Р Е Ш Е Н И Е

                 

                № 279

 

20.11.2017г. Гр. Варна

 

в името на народа

 

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на шестнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 секретар Геновева Ненчева

прокурора Милена Гамозова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №406 по описа за 2017 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на възобновяване поради допуснато съществено нарушение по чл.348 ал.1 т.1 НПК. Твърди се, че първостепенният съд е допуснал нарушение на материалния закон определяйки неправилно наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ НК вместо по чл.55 ал.1 т.1 НК. в определението си №185/24.04.17г., с което е одобрено споразумение по нохд №1723/17г. по описа на РС Варна.

В съдебно заседание представителят на АП изразява становище за основателност на искането.

Осъденото лице се явява в с.з. лично. Упълномощеният защитник изразява становище за основателност на искането.

        След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от Гл.прокурор, АС- Варна прие за установено следното:

        Срещу осъденото лице В.А.А. е бил внесен обвинителен акт с обвинение по чл.343в ал.2 НК.

Страните по делото са се съгласили на споразумение, съгласно което подс. А. се признава за виновени приема да му бъде наложено наказание“пробация“ изразяваща се в задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от седем месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия период, като не му се налага по-лекото наказание „глоба“

Одобрявайки така постигнатото споразумение съдът е нарушил материалния закон, тъй като нормата на чл.343в ал.2 НК предвижда наказание от една до три години лишаване от свобода и глоба от 500 до 1200лв. Прилагайки разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ НК, касаеща наказание, за което не е предвиден минимален размер, съдът е допуснал съществено нарушение на материалния закон визирано в чл.348 ал.1 т.1 и 2 НПК. В случая е следвало да се приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 НК като на подсъдимия се определи наказание под предвидения законов минимум.

По тези съображения и искането на Гл. прокурор се явява основателно. Следва да бъде възобновено производството по нохд № 1723/17г. на РС Варна.

        Предвид обстоятелството, че се касае до постигнато споразумение от страните участващи в наказателния процес, то компетентен да се произнесе по ново споразумение е първоинстанционният съд, поради което и след отмяна на съществуващото, делото следва да се върне за ново произнасяне от друг състав на същия съд. При определяне на новото наказание следва да се приспадне изтърпяната част от определеното с атакуваното определение наказание.

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по нохд №1723/17г. на РС Варна 37-ми състав.

Отменя одобреното с определение от 24.04.17г. споразумение, с което на В.А.А. е определено наказание по чл.343в ал.2 вр.чл.55 ал. т.2 б.“б“ наказание „ пробация“ с две пробационни мерки за срок от седем месеца.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.       

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                               

                                                                              2.