Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                 № 25

 

                             Варна , 09.02. 2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Седемнадесети Декември,две хиляди и петнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор АННА ПОМАКОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВЧНД № 392 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

Производството е по реда на член 452 алинея 3 предложение второ от НПК във връзка с член 345 алинея 1 предложение първо от НПК във връзка с член 43а точка 2 от НК.

 

С протоколно Определение в публично съдебно заседание на 09.10.2015 година по ЧНД № 292/2015 година РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание член 452 алинея 3 от НПК във връзка с член 24 алинея 1 точка 3 от НПК е ОСТАВИЛ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на Председателя на ПС,с район на действие Районен съд-Исперих за замяна изцяло на наказанието"Пробация",наложено на Б.А.Р.,ЕГН ********** по влязло в сила Определени,постановено по ЧНД №491/2006 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с"Лишаване от свобода",като е ПРЕКРАТИЛ производството по ЧНД № 292/2015 година по описа на РОС.

Недоволен от така постановеното Определение е останал командирован в РАЗГРАДСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА прокурор,протестирал го е като неправилно и по съображения,че ако не бъде извършена замяната по член 43а точка 2 от НК,то биха били накърнени целите ,на наказанието,визирани в член 36 алинея 1 от НК.На основание член 452 алинея 1 от НПК във връзка с член 318 алинея 1 от НПК във връзка с член 336от НПК се предлага Определението да бъде отменено и да бъде постановено ново такова,с което да бъде заменено наложеното с Определение от 17.01.2007 година,постановено по ЧНД № 491/2006 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на БЕРЛКАНТ А.Р. наказание"Пробация"с наказание"Лишаване от свобода"в размера,визиран в Предложението на Председателя на Пробационен съвет с район на действие-Районен съд-Исперих.

Недоволен от така постановеното Определение е останал и Председателят на Пробационен съвет с район на действие-Районен съд-Исперих,обжалвал го като неправилно,тъй като не е налице абсолютна давност и при условията на член 334 алинея 2 от НПК предлага да бъде отменено Определението и да бъде постановено ново такова,като определеното наказание"Пробация",наложено на Б.А.Р. по Определение от 17.01.2007 годна,постановено по ЧНД № 491/2006 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД да бъде заменено изцяло с наказание"Лишаване от свобода".

По делото е постъпило писмо възражение от адвокат Г.А.,***,служебен защитник на Б.А.Р. против въззивната частна жалба на Председателя на Пробационен съвет с район на действие-Районен съд-Исперих,в което се излагат съображения,че обжалваното Определение е правилно,законосъобразно и моли то да бъде потвърдено.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища :

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че поддържа изцяло подадения протест и моли той да бъде уважен,както и да бъде уважено подадената жалба от Председателя на Пробационен съвет с район на действие-Районен съд-Исперих,като излага подробни съображения в тази насока.

Председателят на Пробационен съвет с район на действие-Районен съд-Исперих заявява,че поддържа подадената жалба,както и че се присъединява към казаното от прокурора.Моли се да бъде постановено решение,като на Р. бъде наложено замяна на наказанието"Пробация"с "Лишаване от свобода".

Адвокат Г.А.,като служебен защитник на Б.А.Р. излага съображения,че РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  правилно е приложил  материалния закон-член 82 алинея 1 точка 5 от НК  и поддържайки писменото си възражение,моли да бъде потвърдено Определението.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в протеста на командирования прокурор в РАЗГРАДСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и в жалбата на Председателят на Пробационен съвет с район на действие-Районен съд-Исперих;становищата на страните по делото,както и служебно изцяло,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Както протеста,така и жалбата са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка :

С влязла в сила Присъда на 12.05.2001 година,постановена по НДОХ № 55/2000 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Р. е бил признат за виновен за извършено от него престъпление по член 199 алинея 1 точка 4 НК и му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ при строг първоначален режим,както и наложено"Задължително заселване"по местоживеенето му за срок от ТРИ години.

С влязло в сила Определение на 25.01.2007 година,постановено по ЧНД № 491/2006 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,наложеното "Задължително заселване"за срок от ТРИ години по НДОХ № 55/2000 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било заменено с"Пробация”,включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител

3.Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за срок от 3 години.

От материалите по делото е било установено,че наказанието"Пробация” е било приведено в изпълнение на 22.05.2009 година,изпълнението на наказанието е било спряно на 02.07.2010 година;изпълнението на наказанието е било продължено на 11.11.2014 година и спряно на 24.07.2015 година.

Към момента Р. е изтърпял наказанието"Пробация”от ЕДНА година,ОСЕМ месеца и ДВА дни,с остатък от ЕДНА 1 година,ТРИ месеца и ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ дни.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел за установена по безсъмнен,категоричен и безспорен начин от събраните по делото доказателства.Тази фактическа обстановка не се оспорва и пред въззивната инстанция.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд,като законосъобразни,обосновани,безспорни и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил следните свои правни изводи :

Нормата на член 82 алинея 1 точка 5 НК предвижда наложеното наказание"Пробация” не се изпълнява,когато са изтекли 2 години.

Съгласно нормата на член 82 алинея 2 НК давността за изпълнение на наказанието започва да тече от деня,когато присъдата е влязла в сила,в случая от 25.01.2007 година-от момента на влизане на определението в сила,до настоящия момент са изминали 8 години.

Съгласно нормата на член 82 алинея 4 НК независимо от спиране или прекъсване на давността наказанието не се изпълнява,ако е изтекъл срок, който надвишава с ½ срока предвиден в алинея 1 точка 5 от НК-в случая 3 години.

При така установеното първоинстанционният съд е приел,че предложението следва да бъде оставено без разглеждане и на основание член 24 алинея 1 точка 3 НПК производството по делото следва да бъде прекратено,поради изтекла абсолютна давност за изпълнение на наказанието"Пробация”,което е било наложено на Р..

Тези правни изводи на първоинстанционния съд въззивната апелативна инстанция възприема като незаконосъобразни и необосновани,като по тези съображения обжалваното Определение следва да бъде отменено и постановено ново такова,с което да се произнесе и по съществото на направеното Предложение от Председателя на Пробационен съвет с район на действие Районен съд-Исперих за замяна на наказанието"Пробация"с наказание"Лишаване от свобода"поп отношение на осъдения Б.Р.,а именно:

1.След като първоинстанционният съд е бил сезиран с горепосоченото Предложение,то е следвало да се произнесе по същество,а не да го оставя без разглеждане и да прекратява производството по ЧНД № 292/2015 година по описа на РОС.,

2.По безсъмнен,категоричен и безспорен начин по делото е било установено,че наказанието"Пробация” е било приведено в изпълнение на 22.05.2009 година.Изпълнението на наказанието е било спряно на 02.07.2010 година;след това изпълнението на наказанието е било продължено отново на 11.11.2014 година и спряно на 24.07.2015 година.

Към този момент Р. е изтърпял наказанието"Пробация”в размер на:ЕДНА година,ОСЕМ месеца и ДВА дни.

Остатъкът от наказанието"Пробация”на Р. е в размер на:ЕДНА година,ТРИ месеца и ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ дни.

След като не е изпълнявал пробационните мерки,на 04.06.2015година Р. е бил обявен за ОДИ с телеграма № П27720/03.07.2015 година на ГД"НП"-София.

В отговор на писмо с вх.№ 415/07.07.2015 година е постъпила справка от извършена проверка,от която е било установено,че Р.,с настоящ адрес:*** е заподозрян в извършване на няколко престъпления на територията на РУ на МВР-Исперих,както и че има основателни подозрения да е извършил престъпления и на територията на РУ на МВР-Разград.

По делото по безсъмнен,категоричен и безспорен начин е било установено,че е започнало изпълнението на наказанието"Пробация"по отношение на осъдения Р..А след като е започнало изпълнението на наказанието"Пробация"давност изобщо не може да тече,тъй като компетентният орган е предприел съответните действия за реализиране пълномощията си по изпълнение на наказанието.В този смисъла е Решение № 66 от 26.02.2015 година на ВКС на РБ-трето н.о.по н.д. № 28/2015 година,както и цитираните в него Решения : № 588/2014 година на ВКС на РБ-второ н.о.;№ 50/2014 година на ВКС на РБ-второ н.о.;№ 253/2014 година на ВКС на РБ-второ н.о.;№ 93/2014 година на ВКС на РБ-трето н.о.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че следва да бъде отменено обжалваното Определение на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и да бъде  уважено предложението на Председателя на ПС,с район на действие Районен съд-Исперих за замяна на наказанието"Пробация",наложено на Б.А.Р.,ЕГН **********.

Направеното искане от Председателя на ПС,с район на действие Районен съд-Исперих е за  замяна изцяло на наказанието"Пробация"с наказание"Лишаване от свобода".

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като взе предвид,че:

1.Първоначалната присъда от 12.05.2001 година по НДОХ № 55/2000 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е влязла в сила на 12.05.2001 година,като с нея на Р. са били наложени наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ при строг първоначален режим и"Задължително заселване"по местоживеенето му за срок от ТРИ години.

С влязло в сила Определение на 25.01.2007 година,постановено по ЧНД № 491/2006 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,наложеното "Задължително заселване"за срок от ТРИ години по НДОХ № 55/2000 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било заменено с"Пробация”,включваща следните пробационни мерки:

-Задължителна регистрация по настоящ адрес;

-Задължителни периодични срещи с пробационен служител

-Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за срок от 3 години.

От постановяване на тази Присъда по НДОХ № 55/2000 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са изминали повече от 15 години,а от постановяване на Определението по ЧНД 491/2006 година но описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са изминали 9 години:т.е.-изминали значителни периоди от време,надхвърлящи разумните срокове за изтърпяване на наказанието"Пробация",което също е оказало влияние върху поправянето и превъзпитаването на Р..,

2. Б.А.Р. е изтърпял по-голямата част от наказанието"Пробация"в размер на ТРИ ГОДИНИ,а именно:ЕДНА година,ОСЕМ месеца и ДВА дни.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите изводите си,че по отношение на Б.Р.,оглед личността му,неговото поправяне и превъзпитаване,пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК могат да бъдат постигнати не с изцяло замяна на наказанието"Пробация"с"Лишаване от свобода",а с частично такава,като частичният размер следва да бъде ПЕТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"и което наказание на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим.

Водим от горното и на основание член 452 алинея 3 предложение второ от НПК във връзка с член 345 алинея 2 във връзка с алинея 1 предложения първо от НПК във връзка с член 43а точка 2 от НК, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р    Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ протоколно Определение от 09.10.2015 година по ЧНД № 292/2015 година РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е било ОСТАВЕНО БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на Председателя на ПС,с район на действие Районен съд-Исперих за замяна изцяло на наказанието"Пробация",наложено на Б.А.Р.,ЕГН ********** по влязло в сила Определени,постановено по ЧНД №491/2006 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с"Лишаване от свобода",както и е ПРЕКРАТИЛ производството по ЧНД № 292/2015 година по описа на РОС и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ЗАМЕНЯ по отношение на Б.А.Р.,ЕГН **********,***  остатъка от наказанието"Пробация"в размер на:ЕДНА година,ТРИ месеца и ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ дни с наказание"Лишаване от свобода"в размер на ПЕТ  МЕСЕЦА,което наказание на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                          ЧЛЕНОВЕ : 1 :                        2: