Р Е Ш Е Н И Е

 

21/12.02.2015 година, град ВАРНА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на пети февруари  две хиляди и петнадесета  година в състав :

 

Председател :Янко Янков

                         Живка Денева  

                    Станчо Савов

 

        при секретар Г.Н.

        при участието на  прокурора Анна Помакова 

изслуша докладваното от съдия Савов ВЧНД №393/2014г. на АС  Варна,  за да се произнесе взе предвид следното :

 

 Производството е по реда на чл.452 от НПК.

          Постъпила е жалба от Ф.А.М. ***  срещу определение №163 от 08.12.2014г. по ЧНД №248/2014г. на Окръжен съд Силистра, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация", наложено на жалбоподателя

  изразяващо се в три пробационни  мерки е било заменено с  наказание „лишаване  от  свобода” за срок от  три месеца и двадесет и четири дни , което наказание е било постановено да се търпи ефективно  при строг режим в затвор.

           Жалбата се   поддържа  изцяло  от  защитника на осъдения- адв.К.А., като се предлага М. да не бъде лишаван от свобода, а да му бъде наложена друга пробационна мярка. Излагат се също доводи, че причините които са довели М.  до неизпълнение на пробационните мерки са уважителни, а именно отиване в Англия да работи и да изхранва семейството си. 

Осъденото лице моли наказанието му пробация  да не бъде заменяно с лишаване от свобода. Излага че ще изпълнява пробационните мерки.

В съдебно заседание председателя на  пробационния съвет Силистра не се явява.

Въззивният съд на основание чл.452 ал.1 вр. чл.313 и чл.314 НПК извърши проверка на обжалвания съдебен акт, и след като взе предвид изложените в жалбата съображения, както и становищата на страните в съдебно заседание, констатира следното :

Жалбата  като подадена в срок е допустима, като  разгледана по същество се явява неоснователна.

Със споразумение по НОХД №430/2014г. на РС Силистра, Ф.А.М.  е признат за виновен в извършването на 04.06.2014г.   престъпление по  чл.343в ал.2 от НК, за което на осн. чл.55 от  НК  му  било  наложено  наказание  „пробация, със  следните три пробационни мерки: задължителна  регистрация  по  настоящ  адрес” за срок от една година с периодичност явяване и подписване  пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;   задължителни  периодични  срещи  с  пробационен  служител  за  срок  от една година, както и безвъзмезден труд в полза на обществото  от 100часа  годишно за срок от една година

Определението  е  влязло  в сила  на  09.06.2014г.

Изпълнението на присъдата е започнало на 30.06.2014г.

Не се спори, а се и установява от приложените по делото доказателства, че са налице множество нарушения по изпълнението на пробационните  мерки:

-  по пробационната  мярка  „задължителна  регистрация по  настоящ  адрес”  има  допуснати  общо  10  нарушения  без основателна причина, за които обстоятелства  са съставени съответните констативни  протоколи.

- по  втората  пробационна  мярка  „задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител” осъденият също е допуснал четири нарушения

- по третата  пробационна  мярка не е отработил по график безвъзмездния труд, въпреки осигурените му обект и условия за полагане на труд.

 

 За допуснатите нарушения осъдения  е бил наказан със ,,забележка,,  със Заповед № 3-15 от 06.10.2014г., както и със заповед №3-16 от 13.10.2014г. с  „Писмено  предупреждение  за внасяне на предложение за  замяна  на  пробацията  с   наказание   лишаване   от   свобода”

Безспорно е, че след 13.10.2014г. осъденият е заминал за чужбина и е че е преустановил изпълнението на наложеното му наказание Пробация.

 Поради тази причина е внесено предложението  в  ОС Силистра  за  замяна  на  остатъка от пробацията, с  наказание  лишаване  от  свобода.

         Сезиран с това предложение Окръжен съд Силистра  го счел и за основателно, поради което и заменил неизтърпяната част от  наказанието „Пробация" в размер на седем месеца и осемнадесет дни  с наказание лишаване  от  свобода  за  срок  от  три   месеца  и  двадесет и четири дена, което наказание е било постановено да се търпи ефективно  при строг режим в затвор.

 

 

 

          Окръжният съд Силистра при постановяване на определението си и в частност постановявайки наказанието да се търпи ефективно в затвор е  обсъдил правилно предходната съдимост на осъдения.

         От приложената по делото справката за съдимост на М.  е   видно, че до настоящия момент същия е осъждан общо дванадесет пъти , като част от наказанията са търпени от него ефективно в местата за лишаване от свобода. Същия не е реабилитиран.

          Относно направените от осъдения и защитника му вазражения, настоящият съдебен състав намира същите за неоснователни.

            Както правилно е посочил окръжният съд в Силистра, осъденият виновно не е изпълнил наложените му пробационни мерки, като е заминал за чужбина и така на практика е преустановил изтърпяването им.

            Обстоятелството, че е отишъл в Англия  за да осигури средства за прехраната на семейството си по никакъв начин не го оправдава и не е основателна причина, която да води до извод за негово невиновно неизпълнение.

          Напротив, налице е виновно неизпълнение на наложеното му наказание, което от своя страна води до невъзможност същото да изпълни целите на чл.36 от НК, а именно да окаже поправително въздействие както върху са мия осъден, така и върху другите членове на обществото. 

        По тези съображения  въззивният съд намира, че атакуваното определение, като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

 

Предвид изложеното, и на основание чл.452 ал.1 изр. второ НПК Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

           ПОТВЪРЖДАВА  определение №163 от 08.12.2014г. по ЧНД №248/2014г. на Окръжен съд Силистра, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация", наложено на Ф.А.М. ***/2014г. на РС  Силистра е било заменено с  наказание „лишаване  от  свобода” за срок от  три месеца и двадесет и четири дни, което наказание е било постановено да се търпи ефективно  при строг режим в затвор.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: