Р Е Ш Е Н И Е

 

19/06.02.2015

 

Град Варна

 

 

Варненският апелативен съд - наказателно отделение, на двадесет и шести януари, година две хиляди и петнадесета,  в публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                            ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

при съдебен секретар С.Д.

и прокурор Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия Димитрова, ВНОХД № 381 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е присъда №76/21.11.2014г. по НОХД № 297/14 г. на Окръжен съд гр.Разград, с която подсъдимият Ц.М.Д. е бил признат за виновен и осъден по чл.343а, ал.1, б.”б”, вр. чл. 343 ал.1 б.”в”, вр, чл.342 ал.1 вр.чл.58а от НК на „лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което на осн. чл.66 ал.1 от НК отложил с изпитателен срок от три години, а по чл.343г от НК е бил лишен от право да управлява МПС за  срок от три години.

Първоинстанционният съд приел в съответствие с внесеното обвинение, фактите, признати от подсъдимия по реда на чл.371, т.2 от НПК, и го осъдил за това, че на 28.02.2014г. в гр.Разград, при управление на лек автомобил „Тойота Авенсис” с рег.№ РР 4042 ВА, е нарушил правилата в чл.чл.5, ал.1, т.1, чл.20 ал.2, чл.21, чл.47, чл.50 ал.1 от ЗДвП, както и чл.73, ал.1, чл.102 и чл.104 от ППЗДвП, с което причинил по непредпазливост смъртта на Венцислав М. Василев, като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия.

 

Въззивното производство пред АС – Варна е образувано по  жалба на частните обвинители, чрез процесулния им представител – адв. К.К. – АК - Русе,  с доводи за явна несправедливост на наложеното наказание и с искане за увеличаване на същото.  

 

След преценка на доводите на страните, както и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание чл.313 и чл. 314 от НПК, настоящият състав констатира допуснато от страна на РОС нарушение на процесуални правила, което по силата на нормата чл.348, ал.3 от НПК, е винаги съществено и налага цялостна отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд по следните съображения:

 

Съдебният процес в окръжния съд е протекъл в едно заседание, проведено на 21.11.2014г. По делото е наличен протокол, за който е отбелязано, че е изготвен в съдебно заседание. В този протокол, след отразяването на последната дума на подсъдимия, е отбелязано единствено, че съдът се е произнесъл с присъда. Разпоредбата на чл.131 от НПК определя съдебния протокол като доказателствено средство за извършените действия в съдебно заседание, както и за условията и реда на тяхното извършване. Всички предвидени в закона изисквания, на които трябва да отговаря съдебният протокол, гарантират от една страна спазване на процесуалните права на страните по делото, а от друга възможността за втората инстанция да провери правилността на съдебния акт.

Съгласно процесуалните правила, съдебните действия, свързани с постановяването на присъдата, са изслушване на съдебните прения и последната дума на подсъдимия, оттегляне на тайно съвещание и публично обявяване на диспозитива на присъдата незабавно след подписването й от всички членове на състава.

По проверяваното дело е налице нарушение на разпоредбата на чл.311, ал.1, т.7 от НПК, според която, в съдържанието на съдебния протокол следва да се отбелязва изрично обявяването на присъдата по съответния ред и разясненията на председателя относно реда и срока за нейното обжалване. Оттеглянето на съда за тайно съвещание за постановяване на окончателен съдебен акт и неговото обявяване в съдебната зала са самостоятелни отделни задължителни етапи на стадия на съдебното заседание и съответно дължими от съдебния състав процесуални действия, поради което следва задължително да се вписват в съдебния протокол, както и самото разясняване от страна на председателя относно реда и срока за обжалване на присъдата. Доколкото протоколът от съдебно заседание е единственото допустимо от закона доказателствено средство за удостоверяването на осъществените съдебни действия и реда, по който те са извършени, въззивната инстанция намира, че в случая е налице съществена непълнота относно възможността за установяване на обстоятелствата проведено ли е тайно съвещание, обявена ли е била публично присъдата и дадени ли са разяснения за реда и срока на обжалването й.

Решението в този смисъл се основава на последователна и безпротиворечива съдебна практика – Р 384/91 и Р 126/92, ВС на РБ, I н.о., както и Р 198/04 и Р 158/12, ВКС, III н.о.

 

По изложените съображения и след като съдебната практика винаги е приемала непълнотата на съдебния протокол досежно тези обстоятелства като абсолютно основание за отмяна на присъдата, на основание чл.335, ал.2, вр.чл.348, ал.3, т.т.1 и 2 от НПК, съставът на Апелативен съд Варна

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ присъда № 76/21.11.2014 г. по НОХД № 297/14г. на Окръжен съд Разград и ВРЪЩА ДЕЛОТО на първата инстанция ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.