Р Е Ш Е Н И Е

                                             37

                              В ИМЕТО НА НАРОДА

                              Гр.Варна 04.03.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в публично заседание на шестнадесети януари през две хиляди и петнадесета година в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                                                      ЧЛЕНОВЕ:ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                             ПАВЛИНА Д.

 

Секретар С.Д.

Прокурор П. КОСТАДИНОВ

Разгледа докладваното от съдия Ж.Денева

ВНОХД №40 по описа на АС-Варна за 2014 г.

 

 

Въззивното производство е образувано по протест на ОП-Варна и жалби на подс. Ю. И.С., чрез адв. Е.В., от адв.М.Х., защитник на подс.М.В.М. и от адв.И.Т., в качеството на повереник на гр.ищец-„Газтрейд” АД-гр.София, против присъда на ОС-Варна по НОХД №40/2010 г., с която подс.Ю. С. и М.М. са били признати за виновни и на основание чл.206 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК и чл.54 от НК са наложени наказания както следва:

         На подс.С.-лишаване от свобода за срок четири години, което е постановено да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип при първоначален общ режим.

         На подс.М.М.-лишаване от свобода за срок от три години, което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за срок от пет години.

         Признал е подсъдимите С.М. за невиновни , като ги е оправдал по обвинението по чл.212 ал.5 вр. ал.4 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК.

         Признал е за невиновен подс.С. по обвиненията по чл.309 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, по чл.203 ал.1 вр. чл.202 ал.2 вр. ал.1 т.1 вр. чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК, по чл.195 ал.2 вр. ал.1 т.4 от НК.

         Признал е подс.С.Д.К.-Д. за невиновна и я оправдал по обвинение по чл.282 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

         Съдът се е произнесъл относно веществените доказателства по делото.

         Осъдил е подсъдимите да заплатят направените разноски по делото.

         В с.з. пред настоящата инстанция представителят на АП-Варна поддържа подадения протест и не поддържа същия в частта относно престъпление по чл.195 от НК, касаещо подс.С..

         Моли настоящата инстанция да отмени оправдателната присъда и осъди подсъдимите по повдигнатите обвинения.

         Защитниците на подсъдимите С. и М. в с.з. поддържат депозираните от тях жалби, като молят да не бъде уважен протеста на ОП-Варна, а подсъдимите бъдат оправдани по обвинението по чл.206 от НК, за което са осъдени.

         Повереника на гр.ищец поддържа подадената жалба от Министерството на финансите, като моли да бъде уважен в цялост предявения гр.иск.

         В последната си дума подс.С. моли настоящата инстанция да постанови оправдателна присъда.

         Съдът след като се запозна с материалите по делото счита за установено от ВОС и от настоящата инстанция, от фактическа страна следното:

 

На 24.03.2003г. с учредителен договор на основание чл. 113 от ТЗ подс.Ю.С. и свидетелите Д. К. и М. В. като съдружници учредили дружество с ограничена отговорност „Газтрейд Блек Сий" ООД със седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Георги Живков" № 21, ап.8.

С решение на ВОС от 16.04.2003г. по ф.д. № 1083/2003г. „Газтрейд Блек Сий" ООД било вписано в търговския регистър на съда. Съдружниците имали следните дялове : св.М. И.В. - 33 дяла, св. Д.А.К. - 33 дяла, и подс.Ю.С. - 34 дяла. За управляващи дружеството заедно и поотделно били избрани св.Д. К. и подс.Ю.С.. Съгласно учредителния договор / т. 62 от ДП/ управителите на дружеството можели да сключват сделки, свързани с предмета на дейност на дружеството, със стойност на интереса не повече от 5 000 лв. За по-големи сделки било предвидено същите да се сключват след Решение на Общото събрание. Съобразно тази клауза С. не можел да се разпорежда самостоятелно с активи на дружеството, както и да обвързва същото със задължения над посочения размер.

На 08.03.2005г. били сключени два договора за банков кредит между „Газтрейд Блек Сий" ООД и Търговска Банка "ОББ" АД - клон Варна. Тези договори били подписани от подс.С., като същият представил пред банката протокол № 11-02/02.03.2005г. на Общото Събрание на съдружниците на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна, в който било отразено, че е взето решение да се направи искане от дружеството за отпускане на кредит в размер на 1 000 000 евро. В решението на Общото събрание било посочено още, че всички документи за отпускане и обслужване на кредита следва да се подпишат от управителя Ю.С.. В представения протокол срещу имената на С., В. и К. фигурирали подписи.

След разглеждане на документите, по първия договор бил разрешен целеви кредит в размер на 1 000 000 евро за рефинансиране на по-рано отпуснат инвестиционен кредит от ТБ "Ейч Ви Би Банк Биохим" АД в същия размер, с цел закупуване на офис - сграда, находяща се в гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" № 7.

По втория договор от същата дата бил разрешен кредит овърдрафт също в размер на 1 000 000 евро за оборотни средства.

Към този договор за кредит били сключени три анекса от дати 15.09.2005г., 07.03.2006г. и 11.04.2006г., съгласно които бил съответно увеличен размерът на овърдрафта на 1 225 000 евро, определен бил нов срок на договора до 08.02.2007 г. и отново се увеличавал размера на овърдрафта до 1 950 000 евро. Подс.С. представил пред банката протокол № 12/20.07.2005г. и протокол № 001/1.02.2006г. на Общото Събрание на съдружниците на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна, от които било видно, че дружеството е взело такива решения и е предоставило на управителя Ю.С. съответната представителна власт. В протоколите отново фигурирали имената на К. и В. и били положени подписи за тях.-/  л.97 и следв. т.1 д.п./.

На 15.09.2005г. бил сключен договор за кредит в размер на 535 000 евро между „Газтрейд Блек Сий" ООД и ТБ "ОББ" АД - клон Варна. Кредитът бил отпуснат за рефинансиране на покупка на кораб - бункеровчик „Газтрейдър 1", бензиностанция - газостанция в гр. Варна с прилежащи съоръжения и стопански инвентар, бензиностанция в гр. Добрич с прилежащи съоръжения и стопански инвентар.

Съобразно договореното, в полза на банката били учредени ипотеки върху имущество, собственост на „Газтрейд Блек Сий" ООД  - бизнес сграда   на   ул.   „Любен Каравелов", бензиностанция в кв.
Владиславово” в гр.Варна, на бензиностанция в гр. Добрич, морска
ипотека на кораб „Газтрейдър 1”.

         От заключението на вещото лице по назначената графологическа експертиза е видно, че подписите в графа две на протоколи на Общото Събрание на съдружниците на „Газтрейд Блек Сий" ООД – Варна  № 001/1.02.2006г. , № 11-02/02.03.2005г. , № 12/20.07.2005г.  не са положени от Д.А.К., а подписите в графа три на същите протоколи не са положени от М. И.В.. Самите протоколи били представени пред банките от Ю.С., ведно с останалата изискуема за отпускането на кредитите документация.

По делото били назначени няколко съдебно-счетоводни експертизи-две в хода на досъдебното, и три допълнителни в хода на съдебното производство пред първоинстанционния съд.

Всички експертизи са изключително подробни, основани са върху всички събрани по делото писмени доказателства, изключително обективни, и извършени от вещи лица с изключително добри познания в областта на счетоводството. Всяка изготвена следваща експертиза е по-детайлна от предходната, тъй като се базира и на нови, събрани след изготвяне на предходното заключение писмени доказателства от ВОС.

В хода на съдебното производство пред ВОС са изискани допълнително дневници за покупки и продажби  и други счетоводни документи от НАП-Варна, допълнително са представени от страните също счетоводни документи от различен характер. В офиса на „Газтрейд”АД в гр.София е била извършена проверка лично от вещите лица на счетоводството и на това дружество, касаещо инкриминирания период.

         От писмените по делото доказателства е установено, че  договорените и ползвани от „Газтрейд Блек Сий”ООД кредити от ОББ /имащи отношение към обвинението/ са както следва:

- Договор за банков кредит №0508100398/08.03.2005г. – разрешен кредит в размер на 1 млн. /един милион/ евро.

- Договор от 08.03.2005г. – разрешен овърдрафт в размер на 1 млн./един милион/ евро за оборотни средства.

- Анекс от 15.09.2005г. – увеличава се лимитът на разрешения овърдрафт до 1 225 000 евро.

- Анекс №1/07.03.2006г. – определя се нов срок на договора до 08.03.2007г.

- Анекс от 11.04.2006г. – увеличава се разрешеният лимит на овърдрафта до 1 950 000 евро, и се определя нов срок на договора.

- Договор за банков кредит №0527000720/15.09.2005г. – разрешен кредит в размер на 535 000 /петстотин тридесет и пет хиляди/ евро.

Общата стойност на договорените банкови кредити е установено, че възлиза на 1,535млн. евро. Общата стойност на договорените банкови кредити под формата на овърдрафт е установено, че е 1,950 млн. евро. Усвоената общо от дружеството сума по посочените кредити е в размер на 2 760 000 евро. Сумата, получена от дружеството по договор за банков кредит №0508100398/08.03.2005г. в размер на 1 млн. евро била изразходвана за рефинансиране на банков кредит на дружеството в „Ейч Ви Би Банк Биохим”-Варна. За пълното погасяване на този кредит е ползвана допълнително сума от 31 270 евро от разрешения овърдрафт от ОББ. Кредитът, получен от „Газтрейд блек сий”ООД по договор за банков кредит №0527000720/15.09.2005г. в размер на 535 000 евро бил изразходван за рефинансиране на инвестиционен кредит на дружеството в ОББ до размера на 500 000 евро. Остатъкът в размер на 35 000 евро бил изразходван за заплащане на лихви, такси и погасяване на главници по кредитите. Разрешеният кредит-овърдрафт по договор от 08.03.2005г. бил изразходван за погасяване на главници и лихви по трите кредита с изключение на следните суми :

-   100 000 евро са преведени на 25.03.2005г. по левова сметка на „Газтрейд Блек сий”ООД;

-   2 979,46 евро /1950 английски лири/ са преведени на 19.04.2005г. на Maritime Media Limited-London;

-   100 000 евро са преведени на 25.04.2005г. по левова сметка на „Газтрейд Блек сий”ООД. От тази сума 190 000лв. са изплатени по банков път на И.С.И. по договор за паричен заем. Впоследствие от кредитополучателя е върната сума от 212 500лв. – главница плюс лихви.

-   166 944,91 евро /200 000 щатски долара/ са преведени на 16.12.2005г. към GASTRADE BLACK SEA LLC-USA. предвид единствената сума в рамките на разходваните кредити, тази сума не е включена в обвинението.

Разпитани, пред ВОС в с.з. на  27.12.2012г. /л.332 т.3 съд.производство/ вещите лица са заявили, че кредитите са усвоени по предназначение.

 

През месец 03.2006г. свидетелите К. и В. направили справка в Патентното ведомство, тъй като искали да запазят марката „Газтрейд". Тогава установили, че Ю.С. е собственик на дружеството „Газтрейд Асет Мениджмент" ЕООД. Свидетелите се усъмнили в коректността на съдружника си в "Газтрейд Блек Сий" ООД, който бил регистрирал дружество със същия предмет на дейност и с подобно на общото им дружество наименование. Същевременно от техни познати разбрали, че Ю.С. бил закупил скъпи автомобили, които прибирал в гараж, когато те идвали във Варна. Това обстоятелство засилило съмненията на К. и В.. Двамата решили да свикат общо събрание на "Газтрейд Блек Сий" ООД, на което С. да ги информира за състоянието на дружеството. На 10.04.2006г. било проведено общо събрание на съдружниците на "Газтрейд Блек Сий"ООД – Варна /протокол - т.1 л.44 д.п./. За същото подс.Ю.С. бил редовно уведомен, като му била връчена покана чрез св.П. С., около седмица преди събранието, но подсъдимият не присъствал. Общото събрание се провело в офиса на дружеството в гр.Варна, ул.”Любен Каравелов”7 и на него от свидетелите М. В. и Д. К.  било взето решение  С. да бъде освободен като управител, а за такъв бил избран Д. К.. Било взето също решение за търговски пълномощник на дружеството да бъде избран св.П. С.. Протоколът от заседанието бил внесен с искане за промяна на представителството на дружеството във Варненски окръжен съд и с Решение № 2561/12.04.2006г. на ВОС по ф.дело № 1083/2003г. подс. С. бил заличен като управител и представляващ дружеството /т.1 л.40 д.п./. За решението на съда С. бил уведомен, като копие от същото било връчено на 13.04.2006г. на майка му Надежда Иванова. На следващия ден В. и К. се срещнали със С. в офиса на дружеството, където той бил уведомен и лично от тях двамата, че вече не е управител на „Газтрейд Блек Сий”ООД.  Двамата поискали обяснение от С. защо е регистрирал друга фирма със същия предмет на дейност  и съдържаща в наименованието си част от наименованието на общото им дружество – „Газтрейд Асет Мениджмънт”ЕООД, без тяхно знание. С. им поискал един-два дни за да може да изготви подробен анализ на състоянието на различните дружества, който ще им представи. К. и В. се съгласили, след което повече не видяли С..

Подс.Ю.С. действително развивал търговска дейност между „Газтрейд Блек Сий”ООД и свързани с него лично други търговски дружества – „Газтрейд Асет Мениджмънт”ЕООД /което е негово/, „Фюълтрейд”ООД /в което съдружник е майка му/, и други дружества, собственост на майка му и баща му /т.9 л.44 д.п./. Две от бензиностанциите – една в гр.Варна и една в гр.Добрич, собственост на „Газтрейд Блек Сий”ООД, били отдадени под наем на „Газтрейд Асет Мениджмънт”ЕООД, за което съдружниците също не знаели. Поради това и подс.Ю.С. заподозрял, че ще бъде изключен като съдружник от  „Газтрейд Блек Сий”ООД. Свързал се с подс.М.М., с когото се познавали отпреди. Двамата съставили Договор за заем от дата 14.04.2006г./ т.6 л.5 д.п./. В този договор като страни били посочени - за заемодател „ВМ ЕКО"ЕООД, представлявано от З.М.М. - майка на подс.М., а за заемател - "Газтрейд Блек Сий" ООД, представлявано от подс.Ю.С.. Съгласно договора  „ВМ ЕКО" ЕООД се задължава да предаде на „Газтрейд Блек Сий" ООД сумата от 2 800 000 лева в седемдневен срок от подписването му, само по указан от подс.С. начин. Било предвидено връщане на сумата в срок от 10 месеца, на равни месечни вноски, считано от 30.04.2006г. Изпълнението на задълженията се обезпечавало със сключване и вписване в търговския регистър на ВОС и в Централния депозитар на особените залози на Договор за особен залог върху търговското предприятие „Газтрейд Блек Сий" ООД, като права, задължения и фактически отношения. В договора фигурирали подписи за управителите на дружествата, съответно за „Газтрейд Блек Сий" ООД - подс. С. и за заемодателя „ВМ ЕКО"ЕООД - З.М..

Със същата дата - 14.04.2006г. бил изготвен и Договор за особен залог върху търговско предприятие между „ВМ ЕКО" ЕООД като заложен кредитор /залогоприемател/, представлявано съгласно пълномощно от подс.М.М., и „Газтрейд Блек Сий" ООД, като залогодател /кредитополучател/, представлявано от подс.Ю.С. /т.1 л.11 д.п./. Съгласно този договор, за обезпечаване на подписания договор за заем, и за обезпечаване на вземанията на заложния кредитор „ВМ ЕКО" ЕООД, залогодателят по решение на компетентния си орган Общо събрание на съдружниците, чрез управителя си подс. С. учредявал залог върху цялото търговско предприятие на „Газтрейд Блек Сий" ООД, и за всеки един от отделните му активи. Съгласно посоченото в договора, балансовата стойност на заложеното търговско предприятие била в размер на 12 014 000 лв. При неизпълнение на което и да е задължение по договора за особен залог или договора за наем, било предвидено кредитът да става автоматично предсрочно изискуем. Полагането на подписите в Договора за особен залог върху търговско предприятие било нотариално заверено с дата 14.04.2006г. от св. С.Д. – нотариус с район на действие Районен съд-Варна и с рег.№363 на Нотариалната камара.

На 17.04.2006г. /съгласно поставения печат и входящ номер от фирмена регистратура на Варненски окръжен съд/ по ф.дело № 1083/2003г. по описа на ВОС било подадено заявление от името на  З.М. в качеството й на управител на „ВМ ЕКО" ООД, с което се искало вписване по партидата на „Газтрейд Блек Сий" ООД на следното обстоятелство: учреден в полза на „ВМ ЕКО" ООД Особен залог по реда на Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на „Газтрейд Блек Сий" ООД.  Към заявлението/т.1 л.18 д.п./ били приложени редица документи, между които и протокол за проведено общо събрание на „Газтрейд Блек Сий" ООД от 10.04.2006г. /т.1 л.42 д.п./. Приложеният протокол за ОС на „Газтрейд Блек Сий" ООД е с текст- „Днес, 10.04.2006г. в гр. Варна, се състоя първо за деня заседание на Общото събрание на „Газтрейд Блек Сий" ООД, на което присъстваха съдружниците Д.А.К. и М. И.В.". В съдържанието на протокола като точка единствена на дневния ред било посочено разглеждане на предложение за сключване на договор за заем между „ВМ ЕКО" ЕООД, представлявано от З.М. и „Газтрейд Блек Сий" ООД за сумата от 2 800 000 лева, обезпечен с Договор за особен залог върху търговско предприятие в полза на заложния кредитор „ВМ ЕКО" ЕООД, по реда на ЗОЗ, вписан в ТР на ВОС.

На 19.04.2006г, с решение № 2784/2006г. на ВОС по ф.д. № 1083/2003г. на „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна,  бил вписан Особен залог на търговското предприятие „Газтрейд Блек Сий" ООД в полза на "ВМ ЕКО" ООД-гр. София за обезпечаване на вземането му по договор за паричен заем от 14.04.2006г. за сумата от 2 800 000 лв./т.24, л.21 д.п./.

От заключенията на вещите лица по назначените на досъдебното производство съдебно-счетоводни експертизи и допълнителна такава /л.109 т.3 съд.производство пред ВОС/, изготвени въз основа на събраните по делото писмени доказателства е изяснено, че в счетоводните книги на „ВМ ЕКО" ЕООД не е налице отразяване на паричен трансфер в полза на „Газтрейд Блек Сии”ООД в периода от регистрацията на „ВМ ЕКО" ЕООД до 31.12.2006г. От представените счетоводен баланс, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци към 31.12.2006г. е видно, че за 2005г. и за 2006г.  „ВМ ЕКО" ЕООД не е разполагало с дълготрайни или краткотрайни активи или парични средства, с изключение на парични средства в брой в размер на 5000лв., внесени при учредяване на дружеството под формата на основен капитал. Не са налице вземания от предоставени търговски заеми, вземания от клиенти или каквито и да било други вземания. Не са налице и задължения към трети лица, в представените счетоводни книги на „ВМ ЕКО" ЕООД липсват данни за приходи и разходи от лихви. За периода 12.04.2006г. – 04.05.2006г. по сметките на „Газтрейд Блек Сий” не са постъпвали суми от името на „ВМ ЕКО" ЕООД. Не са налице каквито и да било данни за извършен трансфер на парични средства от „ВМ ЕКО" ЕООД към „Газтрейд Блек Сий”ООД. От договора за заем, сключен между двете дружества, както също така и в счетоводствата на двете дружества няма  следи от превеждането, съответно от получаването на такива средства. Свидетелите В. и К. изобщо не били запознати с този заем, нито са вземали решение за сключването на такъв договор. В съставеният протокол за общо събрание от 10.04.2006г, представен по фирмено дело №1083/03г. на ВОС, подписите на В. и К. не са положени от тях, а са имитация. Това става ясно както от разпита на свидетелите К. и В., така и от заключението на вещото лице по назначената и изготвена графологическа експертиза / т. I, л. 105-109  д.п/. От него става ясно също така, че подс.С. е положил подписа си за „залогодател" в договора за особен залог върху търговско предприятие от 14.04.2006г. Всички тези документи - протокол за ОС, договор за заем и договор за особен залог били съставени и използвани от подс. С. и подс. М. единствено с цел умишлено „Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна да бъда поставено в състояние на задлъжнялост към „ВМ ЕКО" ЕООД, и впоследствие да отговаря с имуществото си. В тази насока са и последващите им действия.

На 11.05.2006г. от името на З.М. било подадено заявление във ВОС, по ФД № 1083/03г. за вписване пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие на "Газтрейд Блек Сий" ООД, поради неизпълнение на задълженията от страна на „Газтрейд Блек Сий" ООД по договора за заем.

На 12.05.2006г. съдия при ВОС - Фирмено отделение постановил вписване на пристъпване към изпълнение върху цялото търговско предприятие на дружеството - длъжник като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, предмет на договора за особен залог/т.24, бяла папка л.22 д.п./. Със същото решение на основание чл.46 ал.3 ЗОЗ за управител на предприятието "Газтрейд Блек Сий" ООД бил назначен св. И.Ж.К..  К. бил фитнес-инструктор, имал фитнес-зала, и станал управител по молба на подс.М., с когото се познавали отпреди. Съгласил се, защото М. му предложил добро възнаграждение. М. обяснил на К., че "Газтрейд Блек Сий" ООД му дължи пари и има право да го назначи като управител, за да може да си възстанови дължимите средства.

От заключението на вещото лице по назначената и изготвена графологическа експертиза № 356 /т.2 л. 112 д.п./ е изяснено, че подписите, положени от името на З.М. в заявления до Окръжен съд-Варна от 17.04.2006г. за вписване на особен залог, и от 11.05.2006г. за вписване пристъпване към изпълнение върху търговско предприятие, както и в договор за заем от 14.04.2006г. между "ВМ - ЕКО" ЕООД и „Газтрейд Блек Сии”  са положени от подс.М.В.М.. Подписът , положен под графата „Заложен кредитор” в края на договора за особен залог върху търговско предприятие от 14.04.2006г. също е положен от подс.М.М..

На 15.05.2006г. в качеството си на пълномощник на "ВМ  ЕКО" ЕООД - гр. София подс. М. депозирал чрез свой пълномощник - адв. П. Л. - ВАК, пред частен съдебен изпълнител С.К.-Д. молба за образуване на изпълнително дело на основание чл.35 ал.1 от ЗОЗ, като представил копие от договора за особен залог, сключен между "ВМ -ЕКО" ЕООД и "Газтрейд Блек Сий" ООД - гр. Варна. Представил и извлечение от търговския регистър на ВОС за вписаното обезпечение — особен залог върху търговско предприятие и пристъпване към изпълнение. С депозираната молба се искало предаване на четвърти етаж от сграда, находяща се в гр. Варна, ул. "Л. Каравелов" № 7, както и на движими вещи, трайно закрепени към площадката на „Трансстрой"АД в Западна промишлена зона на гр.Варна и подробно описани в ДАП на Инвестициите на петролна База ГБС, и на моторен танкер „Газтрейдър 1" - рейдови бункировчик, на кей в КРЗ гр. Бургас.

С.К.-Д. образувала изпълнително дело № 20067180400011/2006г. / т.21 д.п./ Тя насрочила предаване на 4-ти етаж от сграда, находяща се на ул.”Любен Каравелов” № 7 за 15.05.2006г. в 17.00 ч. Предаването на движими вещи от площадка на „Трансстрой" АД в ЗПЗ на гр.Варна насрочила за 16.05.2006г. от 09.30ч. Предаването на кораба „Газтрейдър 1” било насрочено за 17.05.2006г. в 10.30ч., като за това Д. изпратила изпълнителното дело по подсъдност в гр. Бургас. Корабът бил предаден на св.И.Ж.К. от св.Георги Михалев – частен съдебен изпълнител в гр.Бургас.

На 15.05.2006г. в 16.00 ч., на основание чл.41 ал.4 от ГПК, С.К.-Д. уведомила по телефона представляващият "Газтрейд Блек Сий" ООД - Варна  св. Д. К. за предстоящите действия по принудителното изпълнение. Същият ден, в късния следобед,  К.-Д., в присъствието на подс.М.М., подс.Ю.С. и св.И.Ж.; предала на взискателя по изпълнителното дело четвърти етаж от банков офис, представляващ четириетажно тяло и терасовиден етаж в гр. Варна, ул.„Любен Каравелов" № 7. Д. констатирала, че имотът се владее от трето лице - „ Газтрейд" АД, като присъстващите на място представители на акционерното дружество и на "Газтрейд Блек Сий" ООД - свидетелите П. С., П. Х. и Т. Д., представили договор за наем на имота, сключен с „Газтрейд Блек Сии"ООД от 27.04.2006г. и отказали да допуснат вътре частния съдебен изпълнител. Д. с помощта на полиция и ключар отстранила третото лице от имота. Ключове за същия предоставила на св.И. К..

На следващия ден - 16.05.2006г. в 09.30ч. Д. извършила предаване на вещи в Петролна база в с. Езерово, обл. Варненска. Там присъствали и подсъдимите, там били св. К., свид. Т. П. и много други неустановени в хода на разследването лица – по свидетелски показания около 30-40 човека. От страна на „Газтрейд”АД присъствал св.О.С. – адвокат от ВАК, който единствено контактувал с Д.. Охраната на базата отказала да допусне вътре съдебния изпълнител и придружаващите го лица, катинарът на вратата бил срязан и Д. заедно с Ю.С. и останалите  влезли вътре. Всичко това станало след намеса и на полицията. Скоро след това пристигнали и свидетелите П. С. и П. Х., които заварили входа на базата блокиран от няколко човека, които не ги допускали вътре.

Д. съставила за действията си протокол от 16.05.2006г. за опис на движимо имущество. В същия тя посочила, че предава на основание чл. 414 и сл. от ГПК следните движими вещи на заложния кредитор, собственост на длъжника „Газтрейд Блек Сий" ООД, описани в 18 позиции, както следва: „Резервоар 50 куб. м. - 12 бр., ЖП наливно - изливно устройство за газ пропан - 1 бр., тръбна водоструйна ПП система - 1 бр., каломаслоуловител - 1 бр., Тръбна - 4 магистр. Развод и Цистерни - 1 бр., Естакада – прелив. Св. горива СМР - 1 бр., ПП лафетен струйник, Електронен кантар 80т. - бетон плац - 1 бр., Работни помещения – 7 места, Подходна площадка - кантарна - 2 бр., ЖП наливно - изливно съоръжение - 1 бр., Газово устройство, Iveco С 0891 ВХ /лизинг/, Бензиновоз М A3,  Iveco дейли 1 бр., Влекач Ивеко В 0864 - 1 бр., Цистерна за ВВГ 150025 - 2 бр." Посочила също, че вещите се намират в петролна база в посока Девня, след пристанище „Леспорт", гр. Варна. Отразила, че в недвижимия имот е намерила трето лице - „Газтрейд" АД -пълномощник на дружеството, което държи имота на основание договор за наем, сключен между това дружество и собственика на терена „Трансстрой - Варна" АД. Приложила копие от същия договор към изпълнителното дело, като приела, че доколкото предаването е на основание чл. 414 от ГПК и не касае недвижим имот, то представеният от „Газтрейд" АД договор е ирелевантен към предаването на движими вещите. Д. посочила, че достъп до работните помещения не бил осигурен доброволно, поради което същите се отворили принудително. Вратата на офиса в базата била разбита от неустановено лице без разрешение от страна на съдебния изпълнител.

Съгласно   цитираните   по-горе   договори   за   наем,   било уговорено следното:

1.    С договор от 27.04.2006г. с нотариална заверка на подписите,   „Газтрейд   Блек   Сии"   ООД   е   отдало   под   наем   на „Газтрейд" АД дворно място, представляващо имот пл. № 8, кв.729 в трети микрорайон по плана на гр. Варна, заедно с построения в него банков офис, състоящ се от четириетажно тяло и терасовиден етаж и от едноетажно и двуетажно тяло, както и следните МПС: товарен
автомобил - марка Фолксваген, модел Кади с per. № С 3577 ВХ;
влекач марка Ивеко 440 Е 42 с per. № В 6764 КА, ремарке Адрия
Уника 5206 с per. № В 2651 ЕК, влекач Ивеко с per. № С 0891 ВХ,
товарен автомобил Ивеко, модел Турбо Дейли с per. № В 4721 СТ; с
договора    било    определено    и    отдаването    под    наем,    като
съглашението в тази му част представлява договор за беърбоут
чартър   на   кораб   тип   танкер   „Газтрейдър   1".   Съгласно   така
сключения   договор   за    наем    от   27,04.2006г,    „Газтрейд"АД    е
установило държане на имота в гр. Варна , ул. „Л. Каравелов" № 7.

2.  Договорът за наем на терен с площ от 6 900 кв.м. по плана
на  МТ  База  „Трансстрой Варна" АД,  землището  на  с.   Езерово,
Варненска област е сключен  между „Трансстрой  Варна" АД като
наемодател   и   „Газтрейд"  АД  като   наемател   на   26.04.2006г.   По
договора било определено задължение за наемодателя да предаде
на наемателя терена с всички подобрения върху него. По силата на същият договор „Газтрейд" АД се явявал държател на терена в землището на с. Езерово, ведно с всички подобрения върху него.

След предаването на имота Д. си тръгнала, в базата останали подс. Ю.С., М.М., св. И. К., майката и бащата на Ю.С.. Майката на Ю.С. повикала св.Е.И., която тогава работела в „Газтрейд Асет Мениджмънт”, а Ю.С. разпоредил да останат и двама от работниците - св.Г.М. и св.М.К. - пълначи в базата. Казал им под ръководството на Е.И. да започват да товарят наличните горива от дванадесетте цистерни за течни горива и от двете ЖП цистерни за газ пропан - бутан, в МПС - автоцистерни и газовози, собственост на „Фюълтрейд”ООД. Товаренето на горивата продължило до късно след полунощ. Всички налични горива били разтоварени на двете бензиностанции на „Газтрейд Асет Мениджмънт”ЕООД и впоследствие продадени.

Видно от протокол за инвентаризация, извършена преди действията на съдебния изпълнител, горивата в базата са били собственост на "Газтрейд" АД - гр. София в качеството на наемател. В хода на досъдебното производство била представена от страна на „Газтрейд”АД счетоводна справка, установяваща количествата налични в базата горива към 16.05.2006г./т.38 д.п./

От заключението на вещото лице по назначената в хода на съдебното производство експертиза /л.132 т.3 съд.производство пред ВОС/ се установило, че е налице разлика в количествата горива, а оттам и в крайната стойност, съгласно въпросната справка и според анализа,  извършен от вещото лице на главните книги и оборотните ведомости. От справката станало видно, че стойността на наличните в базата горива към 16.05.2006г. е 744 545 лева, а според анализа на вещото лице количествата горива са по-малко и тяхната стойност е 185 730,20 лева. Установено било в хода на съдебното следствие пред ВОС /от разпитите на св.М.К. и св.Г.М./, че при предаването на смените в базата в с.Езерово се изготвят приемо-предавателни протоколи, в които се отразяват количествата горива във всеки съд поотделно. Така се знаело, всяка смяна с какво количество горива разполага при започването на работа. Приети са от ВОС, като доказателства част от тези протоколи – за дните от 08.05. до 16.05.2006г./л.125 т.1 съд.производство/. Допълнително се установило, че резервоарите за гориво имат т.нар. „мъртва зона” – зоната под крана на резервоара, която не може да се източи без използването на допълнителни технически средства. По делото не са налице данни да са използвани такива, при товаренето на горивата на 16.05.2006г.

Това обстоятелство е наложило назначаването на допълнителна експертиза, която да определи количествата горива и съответно тяхната стойност при съобразяване с въпросните протоколи, и с „мъртвата зона” на резервоарите. Заключението по нея /л.324 т.3 съд.п-во/ сочи, че стойността на количествата налични към 16.05.2006г. в базата горива по доставни цени  е  165 948,0174 лева, стойността на количествата горива попадащи в „мъртвата зона” е 20 840,29 лева, а съответно тази на тези, които могат да се използват – 145 107,70 лв. 

На 17.05.2006г. св.П. С. и св.П. Х. се върнали в Петролната база на с. Езерово, заедно с помощник-нотариус, за да фиксират състоянието на имота. В базата те установили само служители от охраната. На място пристигнал и св.И. К., който предварително бил уведомен за предстоящото съставяне на констативен протокол. В присъствието на  К. било констатирано, че всички горива от базата липсват, слепките на помещенията, поставени от ЧСИ са премахнати и намиращата се в офиса в базата метална каса е отворена и празна.

Св. М. В. в качеството си на изпълнителен директор на „Газтрейд" АД на 17.05.2006г. обжалвал предаването на недвижим имот и на движими вещи, извършени от съдебен изпълнител Д. по изпълнително дело № 20067180400011/2006г. С решение на ВОС от 28.02.2007г. по в.гр.дело №1191/2006г. действията на съдебния изпълнител били изцяло отменени като незаконосъобразни, тъй като липсвало изпълнително основание, и поради това, че редът, приет от съдебния изпълнител не бил приложим по отношение на недвижими имоти.

С решение на СГС от 26.10.2006г. /т.24 л.13 д.п./ са били заличени вписаните обстоятелства по партидата на „Газтрейд Блек Сии”ООД, визирани в съдебни решения от 19.04.2006г. и 12.05.2006г. на Варненски окръжен съд, а именно : вписване на особен залог върху търговското предприятие и пристъпване към изпълнение върху цялото търговско предприятие. Бил заличен и И.Ж.К. като управител на заложеното търговско предприятие.

 Горната фактическа обстановка се доказва по безспорен начин от така събраните доказателства по делото, подробно описани в мотивите на ВОС.

 Определени факти по делото не се оспорват от страните, а именно: че са договорени  и усвоени посочените по горе кредити, че пред ОББ са представени два протокола от подс.С., върху които са били положени подписи не от съдружниците в дружеството-св.К. и св.В.. Този факт е доказан по безспорен начин от изготвената и приета от съда графологическа експертиза. Безспорен факт е, че съдия изпълнителя Д. в рамките на образуваното изпълнително дело е предала на подсъдимите недвижими и движими вещи, посочени подробно във фактическата обстановка.

Основното противоречие по делото се съдържа в твърдението на двамата подсъдими относно привидността на сключения договор между „ВМ ЕКО” и „Газтрейд Блек Сии”, от което произтича и факта относно сумата от 2 800 000 лв.

Твърдението на двамата подсъдими, че тази сума е получена от техни представители от Русия. Този факт е подробно обсъден , а така и всички доказателства с които се оборва това твърдение в мотивите на ВОС. Доказано е по безспорен начин, че тази сума не е било възможно да бъде получена от сочените лица, тъй като събраните доказателства сочат съвсем друга.  В Русия се сочи, че такова нотариално действие-заверка на протокол за предаване на парични средства не съществува.  Подписа в посочения протокол за предаване на парични средства не е положен от посочения нотариус-И.М., а и положения печат не отговаря на действителния такъв.

Другото обстоятелство което сочи на привидността на тази сделка е, че от заключението на вещите лица е видно, че в счетоводните книги на „ВМ ЕКО” ЕООД не е налице отразен паричен трансфер в полза на „Газтрейд Блек Сии” ООД, от регистрацията на първото дружество до 31. 12.2006 г. Не са налице каквито и да било други сделки между тези две дружества от които да е видно, че между тях е имало някакво движение на финансови средства. От всичко това ВОС е направил правилния извод, който се споделя изцяло и от настоящата инстанция, че протоколът от Общото събрание на съдружниците на „Газтрейд Блек Сии” ООД, в който се взема решение за сключване на  договор за вземане на заем, договор за особен залог са били съставени и използвани от подс.С. и подс.М. с цел умишлено „Газтрейд Блек Сии” ООД-Варна да бъде поставено в състояние на задлъжнялост към „ВМ ЕКО” ЕООД, като в последствие е следвало да отговаря с имуществото си за да бъде същото присвоено.

По обвинението по чл.309 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, по отношение на подс.С..

Доказано е по безспорен начин, че протоколите от Общото събрание на дружеството-в графа две на протокола от Общото събрание на дружеството на „Газтрейд Блек Сий” ООД-Варна №001/1.02.2006 г., № 11-02/02.03.2005 г., № 12/20.07.2005 г, не са положени от Д.А.К., а подписите в графа три на същите протоколи не са положени от М. И.В.. Тези протоколи са били представени пред банката от подс.С. с останалите необходими документи за отпускане на кредите. Този факт не се оспорва от подс.С..

Възражението в протеста, че не е имало знание за въпросните кредити не съответства на дадените показания на двамата свидетели пред съда. Да подписите не са били положени от тях, но това твърдение не се оспорва от подс.С.. Последния твърди, че е по принцип така са практикували, тъй като двамата свидетели К. и В. *** и разстоянието е пречка за извършване от тях на тези действия.

В с.з. пред първата инстанция св.В. на л.267-гръб, т.1 от съд.производство е видно, че св.В. е знаел за кредита теглен от ОББ, относно сграда, находяща се на ул.”Любен Каравелов”7. Относно това обстоятелство са налице доказателства по делото-сума в размер на 1 000 000 евро е получена от дружеството от банков кредит-№ 0508100398/08.03.2005 г., с която сума е рефинансиран  на дружеството в „Ейч Ви Би Банк Биохим”-Варна, от последната била закупена тази сграда. За погасяването на този кредит е теглена допълнителна сума от 31 270 евро от разрешения овърдрафт от ОББ. След датата на сключения първи договор за кредит и договора за овърдрафт от същата дата 07.06.2005 г. по банковата сметка в лева на „Газтрейд Блек Сии ООД в ОББ била приведена сума от 250 000 евро, като тази сума била използвана за закупуване на бензиностанция на дружеството.

Показанията на св.К. депозирани в с.з. при разглеждане на делото от ВОС-л.309 т.1 от СЗ са в същата насока и от тях следва да се направи извод, че и К. е бил запознат, че въпросните пари с които е закупена въпрасната бензиностанция са именно от кредит, а така също и за сградата находяща се на ул.”Любен Каравелов” 7 в гр.Варна. Така че не би могло да се приеме твърдението на прокуратурата, че свидетелите К. и В. не са знаели за произхода на финансовите средства.

В същата насока е и факта, че на 27.09.2005 г. след усвояване на допълнителния кредит от 535 000 евро, по банковата сметка в лева на дружеството била приведена сума от 500 000 евро. На същата дата по сметката на „Газтрейд” АД /К. и В. са акционери в това дружество/ са били преведени общо 748 722 лева. При така изложените факти и доказателства, твърденията на К. и В., че не са знаели за отпуснатите кредити са неоснователни.

Предвид гореизложеното настоящата инстанция счита, че извода на ВОС относно приложението на чл.9 ал.2 от НК за извършено деяние съставомерно по чл.309 ал.1 от НК вр. чл.26 ал.1 от НК е правилен, тъй като действията които е извършил подс.С. макар и формално да осъществяват състава на посочения текст от НК, то те поради своята незначителна обществена опасност не правят деянието престъпно.

В протеста се сочи, че не би следвало да се приема  малозначителност на деянието, но не това е приел първоинстанционният съд, а хипотезата на чл.9 ал.2 от НК.

         Чл.9 ал.1 от НК предвижда малозначителност на деянието с оглед размера на инкриминираното имущество, но както бе описано по горе, извършени са действия с които не са били накърнени широк кръг от обществени интереси, а и държавни такива.

         Съдът приема изцяло становището на ВОС относно изтекла давност по чл.80 ал.1 т.4 от НК и чл.81 ал.3 от НК  за това престъпление.

         По обвинението по чл203 ал.1 вр. чл.202 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК по отношение на подс.С..

         В обвинението по този текст от НК се сочи, че изтеглените средства по кредитите били превеждани по левова сметка на „Газтрейд Блек Сии” ООД. След като подсъдимият еднолично управлявал дружеството, в резултат на неговата търговска дейност се получила задлъжнялост на свързани със С. фирми към  „Газтрейд Блек Сии” ООД в размер на 1 435 091, 40 лв, от което се прави извод, че подс.С. е присвоил посочената по горе сума, представляваща част от получените от кредити средства.

         За да бъде проверено горното твърдение, по делото са били назначени поредица съдебно-счетоводни експертизи, за изясняване произхода на въпросната сума от 1 435 091,40 лева. За движението на средствата, от които е формирана тази сума е била назначена поредна допълнителна експертиза.

         В заключението на вещите лица по последната се сочи, че сумата от 1 435 091, 40 лв, водена в счетоводството на „Газтрейд Блек Сий ООД е била формирана от – разчети, свързани с търговската дейност между „Газтрейд Блек Сий” ООД и свързаните дружества в размер на 1 195 988,31 лв, от които 537 283,90 лв за „Фюълтрейд” ОДД и 658 704,41 лв за „Газтрейд Асет Мениджмънт” ЕООД.  Налице са разчети, но никакви суми в действителност не са постъпвали по сметките на тези две дружества.

         - разчети, свързани с платени суми от „Газтрейд Блек Сий” в полза на „Газтрейд Асет Мениджмънт” ЕООД в размер на 21 739,58 лв. За тази сума не би могло по категоричен начин да се твърди, че ерезултат от плащане на парични средства от „Газтрейд Блек Сий” към „Газтрейд Асет Мениджмънт или към трети лица.

         - разчети свързани с надплатени суми от „Газтрейд Блек Сий” ООД в полза на „Фюълтрейд” ООД в размер на 217 363, 61 лв. Тези суми са формирани от постъпили такива по сметките на „Фюълтрейд” от платец „Газтрейд Сий” през 2006 г. Не би могло да се посочи точно кои плащания формират посочената по горе сума, на кои основания са извършени преводите, кои са издадените от тях първични счетоводни документи.

         В с.з. при разглеждане на делото от ВЖС, вещите лица са заявили категорично, че сумата от 1 435 091, 40 лв не е от кредитите, и че кредитите са усвоени по предназначение. Сочи се, че тази сума е формирана от търговски отношения между фирмите.

         На следващо място възниква въпросът, дали подс.С. е присвоил посочените суми. Присвояването е резултатно, имуществено престъпление, което би следвало да е настъпила някаква щета за „Газтрейд Блек Сий” ООД и да е последвало незаконна обогатяване в същия размер за подс.С. или свързаните с него фирми-„Газтрейд Асет Мениджмънт” ЕООД и „Фюълтрейд” ООД, тъй като сумата от 1 435 091, 40 лв била формирана от разчети само на тези две дружества. Категорично е доказано, че не съществува никакво движение на парични средства в буквалния смисъл, тези суми не са превеждани по сметките на дружествата. Фигурират само в техните счетоводства и то по различен начин. Не е налице съответствие в насрещните счетоводства по отношение на нито един от водените в „Газтрейд Блек Сий „ ООД разчети.

         Относно сумата от 21 739, 58 лв. Понеже не са налице данни за стопанските операции, които формират посочения разчет, вещите лица считат, че счетоводното записване на вземането може да бъде в резултат, посочват се четири хипотези.

         В заключение вещите лица са установили, че не е налице огледално отражение на воденото в счетоводството на „Газтрейд Блек Сий” вземане от „Газтрейд Асет Мениджмънт”. Те стигат до извода, че не може да се отговори на въпроса, от кои първични счетоводни документи, по точно от кои осъществени стопански операции е възникнало посоченото вземане на „Газтрейд Блек Сий” от „Газтрейд Асет Мениджмънт”. Предвид това не би могло да се направи категоричен извод дали тази сума е рузултат от плащане на парични средства от „Газтрейд Блек Сий” към „Газтрейд Асет Миниджмънт” или към трети лица.

         Следва извода, че посочените по горе две суми не са били присвоени от подс.С.. Първата от тях съществува единствено като разчети /на хартия/, а за втората не би могло да се твърди, че представлява плащане към „Газтрейд Асет Мениджмънт” или към трети лица. Стига се до категоричния извод, че двете суми са формирани вследствие на търговски отношения между дружествата.

         Относно сумата в размер на 217 363,51 лв, тя представлява заплатени средства в повече от фактурираните доставки, документирани от „Фюълтрейд” ООД с получател „Газтрейд Блек Сий” ООД или по точно казано, надплатена сума. Тя е възникнала през 2006 г., но не би могло да се направи извод дали е формирана от кредитни средства от ОББ, а така също не може да се установи от кои точно плащания е формирана. След изготвянето на експертизата по горепосочената сума са били представени нови писмени доказателства-решение  №139/10.07.2012 г. по търговско дело на Бургаски окръжен съд, както и съдебно-счетоводна експертиза по това дело. С посоченото решение съдът е осъдил „Газтрейд Блек Сий” ООД да заплати на „Фюълтрейд” ООД сумата от 857 570, 76 лева, представляваща неплатена цена на закупени и доставени на ответника горива по посочени в решението фактури. Тези нови доказателства са наложили назначаване на нова допълнителна експертиза. Вещите лица разпитани в с.з. са дали следното заключение, че в счетоводствата на двете дружества са налице несъответствия при отразяване на счетоводните операции, които водят до липса на пряка съпоставимост в разчетите на дружествата. Констатирано е установено, че за изследвания период липсват първични счетоводни документи.

         Предвид горното в с.з. пред ВОС вещите лица заявяват, че не са в състояние да дадат категоричен отговор на въпроса дали „Газтрейд Блек Сий „ ООД има задължения към „Фюълтрейд” ООД или обратно. Не би могло да се даде категоричен отговор, кое от двете дружества дължи на другото, а това води до невъзможност да се отговори, дали е налице осъществено престъпление - присвояване от подс.Ю.С..

В подаденият протест и в пледоарията си пред настоящата инстанция, представителят на АП-Варна изрази становище, че сумата от 200 000 щ. долара е част от общата сума на обвинението, тъй като тази сума била приведена на 16.12. 2005 г. към GASTRADE BLAK SEA LLC-USA и инкриминирания период обхващал 08.03.2005 г.-31.05.2006 г., поради което следвало да бъде част от общата сума от 1 435 091, 40 лева. Това твърдение не съответства на доказателствата по делото, поради това, че: М мотивите си както ВОС, така и настоящата инстанция посочи от какво е формирана инкриминираната сума от 1 435 091, 40 лева, а именно:

-от разчети, свързани с търговската дейност между „Газтрейд Блек Сий” ООД и свързаните дружества в размер на 1 195 988,31 лева, от които  537 283,90 за „Фюълтрейд” ООД и 658 704,41 лева за „Газтрейд Асет Мениджмънт” ЕООД.

-разчети, свързани с платени суми от „Газтрейд Блек Сий” в полза на „Газтрейд Асет Мениджмънт” ЕООД в размер на 21 739, 58 лева, за които суми не може да се докаже дали са резултат от плащания на парични средства от „Газтрейд Блек Сий” към „Газтрейд Асет Мениджмънт” или към трети лица.

-разчети, свързани с платени суми от „Газтрейд Блек Сий” ООД в полза на „Фюълтрейд” ООД в размер на 217 363,61 лева.

Посочените по горе суми  съставят размера на обвинението и въпросната сума от 200 000 щ.долара, с равностойност 326 515,86 лева не е включена в обвинението. Представителят на обвинението не направил изменение на обвинението пред ВОС и поради тази причина не е възможно въпросната сума да бъде включена в обвинението.

Представителят на АП-Варна в с.з. посочи решение на Конституционния съд-№ 19 от 12.10.1995 г., , с което е била обявена за противоконституционна разпоредбата на параграф 19 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с която се изменя и допълва чл.201 от НК.

Както бе посочено по горе, че не е налице престъпление по чл.203 вр. чл.202 вр. чл.201 от НК по настоящото дело, тъй като не е налице доказана щета по делото. В тази насока съдът обсъди назначените Съдебно счетоводни експертизи и подробно посочи възможността на доказване за всяка сума по отделно. Посоченото решение не би могло да бъде взето предвид по посочените причини.

По обвинението по чл.212 ал.5 вр. ал.4 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Както в протеста на ОП-Варна, така и представителят АП-Варна в с.з. изразяват съгласие с преквалифициране на деянието в такова по чл.206 ал.3 вр. чл.20 ал.2 от НК, но не относно ал.3, счита се, че деянието следва да бъде квалифицирано по ал.4 на същия текст от НК, т.е., че деянието представлява „особено тежък случай”.

По смисъла на чл.93 т.8 от НК , „особено тежък случай е този, при който извършеното престъпление с оглед на настъпилите вредни последици и на други отегчаващи отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца”.

Първоинстанционният съд е посочил в мотивите си, че размера на инкриминираното деяние е 145 107,70 лева, което към момента на извършване на същото, надвишава 140 пъти  минималната заплата към него момент, което от своя страна обуславя квалифициращия „особено големи размери”, но не се приема ,че деянието представлява и „особено тежък случай”. Последното се споделя изцяло от въззивната инстанция, поради това, че двамата подсъдими осъдени за това престъпление не са били осъждани. Начина по който е било извършено това деяние представителят на АП-Варна сочи, че е отегчаващо обстоятелство, което обуславя особено тежък случа. Двамата подсъдими не са имали възможност да извършат последните действия, а именно да източат горивото от въпросните цистерни, тъй като това се е извършвало от лица които са се занимавали с тази дейност. Следва да се отбележи, че деянието е извършено еднократно, става въпрос за такова съставомерно по чл.206 ал.3 от НК и сам по себе си размера на инкриминираното имущество не би могло да обуслови, че то представлява „особено тежък случай”.

В жалбите на защитниците на подс.С. и подс.М., а и в с.з. възразяват относно осъществяване на това деяние от двамата подсъдими, което настоящата инстанция не приема.

Извършено деяние се състои в това, че двамата подсъдими в съучастие, под формата на съизвършителство и двамата са взели участие в самото изпълнение на престъплението. След като им било предадено имуществото находящо се в база в с.Езерово, наемател на която бил „Газтрейт” АД-София , то и находящите се там горива намиращи се в цистерни е следвало да бъдат съхранявани от вече приетото имущество от двамата подсъдими, а да не се разпореждат със същото. Подс.М. допуснал да бъдат изнесени от базата въпросните горива, а подс.С. е организирал извозването им до собствените си бензиностанции, от където били продадени.

Възразява се относно, че те не са владеели предаденото им имущество на правно основание, но макар и в последствие тези действия на съдия изпълнител да са били обявени за недействителни, то към него момент все пак това основание е съществувало и не е била обявена неговата действителност.

Друго възражение е, че подсъдимите не са владеели въпросните горива в особено качество, не е необходимо лицата които владеят определени вещи в случая горива да притежават някакво качество за да осъществят състава на престъплението обсебване. След като  и двамата подсъдими са имали знанието, че във въпросната база са съществували горива които не са собственост на нито едно от двете дружества, то те са били длъжни да ги съхраняват и пазят, а не да се разпореждат с тях, от което са се и обогатили.

Относно назначената експертиза от настоящата инстанция, съдът счита, че тя не следва да се вземе предвид, тъй като при разпита на вещото лице в с.з. пред въззивната инстанция, се установи, че за изготвяне на същата не са използвани всички счетоводни документи , а и вещото лице си е позволило да обсъжда въпрос от правно естество, поради и което при разглеждане на настоящото дело тази експертиза съдът не цени.

В с.з. пред настоящата инстанция, защитниците на подсъдимите С. и М. сочат, че към момента на извършване на деянието за това деяние не е предвиден минимум на наказанието по нормата на чл.206 от НК, но това е така ако е налице обвинение по ал.1 от чл.206 от НК, а не по тежко квалифициращия състав-„особени големи размери,”, където предвиденото наказание и към него момент е било в размер 5-15 години-лишаване от свобода. Предвид на което не е основателно направеното възражение за приложението на чл.2 ал.2 от НК.

Наложените наказания и на двамата подсъдими по вид и размер са определени от първоинстанционният съд справедливо и размера на същите са правилно индивидуализирани за всеки един от подсъдимите-С. и М. с оглед участието на всеки един от тях.

Другото възражение, че би ли могло да се приеме, разпореждане на вещи да е осъществено, ако то е извършено от действие на съответен държавен орган. По горе бе описано начина по който е осъществено деянието по чл.206 от НК от двамата подсъдими. Всички действия на съдия изпълнителят и останалите държавни органи в лицето на съда. Са били извършени въз основа на съдебни решения и се отнасят за взаимоотношения на две дружества, които нямат нищо общо с „Газтрейд” АД-София, както бе вече посочено имуществото с което са се разпоредили двамата подсъдими е било собственост на трето лице, в случая „Газтрейд” АД-София.

Всички действия на съдия изпълнителят породени от предходни съдебни актове касаят дружеството на подсъдимите, а не „Газтрейд” АД-София. Находящите горива в базата в с.Езерово са били предадени с останалите вещи,тъй като те са били налице там, но не касаят нито един от предходните съдебни актове на съда или действия на съдията изпълнител по въвод във владение на двамата подсъдими.

Възражението на защитата на подс.М. относно това, че той не бил се подписал в никакъв предавателен протокол за въпросните вещи находящи се в  посочената по горе база не е от значение, тъй като той е част от дружеството в полза на което е било извършено изпълнението от страна на съдия изпълнителя и в момента в който е бил извършен въпросния въвод в полза на дружеството на двамата подсъдими, то ,те се задължават всички вещи в случая горива, находящи се в тази база да ги съхраняват, тъй като не са тяхна собственост. За последния факт по делото, са налице безспорни доказателства и първоинстанционният съд ги е описал подробно, обсъдил и посочил къде се съдържат те.

Относно престъплението по чл.195 ал.2 вр. ал.1 т.4 от НК за пждс.С..

В протеста, а и в с.з. пред настоящата инстанция, представителят на обвинението не поддържа протеста по това обвинение. В протеста е посочено, че не са налице достатъчно доказателства за авторството на деянието, същото се твърди и с.з. от представителят на АП-Варна. Това се споделя изцяло и от настоящата инстанция. По делото не са налице достатъчно доказателства за въпросната сума, сочена, че се е намирала в каса в предадената база на подсъдимите още по малко от кого е била отнета.

По обвинението по чл.282 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, по отношение на подс.С.Д.К. –Д..

В мотивите на ВОС е посочено, какво е необходимо за да е осъществен състава на престъпление по чл.282 от НК от обективна и субективна страна, а именно: Изпълнителното деяние на това престъпление за да е осъществено от обективна страна би следвало да е налице нарушение или неизпълнение на служебните задължения, или превишаване на служебните задължения или превишаване на властта, или правата. За да е налице нарушение на служебните задължения, то длъжностното лице следва да е извършило дейност, несъобразена с установените изисквания за заеманата длъжност или не изпълнява служебните си задължения, когато бездейства по служба. А така също да превишава властта или правата си, ако излезе извън рамките на своята компетентност. За да е осъществено това деяние от субективна страна то у дееца следва да е налице пряк умисъл и преследва специална цел.

Съобразно Постановление №2/80 г. на Пленума на ВС на РБ, първоинстанционният съд е отговорил на първо на въпроса представлява ли подс.Д. в служебното си качество длъжностно лице. Съдът е анализирал нейните действия, относно служебните й задължения, дали осъществяват престъпния състав на чл.282 от НК.

Безспорно е установено по делото, че подс.Д. по смисъла на чл.93 т.1 б. „б” от НК се явява длъжностно лице.

Служебните задължения на частните съдебни изпълнители са регламентирани в ГПК, а така също и в Закона за частните съдебни изпълнители.

ГПК е законов нормативен акт, който урежда принудителното изпълнение, включително и правомощията на участниците в него.

Действията на Д. по отношение на принудителното изпълнение са обективирани в изпълнително дело №20067180400011/2006 г.

Какво е наложило извършване на принудително изпълнение от страна на подс.Д.. В мотивите на първоинстанционният съд, а и в настоящите такива бе посочено, че между „ВМ ЕКО” ЕООД и „Газтрейд Блек Сий” ООД е бил сключен договор за особен залог върху търговското предприятие на второто дружество, като обезпечение на сключения преди това договор за заем. Безспорно по делото е доказано, че договора за заем е фиктивен, по делото не са налице доказателство, от които би могло да се направи извод, че Д. е знаела за този факт. Избраният от заложния кредитор „ВМ ЕКО” ЕООД способ за удовлетворяване бил от цялото търговско предприятие на „Газтрейд Блек Сий” ООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. При залог на търговско предприятие, както е в настоящият случай, текстът на чл.21 ал.2 от ЗОЗ е с изискване за вписване на определени обстоятелства в Търговския регистър-по партида на залогодателя. Това вписване не може да замести вписването в Централния регистър на особените залози. За да бъде образувано производство по принудително изпълнение, частният съдебен изпълнител трябва да е сезиран с искане придружено с извлечение от Централния регистър на особените залози, което от своя страна представлява, пряко несъдебно изпълнително основание.

Подадената молба от „ВМ ЕКО” ЕООД до С.Д. не била придружена с извлечение от Централния регистър за вписване на особения залог и вписване за пристъпване към изпълнение. По делото е налице писмено доказателство, че такова вписване не е направено с оглед изискването на ЗОЗ. По точно казано, не е било налице  изпълнително основание за започване на принудително изпълнение. С това Д. е извършила незаконосъобразни действия, а именно, нарушила е изискването на чл.323 от ГПК. Следва да се отбележи, че съдебният изпълнител, в рамките на това производство няма правомощия да извърши принудително изпълнение по отношение на недвижимо имущество. Това изискване следва, от разпоредбата на чл.414 от ГПК, към която препраща разпоредбата на чл.35 ал.1 от Закона за особените залози при предаване на заложното имущество. Подс.Д. е предприела предаването на два обекта-сграда на ул.”Любен Каравелов” №7  и по отношение на вещите в базата находяща се в с.Езерово. Това тя го е сторила в нарушение на чл.325 от ГПК, тъй като изискването е да бъде изпратена призовка на длъжника за доброволно изпълнение. Това не е било сторено от нея. Тези действия /форма на бездействие/ на Д., представляват неизпълнение на служебни задължения, по точно казано нарушение. Нарушена била разпоредбата на чл.416 от ГПК, тъй като при предаването, съдебният изпълнител е установил, че тези вещи се намират във владението на трето лице-„Газтрейд” АД въз основа на договори за наем, сключени преди образуване на делото. В уверение на това са били представени от наемателя писмени доказателства-договори за наем. Тези възражения и договори били вписани от Д. в протокола, въпреки това тя предала вещите на взискателя. С това действие тя превишила правата си. От това следва извода, че действията на подс.Д. от обективна страна покриват признаците на състава на чл.282 от НК.

От субективна страна деянието по чл.282 от НК изисква то да е извършено с пряк умисъл и да е налице специална цел. Мотив на дееца за извършване на деянието е постигането на конкретно целения престъпен резултат. В настоящия казус, това означава, че единствената цел на Д. да наруши служебните си задължения се явява целта да набави имотна облага на подс.Ю.С. и подс.М.М. и да причини вреда нае „Газтрейд  Блек Сий” ООД. В тази насока доказателства по делото не съществуват. По делото не са лице доказани факти и обстоятелства, от които следва да се направи извод, че Д. се е познавала с двамата подсъдими в предходен момент. Те и двамата  в разпитите си, сочат, че познават Д. от деня в който е било извършено принудителното изпълнение. Д. е кореспондирала единствено с представителите на подсъдимите, а именно-техните адвокати. По делото не са налице факти и обстоятелства, които да сочат, че Д. се е познавала и със св.К. и В.. Както бе посочено по горе на Д. нямам как да е било известно, че сключения договор между двете дружества е фиктивен.  Молбата за пристъпване към принудително изпълнение е подадена от адв.П. Л. и в тази молба не са налице никакви индикации, от които Д. да е разбрала, че договора между дружествата е фиктивен. Възраженията на ответната страна-длъжника, представлявана от адв.Б.Б., са били отразени в протокола за изпълнение, били са описани и представените договори за наем.

Безспорно е установено, че Д. е допуснала редица нарушения, но те представляват нарушения само на служебните и задължения, а това от своя страна не би могло да обоснове умисъл у същата за осъществяване на престъпление, съставомерно по чл.282 от НК.

Цитираното Решение на ВКС на РБ № 384/2010 г. от ВОС, касаещо аналогичен случай, настоящата инстанция споделя изцяло, а именно, „че подсъдимият неправилно е приложил материалния или процесуалния закон при изпълнение на служебните си задължения не е достатъчно основание за носене на наказателна отговорност”.

Предвид горното, съдът счита, че подс.Д. не е осъществила състава на престъпление по чл.282 от НК, тъй като не са налице доказателства относно субективната страна на деянието., поради което ВОС е оправдал подсъдимата по това обвинение и се споделя изцяло от въззивната инстанция.

Направените възражения с протеста, поддържан от представителя на АП-Варна в с.з. пред настоящата инстанция са неоснователни предвид горните съображения.

В жалбите, поддържани в с.з. от защитниците на подсъдимите С. и М. се иска, за първия оправдаване и алтернативно, изменение на присъдата, като бъде намален размера на наложеното наказание, а за втория да бъде признат за невиновен и оправдан по обвинението по чл.206 от НК.

Съображения бяха изтъкнати по горе относно вида и размера на наложените наказания. Съдът е отчел всички отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства относно двамата подсъдими, като е направил правилна преценка на степента на обществена опасност както на деянието, така и на дейците.

Алтернативното искане от защитата на подс.С. да бъде изменена присъдата, като бъде намален размера на наложеното наказание на подс.С. и то да не бъде изтърпяно ефективна е неоснователно. Първоинстанционният съд в мотивите си е посочил съображение относно ефективното изтърпяване на наложеното наказание от подс.С.- висока степен на обществена опасност не деянието, като са били използване на документи с невярно съдържание и са били въведени в заблуждение редица Държавни институции. Правилно са индивидуализирани наказанията и за двамата подсъдими, така, че и настоящата инстанция счита, че те в този си вид и размер биха постигнали целите на наказанието по смисъла на чл.36 от НК.

Жалбата на представителя на Министерството на финансите, подържана в с.з. пред настоящата инстанция е неоснователна. Извършеното от подсъдимите С. и М. престъпление по чл.206 ал.3 от НК е било с цел обогатяване и по този начин е нанесена щета на „Газтрейд” АД в размер на 145 107, 70 лв. Резултата на тяхното виновно поведение е била посочената по горе щета. Поради това за тях освен наказателна отговорност е налице и деликтна такава.

В останалата част до 495 000 лева предявения гр. иск е бил отхвърлен като недоказан. По делото както е изложено по горе са извършени поредица от експертизи, от които съответно се формира размера на инкриминираното имущество, респективно неговата стойност и този размер на обвинението е 145 107, 70 лева, така, че съдът не би могъл да приеме по различен размер на гр.иск, след като е достигнал до извода, че, размера на обвинението посочения по горе.

По останалите обвинения подсъдимите са били оправдани и поради тази причина и предявените граждански искове са били отхвърлени.

Съдът при извършената служебна проверка не констатира процесуални нарушения при постановяване на съдебния акт от ВОС, поради което присъдата следва да бъде потвърдена, а жалбите на подсъдимите за връщане на делото за ново разглеждане са неоснователни и следва да бъдат оставане без уважение.

Водим от горното и на основание чл.334 т.6 от НПК вр. чл.338 от НПК, съдът

 

                                     Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 116 на ОС-Варна по НОХД № 107/2010 г., постановена на 29.11.2013 г.

Решението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от уведомяването на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: