Р Е Ш Е Н И Е

 

208

 

град Варна

 

17.12.2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - наказателно отделение, на двадесети ноември, две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секретар С.Д.

Прокурор Ружа Големанова,

Като разгледа докладваното от съдия Денева, НДВ № 383 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.424 ал.1 вр. чл.422 ал.1 т.5 НПК

 

Образувано е по искане на осъдения Д.К. за възобновяване на производство по НОХД № 524/2014г. по описа на РС-Варна поради допуснати съществени пр. нарушения и ограничаване на пр. му права във фазата на съдебното производство. Твърди се, че първостепенният съд е постановил осъдителна присъда на база на противоречиви свидетелски показния.

 

В съдебно заседание пред АС – Варна осъденият К. се явява лично и се представлява от служебно назначен  защитник от настоящата инстанция.

Жалбата се поддържа от пр. представител, като се излагат доводи за несъставомерност на деянието по см. на чл. 155 ал.5 от НК, обстоятелство убягнало според защитата и на двете решаващи съдебни инстанции.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че молбата за възобновяване е неоснователна, като излага аргументи в тази насока.

Осъденото лице моли съда да възобнови съдебното производство.

        

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от осъдения К., АС- Варна прие за установено следното:

 

              Подсъдимият К. бил осъден с присъда № 149/ 30.03.2015г. на РС-Варна по НОХД № 524/2014г. по описа на ВРС за деяния  по чл.151, ал.1 от НК и по чл.155 ал.5 т.2 и т.3 вр. ал.1 вр. чл. 20 ал.2 от НК, поради което на осн. чл.23 от НК му било наложено общо наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим.

              Със същата присъда подсъдимият бил осъден да заплати последователно на гр. ищци по делото сумите от 3000.00 /три хиляди/ и 4000.00/четири хиляди/ лева /солидарно с др. подсъдим/ и 1000.00/хиляда/ лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, както и направените по делото разноски.

              С решение № 175/15.06.2015г. по ВНОХД №585/2015 г. ОС-Варна е потвърдил изцяло обжалваната присъда.

 

Подадената молба за възобновяване на производство по НОХД № 524/2014г. по описа на РС-Варна с аргумент за допуснати съществени пр. нарушения ограничили пр. на осъденото лице в съдебната фаза на процеса, е допустима, но по същество е неоснователна, по следните съображения:

Основните доводи на искателя, инициирали молбата за възобновяване на производството са: постановяване на осъдителна присъда от РС /впоследствие потвърдена и от въззивната окръжна инстанция/ на база на противоречиви свидетелски показания, доказателствен дефицит поради необсъждане разпитите на полицейските служители, допълнени от пр. представител с оплакване за несъставомерност на деянието по см. на чл. 155 ал.5 от НК.

 Съдът констатира, че релевираните от молителя и пр. му представител нарушения на процесуални правила не са допуснати при разглеждане на наказателното производство, а още по – малко същите да се явяват съществени по см. на чл.  348 ал.1 т.1-3 НПК, по  изложените съображения:

 

         На първо място довода за непълнота на доказателствата по делото, обективиран в оплакването на искателя досежно постановения съдебен акт не се споделя от настоящия състав. Очевидно аргумента касае "необоснованост на присъдата", но сам по себе си той не е предвиден като самостоятелно основание за възобновяване на съдебното производство. Такова основание би било на лице според непротиворечивата съдебна практика единствено, ако се констатира, че тази необоснованост се е отразила върху правилността на присъдата поради неразясняване от фактическа страна на такива съществени обстоятелства които, ако бяха изяснени, можеха да доведат първоинстанционния съд, респ. въззивния  до други фактически, а оттам и правни изводи. Очевидно такава празнота на фактите по делото не е налице. Липсва и твърдяната непълнота на доказателствения материал по делото, касаеща оценката на решаващите инстанции за достоверността на доказателствените средства. Първоинстанционният съд е направил обстоен анализ на гласните доказателствени средства и преди всичко на показанията на двете пострадали, кредитирайки онази част от тях, която кореспондира на цялостната доказателствена съвкупност, с подробна мотивировка, защо в друга същите остават частично изолирани, но не и в степен, която да граничи с недостоверност. Същите са били фундамента на доказателствения ресурс, но не изолирани, а подкрепени и от други гласни доказателства по делото.  Показанията на визираните от искателя полицейски служители в действителност са кредитирани, като достоверни и взаимодопълващи се, синхронизиращи на цялата доказателствена съвкупност.  Освен това по никакъв начин не са били нарушени правата на осъдения, който активно е упражнил своите пр. права в съдебното производство пред първостепенния съд и активно е взел участие чрез реплики и задаване на въпроси по време на съдебното следствие.

Не се споделя и довода за несъставомерност на деянието по см. на чл.155 ал.5 от НК, тъй като  АС – Варна констатира, че материалният закон е бил приложен правилно на база на така установените фактически положения. Събрани са многобройни доказателства за вината на подс. К. и е налице обективна и субективна съставомерност, досежно възведеното обвинение, за което подс. е предаден на съд, респективно осъден.

Предвид гореизложеното съдът счита, че молбата на осъдения Д.К. за възобновяване на делото е неоснователна, тъй като не са допуснати визираните в нея съществени пр. нарушения,  поради което същата следва да бъде оставена без уважения по горните съображения.

                  

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на осъдения Д.К. за възобновяване на производство по НОХД № 524/2014г. по описа на РС-Варна.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

    2.