Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                    № 14

                          

                                      гр.Варна 22.01.2018 г.

 

 

                              В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

                  ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, в открито заседание на девети ноември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЯНКО ЯНКОВ    

                                                           ЧЛЕНОВЕ:ЖИВКА ДЕ.

                                                               СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

 

Секретар ГЕНОВЕВА НЕНЧЕВА 

Прокурор ИСКРА АТНАСОВА

След като разгледа докладваното от съдия ДЕ.

ВНОХД №392 по описа за 2017 г. на АС-Варна

 

 

         Производството е образувано въз основа на подадена въззивна жалба, както и допълнение към нея от адв. М.В., в качеството му на защитник на подсъдимия Е.К.А.. Предмет на проверка е присъда на ОС-Варна по НОХД №719/2017 г., постановена на 20.07.2017 г., с която подс. А. е бил признат за виновен за това, че чрез своите действия е консумирал състава на престъпление по чл.255, ал.3, вр. чл.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 му е опредено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на четири години и шест месеца, което с оглед изискването на чл.58а е намалено с 1/3, а полученият размер е за срок от три години, постановено да бъде изтърпяно при строг режим. Съдът е зачел и времето през което подсъдимия е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“.     

        

Недоволен от така постановената присъда е останал въззивника, който изтъква доводи за незаконосъобразност, неправилност и несправедливост. При индивидуализацията на наказанието, първоинстанционният съд не е отчел вида и броя на смекчаващите отговорността обстоятелства. Не е взел предвид направеното от страна на подсъдимия признание, което има характер на смекчаващо обстоятелството, тъй като е елемент на цялостното проявено поведение, спомогнало за своевременното разкриване на извършените неправомерни деяния. Не са ценени и добрите характеристични данни, показаното разкаяние, както и неграмотността на подсъдимия А.. С оглед изложените аргументи, се моли за изменение на първоинстанционната присъда и намаляване на размера на наказанието.

 

В съдебните прения въззивната жалба се поддържа по изложените в нея съображения.

 

Процесуалният представител на подсъдимия допълва линията на защита и пледира в полза на неправилността на първоинстанционната присъда. Акцентира върху неграмотността на подсъдимия, както и върху произтичащите от това логични изводи. Аналогична е и личната защита, развита от подсъдимия А..

 

Представителят на държавното обвинение навежда доводи за неоснователност на въззивната жалба и допълнението към нея. Споделя доводите на първоинстанционния съд за доказаност на обвинението.

 

 В последната си дума, подсъдимият изразява желание за намаляване на размера на наложеното наказание.

 

Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите на страните, събраните по делото доказателства, и с оглед вмененото му задължение за обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата в рамките на правомощията си по чл.314 НПК, прие за установено следното:

Първоинстанционното съдебно производство е протекло по реда на глава XXVII/ чл.372 ал.4 вр. чл.371 т.2 от НПК - л.20 от НОХД/. Фактическият състав на диференцираната процедура е запълнен, с оглед наличието на цялостно признание на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, съгласие за ползване на доказателствена съвкупност, както и припокриване на самопризнанието с установената по надлежния ред доказателствена маса. За настоящия състав съществува задължение и ограничение да постанови решението си въз основа на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, които са отразени и в мотивите към присъдата по следния начин. 

Подсъдимият Е.К.А. има криминално минало, което включва две отделни осъждания - по НОХД № 761/10. на PC Шумен, влязла в сила на 01.07.2010г. като за престъпление по чл.195„ал.1,т.З,т.5 и т.7 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца, отложено по реда на чл.66 от НК за срок от 3 години и по НОХД № 1804/11г. на PC Шумен, влязла в сила на 15.12.2011г. като за престъпление по чл.195, ал.1,т.З и т.5 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок осем месеца при строг режим. На основание чл.68 от НК е приведено в изпълнение и наказанието по първата присъда. За изтърпяване на тези наказания подс. А. е бил в затвора до 18.01.2013г.       

