Р Е Ш Е Н И Е

                                                        № 285

                                     Гр.Варна 23.12.2016 г. 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД наказателно отделение на първи декември две хиляди и шестнадесета година в открито заседание в състав:

                                         

 

              

                                                       

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Денева

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:Росица Тончева

                                                                                Светослава Колева

 

 

 

 

Секретаря Г.Н.

Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Като разгледа докладваното от съдия Денева

НДВ №379/2016 година по описа на АС-Варна

 

 

Производството е по реда на чл.424 ал.1 от НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по искане от Главния прокурор на Република България, за възобновяване на производство по НОХД №1383/2015 г. по описа на РС-Добрич.

В направеното предложение се сочи, че РС-Добрич е допуснал нарушение при приложението на материалният закон. Поради което се иска възобновяване на НОХД №1383/2015 г. на РС-Добрич, да се отмени постановената присъда по него, от 01.02.2016 г. и се върне делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор за възобновяване е основателно и изразява съображения относно това.

         Защитата на осъденото лице в с.з. при разглеждане на делото пред настоящата инстанция изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор е основателно и същото следва да бъде уважено.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото предложение от главния прокурор за възобновяване на горе посоченото дело, съдът прие за установено следното:

 

 

С присъда № 4 от 01.02.1016г., постановена по НОХД № 1383/2015г. на PC-Добрич, подсъдимият В.Г.Д. е признат за виновен, за това че на 19.12.2014г. в гр. Добрич при управление на МПС - лек автомобил Опел „Вектра“ с регистрационен № ТХ1305ТХ, като неправоспособен водач и след употреба на наркотични вещества е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил на Н.К. две средни телесни повреди, след което избягал от местопроизшествието - престъпление по чл. 343, ал. 3, предложение 2, предложение 4, предложение 6 и предложение 7, б. „а“, предложение 2 във вр. с чл. 343, ал. 1,6. „б“, предложение 2, вр. с чл. 342, ал. 1 НК. За извършеното престъпление съдът е определил на подс.Д. наказание лишаване от свобода за срок от една година, което, на основание чл. 58а от НК, намалил на лишаване от свобода за срок от 8 месеца. На основание чл. 66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното наказание е отложено за срок от три години.

Присъдата е влязла в сила на 17.02.2016г. и не подлежи на касационна проверка.

 

Предвид гореизложеното и след като взе предвид становището на страните при разглеждането на делото съдът намира, че направеното предложение от главния прокурор е основателно и същото следва да бъде уважено по следните съображения:

При постановяване на присъдата съдът е допуснал съществено нарушение на закона - чл. 348, ал.1,т.1 НПК.

Съдът неправилно е приел като квалифициращ признак на извършеното престъпление по чл. 343, ал.З НК обстоятелството „причиняването на телесна повреда.. .на повече от едно лице“.

PC-Добрич е отложил изпълнението на наложеното наказание по реда на чл. 66 НК, без да са налице предпоставките за това.

Пострадала от престъплението е единствено Н.С.К. от гр. Добрич, на която са причинени две средни телесни повреди, довели до трайно затруднение движението на снагата и трайно затруднение на движението на горен ляв крайник. Квалификацията на деянието по чл. 343, ал.З, предложение 4 НК предполага настъпването на телесна повреда на повече от едно лице.

Като е квалифицирал деянието по чл. 343, ал.З, пр.4 НК, съдът е нарушил закона, като го е приложил неправилно - чл. 348, ал.2, пр.1 НПК.

 

PC-Добрич отложил изпълнението на наложеното наказание, на основание чл. 66 НК, като не е съобразил, че лицето вече е било осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. От приложената справка за съдимост /л. 16-18 от досъдебното производство/ се установява, че с определение № 98/07.10.2011г., постановено по НОХД № 1372/2011г. на PC-Добрич, е одобрено споразумението, по силата на което на Д. е наложено наказание три месеца лишаване от свобода за извършено престъпление по чл. 234в, ал. 1 НК. Изпълнението на наложеното наказание е отложено на основание чл. 66, ал.1 НК с изпитателен срок от три години, който е изтекъл на 07.10.2014г. Въпреки че, осъденото лице не е извършило друго престъпление в течение на изпитателния срок, реабилитация по право за това осъждане не е настъпила (чл. 86, ал.1, т.1 НК), тъй като съгласно чл.86, ал.2 НК същата не настъпва за престъпление, извършено от пълнолетно лице, което е било веднъж реабилитирано.

Реабилитация по право е настъпила по отношение на осъждането на Д. по НОХД № 920/2006г. на PC-Враца. За извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т.З и т.5, вр. с чл. 194, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б.„б“, вр. чл. 63, ал.1, т.З НК му е наложено наказание обществено порицание, което е било изпълнено на 09.01.2007г. чрез публикуване в местен ежедневник, вестник „Конкурент“ в гр. Враца. На основание чл. 86, ал.1, т.З от НК реабилитацията по право за това осъждане е настъпила на 09.01.2008г.

Към момента на постановяване на наказанието по настоящото НОХД № 1383/2015 г. на PC-Добрич подсъдимият В.Д. е бил осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, поради което институтът на условното осъждане спрямо него е бил неприложим.

Не са налице данни за съдебна реабилитация по реда на чл. 87, не е настъпила и абсолютна реабилитация по чл. 88а НК, тъй като не е изтекъл съответният за това срок.

Като е квалифицирал деянието по чл. 343, ал. 3, предложение 4 от НК и е приложил чл. 66, ал.1 НК съдът е нарушил закона.

Нарушенията са съществени и по смисъла на чл. 422, ал.1, т.5, вр. чл. 348, ал.1, т.1 НПК и са основание за възобновяване на наказателното дело.

 

         Водим от горното и на основание чл.425 ал.1 от НПК, АС-Варна

 

                                  Р Е Ш И

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД №1383/2015 год. по описа на РС-Добрич.

         ОТМЕНЯ ПРИСЪДА  №4 на РС-Добрич по НОХД №1383/2015 г., постановена на 01.02.2016 г.

ВРЪЩА делото на РС-Добрич за ново разглеждане от друг състав за отстраняване на допуснатите нарушение по приложението на закона – чл.348 ал.1 т.1 от НПК.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.      

 

                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: