Р Е Ш Е Н И Е

 

201

гр.Варна, 20.09.2016 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на  двадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

               ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

                                     СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

С участието на секретаря Г.Н.

и в присъствието на прокурор Вилен Мичев

изслуша докладваното от съдия Янков вчнд №383/2016г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

          С решение №84/23.08.2016г. по чнд №161/2016г. Търговищки окръжен съд е отказал изпълнението на Европейска заповед за арест №28/2016г., издадена на 29.07.2016г. от Районен съд-Арад, Република Румъния, за предаване на българския гражданин С.С.Р. ЕГН ********** на румънските съдебни власти за изпълнение на наказание лишаване от свобода, наложено му с присъда №1106/19.05.2016г. по дело №7258//55/2015 на Районен съд-Арад.

          Срещу така постановеното решение е постъпил протест от Търговищка окръжна прокуратура, в който се навежда довод за нарушение на закона. Отправя се към настоящата инстанция искане за отмяна на първоинстанционния съдебен акт и постановяване на нов, с който посочената по-напред Европейска заповед за арест да бъде изпълнена – лицето С.С.Р. да бъде предаден на румънските съдебни власти за изпълнение на наложеното му наказание.

В съдебно заседание представителят на Варненска апелативна прокуратура не поддържа протеста.

          Исканото лице редовно призовано не се явява, не изразява становище. Защитникът му считат решението за правилно и законосъобразно и моли неговото потвърждаване, респективно – оставяне протеста без уважение.

          Варненският апелативен съд след като извърши проверка правилността на атакуваното решение и като взе предвид подадения протест, както и становищата на страните, констатира:

          Протестът е неоснователен.

          Българският гражданин С.С.Р. е бил признат за виновен и осъден с присъда №1106/19.05.2016г. по дело №7258//55/2015 на Районен съд-Арад на една година лишаване от свобода за престъпление по чл.335 ал.1 от Наказателния закон на Република Румъния – за това, че управлявал МПС без удостоверение за управление на МПС. Текстът на посочения чл.335 ал.1 гласи буквално следното : „Управление по обществените пътища на моторно превозно средство или на трамвай от лице, което няма удостоверение за управление на МПС, се наказва с от 1 до 5 години затвор“. Очевидно е от изложеното, че така формулирано това престъпление няма аналог в българския наказателен закон. Разпоредбата на чл.44 ал.6 ЗЕЕЗА задължава българския съд на първо място да прецени дали са налице условията за предаване по чл.36 от закона. От своя страна текстът на чл.36 ал.2 ЗЕЕЗА допуска осъществяване предаване на лице от българските съдебни власти само ако деянието, за което е издадена заповедта, съставлява престъпление и по българския наказателен закон. Управлението обаче на МПС без свидетелство за правоуправление съобразно българското законодателство не съставлява престъпление, а административно нарушение по чл.177 ал.1 т.2 от Закона за движение по пътищата. С оглед изложеното правилна и законосъобразна се явява преценката на първостепенния съд, че в настоящия казус не са налице условията на чл.36 от ЗЕЕЗА за предаване на исканото лице – посочената от румънската страна фактология пренесена в българското законодателство сочи на административно нарушение, но не и на престъпление. Това е абсолютна пречка за предаване на лицето – тъй като не е налице двойна наказуемост, а и така посочено в ЕЗА престъплението не попада сред никоя от хипотезите на чл.36 ал.3 ЗЕЕЗА, при които при предаване двойна наказуемост не се изисква. 

          Не могат да бъдат споделени и съображенията на прокурора, развити в подадения протест. Представени са доказателства, че лицето С.Р. е наказано по административен ред с Наказателно постановление №794/2012/20.12.2012г. на РУ-Кнежа, влязло в сила на 06.08.2013г. Деянието в РРумъния е извършено на 26.07.2014г., и в тази връзка се предлага от прокурора да се приеме, че то е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред в РБългария, и оттам да се изведе съответствие между престъплението по чл.335 ал.1 от Наказателния закон на РРумъния и това по чл.343в ал.2 НК. Което пък би послужило като основание за предаване на лицето, тъй като ще е налице двойна наказуемост. По същество обаче това означава да бъде разширен кръгът от факти, посочени от молещата държава, което е недопустимо – както правилно е било отбелязано и в първоинстанционното решение.

          Затова и крайна сметка следва да се заключи, че атакуваното решение се явява правилно и законосъобразно, постановено е съобразно изискванията на чл.44 от ЗЕЕЗА, и тъй като не са налице основания за неговото изменение или отмяна  , на основание  чл.48 ал.2 от ЗЕЕЗА Варненският апелативен съд 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №84/23.08.2016г. по чнд №161/2016г. на Търговищки окръжен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател :                                   Членове :