Р Е Ш Е Н И Е

 

        288

 

Варна,  30.12.2016 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесети Октомври,две хиляди и шестнадесета година,в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

           Секретар Г.Н.

           Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

           Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

           НДВ № 387 по описа за 2016 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

Образувано е по саморъчно написана жалба от С. Р.М.,ЕГН ********** по повод наложено му наказание по споразумение,одобрено с протоколно Определение от 14.05.2016 година по НДОХ № 413/2016 година на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД.В жалбата си Ч. твърди,че подписал споразумението,тъй като бил в неадекватно психическо състояние,породено от нанесен му побой и заплахи от двама служители на МВР.Моли да му бъде намалена Присъдата под законовия минимум.

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД осъденият С. Р.М. се явява лично и се представлява от служебен защитник-адвокат Г.А.,***,назначен от настоящия състав предвид констатираното основание по смисъла на член 94 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 6 предложение 2 и точка 9 от НПК.

            Защитата на осъдения С. Р.М.,адвокат Г.А. излага становище,че поддържа молбата за възобновяване на настоящото производство,тъй като наложеното наказание се явява явно несправедливо,като завишено такова.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че искането за възобновяване следва да бъде оставено без уважение,тъй като не са налице основания за това:няма съществено нарушение на процесуалните правила;неправилно приложение на закона или явна несправедливост на наложеното наказание.

            Осъденото лице С. Р.М. моли да му се намали Присъдата,като незаконосъобразна,тъй като нямал толкова вина в случая и че си е признал вината.

            След анализ на доказателствата по делото по постъпилата саморъчно написана жалба от С. Р.М./по същество-искане за възобновяване/;както  и след като взе предвид становищата на страните по делото,а така също и становището на М. в последната му дума,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Искането в саморъчно написаната жалба на С. Р.М.,ЕГН ********** по повод наложено му наказание по споразумение,одобрено с протоколно Определение от 14.05.2016 година по НДОХ № 413/2016 година на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД е било подадено в установения от НПК срок и е допустимо за разглеждане на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

По същество искането на С. Р.М. се явява неоснователно и като такова,следва да бъде оставено без уважение по следните съображения :

- С протоколно Определение от 14.05.2016 година по НДОХ № 419/2016 година РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД е одобрил сключеното между С. Р.М. и РАЗГРАДСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА споразумение по силата на което:

1.С. Р.М. се е признал за виновен за извършени от него на 12.05.2016 година в град Разград и във вилната зона престъпления по:член 325 алинея 4 във връзка с алинея 2 предложения 1,3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК и във връзка с член 26 алинея 1 от НК както и по член 144 алинея 3 във връзка с алинея 1 от НК.,

2.Приели са като вид и размер наказания,които следва да изтърпи М.:-по член 325 алинея 4 във връзка с алинея 2 предложения 1,3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК и във връзка с член 26 алинея 1 от НК-"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим и:- по член 144 алинея 3 във връзка с алинея 1 от НК-"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим.,

3.На основание член 23 алинея 1 от НК определено общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим.Зачетено на основание член 59 алинея 1 от НК времето,през което С. Р.М. е бил с мярка за неотклонение"Задържане под стража",считано от 17,00 часа на 12.05.2016 година до 14.05.2016 година включително.

- Незабавно производство № 1873 ЗМ-274/2016 година по описа на РУ-град Разград е било образувано на 12.05.2016 година и срокът за разследване е приключил само два дни след това:14.05.2016 година.

На 13.05.2016 година С. Р.М. е бил привлечен като обвиняем в присъствието на защитник-адвокат Н.Г.,от АК-Разград за извършени от него престъпления на 12.05.2016 година в град Разград и във вилната зона в близост до дянковски път в землището на град Разград по : член 325 алинея 4 във връзка с алинея 2 предложения 1,3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК,както и по член 144 алинея 3 във връзка с алинея 1 от НК.

В качеството му на обвиняем С. Р.М. е бил разпитан същия ден/13.05.2016 година/,а така също и на следващия ден:14.05.2016 година,все в присъствието на защитник- адвокат Н.Г.,от АК-Разград.,

На 14.05.2016 година на С. Р.М. и на защитата му-адвокат Н.Г.,от АК-Разград с протокол е било предявено разследването.При предявяване на това разследване С. Р.М. е признал изцяло вината си;изразил е съжаление за извършеното и е пожелал сключване на споразумение с РАЗГРАДСКАТА РАЙОННСА ПРОКУРАТУРА.Защитата му се е солидаризирала изцяло с изказаното становище на С. Р.М..

- На 14.05.2016 година разследващият полицай,на основание член 235 от НПК,е изпратил Незабавно производство № 1873 ЗМ-274/2016 година по описа на РУ-град Разград на РАЗГРАДСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА с мнение за предаване на съд.,

- На 14.05.2016 година материалите от досъдебното производство,ведно с обвинителен акт срещу С. Р.М. и предварително подготвено и подписано споразумение между:РАЗГРАДСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,С.Р.М. и защитата му-адвокат Н.Г.,от АК-Разград са били внесени в РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД.,

- Същия ден/14.05.2016 година/е било образувано НДОХ № 419/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД;същия ден/14.05.2016 година/е било насрочено делото в с.з.от 15,30 часа.И пак същия ден/14.05.2016 година/е било одобрено изцяло сключеното между подсъдимия С. Р.М.,представляван от защитника си-адвокат Н.Г.-от АК-Разград и РАЗГРАДСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,като е било прекратено производството по НДОХ № 419/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД.

Цялото наказателно производство/както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие/от датата на инкриминациите/12.05.2016 година/до прекратяване на производството по НДОХ № 419/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД/14.05.2016 година 15,55 часа/ е приключило за по-малко от 48 часа.През цялото това време всички следствени действия спрямо С. Р.М. са били извършване в присъствието на защитата му-адвокат Н.Г.,от АК-Разград;извършване са били доброволно със знанието,съгласието и желанието на М.,КАТО няма никакви доказателства за упражнен физически или психически тормоз спрямо последния от служители на полицията.По тези съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че твърденията както в саморъчно написаната жалба от С. Р.М.,така и в с.з.нанесен му побой са голословни,неподкрепени с никакви доказателства и не им дава вяра,а постановения съдебен акт по НДОХ № 413/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД се явява постановен при недопуснати съществени нарушения на процесуалните правила,водещи до ограничаване защитата на М.,законосъобразен и обоснован.

Не са явно несправедливи  по размер и наложените на С. Р.М. наказания"Лишаване от свобода":За престъплението по член 325 алинея 4 във връзка с алинея 2 предложения 1,3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК  му е било наложено наказание ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим.За престъплението по член 144 алинея 3 от НК  му е било наложено също наказание ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим.И двете наказания"Лишаване от свобода"са били наложени в размери,далече под средните такива,предвидени в разпоредбите на член 325 алинея 4 във връзка с алинея 2 предложения 1,3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК и на член 144 алинея 3 от НК.А наложеното на С. Р.М. наказание от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода",което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим за извършеното от него престъпление по член 325 алинея 4 във връзка с алинея 2 предложения 1,3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК по размер не само,че е далече от средния,а е много близо до минимума от ЕДНА ГОДИНА"Лишаване от свобода",предвиден в този текст от НК. 

Следва да бъде отчетено и че след определяне размера на наказанията"Лишаване от свобода",при условията на член 23 алинея 1 от НК е било определено С. Р.М. да изтърпи най-тежкото от тях,а именно:ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"при първоначален СТРОГ режим,като не е била приложена разпоредбата на член 24 от НК-за увеличаване размера на определеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода".

А с оглед личността на С. Р.М.;с оглед многобройните му осъждания с влезли в сила Присъди и с одобрени от съда споразумения с прокуратурата  за извършени престъпления от общ характер преди инкриминациите по НДОХ №413/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД;настоящият състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че няма основания за приложение разпоредбата на член 55 алинея 1 точка 1 от НК.

От многобройните осъждания на С. Р.М. с влезли в сила съдебни актове/Присъди и Определения за одобрени от съда споразумения  на прокуратурата с него/ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД отчита обстоятелствата,че няколко наказателни дела от общ характер са били за извършени от него престъпления по член 325 алинея 4 от НК и по член 144 алинея 3 от НК.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД отчита също така и обстоятелството,че последното осъждане на С. Р.М. по НДОХ № 593/2014 година на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД е било пак по одобрено и влязло в сила на 23.09.2014 година споразумение между РАЗГРАДСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА и М. за извършено от него престъпления по член 325 алинея 4 във връзка с алинея 2 предложение 3 във връзка с алинея 1 от НК,като при условията на член 55 алинея 1 точка 1 от НК е било определено наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода",което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим.Последното наказание е било изтърпяно от С. Р.М. *** до 29.05.2015 година,след която дата е бил освободен от мястото за изтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода".

Приложението на разпоредбата на член 55 алинея 1 точка 1 от НК по НДОХ № 593/2014 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД отношение на С. Р.М. не е оказало никакво положително въздействие във връзка с поправянето и превъзпитаването му,тъй като само след по-малко от една година,на 12.05.2016 година е извършил престъпленията по член 325 алинея 4 във връзка с алинея 2 предложения 1,3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК и на член 144 алинея 3 от НК по НДОХ № 413/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД.

В заключение:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията и исканията в саморъчно написаната жалба от С. Р.М.,поддържани и в съдебно заседание пред настоящата инстанция от него и защитата му,за възобновяване на производството по НДОХ № 413/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД.,се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в саморъчно написаната жалба на С. Р.М.,ЕГН ********** за възобновяване на производството по НДОХ № 413/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                             2: