Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                 № 27

 

                               Варна , 09.02. 2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Седемнадесети Декември,две хиляди и петнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : Р. ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор АННА ПОМАКОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВЧНД № 403 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С протоколно Определение от 21.10.2015 година по ЧНД № 183/2015 година ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е ПРЕКРАТИЛ производството по ЧНД № 183/2015 година по описа на ТОС поради недопустимост на молбата.

Недоволен от така постановеното Определение е останал З.М.Х.,ЕГН **********,***,обжалвал го е чрез пълномощника си-адвокат Р.М.-***,като незаконосъобразно и с молба същото да бъде отменено,излагайки съображения,че:Отправеното искане до съда е било за постановяване на реабилитация по право,като този извод първоинстанционният съд е направил въз основа на становище в съдебно заседание на въпрос:"Какво точно искате".Заявлението е било,че действително е била поискана констатация на тази реабилитация,но че никога не е била оттегляна претенцията за произнасяне на съда по реда на съдебната реабилитация,т.е.че няма основание за съдебна реабилитация,тъй като е настъпила по право.Фактът,че на молителя и защитата му е известно,че няма основание за съдебна реабилитация,не освобождава съда от задължението да се произнесе по въпроса,с който е бил сезиран,както всъщност е постъпил с обжалваното Определение.По гореизложените съображения се моли да бъде отменено обжалваното  Определение  и въззивната инстанция да се произнесе по същество,като откаже допускане на настъпила съдебна реабилитация и констатиране на настъпила такава по право.

В съдебно заседание на 17.12.2015 година страните по делото взеха следните становища :

Адвокат Р.М.-***,като  пълномощник на З.М.Х.,моли да бъде отменено обжалваното Определение,по съображения,че:По реда на съдебната реабилитация тя/защитата/е констатирала,че няма условия за съдебна реабилитация,тъй като с оглед доказателствата по делото е настъпила реабилитация по право.В заключение се иска по реда на съдебната реабилитация да бъде констатирана реабилитация по право на Присъдата от 2010 година на ТОС.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че следва да бъде отменено обжалваното Определение,по което производството е било прекратено поради липса на правен интерес,като въззивната инстанция се произнесе по същество по молбата и да я остави без уважение.В тази насока се излагат съображения,че:Реабилитация на З.Х. е настъпила може би по-рано от 2003 година,независимо,че е била установена по съдебен ред.Независимо дали реабилитацията е била по право-член 86 от НК или е била допусната съдебна реабилитация,в случая се изключва института на член 86 за последното осъждане.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на З.М.Х.,подадена чрез пълномощника му-адвокат Р.М.-***;становищата на страните по делото,както и служебно изцяло,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

При служебната проверка на постановеното и обжалвано  Определение ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД констатира,че неправилно първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е посочил,че Определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес/датата на съдебното заседание от 21.10.2015 година/пред Апелативен съд-град Варна,тъй като срокът за обжалване на Определенията по НПК е седмодневен.

Жалбата адвокат Р.М.,като пълномощник на З.М.Х.,е била подадена на 03.11.2015 година и на същата дата е била входирана с вх.№ 3926 в деловодството на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД.Или:тази жалба е била подадена извън в установения от НПК  седмодневен срок,но същевременно е била подадена в 15 дневния срок,указан от първоинстанционния съд

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че жалбата е допустима за разглеждане,тъй като:ако и да не е подадена в установения от НПК 7-дневен срок,е била подадена в указания от първоинстанционния съд 15-дневен срок.

ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка :

З.М.Х. е бил осъждан както следва:

С влязла в сила Присъда на 14.05.1984 година по НДОХ № 258/1983 година по описа на ТОС за извършено престъпление по член 343 алинея 1 буква”в”от НК във връзка с член 63 алинея 1 точка 3 от НК му е било наложено наказание ЕДНА ГОДИНА "Лишаване от свобода",което на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.,

С влязла в сила Присъда на 13.07.1999 година по НДОХ № 150/1998 година по описа на ТРС за извършено престъпление по  член 204 буква"б”от НК във връзка с член 202 алинея 1 точки 1 и 2 от НК във връзка с член 201 от НК във връзка с член 311 алинея 1 от НК във връзка с член .20 алинея 4 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 55 алинея 1 точка 2 буква”б” от НК му е било наложено наказание"Глоба"в размер на 50000 неденоминирани лева /50 лева/.

С влязла в сила Присъда на 14.07.2011 година по НОХД № 39/2010 година по описа на ТОС за извършено престъпление по член 277а алинея 3 предложение 1 във връзка с алинея 2 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК му е било наложено наказание ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода",което на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,както и"Глоба"в размер на 5000 лева.

Съгласно Закона за амнистията от 1984 година/в сила от 01.06.1984 година/,Х. се счита амнистиран по НДОХ № 258/1983 година по описа на ТОС,като е била направена корекция в бюлетина за съдимост.

С Определение № 8 от 28.05.2003 година по ЧНД № 473/2003 година по описа на ТРС на основание член 87 от НК е била допусната съдебна реабилитация на Х. по горецитираното осъждане.

Гореописаната фактическа обстановка ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен,безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства.По същество тази фактическа обстановка не се оспорва и пред въззивната инстанция.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани,безспорни и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно,обосновано и безспорно приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил незаконосъобразни изводи,че производството по делото следва да бъде прекратено поради недопустимост на молбата,а и следвало да я разгледа по същество.

По същество относно направеното искане в молбата на адвокат Р.М.,като пълномощник на З.М.Х. за отразяване в картоните на осъжданията на доверителя й за:амнистия за първото наказание;съдебна реабилитация за второто осъждане и реабилитация по право-за последното въззивната апелативна инстанция прави следните свои изводи :

1.Влязлата в сила Присъда на 14.05.1984 година по НДОХ № 258/1983 година по описа на ТОС за извършено престъпление по член 343 алинея 1 буква”в”от НК във връзка с член 63 алинея 1 точка 3 от НК му е било наложено наказание ЕДНА ГОДИНА "Лишаване от свобода",което на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.Същата е амнистирана със Закона за амнистията от 1984 година/в сила от 01.06.1984 година/.Била е направена корекция в бюлетина за съдимост на Х. в тази насока.

Този първи пункт от молбата на адвокат М. няма как да бъде удовлетворен,тъй като това вече е било сторено.

2.По влязлата в сила Присъда на 13.07.1999 година по НДОХ № 150/1998 година по описа на ТРС за извършено престъпление по  член 204 буква"б”от НК във връзка с член 202 алинея 1 точки 1 и 2 от НК във връзка с член 201 от НК във връзка с член 311 алинея 1 от НК във връзка с член .20 алинея 4 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 55 алинея 1 точка 2 буква”б” от НК му е било наложено наказание"Глоба"в размер на 50000 неденоминирани лева /50 лева/,с Определение № 8 от 28.05.2003 година по ЧНД № 473/2003 година по описа на ТРС на основание член 87 от НК е била допусната съдебна реабилитация на Х. по горецитираното осъждане.

Този втори пункт от  молбата на адвокат М. също няма как да бъде удовлетворен,тъй като това вече също е било сторено.

3.След като има влязло в сила Определение № 8 от 28.05.2003 година по ЧНД № 473/2003 година по описа на ТРС за допусната на основание член 87 от НК съдебна реабилитация е законово недопустимо и невъзможно да се правят изводи за последваща реабилитация по право-по смисъла на член 86 от НК.

4.При така посочената последователност на осъжданията на Х.;амнистирането му по първата влязла в сила Присъда;приложението на член 87 от НК-по втората Присъда,то по Присъдата по НОХД № 39/2010 година по описа на ТОС както  към датата на постановяване както на съдебния акт от първоинстанционния съд,така и към датата на съдебния акт,постановен от въззивната инстанция не могат да намерят приложение било разпоредбите на член 86 от НК,било тези на член 87 от НК.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че следва да бъде отменено обжалваното Определение на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД и да бъде оставена без уважение молбата на адвокат Р.М.,като пълномощник на З.М.Х..

Водим от горното и на основание член 345 алинея 2 във връзка с алинея 1 предложения първо от НПК , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р    Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ протоколно Определение от 21.10.2015 година по ЧНД № 183/2015 година ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е било ПРЕКРАТЕНО производството по ЧНД № 183/2015 година по описа на ТОС поради недопустимост на молбата и вместо него ПОСТАНОВЯВА :

ОСТАВЯ без уважение молбата на адвокат Р.М.-***,като пълномощник на З.М.Х.,ЕГН **********,*** за отразяване в картоните на осъжданията на Х. амнистия по първото наказание,съдебна реабилитация за второто и реабилитация по право за последното.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                          ЧЛЕНОВЕ : 1 :                        2: