Р Е Ш Е Н И Е

 

16

 

Гр.Варна,11.02.2014 год.

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД-НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ в открито заседание на седми февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:БОЖИДАР МАНЕВ

                                                        РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                        ДИМИТЪР ДИМИТРОВ                           

 

Секретар: Г.Н.

Прокурор: ИЛИЯ НИКОЛОВ

Разгледа ВЧНД №384 докладвано от съдия Димитров

по описа за 2013 година на Апелативен съд-Варна

 

 

Производството е образувано по жалба на адв.Г.П. ***- защитник на С.А.П., срещу определението на Добричкия окръжен съд от 05.08.2013 год.,по ЧНД №259/13 год. по описа на съда,с което определение ДОС е извършил групиране на наложени наказания по присъди на С.П., при условията на чл.25 от НК и чл.68, ал.1 от НК, като е приложил и чл.24 и е завишил с една година, така определеното общо наказание за изтърпяване по три от присъдите. В жалбата се твърди,че съда несправедливо и неоснователно е завишил общото определено наказание. Молят съда, да намали така определеното наказание на основание чл.24 от НК, в размер на три месеца или да бъде отменено приложението на чл.24 от НК.

Осъденият П., редовно призован, се явява в съдебно заседание. Заявява, че желае делото да се гледа без адвокат.  Подържа подадената жалба и сочи същите доводи. Счита, че съда несправедливо е завишил определеното общо наказание.

Представителят на прокуратурата изразява становище,че жалбата е неоснователна и съда правилно е приложил разпоредбите на чл.24 от НК. Моли съда да потвърди определението на първоинстанционния съд.

 

След анализ на доказателствата по делото и постъпилата жалба ,съдът прие за установено следното:

 

Добричкия окръжен съд е разгледал предложението на Добричката окръжна прокуратура, за извършване на групиране по седем присъди, шест от присъдите на РС-Добрич и една присъда на ДОС и се е произнесъл при условията на чл.306 от НПК с определение от 05.08.2013 год.

Съда е извършил анализ на събраните доказателства по делото и правилно е направил своя правен извод,че са налице условията да се извърши групиране на наложените наказания по три присъди,тъй като и по трите присъди, деянията са извършени преди да е имало влязла в сила присъда.Съда е обсъдил подробно доказателствата по трите присъди и е коментирал всички необходими доказателства по тях.

Правилно и обосновано съда е извършил групиране на наложените наказания по влезлите в сила присъди по НОХД №1356/2012 год.на РС гр.Добрич,по НОХД №2037/09 г.на РС-Добрич, по НОХД №439/11 г.на ОС г.Добрич и е определил едно общо наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при „Строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Съда е приспаднал изтърпяната част от групираното наказание по НОХД №1356/12 год. и по НОХД № 2037/09 год.определено с определение от 28.02.2013 год. по ЧНД № 2112/12 год.

 На основание чл.24 от НК е завишил така определеното общо наказание с една година лишаване от свобода.

На основание чл.68, ал.1 от НК, съда е постановил П. да изтърпи първо и отделно, определеното общо наказание по присъди по НОХД №503/06 год. на РС-Добрич и НОХД №1308/06 г. на РС-Добрич, определено с определение от 28.02.2013 год. по ЧНД № 2112/12 г. на РС-Добрич, като на основание чл.25, ал.2 е приспаднал изтърпяната част.

Постановил е и отделно изтърпяване на наложеното наказание по НОХД №281/12 год. на РС-Добрич, като на основание чл.25, ал.2 го е приспаднал изцяло поради изтърпяване.

Съда е уважил искането на представителя на ДОП за увеличаване на така определеното наказание на основание чл.24 от НК

Настоящият състав на съда намира, че определението на ДОС в тази му част е основателно и обосновано.

В своите съждения, първоинстанционния съд, е направил правилна и обоснована преценка на всички доказателства и обстоятелства по делото и неговият извод, че следва да се завишава, така определеното общо наказание, на основание чл.24 от НК, е правилен и обоснован.

От анализа на доказателствата по делото, става ясно, че С.П. е личност с висока обществена опасност. За периода от 2006 год. до 2013 год. той е осъждан общо седем пъти.

 

Гореизложеното, дава основание на съда да приеме, че предишните осъждания и изтърпяване на наказания, не са дали положителен ефект и за превъзпитаването на осъдения Иванов е необходимо, един по дълъг период, през който да бъде изолиран от обществото , за да има време да прецени и преосмисли своето поведение в обществото. Само така, ще бъдат постигнати целите и задачите визирани в чл.36 от НК.

Предвид на гореизложеното, определението на ДОС е правилно и законосъобразно, поради което жалбата на П. следва да се остави без уважение и да се потвърди определението на ДОС.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.341 ,ал.1 от НПК,Варненският Апелативен съд

 

                                                  Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на ДОС, по ЧНД № 259/2013 год. от 05.08.2013 год.,, с което е извършено групиране на наложени наказания по присъди на С.А.П., с ЕГН-**********.

 

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.