О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

111

 

гр.Варна , 29.03.2018г.

 

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,      Наказателно отделение , в закрито съдебно  заседание на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета  година в състав :

 

                                                 

    Председател : Янко Янков

 Членове : Диана Джамбазова

                  Магдалена Недева

 

 

изслуша докладваното от съдия Янков  вчнд № 38/2018г. на ВАС , и за да се произнесе взе предвид следното :

 

        

Производството е по реда на чл.243 ал.8 НПК.

Образувано е по жалба на Е.П.Й., подадена чрез адв.А.Т., срещу  определение №277/11.12.2017г. по чнд №317/17г. на Силистренски окръжен съд , с което постановлението на Силистренска окръжна прокуратура от 25.10.2017г. за прекратяване на наказателното производство по дп №3623М99/2017г. по описа на РУ на МВР - Тутракан е потвърдено. Изразява се недоволство от постановения съдебен акт, отправя се към въззивния съд искане за неговата отмяна.

Въззивният съдебен състав след като се запозна с жалбата, както и с материалите по делото, установи следното :

Подадената жалба е процесуално недопустима. Нещо повече – и подадената пред Силистренски окръжен съд жалба се явява процесуално недопустима.

Разпоредбите на чл.243 ал.4 и ал.7 НПК дават възможност на пострадалия и неговите наследници да обжалват постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство, както и определението на първоинстанционния съд по чл.243 ал.5 НПК. По смисъла на чл.74 НПК „пострадал“ е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. По-нататък законодателят е дефинирал и „двете разновидности“ / според възприетото в Решение № 346/23.12.2011 г. на ВКС по н. д. № 1787/2011 г., I н. о./  на фигурата на пострадалия. Това са частният обвинител – пострадалият, претърпял имуществени или неимуществени вреди от престъплението, и гражданският ищец – пострадалият и юридическото лице, претърпяли вреди от престъплението. Разгледано на плоскостта на изложеното, би следвало да се приеме, че качеството „пострадал“ по смисъла на чл.243 НПК притежават именно лицата, които разполагат с процесуалната възможност да встъпят в бъдещия съдебен процес като частни обвинители и граждански ищци. Обвързващата съдебна практика отдавна е определила кръга на лицата, които търпят неимуществени вреди, подлежат на обезщетяване и съответно могат да придобият качеството граждански ищци и/или частни обвинители – съобразно Постановления №4/61г. , №5/69г. и №2/84г. на Пленума на ВС на РБ това са най-близките роднини : съпруг, родители, деца, фактически съпруг, взети за отглеждане но все още неосиновени деца. Братята и сестрите не са включени в този кръг. Видно от удостоверението за наследници /л.84 от д.п./ жалбоподателката Е.П.Й. е сестра на починалия Васил Петров Димитров. При това положение тя не се явява „пострадал“ по смисъла на чл.243 НПК, т.е. не е процесуално легитимирана да обжалва нито постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство, нито определението на окръжния съд по чл.243 ал.5 НПК. Поради което както жалбата й пред Силистренски окръжен съд, така и въззивната й жалба пред Варненски апелативен съд се явяват процесуално недопустими. Затова и производството по чл.243 НПК следва да бъде прекратено от въззивния съд – като преди това естествено бъде отменен и първоинстанционния съдебен акт, тъй като окръжният съд е разгледал една недопустима жалба /в тази насока в определението не са изложени никакви съображения, а произнасянето по същината на една жалба всякога следва да се предхожда от такова по нейната допустимост/.

Изложеното обезмисля обсъждането на доводите, изтъкнати в жалбата.

При тези съображения Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

         ОТМЕНЯ определение №277/11.12.2017г. по чнд №317/17г. на Силистренски окръжен съд , с което постановлението на Силистренска окръжна прокуратура от 25.10.2017г. за прекратяване на наказателното производство по дп №3623М99/2017г. по описа на РУ на МВР - Тутракан е потвърдено.

         ПРЕКРАТЯВА производството по внохд №38/2018г.

 

Определението  като преграждащо пътя на наказателното производство,  на основание чл.346 т.4 НПК подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в петнадесетдневен срок, считано от уведомлението на страните.

 

 

Председател:                                       Членове :