Р Е Ш Е Н И Е

 

                       № 6/13.01.2015 година

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на девети януари две хиляди и петнадесета  година в състав :

 

Председател :Павлина Димитрова Членове :Румяна Панталеева

                    Станчо Савов

 

        при секретар Геновева Ненчева

        при участието на  прокурора Станислав Андонов

изслуша докладваното от съдия Савов ВЧНД №380/2014г. на АС  Варна,  за да се произнесе взе предвид следното :

 

 Производството е по реда на чл.452 от НПК.

          Постъпил е протест от прокурор при ОП Добрич  срещу определение №285 от 25.11.2014г. по ЧНД №324/2014г. на Добрички окръжен съд, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация", наложено на  Христо  Атанасов  Монев  от гр.Добрич, с ЕГН: 8608027982,  изразяващо се в три пробационни  мерки е било заменено с  наказание „лишаване  от  свобода” за срок от четири месеца и деветнадесет дни, което наказание е било отложено на осн. чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от три години.

Протеста се   поддържа изцяло от представителя на Варненска апелативна прокуратура, като се предлага да не бъде прилагана разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК.

В съдебно заседание адвокат  Цанков, в качеството на защитник на  осъденото лице излага, че протестираното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. Твърди, че именно с наказание, което да бъде отложено по реда на чл.66 от НК ще бъдат изпълнени целите на генералната превенция визирана в разпоредбите на НК.

Осъденото лице излага, че е заминал за чужбина за да може да спечели парични средства, тъй като е бил финансово затруднен.

В писмено становище Председателя на пробационния съвет Добрич излага, че протеста е основателен и че следва да бъде уважен.

Въззивният съд на основание чл.452 ал.1 вр. чл.313 и чл.314 НПК извърши проверка на обжалвания съдебен акт, и след като взе предвид изложените в жалбата съображения, както и становищата на страните в съдебно заседание, констатира следното :

Протеста  като подаден в срок е допустим, като  разгледан по същество се явява основателен.

С  протоколно  определение  № 67  от  20.07.2012г.  по  НОХД 1339/2012г.  на  РС гр.Добрич,  Христо  Атанасов  Монев  от  гр.Добрич  е признат за виновен в извършването на 23.02.2012г.  престъпление по  чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК, за което на осн. чл.55  ал.1  т.2  б.”б”  от  НК  му  било  наложено  наказание  „пробация, със  следните три пробационни мерки: задължителна  регистрация  по  настоящ  адрес и  задължителни  периодични  срещи  с  пробационен  служител  за  срок  от  по  три  години  всяка, както  и  поправителен  труд  в  размер  на осем месеца, която мярка да се изпълнява по местоработата му с ежемесечна удръжка от трудовото му възнаграждение в размер  на  15%  в  полза  на  държавата.

Определението  е  влязло  в сила  на  20.07.2012г.

През месец декември 2012г. осъденият е бил съкратен от работодателя си, поради което и не можел да изпълнява наложената му трета пробационна мярка, а именно  „Поправителен труд”.

 С определение по ч.н.д. № 48/2013г. на ДОС, остатъка  от  пет  месеца  на  пробационната  мярка „Поправителен труд” е  заменена  с пробационна мярка - сто  и  петдесет  часа  безвъзмезден  труд  в  полза на  обществото  за  срок  от  една  година.

Не се спори, а се и установява от приложените по делото доказателства, че са налице множество нарушения по изпълнението на пробационните  мерки:

-  по пробационната  мярка  „задължителна  регистрация по  настоящ  адрес”  има  допуснати  общо  30  нарушения  без основателна причина, за които обстоятелства  са съставени съответните констативни  протоколи. Последният положен  подпис  от  Христо  Атанасов  Монев  е  на  13.10.2014г.

- по  втората  пробационна  мярка  „задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител” осъденият също е допуснал нарушения, изразяващи  се  в  неспазване  на  графика  за  срещи  за  месеците август 2013г., октомври 2013г., ноември 2013г., декември 2013г., март 2014г., юни 2014г., август 2014г., септември 2014г. Последното явяване  на  Христо  Монев  за  среща  с  пробационния инспектор е на   02.10.2014г.  

-  третата  пробационна  мярка  е била изтърпяна изцяло от осъдения  Монев, който е  отработил всички 150 часа безвъзмезден труд определени  му  от  съда.

За допуснатите нарушения   Монев  е бил наказан  със Заповед № 3-31 от 25.11.2013г. с „Писмено  предупреждение  за предложение за замяна  на  пробацията  с   наказание   лишаване   от   свобода” ,  както  и  със  Заповед  №  3 – 23  от  25.08.2014г.  със  „Забележка” .

Безспорно е, че след 13.10.2014г. осъденият е заминал за чужбина и е че е преустановил изпълнението на наложеното му наказание Пробация.

 Поради тази причина е внесено предложението  в  ДОС  за  замяна  на  остатъка от пробацията, с  наказание  лишаване  от  свобода.

Сезиран с това предложение Добричкият  окръжен съд го счел и за основателно, поради което и заменил неизтърпяната част от  наказанието „Пробация" в размер на девет месеца и девет дена с наказание лишаване  от  свобода  за  срок  от  четири  месеца  и  деветнадесет  дена, което наказание   на осн.  чл.66  от  НК е  отложил   с  изпитателен  срок  от  три  години.

          Окръжният съд Добрич при постановяване на определението си и в частност прилагайки разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК е обсъдил предходната съдимост на  Монев, като в същото време е отчел и наличните данни за личността му, а именно - млада  възраст, материалното  положение и семейното  състояние на лицето, като е приел, че за реализиране целите на наказанието не е наложително ефективно изпълнение на  замененото наказание лишаване от свобода, като е приел, че  изтърпяването  на  същото  може  да  бъде  условно отложено  в  рамките  на  минималния  изпитателен  срок. Приел е, че  налагането на ефективно наказание по отношение на осъдения би имало отрицателен ефект върху неговата психика, както и, че  целите на наказанието биха били изпълнени  и  с  условно  осъждане.

Тези съждения на окръжния съд Добрич, а именно относно приложението на разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК не се споделят от настоящия въззивен състав по следните съображения:

От приложената справка за съдимост на Монев се установява, че същият е бил осъждан общо шест пъти

Три пъти  е бил осъждан с наложено наказание пробация, два пъти с наложено наказание глоба и един път с наложено наказание лишаване от свобода.

Първото по ред осъждане на Монев  е по НОХД №19/2006г. на РС Добрич вл. в сила на 17.01.2005г., като по него му е наложено наказание ПРОБАЦИЯ с три пробационни мерки.

Второто по ред осъждане на Монев е по НОХД №145/2009 на РС Добрич вл. в сила на 27.01.2009г. с наложено наказание  лишаване от свобода за срок от девет месеца, което на осн. чл.66 ал.1 от НК е било отложено с изпитателен  срок от три години.

         Третото по ред осъждане на Монев е по НОХД  № 1339/2012г.  на  РС Добрич за извършено деяние на 23.02.2012г. , вл. в сила на 20.07.2012г. по което на Монев е наложено наказание ПРОБАЦИЯ с три пробационни мерки. Това именно наказание не е изпълнявал осъденият, поради което и неизтърпеният остатък е бил  заменен с наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца и деветнадесет дни, което наказание е било отложено на осн. чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от три години.

          Предвид на тази съдимост на Монев се стига до извод, че към момента на извършване на деянието по НОХД  № 1339/2012г. на РС Добрич,  а именно 23.02.2012г. същият не е бил реабилитиран, а се е считал осъждан.

Това обстоятелство от своя страна не позволява при замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода да бъде приложена  разпоредбата на  чл.66 ал.1 от НК, тъй като  тази разпоредба може да бъде приложена само когато лицето не е осъждано на  лишаване от свобода за престъпление от общ характер  -  какъвто не е настоящия случай.

Единствената възможност при такава замяна е осъденият да търпи ефективно  замененото  наказание лишаване от свобода.

В  случая предвид разпоредбата на чл.60 и чл.61 от ЗИНЗС осъденият Монев следва да изтърпи наказанието лишаване от свобода в затвор  при първоначален строг затворнически режим. 

 По тези съображения  въззивният съд намира, че атакуваното определение следва да бъде отменено в частта относно приложението на чл.66 ал.1 от НК, като бъде постановено осъденият Монев да изтърпи ефективно замененото му наказание лишаване от свобода за срок от  четири месеца и деветнадесет дни при първоначален строг режим в затвор.

Предвид изложеното, и на основание чл.452 ал.1 изр. второ НПК Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ  определение №285 от 25.11.2014г.  по  ЧНД №324/2014г. на Добрички окръжен съд В ЧАСТТА в която замененото наказание лишаване от свобода  срок от  четири месеца и деветнадесет дни наложено на Христо Атанасов Монев  е било отложено на осн. чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от три години.

ПОСТАНОВЯВА  замененото наказание на  Христо Атанасов Монев - лишаване от свобода  срок от  четири месеца и деветнадесет дни да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим в затвор.

Потвърждава определението в останалата му част.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: