Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

Номер 13/23.01.           Година  2015                 Град Варна

 

Варненският апелативен съд                 Наказателно отделение

На девети януари                   Година две хиляди и петнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Павлина Димитрова

                            ЧЛЕНОВЕ:    Румяна Панталеева

Станчо Савов

 

съдебен секретар Г.Н.

прокурор Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВНОХД № 388 по описа на съда за 2014 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 77/26.11.2014 г. по НОХД № 338/14 г. на Окръжен съд гр.Разград, с която подсъдимият А.Ц.А. е бил признат за виновен и осъден по чл.343, ал.1, б.”в”, вр.чл.58а от НК на лишаване от свобода за две години и осем месеца, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 от НК е било отложено за пет години, а по чл.343г от НК е бил лишен от право да управлява МПС за две години.

За да вземе това решение, първоинстанционният съд е приел в съответствие с внесеното обвинение, фактите, признати от подсъдимия по реда на чл.371, т.2 от НПК, и го е осъдил за това, че на 06.12.2013 г. в гр.Разград, при управление на лек автомобил „БМВ” с рег.№ РР 1451 АН, е нарушил правилата в чл.чл.5, ал.1, т.1, чл.20 и чл.21 от ЗДвП, както и чл.73, ал.1 от ППЗДвП, с което е причинил по непредпазливост смъртта на Е.И.К.

 

Въззивното производство се инициира с протест от прокурора и жалба от частните обвинители, с които се иска отмяна на приложението на чл.66, ал.1 от НК и увеличаване на срока на лишаването от право да се управлява МПС. В съдебно заседание жалбоподателите поддържат направените писмено оплаквания, в последната си дума подсъдимият съжалява за случилото се и се надява да бъде потвърдена присъдата на окръжния съд.

 

Възраженията по справедливостта на присъдата, съдържими в протеста и жалбата, не следва да се разглеждат по същество, тъй като по реда на чл.314, ал.1 от НПК във въззивната инстанция се констатира съществено нарушение на процесуални правила от категорията на посочените в чл.348, ал.3 от НПК, изискващи отмяна на постановения съдебен акт и повторно разглеждане на делото в първата инстанция. Решението в този смисъл се основава на последователна и безпротиворечива съдебна практика – Р 384/91 и Р 126/92, ВС на РБ, I н.о., както и Р 198/04 и Р 158/12, ВКС, III н.о.

 

Съдебният процес в окръжния съд е протекъл в едно заседание, проведено на 26.11.2014 г. По делото е наличен протокол, за който е отбелязано, че е изготвен в съдебно заседание. В този протокол, след отразяването на последната дума на подсъдимия, е отбелязано само, че след съвещание съдът се е произнесъл с присъда. Разпоредбата на чл.131 от НПК определя съдебния протокол като доказателствено средство за извършените действия в съдебно заседание, както и за условията и реда на тяхното извършване. Всички предвидени в закона изисквания, на които трябва да отговаря съдебният протокол, гарантират от една страна спазване на процесуалните права на страните по делото, а от друга възможността за втората инстанция да провери правилността на съдебния акт.

Съгласно процесуалните правила, съдебните действия, свързани с постановяването на присъдата, са изслушване на съдебните прения и последната дума на подсъдимия, оттегляне на тайно съвещание и публично обявяване на диспозитива на присъдата незабавно след подписването й от всички членове на състава. По проверяваното дело е налице нарушение на разпоредбата на чл.311, ал.1, т.7 от НПК, според която, в съдържанието на съдебния протокол следва да се отбелязва изрично обявяването на присъдата по съответния ред и разясненията на председателя относно реда и срока за нейното обжалване. Оттеглянето на съда за тайно съвещание за постановяване на окончателен съдебен акт и неговото обявяване в съдебната зала са самостоятелни отделни задължителни етапи на стадия на съдебното заседание и съответно дължими от съдебния състав процесуални действия, поради което следва задължително да се вписват в съдебния протокол, както и самото разясняване от страна на председателя относно реда и срока за обжалване на присъдата. Доколкото протоколът от съдебно заседание е единственото допустимо от закона доказателствено средство за удостоверяването на осъществените съдебни действия и реда, по който те са извършени, въззивната инстанция намира, че в случая е налице съществена непълнота относно възможността за установяване на обстоятелствата проведено ли е тайно съвещание, обявена ли е била публично присъдата и дадени ли са разяснения за реда и срока на обжалването й.

 

По изложените съображения и след като съдебната практика винаги е приемала непълнотата на съдебния протокол досежно тези обстоятелства като абсолютно основание за отмяна на присъдата, на основание чл.335, ал.2, вр.чл.348, ал.3, т.т.1 и 2 от НПК, съставът на Апелативен съд Варна

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ присъда № 77/26.11.2014 г. по НОХД № 338/14 г. на Окръжен съд Разград и ВРЪЩА ДЕЛОТО на първата инстанция ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: