Р Е Ш Е Н И Е

 

71

 

07.04.2016 год.

гр. Варна,

 

 

 

Варненският Апелативен съд  - наказателно отделение, на четиринадесети март, година две хиляди и шестнадесета, в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                               СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

при секретаря С.Д.

в присъствието на прокурора Милена Гамозова,

като разгледа докладваното от съдия Денева ВЧНД №395 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.451 от НПК

 

С протоколно определение №984 в публично заседание на 19.10.2015г. по ЧНД №740/2015г. състав на Варненския окръжен съд е заменил частично наложеното с влязло в сила Споразумение по НОХД № 6212/2012г. по описа на Районен съд – Варна наказание „пробация” за остатъка от пробационните мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 2 години и 6 месеца с периодичност 2 пъти седмично; „задължителни пробационни срещи с пробационен служител“ за срок от 2 години и 6 месеца и „безвъзмезден труд в полза на обществото” - 200 часа за срок от две години, заменено с „поправителен труд в полза на обществото”, за срок от 6 месеца на осъденото лице В.О.Д. - с наказание "лишаване от свобода" за срок от 6/шест/месеца, което да изтърпи при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Определението е атакувано с частна жалба от осъд. Д., озаглавена „молба”, с оплакване за допуснати съществени пр.нарушения от първоинстанционния съд, ограничили правото му на защита в съдебно заседание, като в нея се излагат доводи в тази насока. Искането е за отмяна на първоинстан. съдебен акт и връщане на делото на първата инстанция за произнасяне по същество. Алтернативно се иска налагането на друга пробационна мярка вместо извършената от ВОС замяна на пробацията с наказание „лишаване от свобода”.

В с.з. пред АС - Варна осъд. Д. редовно призован се явява и се представлява от адв. К.-К. - ВАК, служебен защитник от преди.

Представителят на държавното обвинение счита жалбата на осъденото лице за неоснователна и предлага първоинстанционното определение, като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено.

Председателят на Пробационния съвет излага становище, че „пробацията” не оказва необходимото въздействие върху осъдения Д., поради допуснатите от него нарушения и неизпълнението на мерките, поради което моли определението на ВОС да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Защитата на осъдения, моли жалбата да бъде уважена, като излага аргументи, че са били налице уважителни причини за неспазването на определения режим на свиждане от негова страна, вкл. и поради здравословни причини. Моли за определение в този смисъл.

Жалбоподателят Д. заявява пред настоящия състав, че иска да продължи пробацията си, за да я спазва.

 

Варненският апелативен съд, за да се произнесе взе предвид  следното:

На жалб. В.О.Д. е наложено по силата на Споразумение по НОХД № 6212/2012г. по описа на Районен съд – Варна общо наказание „пробация”, със следните пробационни мерки – „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 2 години 6 месеца, с периодичност два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 години и 6 месеца и „поправителен труд“ за срок от 6 месеца. Наказанието било приведено в изпълнение на 22.10.2013г.

От приложените по делото доказателства, се установява, че по отношение на пробационната мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес“ са допуснати четири пропуска /за което осъденият бил дисциплинарно санкциониран по реда на ЗИНС/; Втората мярка „задължителни пробационни срещи с пробационен служител“ осъденият също не е спазвал, нарушавайки графика за насрочени срещи, като се явявал самоволно на други дати, а за неявяването си - общо четири пъти не  са налице извинителни причини за неспазването на графика. Третата мярка „поправителен труд“ изобщо не е била изпълнявана от осъденото лице.

Съставът на АС-Варна констатира, че действително не са представени никакви доказателства пред съда – както за обективна невъзможност за изпълнение на наказанието „пробация”, така и във връзка с твърдяните здравословни проблеми, от които страдал осъд. Д., които да опровергават приложените по делото материали от проб. съвет.  Жалбоподателят е бил многократно предупреждаван за последиците от неспазването на пр. мерки, вкл. чрез налагане на съответните адм. наказания, но това не е оказало необходимото въздействие върху неговото поведение и неизпълнението на остатъка от наказанието „пробация” е наложило изготвяне на предложение от Пробационния съвет - гр. Варна, във връзка с което е постановено обжалваното определение.

Неоснователно е и оплакването на осъденото лице, че са допуснати съществени пр.нарушения от първоинстанционния съд, ограничили правото му на защита в съдебно заседание. Именно с цел да бъде осигурена неговата адекватна защита в с.з. на 19.10.2015г. съдът на осн. чл. 94 ал.1, т.8 от НПК е назначил сл. защитник на жалбоподателя, като е предоставил възможност на пр. му представител да се запознае с материалите по делото и едва след това е дал ход на делото, с което не са били ограничени правата му и той е бил надлежно представляван.

„Пробацията” е вид наказание – съвкупност от мерки за контрол и въздействие, което се налага в съответствие с целите, визирани в разпоредбата на чл.36 от НК и неизпълнението му не може да бъде толерирано, когато без основание не се изпълнява от осъдения, както е и в настоящия казус.

Според приложената справка за наложеното наказание „пробация“, остатъкът, който не е изтърпян от осъдения е в размер на 1 година 4 месеца и 16 дни, а по третата мярка осъденият не е представил трудов договор за период от 1 месец и 21 дни. С оглед на незаконосъобразното неизпълнение на мерките и преустановяването им без извинителни причини, ВОС резонно е преценил, че за поправянето и превъзпитаването на осъдения Д. е необходимо да бъде извършена частична замяна на остатъка от неизтърпяната част от наложеното му наказание, а не да бъде налагана друга пробационна мярка, която очевидно няма да окаже необходимия поправителен ефект върху осъдения. Така определеното наказание "лишаване от свобода" за срок от ШЕСТ месеца е справедливо, което предвид на предходната си съдимост осъденият следва да изтърпи ефективно.

Поради изложеното жалбата се явява неоснователна, а обжалваното определение следва да бъде потвърдено, с оглед на което и на основание чл.345 от НПК Варненският апелативен съд,

 

             

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло протоколно определение №984 на ВАРНЕНСКИ окръжен съд, постановено в публично заседание на 19.10.2015г. по ЧНД №740/2015г. по описа на същия съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

Председател:                   Членове: 1.                         2.