Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер  231/26.10.      Година  2016                  Град Варна

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Варненският апелативен съд            Наказателно отделение

На двадесети октомври      Година две хиляди и шестнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов 

                            ЧЛЕНОВЕ:  Румяна Панталеева

Росица Тончева

  

 

съдебен секретар Г.Н.

прокурор Искра Атанасова

като разгледа докладваното от съдия Тончева

НДВ №395 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред въззивния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане на главния прокурор за възобновяване на НОХД № 229/2015 г. по описа на Районен съд Девня, отмяна на постановената присъда в частта по приложението на чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК, касаеща групиране на наказания на осъдената С.Г.Р. и връщане на делото за ново разглеждане в първата инстанция.

 

Искането е допустимо – подадено е от оправомощения за това орган и в срока, предвиден по НПК, а и по същество е основателно.

 

С присъда по НОХД №229/2015 година, Районен съд Девня е групирал наказания на С.Г.Р. измежду наложените й с присъди по НОХД №541/2013 година на РС-Карлово, НОХД №329/2013 година на РС-Силистра и НОХД №229/2015година на РС-Девня, наказвайки съвкупността с най-тежкото наказание – лишаване от свобода за срок от една година. Приложен е чл.24 от НК като определеното общо наказание е било увеличено с още четири месеца лишаване от свобода, изпълними при първоначален строг режим в затвор.

Със същата присъда първоинстанционният съд се е произнесъл по приложението на чл.68 ал.1 от НК, привеждайки в изпълнение наложеното на С.Р. най-тежко наказание, с вл.с. определение по ЧНД №8011/2012 година на РС-Пловдив – четири месеца лишаване от свобода.

Присъдата е вл.с. на 28.10.2015 година и не е била проверявана по касационен ред.

В обсъжданата част присъдата е постановена при съществено нарушение на закона по см. на чл.348 ал.1 т.1 от НПК.

Отношение към определянето на съвкупността от присъди имат тези по НОХД №№5111/2011г., 8281/2011г., 541/2013г., 329/2013г. и 229/2015г. С последната присъда С.Р. е призната за виновна и осъдена за извършване на  продължено престъпление по чл.183 ал.1 от НК, довършено на 14.02.2015 година. Към момента на довършване на престъплението, за което Р. е осъдено по НОХД №229/2015 година, същата вече е била осъждана с вл.с.пр. по НОХД №№541/2013г. и 329/2013г., т.е. престъплението по НОХД №229 се намира в отношение на рецидив с престъпленията по НОХД №№541 и 329.  Първостепенният съд не е съобразил горните обстоятелства, като е извършил незаконосъобразно групиране на наказанието по НОХД №229/2015 година с наказанията по НОХД №№541/2013 година и 329/2013 година при отсъствие на материално-правните предпоставки на чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК.

Правилното групиране по делото предполага формиране на съвкупност измежду наказанията, наложени по НОХД №541/2013г. и НОХД №329/2013г., като наказанието по НОХД №229/2015г. следва да се изтърпи отделно.

Налични са материално-правните предпоставки на чл.68 ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на отложеното общо наказание, наложено на Р. с определение по ЧНД№8011/2012 година /включва съвкупност от наказания по НОХД №№5111/11г. и 8281/11 г./. Видно от проверяваната присъда, първостепенният съд не е определил първоначалния режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и типа на затворническото заведение. При новото произнасяне пропускът следва да се отстрани, като се имат предвид Р 520-2011-3н.о., Р 213-2010-1 н.о. и др., указващи приложимостта на чл.61 т.2 от ЗИНЗС.

Тъй като пререшаването на въпроса в горния смисъл обуславя влошаване положението на осъдения, това не може да бъде сторено в настоящото производство, респ. констатираният порок в присъдата на Районен съд Девня е поправим при ново разглеждане на делото в първата инстанция, поради което и на основание чл.424, ал.1 и чл.425, ал.1, т.1 от НПК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА наказателно дело №229/2015 година по описа на Районен съд-гр.Девня само в частта относно приложението на чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: