Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

26

 

23.02.2015г.

гр. Варна

 

Варненският Апелативен съд - Наказателно отделение, на тринадесети февруари, година две хиляди и петнадесета, в открито заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                       СТАНЧО САВОВ

 

 

при секретаря Г.Н.

в присъствието на прокурора Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия Денева ВЧНД № 392 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.452 ал.3 от НПК

 

С протоколно определение № 94 в публично заседание на 08.12.2014г. по ЧНД №217/2014г. състав на Търговищки окръжен съд е заменил остатъка от наложеното със споразумение по НОХД № 101/12.12.2012г. по описа на Районен съд – Търговище наказание „ПРОБАЦИЯ” на осъденото лице А.П.Т. с наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6/шест/месеца, което да изтърпи в затвор при първоначален „общ” режим.

Настоящото производство пред АС – Варна е образувано по жалба на осъд. Т., който чрез пр. си представител обжалва същото с оплакване за явна несправедливост на наложеното наказание, като се излагат аргументи в тази насока. Искането е за изменение на първоинстанционния акт, като бъде приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК.  

 

В с.з. пред ВАС жалбоподателят се явява лично и се представлява от адв.  Ж. ***, редовно  упълномощен и приет от съда.

Не се явява представител на пробационен съвет – гр. Търговище.

Представителят на държавното обвинение намира ч.жалба за основателна и моли определението на ТОС да бъде изменено, като бъде уважено искането за приложение на чл.66 от НК.

Защитата поддържа така подадената жалба и се солидаризира със становището на държавния обвинител.

Осъд. Т. заявява, че като шофьор на камион, пътува извън страната.

 

Варненският апелативен съд, за да се произнесе взе предвид  следното:

Жалб. Т. е осъден с със споразумение по НОХД № 101/12.12.2012г. по описа на Районен съд – Търговище за извършено престъпление по чл. 343б ал.2 от НК, за което му било наложено наказание „пробациясъс следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настояща адрес” – за срок от 3 /три/ години; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” – за срок от 3 /три/ години и „безвъзмезвен труд в полза на обществото” за 300 часа годишно, в рамките на три години.

Определението за одобряване на споразумение влязло в сила  на 12.10.2012 година, а присъдата била приведена в изпълнение на 24.10.2012г. и следвало да изтече на 24.10.2015г.

Първоначално осъденият изпълнявал така наложените пробационни мерки стриктоно, но в един момент преустановил тяхното изпълнение, като по първите две мерки останал остатък от по една година, а за последната – „безвъзмзен труд в полза на обществото” останали за отработване още 300 часа или също остатък от една година.  Тъй като не били констатирани уважителни причини за неправомерното му поведение, Пробационен съвет - гр. Търговище изготвил предложение за замяна на остатъка от наказанието ”пробация” с „лишаване от свобода”.

От събраните доказателства в първоинстационното производство  било установено, че осъд. е преустановил контактите си с органа по изпълнение на наказанието. Пред първостепенния съд той е изтъкнал факта, че причина за неизпълнението на остатъка от пробационните мерки била работата му, като шофьор, която започнал междувременно, респ. пътуванията му в чужбина, които са осуетили възможността да полага необходимите подписи. Това обстоятелство се сочи и в жалбата му до въззивната инстанция, като се акцентира още и върху обстоятелството, че предвид възрастта му – близо 60 години, работата му е от изключително значение, както за препитаването му, така и за достигане на необходимата пенсионна възраст.

АС – Варна отчете, че в действителност осъдения, в продължителен период от време /две години/ е бил добросъвестен и е показал примерно поведение и желание за изпълнение на пробационните мерки. Следва да се отчете обстоятелството, че длъжността му, свързана с осъществяване на международен транспорт, е пречка за изпълнението на остатъка от така наложените пробационни мерки и дори при желание от негова страна, той реално е обективно възпрепятстван за последващото им изпълнение. Поради трудовата му ангажираност с пътувания извън страната и предвид възрастта му, АС – Варна счита, че е налице основателна причина за приложение на чл.66 от НК и отлагане на иначе справедливо определеното по размер наказание от ОС – Търговище /шест месеца „л.с.” в съответствие с разпоредбата на чл.43а т.2 от НК/ с подходящ изпитателен срок.

Целта на пробационните мерки е осъществяването на контрол и въздействие върху осъденото лице, но не и репресия тогава, когато последният осигурява своя екзистенц-минимум. Именно условното осъждане ще даде възможност на осъдения Т. да осъзнае шанса, който му се предоставя за поправяне и превъзпитание, както и че последващо неправомерно поведение от негова страна ще бъде „фатално” и повече няма да бъде толерирано от съдилищата. В тази връзка изпитателният срок за осъденото лице следва да бъде установен в рамките на ТРИ години.

Поради изложеното жалбата се явява основателна, а обжалваното определение следва да бъде изменено, с оглед на което и на основание чл.345 от НПК Варненският апелативен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ протоколно определение на Търговищки окръжен съд, постановено в публично заседание на 08.12.2014г. по ЧНД №217/2014г. по описа на същия съд, в наказателната му част, като отлага изтърпяването на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на решението в сила.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                   Членове: 1.                         2.