След като излязъл от затвора, подс. А. се запознал със З.И., който по това време бил подсъдим по НОХД №1423/2012 г. на ОС Варна за извършени данъчни престъпления през периода м.10.2007 - м.08.2008 г. завършило по-късно с присъда, влязла в сила на 17.07.2014 г., с която му е наложено наказание от 3 години лишаване от свобода, отложено за изтърпяване за срок от 5 години. Отделно от тези осъждания, през 2013 г. срещу З.И. се намирало и висящо досъдебно производство № 388/13г. на ОД МВР - Варна, внесено в ОС Варна и образувано НОХД №299/2015г., което към настоящия момент е приключило с влязла в сила осъдителна присъда с наложено ефективно наказание лишаване от свобода. Тъй като търговските дружества, с които З.И. извършвал дейност до 2013г. били обект на разследване, той предприел действия за осигуряване на нови дружества, чрез които да извършва престъпления против данъчната система и осигуряването на нов съучастник в деятелността си. З.И. намерил „съмишленик" в лицето на подс. Е.К.А.. Подс. А. се съгласил да бъде вписан като управител на дружествата, чрез които се осъществявала престъпната дейност на двамата съучастници, разследвана по ДП № 4381/13г. по описа на ОД МВР Варна, водено срещу З.Г.И. и Е.К.А. за престъпление по чл. 255 ал.З. вр. ал.1. т.2 . т.6 и т.7, вр. чл. 20, ал.2 вр. чл. 26, ал.1 от НК. Тъй като след извършване на престъплението, подс. А. напуснал постоянното си местоживеене, бил обявен за ОДИ с телеграма № 6972/19.02.2014 г. и била изготвена ЕЗА. В изпълнение на издадената ЕЗА подс. Е.А. е бил задържан на 05.12.2016г. от властите на ФР Германия в гр. Хилден и предаден на българската държава на 03.02.2017г. С определение на ВОС по ЧНД № 104/2017г. от 06.02.2017г. спрямо подс. А. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Извършването на престъпната дейност е била насочена към реализиране на печалба и се е ръководела и контролирала от З.И., който се ориентирал към извършване на сделки със зърно, изкупено от земеделски производители без документи, тъй като имал опит като управляващ и представляващ "Агроклас" ЕООД в периода 12.08.2008 г. - 14.10.2008 г. ( за което се отнася присъдата по № 1423/2012г. на ОС Варна).

В началото на 2013г. З.И. и подс. А., който току-що бил излязъл от затвора, предприели действия по организиране на престъпната си схема от търговски дружества.

Двете дружества - «Агро Продукт инвест» ЕООД, регистрирано с решение на ОС - Шумен с наименование «Белпорт» ЕООД и с регистрация по ЗДДС от 18.12.2009г. (дерегистрирано на 06.10.2014г.) и «Агро Бизнес КОМ» ЕООД, регистрирано с решение по ф.д.№ 1239/07г. на ОС - Търговище с наименование «Бета транс 07» ЕООД и с регистрация по ЗДДС от 09.05.2007г. (дерегистрирано на 24.01.2014г.) са имали един собственик -Ташко Павлов Павлов и били закупени от контролираното от З.И. лице К. Петров Л. на 20.11.2012г. С протоколи от 25.02.2013г. св. Л. в качеството си на едноличен собственик, взел следните решения за двете дружества поотделно:

•       Освобождаването си от поста управител на дружеството «Бета транс 07» ЕООД, съответно «Белпорт»ЕООД

•       Назначаването на обв. Е.К.А. за управител на дружествата

•       Променил предмета на дейност на двете дружества като включил производство, търговия, внос и износ на селскостопанска продукция, комисионни и счетоводни услуги

•       Променил наименованието на дружеството от «Бета транс 07» ЕООД на «Агро Бизнес ком» ЕООД и съответно от «Белпорт»ЕООД на «Агро Продукт инвест» ЕООД

На 26.02.2013г. в офиса на нотариус С.С.в район PC Шумен, рег.№ 024, се е явил подс. Е.К.А., който декларирал съгласие да управлява дружествата «Агро Бизнес ком» ЕООД и «Агро Продукт инвест» ЕООД и подписите му били нотариално заверени. За формалната собственост на Л. върху дружествата и фактическия контрол на обвиняемите над дружествата «Агро Продукт инвест» ЕООД и «Арго Бизнес ком» ЕООД говорят доказателствата по делото, а именно: На 04.09.2013г. К. Л. е прехвърлил собствеността  и управлението на дружество «Агро бизнес ком» ЕООД на О.И.Д., чието копие на личната карта е намерено при претърсване и изземване в помещението на ул. „Иваница Данчев" 16, наето от З.И.. Последният не е лице, което може да съхранява или обработва лични данни, обект на защита от ЗЗЛД.

«БИО ПРОМ 2012» ЕООД, регистрирано с решение на ОС - Варна с наименование «Норд био» ООД и с регистрация по ЗДДС от 08.03.2011 г. (дерегистрирано на 01.10.2013г.). На 08.08.2012г. дяловете на дружеството били закупени от К.Й.В.. На същата дата В. бил назначен за управител и било променено наименованието на търговеца от «Норд био» ООД на «Био пром 2012 » ЕООД. С протокол от 25.02.2013 г. св. В. в качеството си на едноличен собственик взел решение за двете дружества, поотделно оформени за всяко едно от тях, но с идентично съдържание:

•       Назначаването на обв. Е.К.А. за управител на дружеството

•       Променил предмета на дейност на двете дружества като включил производство, търговия, внос и износ на селскостопанска продукция, комисионни и счетоводни услуги.

На 26.02.2013г. в офиса на нотариус С.С.в район PC Шумен, рег.№ 024, се е явил подс. Е.К.А., който декларирал съгласие да управлява дружеството «Био пром 2012 » ЕООД и подписите му били нотариално заверени.

Видно от заключението на изготвената Техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г., в ОБ. N 5 - преносим компютър марка ASUS със сер. N A9NOAS12720636B и N X52DEEX048D, иззет от офис, находящ се в гр. Варна, ул. „Ив. Данчев" 16, нает от съучастника на подс. А. - З.И., е установен файл със сканиран Договор за продажба на дружествени дялове от 08.08.2012 г. на „Норд био" ООД, ЕИК 201283471 /понастоящем дружеството е с наименование Био пром 2012 ЕООД /,според, който едноличен собственик на капитала става св.К. В..

„УНИСТИЛ 2003" ЕООД ЕИК 103806282 е регистрирано с решение по ф.д. 590/2003 г. на Варненски окръжен съд. Регистрирано по ЗДДС от 02.06.2003 г. и дерегистрирано на 10.05.2014 г. Едноличен собственик на капитала от 30.11.2011г. е Т.П.А.. За закупуването на това дружество св. Анев сочи в разпита си, че при закупуването му е присъствал З.И., който организирал прехвърлянето и нотариалната заверка на сделката. Св.Анев е извършил и разпознаване, отразено в протокола за разпознаване на лица от 05.03.2014 г. С протокол от 25.02.2013г. св.Анев, който към тази дата е изтърпявал наказание лишаване от свобода в Затвора Плевен за данъчно престъпление, в качеството си на едноличен собственик взел решение за:

•       Освобождаването си от поста управител на дружеството „УНИСТИЛ 2003" ЕООД

•       Назначаването на подс. Е.К.А. за управител на дружеството

•       Променил предмета на дейност на дружеството като включил производство, търговия, внос и износ на селскостопанска продукция, комисионни и счетоводни услуги

На 26.02.2013г. в офиса на нотариус С.С.в район PC Шумен,рег.№ 024, се явил подс. Е.К.А., който е декларирал съгласие да управлява дружеството „УНИСТИЛ 2003" ЕООД и подписите му били нотариално заверени.

По този начин подс. А. и съучастника му З.И., осигурили четирите дружества - «Агро Продукт инвест» ЕООД, «Арго Бизнес ком» ЕООД, „УНИСТИЛ 2003" ЕООД и «Био пром 2012 » ЕООД, чрез които щяла да се продава селскостопанската продукция, закупена от земеделски производители без начислен ДДС и съставени първични счетоводни документи. Още преди да поеме управлението на четирите търговски дружества, подс. А. сключил на 21.02.2013г. договор с „Информационно обслужване" АД София за удостоверителни услуги, въз основа на който получил електронен подпис със сертификат 792DC656A618E149, записан върху смарт - карта с N CHS143BP15-Р0026666, иззета като Обект 19 от протокола за претърсване и изземване от 04.02.2014г. от офис, находящ се в гр.Варна, ул. „Иваница Данчев" 16, нает от З.И.. С този ел. подпис са подавани по-късно пред НАП справките-декларации и дневниците за покупки и продажби на управляваните от подс.А. и контролирани от съучастника му З.И. търговски дружества. Подсъдимият А. подал на 22.08. и 26.08.2013г. заявление-декларация от името на „УНИСТИЛ 2003" ЕООД и «Агро Продукт инвест» ЕООД до Национална служба по зърното към МЗХ за регистриране като търговец на зърно по Закона за съхранение и търговия със зърно. Всички останали дружества, използвани от обвиняемите в престъпната схема нямат регистрация като търговец на зърно по ЗСТЗ.(т.6,л. 45-63)

Подс. А. и съучастника му З.И. разполагали с контролирани от тях дружества, чрез които да оформят доставки към «Агро Продукт инвест» ЕООД, «Агро Бизнес ком» ЕООД, „УНИСТИЛ 2003" ЕООД и «БИО ПРОМ 2012 » ЕООД като това били „кухи" търговски дружества, притежавани от малограмотни и бедни лица - „3ид комфорт - 85" ЕООД, собственост отново на св.А., "Борилил" ЕООД, собственик и управител на същото е св.М.А.Х., малограмотен, подписал „някакви документи" срещу сумата от 300 лева, след което разбрал, че му е била регистрирана фирма, тъй като започнал да получава „някакви глоби" за нея. В разпита си е заявил, че никога не е работил с тази фирма и няма представа кой работи с нея. Не знае как се подават декларациите, с какво се занимава фирмата. Категорично е заявил, че не е сключвал сделки с фирмите „Унистил 2003" ЕООД, „Агро бизнес ком" ЕООД и „Био пром 2012" ЕООД. Никога не е имал документи и печат на фирмата.

По отношение на "ДИАМЕД 2012" ЕООД, към момента на сключване на сделките, предмет на настоящото дело, собственик и управител на дружеството бил Г.Н.Т.. По делото, от приложеното извлечение от акт за смърт от Район Приморски, Община Варна (т.6,л.81) се установява, че лицето е починало на 14.01.2013г., като няма отразени промени в търговския регистър за промяна на собствеността и управлението на това дружеството. По делото са налични доказателства, че съпругата на съучастника на подс.А., З.И. - Нонка И.а има регистриран трудов договор за периода 04.07.2013г. до 03.02.2014 г. в това дружество, което е нелогично предвид смъртта на едноличния собственик на дружеството и факта, че другите трудови договори на служители на дружеството са прекратени непосредствено след смъртта на Г.Т.. Обстоятелството, че трудовия договор на Нонка И.а е единствения сключен трудов договор месеци след смъртта на едноличния собственик на "ДИАМЕД 2012" ЕООД води до извода, че подс. А. и съучастника му И. контролират същото. Видно от изготвената Техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г., на НИКК в ОБ. N 5 преносим компютър марка ASUS със сер. N A9NOAS12720636В и N X52DEEX048D, иззет от офис, находящ се в гр. Варна, ул. „Ив. Данчев" 16 са установени файлове „Ведомости на „Диамед 2012" ЕООД, „уведомление до НАП по чл. 62 от КТ на Нонка И.а".

„ЛАМПАРА" ЕООД е регистрирана през 2008 г. по ф.д. на ОС - Варна. От 13.10.2011г. едноличен собственик и управител е Стоян Николов С.. Видно от показанията на св.С., в началото дружеството не е развивало дейност и са подавани нулеви декларации по ЗДДС. Винаги счетоводството се е водило от С.В.. Докато е бил собственик на капитала на фирма „Лампара" ЕООД е развивал строителна дейност. СД по ЗДДС, ведно с дневниците за покупки и продажби е подавал по ел. път от счетоводителката с неговия ел. подпис. Категорично е заявил, че никога не е имал сделки с фирма „Унистил 2003"ЕООД и не е издавал фактури към това дружество. За месец август 2013 г. счетоводителката му е подала нулева декларация на 13.09.2013 г., като на 16.09.2013 г. в 01.42.26 часа е подадена коригираща декларация, според която той имал доставки в размер на 1 271 583.10 лв. Тъй като на 16.09.2013 г. бил при счетоводителката Вакка, тя извършила проверка и установила, че коригиращата справка е подадена с ел. подпис на КЕП на ZHIKS-HRANI EOOD. Още веднага те отново пуснали коригираща декларация до НАП. Още същия ден написали заедно със счетоводителката искане до НАП да го уведомят кой има право да подава декларации на фирмата и жалба до полицията.За нуждите  на разследването св. С. е  предоставил заверени копия от следните документи: 3 бр. СД по ЗДДС за месец август 2013 г., Писмо отговор от НАП., жалба до полицията, и писмо до НАП.

Видно от заключението на изготвената Техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г., в ОБ. N 5 - преносим компютър марка ASUS със сер. N A9NOAS12720636B и N X52DEEX048D, иззет от офис, находящ се в гр. Варна, ул. „Ив. Данчев" 16, нает от съучастника на подс. А. - З.И., е установен файл със сканирана л.к. на Ж.А.П.; инсталиран Сертификат за ел. подпис на „Жикс Храни" ЕООД, с който са подавани СД на „Вид комфорт 85" ЕООД, „Лампара" ЕООД, „Фреш Ди Си" ЕООД и „Диамед 2012" ЕООД.

Дружествата "ОНИКС-ВАРНА" ЕООД и „Н и X" ЕООД са били еднолична собственост на Борислав Георгиев Лазаров, който единствен ги е представлявал. И двете търговски дружества са с предмет на дейност управление на питейни заведения. За „Н и X" ЕООД от месец юли 2012 г. до датата на разпита му са се подавали нулеви СД по ЗДДС, тъй като дружеството не развивало дейност. За „Оникс Варна" ЕООД за периода м. август 2013 г. до м.02.2014 г. се подавали нулеви СД по ЗДДС, тъй като дружеството също не развивало дейност. Справките-декларации по ЗДДС за двете дружества били подавали от счетоводителката - св.Грудева, по електронен път чрез ел.подпис на „Ваканин" ЕООД, който е УЕП. Подадените за м. 07, 09 и 11.2013г. СД по ЗДДС от името на "Оникс-Варна" ЕООД се явявали коригиращи на първоначално подадените, тъй като последващите документи са подадени от неизвестно за управителя Л. лице и не отговаряли на истината. В тази връзка св.Л. е подал жалба в Окръжна прокуратура Варна. Показания във връзка с тези факти дава и св.Г.- счетоводител на дружествата на св.Л.. Същата, за нуждите на разследването, е предоставила на разследващия орган образци от оригиналите на ползваните от двете дружества фирмени печати.

Видно от заключението на изготвената техническа експертиза от 20.06.2016 г., положеният печат в графа „подпис" в оригинал на УЕП за упълномощаване, оттегляне, промяна на ел.адрес с вх. N 0300И0157367/23.05.2013 г. на „Оникс Варна" ЕООД е идентичен с печата на „Оникс Варна" ЕООД, иззет с протокол за претърсване и изземване от 04.02.2016 г. от адрес, находящ се в гр. Варна, ул. "Иваница Данчев" бл.16, партер.; положеният печат в графа „подпис" в оригинал на УЕП за упълномощаване, оттегляне, промяна на ел.адрес с вх. N 0300И0157368/23.05.2013 г. на „Н и X" ЕООД е идентичен с печата на „Н и X" ЕООД, иззет с протокол за претърсване и изземване от 04.02.2016 г. от адрес, находящ се в гр. Варна, ул. "Иваница Данчев" бл.16, партер.; положеният печат в графа „подпис" в оригинал на УЕП за упълномощаване, оттегляне, промяна на ел. адрес с вх. N 0300И0157368/23.05.2013 г. на „Н и X" ЕООД не е идентичен с оригиналните отпечатъци от печата, предоставени като образци на горецитираното дружество от св. С.Г.- счетоводител на дружеството; Положеният печат в графа „подпис" в оригинал на УЕП за упълномощаване, оттегляне, промяна на ел. адрес с вх. N 0300И0157367/23.05.2013 г. на „Оникс Варна" ЕООД не е идентичен с оригиналните отпечатъци от печата, предоставени като образци на горецитираното дружество от св. С.Г.- счетоводител на дружеството; Кръглият печат на „Оникс Варна" ЕООД, иззет с протокол за претърсване и изземване от 04.02.2016 г. от адрес, находящ се в гр. Варна, ул. "Иваница Данчев" бл.16, партер не е идентичен с оригиналните отпечатъци от печата, предоставени като образци на горецитираното дружество от св. С.Г.- счетоводител на дружеството.; Кръглият печат на „Н и X" ЕООД, иззет с протокол за претърсване и изземване от 04.02.2016 г. от адрес, находящ се в гр. Варна, ул. "Иваница Данчев" бл.16, партер не е идентичен с оригиналните отпечатъци от печата, предоставени като образци на горецитираното дружество от св. С.Г.- счетоводител на дружеството.

В хода на разследването е установено, че подаваните коригиращи декларации на "Оникс-Варна" ЕООД са подавани чрез електронния подпис на И.С.Ц.. Този електронен подпис е иззет при претърсване и изземване от офис, находящ се в гр. Варна, ул. „Ив. Данчев" 16, нает от съучастника на подс.А. - З.И., описан в протокола под номер 21- 1 бр. картодържач сив цвят с пластмасова карта с NCHJCOP40713.

„ФРЕШ ДИ СИ" ЕООД ЕИК 200997602, е собственост на лицето Николай И. Тодоров от 21.06.2012г. като същия е едноличен управител на дружеството. В хода на разследването лицето не е установено и разпитано. От справката в търговския регистър се установява, че Тодоров е собственик на 109 търговски дружества. СД по ЗДЦС до НАП през инкриминирания период са подавани с ел. подпис на „Жикс Храни" ЕООД, намерен(смарт-карта) в дома на св.Д.Е., счетоводител на дружествата, контролирани от подсъдимите и наета на работа от З.И. след проведено интервю в ресторант „Одаята". Сертификатът на същия е бил инсталиран както на компютъра на св.Е., така и на два от компютрите, иззети от офиса, нает от З.И., съучастник на подс. А..

За придаване на достоверност на уж извършените покупки от тези „кухи" доставчици, съучастника на подс. А., З.И., изготвял фактури с невярно съдържание, използвайки печатите, намерени у него и тези фактури били включвани в дневници за продажби. На дружествата "Вид Комфорт-85" ЕООД, "Диамед 2012" ЕООД, „Лапмара" ЕООД и „Фреш Ди Си" ЕООД справките -декларации по ЗДДС са подавани с ел. подпис на „Жикс Храни" ЕООД, което е видно от приложените документи от НАП- УЕП / Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес / и заявления /Заявления за подаване на документи по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставени от НАП с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице/ и показанията на св. Е.. На дружествата „Н и Х" ЕООД, „Оникс Варна" ЕООД и „Борилил" ЕООД са подавани с електронния подпис на И.С.Ц., което е видно от приложените документи от НАП-УЕП и заявления и показанията на св. Е.. За продажбите горните дружества не са получили плащания от Агро Бизнес Ком" ЕООД,"Агро Продукт Инвест" ЕООД, "Био Пром 2012", ЕООД, и "Унистил 2003" ЕООД, и съответно не са внесли дължимия данък към бюджета.

След като подс. А. и съучастника му И. си осигурили електронни подписи, И. се „погрижил" и за снабдяването с печати на контролирани от него и подс. А. дружества, както и на такива дружества, които били реални търговци и собствениците им дори не знаели, че от името на дружествата им се издават фактури за доставки («Оникс Варна» ЕООД и «НиХ» ЕООД - св.Л.), за да се подпечатват с тях изготвените първични счетоводни документи (фактури), които впоследствие З.И. представял на св. Е., която на тяхно основание изготвяла вторичните такива - дневници за покупки и продажби и СД по ЗДДС на съответните дружества, чийто управител бил подс. Е.А.. Чрез св. В.В.З.И. поръчвал печатите. Свидетелката С.Г., управител и собственик на ЕТ „Драски-М-С.Г." в разпита си заявява, че фирмата й е с предмет на дейност рекламна агенция. Фирмата предлага услуга изработване на печати, както механични, така и на дръжка. За издадените печатите водят регистър. В него не се посочват датата на поръчване и получаване на печатите. Относно следните печати: „Zlatno runo ltd Veliko Тагпоуо", "Енбиен" ЕООД, „Баркър естейт" ЕООД, „Инвестиционна компания фримонт" ЕООД, „КМИ груп" ЕООД, „Инвестиционна компания фримонт13" ЕООД, „Агро ойл А и С" ЕООД, „Доби" ЕООД, „Интервайн" ЕООД, „Добрич ойл агро" ЕООД, „Нортист" ЕООД, „Юпен-7" ЕООД, „Кини2012" ЕООД, „Агростандарт 2010" ЕООД, „Трансинвест" ЕООД, „Агро бизнес ком" ЕООД, „Крис-бо" ЕООД и „ДТЛ Трейдинг" ЕООД, които са вписани в регистъра, тя заявява, че са поръчани от едно и също лице, което се е представило с името В.. В повечето случаи за получаването на печатите е идвал един и същи мъж, който се е представял пред работещите в офиса като шеф на В.. При извършеното разпознаване на лица, проведено на 20.02.2014г., св.Г. е разпознала съучастника на подс. А. - З.И. като лицето, което е получавало печати от офиса. Свидетелката Д.К., работеща като продавач-консултант в ЕТ „Нави 46-Иван И." от 1995 г. до настоящия момент е приемала поръчка за печат на дружеството „Био Пром 2012" ЕООД и е вписала заявката в регистъра на фирмата, но не е присъствала при получаването на печата от клиента.

При извършване на претърсване и изземване от дома, офиса и автомобила на съучастника на подс. А. - З.И. са намерени и иззети 49 бр. печати, от които 47 бр. на търговски дружества , един на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ВАРНА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" 230 и единна ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ШУМЕН - МЗХ 227. С тези два печата се придавал вид, че дружествата, от които формално е закупувано зърното, са регистрирани като търговци на зърно. От офиса са иззети освен двата печата на МЗХ, също и сканирани бланки на регистрационни карти на МЗХ и други документи, свързани с регистрацията на търговците.

Сред иззетите печати са такива за дружествата, чрез които подсъдимият и съучастника му И. неправомерно ползвали ДДС -„Агро Бизнес Ком" ЕООД, ЕИК: 148096292, "Агро Продукт Инвест" ЕООД, ЕИК: 200944336, "Био Пром 2012", ЕООД, ЕИК: 201283471 и "Унистил 2003" ЕООД /за него са намерени два печата/, „Вид комфорт-85" ЕООД, „Борилил" ЕООД "Диамед 2012" ЕООД, „НиХ"ЕООД, „Оникс Варна" ЕООД и „Фреш Ди Си" ЕООД.

За да се обогатят неправомерно в максимален размер посредством организацията, която създали, подс. А. и съучастника му З.И. изкупували зърно от земеделски производители, неустановени в хода на досъдебното производство, като покупките били оформяни като да са извършени от името на търговски дружества с чийто данни, фактури, печати и електронни подписи разполагали. Създадените фактури били описвани в регистрите за покупки, а сумите по ЗДДС, отбелязани в тях - приспадали в СД по ЗДДС за съответния данъчен период. Принципно търговската дейност и счетоводното оформяне на документите, необходими за изготвянето на СД по ЗДДС се ръководела от съучастника на подс.А. - З.И., който е по-образован и към периода на извършване на деянието е имал опит в извършване на престъпления срещу фиска.

Подсъдимият А. и съучастника му се обогатявали неправомерно чрез сумите по ЗДДС, които били плащани от дружествата, на които по-късно продавали земеделската продукция.

От събраните по делото доказателства - гласни, писмени и веществени се установява по несъмнен начин, че цялата дейност на дружествата „Агро Бизнес Ком„ ЕООД ЕИК 148096292, "Агро Продукт Инвест„ ЕООД ЕИК 200944336, "Био Пром 2012" ЕООД ЕИК 201283471 и „Унистил 2003" ЕООД ЕИК 103806282 се е ръководела от З.И., въпреки правния статут на подс. А. като управляващ тези четири дружества.

Така изложената фактическа обстановка, първоинстанционният съд е установил по категоричен и безспорен начин, въз основа на събрания доказателствен материал, изцяло подкрепен от направеното признание на фактите от страна на подсъдимия.

Доказателствата по делото, установени от гласни, писмени и веществени доказателствени средства - показанията на свидетелите Е., И., А., Л., В., Ч., С., Г., Г., Г., С., Н., Х., Л., Г., К., А., В., В., А., Г., М., П., В., Т., А., Й., Д.,, Г., Й., М., К., К., В., И., Б., К., К., Т., В., Ц., Л., Г., заключенията на изготвените експертизи – съдебно - счетоводна, съдебно - технически, и съдебно почеркова експертиза, иззетите ВД, първичните счетоводни документи, свидетелството за съдимост, документите от НАП, уведомление, заповеди, искания за насрещни проверки, ведно с приложените към тях документи от извършени ревизии, копия на счетоводните документи - фактури, СД и регистри по чл.124 от ЗДДС и др., надлежно събрани и проверени в хода на ДП установяват по несъмнен начин фактите, които са очертани в обвинителния акт и признати от подсъдимия А. в съдебното производство, като същите взаимно се подкрепят  и допълват. По несъмнен начин се установяват признаците принадлежащи към обективната и субективната страна на инкриминираното деяние. Възпрепятстване установяването на данъчните задължения е изводимо както от признанието на подсъдимия, така и от обективните му действия.

С оглед изложената хронология, настоящата съдебна инстанция изцяло се солидаризира с изводите на решаващият съд, които касаят както доказаността на обвинението, така и констатацията, че опитите за въвеждането на нови фактически положения от страна на защитата, и то след признание на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, са недопустими и противоречащи на задължителната съдебна практика - Тълкувателно решение № 1 от 6.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 1/2008 г., ОСНК, съгласно което изявленията на подсъдимия по чл. 371, т. 2 НПК не могат да бъдат оттеглени след постановяване на съдебното определение по чл. 372, ал. 4 НПК. Правилно е диференцирана и наказателната отговорност на подс. А., съобразно степента на обществена опасност на престъпното посегателство, личността на извършителя, вида на засягане на увредените обществени отношения. При определяне на наказателната санкция, решаващият съд е преценил тежестта на правонарушението, съобразил е обективните и субективни особености, след интерпретиране на формите на изпълнителното деяние и преследваната цел, които се субсумират под състава на престъплението по чл.255 от НК. Отчетена е и социалната укоримост на престъпленията, с оглед на техния интензитет/чл.26 – НК/, тяхната многобройност и не на последно място, изключително големият размер на придобитите облаги.

Обосноваващи наложеното наказание са и фактите, свързани с личността на дееца, инкорпорираните психологически и социални навици, намиращи отражение в бюлетина за предходните осъждания на подсъдимия. Липсва желание за съблюдаване на поведението с общовалидните правила и норми, за което свидетелства и факта, че по отношение на подсъдимия вече е бил прилаган института на условното осъждане, но видно с оглед на последващата неправомерна дейност е, че не са постигнати желаните цели, напротив подсъдимия е продължил да осъществява действия, целящи лично облагодетелстване.

В коментирания аспект, настоящият съдебен състав не може да сподели направените доводи за наличието на изключително обстоятелство, което представлява направеното от подсъдимия самопризнание, напротив. Съгласно т.7 на горецитираното тълкувателно решение, при определяне на наказанието съгласно правилата на чл. 373, ал. 2 НПК, признанието по чл. 371, т. 2 НПК не следва да се третира като допълнително смекчаващо отговорността обстоятелство, освен ако съставлява елемент на цялостно, обективно проявено при досъдебното разследване процесуално поведение, спомогнало за своевременното разкриване на престъплението и неговия извършител. Видно от цялостно събрания доказателствен материал е, че подобен извод не може да бъде направен. Не следва да се абсолютизира изключително смекчената по силата на закона санкция и същата да се отъждествява с безусловна и прекомерна снизходителност. Очертаната позиция мотивира настоящият въззивен състав да приеме, че наложеното наказание се явява съответно на обществената опасност на деянието и извършителя, и че ефективното изтърпяване на същото ще съдейства за постигане на целите, предвидени в чл.36 от НК. Следователно, оформя се вътрешно убеждение за несъстоятелност на релевираните оплаквания за явна несправедливост на наложеното наказание лишаване от свобода, което пък от своя страна формира заключение за неоснователност на заявената претенция за намаляване на същото.

При направената служебна проверка на основание чл.313 и 314 от НПК, съдът не констатира допуснати съществени нарушения на процесуални правила, които да водят до отмяна или изменение на  съдебния акт, поради което същия следва да бъде потвърден.

 

Водим от горното и на основание чл.334 т.6 от НПК вр. чл.338 от НПК

 

 

  Р   Е   Ш   И

 

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда по НОХД №719/2017 г. по описа на ОС-Варна, постановена на 20.07.2017 г.

        

Решението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от уведомяването на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: