2010г. Принципът на работа бил същия - подс. З.И., който бил пълномощник на „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД носел в офиса на свид. К. данъчни фактури, които свид. К. и съдружника му включвали в справката декларация за периода. Самите декларации били подавани чрез електронния подпис на двамата счетоводители. През пролетта на 2010 г. подс. З.И. поискал от свид. К. и съдружника му да бъдат директни пълномощници на „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД, но те не се съгласили, поради което прекратили взаимоотношенията си. Чрез електронните подписи, регистрирани на ДЗЗД «С. и К.» били подавани СД по ЗДДС за следните търговски дружества ;"ВЕЛВЕТ ГРУП" ЕООД, "Стандарт билд" ЕООД, "ЕН ДЖИ КЪМПАНИ" ЕООД, „ГРЕЙН СТОР ВН" ЕООД, „ВИВАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД, "В.С." ЕООД, "Атамир" ЕООД, „ФАРМ КОРЕКТ 2009".

След отказа на К. и С., подс. З.И. предприел действия за осигуряване на нов счетоводител за „ГРЕИН ПРОДУКТ" ЕООД. По това време свид. Карабашева била пенсиониран счетоводител. Тя се снабдила с електронен подпис и пуснала обява във вестник „Позвънете", че предлага счетоводни услуги. Около 10.06.2010г., по телефона й се обадил подс. З.И., който й определил среща пред Община Варна. Двамата се срещнали в градинката пред Община-Варна. Подсъдимият Зл.И. й се представил и й обяснил, че следва да осъществява счетоводната дейност на „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД и да подава по електронен път СД по ЗДДС и дневниците на покупки и продажби на дружеството, както и на няколко други търговски дружества. Изключително много държал на обстоятелството свид.Карабашева да има собствен електронен подпис. През м.06.2010г. тя подала СД по ЗДДС за „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД за м.05.2010г. като изготвила данъчно изискуемите документи въз основа на данъчни фактури, които й предоставил подс. З.И.. Свид. Карабашева изготвила също СД по ЗДДС за м. май и на следните търговски дружества-„ФАРМ КОРЕКТ 2009" ЕООД, „ХАЙНОР ХИДРО" ЕООД, „ЕМПОРИКИ ТРЪСТ" ЕООД, „ВИВАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД, „ГРЕЙН СТОР ВН" ЕООД и "ВЕЛВЕТ ГРУП" ЕООД, които търговци фигурирали като доставчици на представляваното от подсъдимите търговско дружество „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД през инкриминирания период. Подс. Зл.И. разполагал с представителни пълномощни и с  торба с печати за абсолютно всички от горепосочените дружества. От тази торба подс.З.И. вадел печати и ги поставял върху заявленията за подаване на СД по ЗДДС в НАП за съответните търговски дружества, за които се отнасяли СД. Като телефон за връзка на данъчните органи с дружеството „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД бил посочен номер 08948022277 на сим-карта, регистрирана на малограмотния и бездомен свид.И.К.. През м.06.2010г. подс.З.И. възложил счетоводната дейност за „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД на друг счетоводител- свид.Димка Георгиева Д. (л.202-203,т.4).

Чрез включване на фактури по неосъществени доставки в дневника за покупки и в справка-декларация за целия инкриминиран период - подс. З.И. за целия период 01.08.2009-14.07.2010г. е избегнал плащането на дължим данък към бюджета като са приспаднали неследващ се данъчен кредит както следва:

- за данъчен период 01.08.2009 год.- 31.08.2009 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001275733/14.09.2009 год. и прилежащия и дневник за покупки,подадени с включени данъчни фактури с № 2-9/07.08.2009 год.,№ 2-12/12.08.2009 год.,№ 2-15/17.08.2009 год. с доставчик "Ерудита" ЕООД с  Булстат 131442658 като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 14 273,08 лева.

           - за данъчен период 01.09.2009 год.- 30.09.2009 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001290193/14.10.2009 год. и прилежащия и дневник за покупки,подадени с включени данъчни фактури №.,№ 2-37/11.09.2009 год.,№ 2-40/14.09.2009 год.,№ 2-42/15.09.2009 год.,№ 2-46/18.09.2009 год.,№ 2-48/23.09.2009 год.,№ 2-50/24.09.2009 год.,№ 2-51//25.09.2009 год.,№ 2-52/25.09.2009 год.,№ 2-54/26.09.2009 год.,№ 2-57/28.09.2009 год.,№ 2-59/29.09.2009 год.,№ 2-60/29.09.2009 год. с доставчик "Ерудита" ЕООД като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 165 878,29 лева;

                   - за данъчен период 01.10.2009 год.- 31.10.2009 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001297760/12.11.2009 год. и прилежащия и дневник за покупки,подадени с включени данъчни фактури с доставчик "Ерудита" ЕООД с Булстат 131442658,както следва: 2-61/01.10.2009 год.,№ 2-62/02.10.2009 год.,№ 2-63/05.10.2009 год.,№ 2-64/07.10.2009 год.,№ 2-65/07.10.2009 год.,№ 2-66/08.10.2009 год.,№ 2-67/09.10.2009 год.,№ 2-68/09.10.2009 год.,№ 2-69/21.10.2009 год.,№ 2-70/22.10.2009 год.,№ 2-71/23.10.2009 год.,№ 2-72/28.10.2009 год.,№ 2-73/28.10.2009 год.,№ 2-74/30.10.2009 год. и № 2-75/30.10.2009г. и с доставчик “Грейн сторн-ВН" ЕООД с Булстат 200661676 ,както следва: № 1/05.10.2009 год.,№ 2/08.10.2009 год.,№ 3/15.10.2009 год.,№ 4/22.10.2009 год.,№ 5/26.10.2009 год.,№ 6/30.10.2009 год. и № 7/30.10.2009 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 402 710,40 лева;

                   -за данъчен период 01.11.2009 год.-30. 11.2009 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001308813/09.12.2009 год. и прилежащия и дневник за покупки,подадени с включени данъчни фактури с доставчик "Фарм корект 2009" ЕООД с Булстат 200766175, както следва: № 34/02.11.2009 год.,№ 37/06.11.2009 год.,№ 38/09.11.2009 год. и № 39/20.11.2009 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 358 430,00 лева.

                   - за данъчен период 01.12.2009 год.-31.12.2009 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001331604/14.01.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки,подадени с включени данъчни фактури с доставчик "ТВС Агро" ЕООД с Булстат 200527951, както следва:  № 22/15.12.2009 год.,с доставчик "Велвет груп" ЕООД с Булстат 200580459,както следва: № 79/18.12.2009 год.,с доставчик "Стандарт билд" ЕООД с Булстат 103891044, както следва: № 1-214/29.12.2009 год.,с доставчик "Вива трейд България" ЕООД с Булстат 103859363,както следва: № 2-258/30.12.2009 год. и с доставчик "Ен Джи къмпани" ЕООД с Булстат 103630005,както следва: № 1-185/30.12.2009 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 70 425,60 лева.

                   - за данъчен период 01.01.2010 год.-31.01.2010 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001346472/14.02.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки,подадени с включени данъчни фактури с № 81/04.01.2010 год.,№ 82/08.01.2010 год.,№ 83/11.01.2010 год.,№ 84/13.01.2010 год. и № 85/21.01.2010 год. с доставчик "Велвет груп" ЕООД с Булстат 200580459 като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 58 661,76 лева;

                   - за данъчен период 01.02.2010 год.- 28.02.2010 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001361583/14.03.2010 год. и прилежащия й дневник за покупки,подадени с включени данъчни фактури с доставчик „Факт корект 2009" ЕООД с Булстат 200875299- фактури № 1-3/11.02.2010 год.,№ 1-5/12.02.2010 год.,№ 1-7/18.02.2010 год.,№ 1-9/19.02.2010 год.,№ 1-14/26.02.2010 год., като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 49262,15 лева;

                   - за данъчен период 01.03.2010 год.- 31.03.2010 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001372390/13.04.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки,подадени с включени данъчни фактури № 34/24.03.2010 год. и № 36/26.03.2010 год. с доставчик "Факт корект 2009" ЕООД с Булстат 200875299, като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 5 652,83 лева;

                   - за данъчен период 01.04.2010 год.- 30.04.2010 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001392632/14.05.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки,подадени с включени данъчни фактури с доставчик както следва:"Атамир" ЕООД с Булстат 148107671- фактура № 2-195/02.04.2010 г., "В.С." ЕООД с Булстат 103838173 фактури с № 2-260/05.04.2010 год. и № 2-292/24.04.2010 год., като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 91 005,86 лева;

- за данъчен период 01.05.2010 год.- 31.05.2010 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001404958/13.06.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки,подадени с включени данъчни фактури с доставчик както следва: "Емпорики тръст" ЕООД с Булстат 201134926,фактури с  № 1-47/25.05.2010 год. и № 1-69/28.05.2010 год.

и "Хайнор хидро" ЕООД с Булстат 201134805,както следва: № 1-71/27.05.2010 год. и№ 1-84/28.05.2010 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 91 050,00 лева и

за данъчен период 01.06.2010 год.- 30.06.2010 год. по СД по ЗДДС с вх.№ 03001423026/14.07.2010 год. и прилежащия и дневник за покупки,подадени за данъчен период 01.06.2010 год.- 30.06.2010 год. с включени данъчни фактури с доставчик както следва: "Емпорики тръст" ЕООД с Булстат 201134926- фактури с № 1- 119/24.06.2010 год. до 1-125/28.06.2010 год. и № 1-126/28.06.2010 год. и  "Хайнор хидро" ЕООД с Булстат 201134805- фактури с № 1-94/02.06.2010 год. и № 1-167/25.06.2010 год. като общо за периода е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 63 580,00 лева.

На "ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД била извършена данъчна ревизия съгласно Заповед за възлагане на ревизия № 1001168/12.03.2010г.,изменена със Заповед за възлагане на ревизия № 1002970/13.07.2010г., Заповед за възлагане на ревизия № 1003317/05.08.2010г, и Заповед за възлагане на ревизия № 1003440/13.08.2010г. издадени от Б.С.С.Началник сектор "Ревизии" в Дирекция "Контрол" при ТД на НАП гр.Варна, ИРМ гр. Русе от екип ревизори в състав Д.Д.И.на длъжност старши инспектор по приходите,ръководител екип и Т.И.Д.на длъжност старши инспектор. Заповед за възлагане на ревизия № 1001168/12.03.2010г. била връчена на упълномощеното лице С.Г.И. с пълномощно с рег.№ 6592/30.11.2009г. на нотариус Е.Д., като на лицето било връчено и искане за представяне на документи и писмени обяснения с изх.№ 13059/18.03.2010г. на 13.05.2010г. В указания 14-дневен срок, подсъдимият С.И. не представил на органите на фиска исканите документи, справки и писмени обяснения, като такива не постъпили до дата на съставяне на ревизионен доклад. Констатациите на  органите на фиска били, че  не е налице условието по чл. 71, т. 1 от ЗДДС за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит.

Горната фактическа обстановка е изградена въз основа на събраните писмени и гласни доказателства по делото.

Предмет на разглеждане в настоящото дело са извършените действия от страна на подс.Св.И., съпоставени със събраните доказателства по делото, като следва да се даде отговор на въпроса, е ли е осъществил състава на престъпление по чл.255 от НК, за което е бил осъден.

По делото следва да бъдат обсъдени всички писмени и гласни доказателства, сочени в мотивите на първата инстанция съд, от които е направил извод, че подс.Св.И. е осъществил именно с тях състава на престъпление по чл.255 от НК.

Съдът счита, че изводите на ВОС са неправилни и необосновани, поради което отмени присъдата, като на основание чл.304 от НПК оправда подс.Св.И. по следните съображения:

         От  показанията на свидетелите дадени в хода на съдебното производство пред първата инстанция и тези дадени на досъдебното производство, относими към извършените действия от подс.Св.И..

         По делото е безспорно, че

 

1.свид. Ц.В.С.придобил собствеността върху „ХАЙНОР ХИДРО" ЕООД срещу сумата от 200 лева.

От показанията на Св.С. е видно, че непознава лицето с което се е свързал и не му знае имено, след което се свързали с адвокат на който също не знае името.

На въпроса на разследващия-„ Дружеството „Грейн Продукт“ известно ли ви е?“ Последвал - отговор, че никога не е чувал името на тази фирма./ДП л.125, т.4/. От същия разпит е видно, че св.С. не е издавал никога фактури от името на дружеството „Хайнор Хидро“.

2.Свид.Т.Р.М.придобил собствеността върху „ВИВАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД.

От показанията на св.М. -/л.15 от ДП,т.4/ е видно, че същия познава само лице на име Н., който го накарал да подпише някакви документи. Незнае, че е собственик на фирма, не знае коя е фирма „Вива Трейд. Този свидетел е разпозна лицето Н., фиксирано сл.действие в протокол за разпознаване на лице, като посоченото лице от него е св.Н. Ч..

3.Свид. Г.Д.Д.придобил собствеността върху "ВЕЛВЕТ ГРУП" ЕООД.

От показанията на св.Д.-л.1021 т.4 от ДП/ е видно, че не е чувал за дружество с име „Грейн Продукт“, а така също не знае коя е фирма „Велвет Груп“ .

4.Свид. Ф.С.Я.придобил собствеността върху "ЕРУДИТА" ЕООД.

От показанията на св.Я.-л.128, т.4 от ДП/ е видно, че незнае името на фирмата „Ерудита“ ЕООД. В протокол за разпознаване на лица е посочил лицето Н. Ч., което му е платило за да регистрира фирма от негово име. Не е извършвал никаква дейност, съгласил се е само заради парите.

5.Свид. С.К.Г. придобил собствеността върху "ФАКТ КОРЕКТ 2009" ЕООД.

         От показанията на св.Г.-/л.142, т.4 от ДП/ е видно, сочи, че негов познат на който не знае името се е срещнал в един парк на Варна. Предложил му срещу 300 лева да регистрират фирма от негово име. Не знае нищо за дейността на фирма „Факт корект“. Не знае нищо за фирма „Грейн Продукт“.

         От показанията на този свидетел, дадени в с.з. е видно, че той посочва подс.Зл.И., но отрича да познава подс.Св.И.. /НП л.303-304,т.1/.

6. Първоинстанционният съд, сочи в мотивите си, че Свид. Д.Г.П.  придобил собствеността на ,,ФАРМ КОРЕКТ 2009" ЕООД, като на прехвърлянето присъствал и подс.З.И.. Свидетелят познавал подсъдимите З. и С. И., тъй като и друг път е придобивал дружества, след което и упълномощавал подсъдимите да извършват дейността им. Така посочените факти не кореспондират частично с доказателствата по делото.

На първо место следва да се отбележи, че този свидетел в протокола за разпит на ДП-л.163-165, фигурира с фамилия П., в мотивите на съда фигурира с фамилия П., то следва да бъде уточнено, че става въпрос за едно и също лице.

 Показанията на този свидетел са били приобщени към доказателствата по делото, чрез прочитане на протокола за разпит от ДП в с.з. при разглеждане на делото, тъй като същия не се е явил в с.з., макар и многократните опити на съда да го призове редовно. От показанията на св.П. е видно, че той притежавал няколко фирми, но не знае как се казват. Сочи, че един мъж за който знаел, че се казва З., но не и другите му имена, неговия брат, не знае как се казва и един друг мъж Н.-казвали му „Адвоката“ участвали в схемата, относно прехвърлянето на фирмите.

От същите показания е видно, че тримата –П., З. и Н. са ходили при нотариус /сочи Е.Д./ за прехвърляне на въпросните фирми. Твърди, че всичките фирми, които прехвърлят тези хора, минават през същия нотариус. Св.П. не сочи присъствие на подс.Св.И., но въпреки това го посочва, че брата на З. участва в схемата, но чрез какви конкретни действия не посочва. Има спомен, че е подписал пълномощно на З.. Непосредствено в следващия абзац, отново изразява твърдение, че в схемата за фирмите се е включил брата на З., но на по късен етап и отново не се посочват конкретни действия. В следващия абзац, заявява, че още два пъти са ходили със З. и Н. при същия нотариус, не споменава присъствие на Св.И.. Св.П. твърди, че е подписвал пълномощни на З. и брат му. По делото не са налице доказателства относно този факт, по отношение на подс.Св.И..

От същите показания е видно, че св.П. дава пълно описание на подс.З.И. и на св.Н. Ч., а липсва такова по отношение на подс.Св.И., от което съдът прави извод, че не го познава визуално. 

Предвид гореизложеното, съдът констатира, че показанията на св.П. не се подкрепят и от останалите доказателства по делото.

7.Свид.К.И.Г.придобил собствеността на "Стандарт Билд" ЕООД.

Показанията на св.Г.са били прочетени при провеждане на съдебното следствие и по този начин са приобщени към доказателствата по делото-/л.185-186, т.4 от ДП/. От тях е видно, че този свидетел познава само св.Н. Ч., а за подс.Зл.И. само е чувал при изповядване на сделката при нотариус.

8.свид. Пламен А., същият е починал- извлечение от акт за смърт /л.145 от т.1 на съдебното производство/, съдът е приобщил показанията на този свидетел към доказателствата по делото. От тях е установено, че свид. Ч. е уговорил Г.срещу сумата от 5 лева да подпише някакви документи. Свид. А. не знае, че е придобил дружеството „Грейн Стор ВН“ЕООД, нито знае за нейна дейност.

9. свид. Емил А.се установява, че същият е приел срещу сумата от 100 лева да му прехвърлят дружество. Предполага, че това е „Грейн Продукт“ ЕООД. Отново връзката бил свид. Ч., когото свид. А.познавал. С него посетили нотариус и там подписвал някакви документи, включително и пълномощно на името на подс. З.И.. Виждал е един път подс. Зл.И., когато подписал документите и получил от него сумата от 100 лева. Св. А.е бил разпитан в с.з. заявил, че не познава подсъдимите.

10. По отношение показанията на свид. Н. Ч. дадени в хода на съдебното производство /л. 155 гърба, т.1 /  съдът е счел, че не следва да бъдат кредитирани, тъй като същият давал уклончиви отговори, като се стремял да не каже нещо излишно по отношение на двамата подсъдими. Същият избягвал да отговаря на въпроси, които биха го уличили в извършване на престъпление, както и подсъдимите З. и С. И..

Това което съдът приема, като причина, за да не кредитира показанията на св.Ч. е в същност негово право и това му го дава закона. Показанията на този свидетел относно подсъдимите, какви действия е извършвал всеки един от тях, съдът не е обсъдил, поради което това следва да стори настоящата инстанция.

В с.з. при разглеждане на делото св.Ч. е бил разпитан, като от неговите показания е видно, че познава двамата подсъдими. Заявява, че е посредничил за намиране на лица да закупуват фирми, но незнае имената им и не ги познава. Посредничеството се извършвало с цел получаване на определена сума-„Появява се някой човек, идва при мен и ми казва: „Намери ми човек да вземе една фирма за 300 лева“ и аз се съгласявам. Аз вземам част от тези пари за услугата-свързвам двама човека“.

В следващия абзац, свидетелят заявява, че „С. няма никакво участие с механизма на посредничеството, за което говорих, с него сме си пили бирата“. В същия разпит е заявил, че от З. само една фирма е купувал. Твърди, че е подписвал някакви документи, но незнае какви.В заключение при този разпит свидетеля казва, че:“Нито С., нито З. са били сред хората, които съм свързвал за прехвърляне на фирми.

Св.Н. Ч. е разпитан и на ДП. Показанията на същия, дадени в с.з. са последователни и не противоречат на тези депозирани в ДП.

От показанията на този свидетел, също не би могло да се направи извод, че сочените действия, които е извършил подс.Св.И., осъществяват състава на престъпление за което е бил осъден, от първата инстанция. Игнорирайки тези показания, съдът сам си е ограничил възможността да направи обективен извод, за да вземе правилно решение.

11. Показанията на свид. Д.Г.Д.,  дадени в хода на съдебното производство / л. 154 края- л.155, т.1/, както и прочетените от съда -/л. 158-160, т.13 от ДП/  са кредитирани от първоинстанционния съд.

Видно от посочените по горе показания е, че св.Д.познава подс.Зл.И., а на въпроса в с.з. от подс.Св.И. към свидетеля, дали го познава, отговора на св.Д.е, че бегло го познава. Останалите показания на този свидетел са относно извършените действия от подс.Зл.И.. 

Следващата група свидетелски показания, които съдът следва да обсъди са тези, депозирани от счетоводителите на „Грейн Продукт“ ЕООД и останалите дружества през инкриминирания период, а именно на свидетелите Ц.Д.Д. /Р./, Х. К. и Е.К..

 

1.По делото е установено, че Управител на „Мейсам" ООД била свидетелката Ц. Д..

От разпита в с.з. / л.427- 428, т.2/ и на досъдебно производство- /л.145-147,т.13/, съдът е приел, че свид. Д. е заявила: през инкриминирания период е обслужвала счетоводно „ГРЕЙН ПРОДУКТ" ЕООД. Не си спомня кой е бил собственик на това дружество, но пълномощници на дружеството били подсъдимите З.И. и С.И.. Този факт не отговаря на дадените показания от свидетелката, както в с.з., така и на ДП.

От показанията на св.Ц. Д. е видно, че свидетелката е познавала подсъдимите, че е обслужвала, счетоводно дружество Грийн продукт“, но не помни на кого е било това дружество. Разполагала е с електронен подпис. Първоначално в разпита си в с.з. е заявила, че и двамата подсъдими са и носили документи за осчетоводяване. След направено възражение от страна на защитата на подс.Зл.И., на отново зададения въпрос от прокурора, св.Д. е заявила, че документите за осчетоводяване ги е носил подс.Зл.И.. Свидетелката заявява: „….относно първичните документи съм контактувала със Златка и от части със С., както и относно, които обслужвах, не конкретно само за тази фирма“. В този си разпит на /л.427-гръб-с.з./, заявява „….със С.И. имах отношения с други дружества. С. е идвал в качеството на друга фирма в същия период. След като предадохме документите продължихме да работим с една от неговите фирми-„Джази лемън“. Нея си я спомням, защото продължихме да работим по нея. Там контактувах и със съпругата му доколкото помня“. От същия разпит е видно, че св.Д. е контактувала със съпругата на подс.Св.И. по повод на фирма „Джази лемън“. В с.з. заявява: …“За С.И. нямам точен спомен какви документи е носил, но нямам ясен спомен и след толкова време кой какво конкретно е носил, защото нито съм го записвала това, нито съм протоколирала кой какво е предавал“. По долу в същия разпит, свидетелката сочи, че подс.Св.И. не й е давал такова генерално пълномощно, за което е говорила в разпита си по отношение на подс.З.И.. От разпита на същата свидетелка- л.248-гръб, с.з., след констатиране на противоречия е заявила: “Фирмата на съпругата на С.И. „Джази лемън“ се занимаваше с шивашки услуги или поправка, облекла или нещо такова. Възможно е С. да е носил документи за „Джази лемън“ само, не помня, защото никъде не протоколирам.“…“Основно със С. съм контактувала за фирмата „Джази лемън“ и дълго време след като прекратихме отношенията си с другите фирми“. От разпита на св.Д., тогава Р., дадени на 16.05.2014 г. на ДП,л.145, т.13 е видно, че документи за осчетоводяване при нея й е носил подс.Зл.И.. Същата е посочила, че документи й е носил и подс.Св.И., но няма точен спомен дали за тази фирма /“Грейн продукт“ ЕООД/ или за други такива.

Предвид гореизложеното, следва да се направи категоричен извод, че не би могло въз основа на посочените факти и обстоятелства от св.Ц.Д.Д./Р./, относно извършените действия от подс.Св.И., че чрез тях е осъществил състава на престъпление по чл.255 от НК, за което е би осъден. Това е така, тъй като в показанията на св.Д. не е налице категоричност, относно участието на подс.Св.И. в извършваната престъпна деятелност от неговия брат -подс.Зл.И., а всяко съмнение се тълкува в полза на подсъдимия.

2.Св.Е.И.К.е била пенсионерка и следващия счетоводител на фирмите, с които е боравил подс.Зл.И..

От показанията на свид.Е. К., дадени на ДП, а така също и в съдебно заседание е видно, че тя е описала подробно извършените действия на подс.Зл.И., относно фирмите с които е боравил.

В мотивите си първоинстанционният съд е посочил кои фирми е обслужвала тази свидетелка, като се уточнява, че тези фирми са контролирани от подсъдимите и, че това се подкрепа от показанията на тази свидетелка. Видно от разпитите на тази свидетелка е, че тя категорично заявява, че не познава подс.Св.Г. и следва въпроса, по какъв начин се потвърждава това от показанията на тази свидетелка, че фирмите се управляват и от двамата подсъдими, не става ясно. В тази част на мотивите, следва да се посочи, че е налице противоречие.

3. Свид. Х. К., заедно с починалият му колега Л. С. имали ДЗЗД, за осъществяване на консултации в областта на данъчното и социално законодателство. С подс.Зл.И. се запознали през есента на 2009г., когато в офиса влязъл подс. Зл.И.  и поискал двамата да поемат счетоводството на няколко дружества. Преупълномощил ги за целта и започнал да носи документи, като голяма част от тях били обгорели, други в насипно състояние, като свид. К. и неговият колега С. трябвало да възстановяват счетоводни бази за цяла година.Починалият С. оформял счетоводните документи, както и СД по ЗДДС, като ги подавал чрез неговия електронен подпис. За тези 7-8 месеца от съвместната им дейност свид. К. се запознал и с брата на подс. Зл.И.- Св.И..

Страните не спорят по гореизложената фактология. След така посоченото по горе, съдът в мотивите си е изложил факти, които не съответстват на събраните доказателства по делото, а именно: Св.Х. К. е бил разпитан, както на ДП, така и в с.з. на 06.07.2017 г. от този му разпит е видно, че се е запознал с двамата подсъдими през есента на 2009 г., като най напред в офиса му е отишъл подс.Зл.И. и е поискал от него и колегата му да бъдат обслужвани фирмите, като е заявил, че той е упълномощено лице на определен брой фирми. Подс.Зл.И. в последствие, преупълномощил св.К. и С.  за да го представляват пред НАП, във връзка с подаването на справки-декларации, ежемесечните дневници и др. счетоводни функции. Никъде в разпита си св.К. не съобщава, че в офиса на счетоводната им кантора е носил документи и подс.Св.И., но това фигурира в мотивите на първоинстанционния съд.

От разпита на св.К. е видно следното: …“Освен З. С. /грешна фамилия, а следва да бъде И./, в последствие разбрахме, че има брат, който се нарича С..“..“Мисля, че от октомври месец по мои спомени започнахме да представяме тези справки-декларации по ДДС, а самите парични счетоводни документи, както всяка друга фирма, която сме имали като възложител, са ни представяни от г-н З. С. /И./  и ние сме ги обработвали….“. Свидетелят е посочил в с.з. и двамата подсъдими, като в разпита си е посочил, че и подс.Св.И. е започнал да идва във офиса им.: …“С.И. съм сигурен, че е идвал във офиса, сигурен съм, че го е представил З.И., като са идвали първия път и го представи като негов брат. Основно бяхме упълномощени от З.И.“. ..“През тези 7-8 месеца от данъчната администрация са изисквали и са правили насрещни проверки, при което ние като преупълномощени лица сме носили изискваните документи по тези проверки и винаги са били, доколкото помня подписани от упълномощеното лице З.И.. Ако е имало на някои от фирмите разписани от С., но не помня“. В последствие подс.Зл.И. е предложил на К. и С. да ги преупълномощи изцяло за дейността на фирмите и тога са си обтегнали отношенията. След което св.С. е съобщил на К., че З. и С. са се обадили, че ще изпратят човек да вземе счетоводните документи от тях. От разпита:….“Доколкото помня лицето, като дойде каза: „Аз съм пратения човек от З., за да прибера документите“. „7 години са минали вече и такива подробности кой се е обадил-дали З. или С., че ще дойде някой да вземе тези документи, честно казано нямам точен спомен.“… „С. е идвал няколко пъти в офиса със З.-това мога да кажа. Като идваше със З. само присъстваше „. …“Участието на С. беше до толкова, че аз възприех, че е приел като информация това, което е казал С., като нещо, което някой трябва да го свърши, като изискване. Не мога да преценя дали тази информация ще му послужи или не.“

Видно от гореизложеното е, че св.К. на няколко пъти в разпита си е казал, че това се е случило отдавна и, че не помни, но неизвестно по какви причини, първоинстанционният съд не е прочел дадените от него показания на ДП, като по този начин ги е игнорирал. Независимо от това св.К. в разпита си не посочва категорично, че подс.Св.И. е носил документи, че е подписвал такива, че той ги е преупълномощавал със св.С.. Точно в обратна насока са неговите показания, че подс.Зл.И. е движел всичко относно представляваните от него и брат му фирми. Представителството на подс.Св.И. не е обвързано с конкретни действия, посочени от счетоводителите, а така също и от останалите свидетели.

Предвид гореизложеното съдът не би могъл да направи извод по категоричен начин, че извършените действия от подс.Св.И., в тяхната цялост, би могло да се приеме, че осъществят състав на престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 ,т.6 и т.7от НК. За да бъдат конкретизирани тези действия първоинстанционният съд е посочил поредица  такива, осъществени от подс.И., като е изложил в мотивите си, че точно със тези си действия, той е осъществил състава на престъплението за което го е осъдил:

1.Той е контактувал със свид. К., като е носил или вземал документи на дружеството, това обстоятелство не се подкрепя от доказателствата по делото, като в тази насока бяха изложени съображения от съда по горе.

2.Подс. Св. И. е бил възприеман като представляващ дружеството и от данъчните органи. Естествено е, че данъчните органи са възприемали подс.И., като представител на дружеството, тъй като той е фигурирал в пълномощното, но това обстоятелство само по себе си не би могло да обоснове вината му, за да е умишлено избегнал установяване или плащане на данъчни задължения, като е потвърдил неистина или затаил истина в подадена декларация. В тази насока не са налице доказателства по делото, от които да е видно, че именно подс.Св.И. с конкретни действия е извършил точно това за което е бил и признат за виновен.

3.Никой не оспорва, че данъчните органи в хода на провежданите ревизионни производства са връчвали на него различни документи - Заповед за възлагане на ревизия № 100168/12.03.2010 г., искане за предоставяне на документи и обяснения. Това също не се оспорва по делото, тъй като е безспорен факт, но пдс.Св.И. с получаването на РА и каквито и да е документи от данъчните органи не би могло само, а и в цялата съвкупност на останалите действия, извършени от него да обосноват вината му.

4.В издадения РА № 181003440/18.11.2010 г. данъчните органи са посочили, че дружеството се представлява от упълномощеното лице С.И.. Този факт също никой не го оспорва и е част от останалите доказателства по делото, но без доказателствена стойност, относно виновността на подс.Св.И. да е извършил престъпление, за което е бил обвинен и осъден.

Вземайки предвид всичко до тук изложено, настоящата инстанция отмени първоинстанционната присъда в частта, с която подс.Св.И. е бил признат за виновен и осъден за извършено престъпление по чл.255 ал.3 вр. чл.1 т.2, т.6 и 7 от НК вр. чл.20 ал.2 от НК, като на основание чл.304 от НПК го оправда по това обвинение и отхвърли предявения гр. иск от Министъра на финансите срещу С.Г.И. за сумата от 791 583.19 лева, представляваща претендирана от ищеца имуществена вреда.

Съдът потвърди присъдата в останалата част.

Възраженията на защитниците, направени в с.з. при разглеждане на делото, относно изтекла давност на предявения гр.иск от Министерството на финансите са неоснователни по следните съображения:

 Неоснователни са доводите на защитата относно неправилното приложение на института на погасителната давност.

Ноторно е, че петгодишния давностен срок за вземания, произтичащи от непозволено увреждане, започва да тече от откриване на дееца-/чл.114 ал.3от ЗЗД/. При случаите на деликт, който е и данъчно престъпление, идентификацията на дееца настъпва с привличането му към наказателна отговорност. Претенцията на държавата по граждански иск срещу субекта на престъплението по чл.255 от НК, е различна по правната си природа от претенция, основана на влязъл в сила ревизионен акт, която има правно основание в административно задължение. В настоящия случа давностният срок за обезщетение на държавата за вредите, причинени от престъпната дейност на подсъдимият, започва от неговото привличане като обвиняем за престъпление по чл.255 ал.3, вр. ал.1,т.2, т.6 и 7 от НК – Решение №21 от 25.02.2019 г., по н.д. №1111/2018 г. –ІІ-ро н.о. на ВКС на РБ.

Подс.З.Г.И. е привлечен, като обвиняем на 22.05.2014 г. Гражданският иск на министъра на финансите е предявен на 18.04.2017 г. и е бил приет за съвместно разглеждане от пъроинстанционния съд на 29.05.2017 г. Присъдата в тази и част е потвърдена по отношение на подс.З.И. и е влязла в сила.

Водим от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: