Р Е Ш Е Н И Е

                                                        № 75

                                     Гр.Варна 18.04.2017 г. 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД наказателно отделение на двадесет и осми ноември през две хиляди и шестнадесета години в открито заседание в състав:

                                                        

                                                       

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                            Светослава Колева

 

 

Секретаря П.П.

Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

Разгледа НДВ №409/2016 година по описа на АС-Варна

 

Производството е по реда на чл.424 ал.1 от НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по искане от В.И.Й. и М.И.Й., за възобновяване на наказателно производство по НОХД №634/2015 г. по описа на РС-Разград и по ВНОХД №101/2016 г. по описа на ОС-Разград.

В направените искания се сочи, че присъдата на Разградския районен съд и решението на Разградския окръжен съд са постановени при съществено нарушение на правото им на защита и при неправилно приложение на материалния закон. Иска се от настоящата инстанция да възобнови наказателното производство по делата, като отмени съдебните актове и върне същите за ново разглеждане от етапа, на който са допуснати нарушенията.

В с.з. при разглеждане на делото защитата и на двамата подсъдими пледира за това, че са налице съществени нарушения на процесуални правила, че не е бил приложен правилно материалния закон, като се позовават на липса на доказателства, които обосновават обвинителната теза по отношение и на двамата подсъдими. Твърди се, че експертизите, приети от двете съдебни инстанции са тълкувани неправилно и не би могло да се направи извод, че те необосновават обвинителната теза. 

В заключение се иска от настоящата инстанция да възобнови производството по наказателните дела от фазата където е било допуснато нарушението на процесуални правила. За първия подсъдими, защита твърди, че тези процесуални нарушения са допуснати още на ДП и, че делото следва да се върне на досъдебна фаза. За втория подсъдими се иска да бъде признат за невиновен и бъде оправдан от настоящата инстанция. 

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че направените искания за възобновяване на делата са неоснователни, тъй като и двете съдебни инстанции са приложили правилно материалния закон, не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, както и че наложените наказание са справедливи по вид и размер.

        

След анализ на доказателствата по делото и след като взе предвид направените искания за възобновяване на производствата по наказателните дела, съдът прие за установено следното: 

Направените искания от осъдените лица се явяват допустими, но по същество са неоснователни по следните съображения:

Лицата В.И.Й. и М.И.Й. са били осъдени с присъда на ОС-Разград по НОХД №634/2015 г., постановена на 17.02.2016 г., с която на основание чл.356а вр. чл.354а ал.1 пр.1 от НК вр. чл.20 ал.2 от НК, вр. чл.17 ал.1 и 2 от НК и чл.54 от НК са им наложени наказания-лишаване от свобода за срок от по три години, които на основание чл.66 ал.1 от НК са отложени за срок от по три години.

На основание чл.354а ал.5 вр. ал.3 пр.2 т.1 вр. чл.20 ал.2 от НК, поради което на основание чл.78а от НК са били освободени от наказателна от наказателна отговорност и е наложено наказание-глоба в размер от по 1000 лева и на двамата подсъдими.

Постановената присъда по горепосоченото НОХД е била изменена с решение на ОС-Разград по ВНОХД №101/2016 г., като е отменена същата в частта на приложението на чл.78а от НК, поради недопустимост и вместо това е постановено, че на основание чл.354а ал.5 вр. ал.3 пр.2 т.1 вр. чл.20 ал.2 от НК вр. чл.54 от НК им е наложено наказание-глоба в размер от по 200,00 лева на всеки един от тях. На основание чл.23 ал.1 от НК е групирал наложените наказания, като е наложил най тежкото от така определените, на всеки един от тях-лишаване от свобода за срок от по три години, което е отложено с изпитателен срок от по три години за всеки един от тях, на основание чл.23 ал.3 от НК е присъединил към това наказание и глоба в размер на 200, 00 лева за всеки един от тях по отделно.

Потвърдил присъдата в останалата част.

Установената и приета фактическа обстановка от двете инстанции се споделя изцяло и от настоящата такава.

Подсъдимите Вл.Й. и М.Й. *** и двамата са химици по образование.

През 201З г. поде. Вл. Й. работел във филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев" в гр. Разград като асистент и преподавател по специалностите „химични технологии" и „биотехнологии", а подс. М. Й. бил учител по химия в Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри" - гр. Разград. Родителите йм - Иван и Цветанка Йотови, притежавали жилище - апартамент, находяшо се в гр. Разград, ул. „Паркова" N 37, вх. А. ет. 3. ап. 5, до което непрекъснат достъп имали и двамата подсъдими. Поде. Вл. Й. живеел от началото на 201З г. във вила, находяща се в землището на гр.Разград, местността „Малкият хълм" (имот № 130282, ЕКАТТЕ 61710) на семейни начала с М. Кирова от с. Ясен, общ. Плевен. Към този момент М.Кирова била студентка в РУ „Ангел Кънчев" - Филиал Разград. Подс. М. Й. живеел сам в жилище - апартамент, находящо се в гр. Разград, ул. „Георги Сава Раковски" № 36, ет. 3, ап. 10.

Установено е, че двамата подсъдими поддържали приятелски отношения с Д. Д., който също бил химик и живеел в гр. Разград, на ул. „Княз Борис" № 39, ап. 10. През периода месец януари - месец юли 201З г. подсъдимите и Д.Д. поддържали непрекъсната връзка помежду си, често разговаряли по мобилните си телефони и се срещали почти ежедневно.

В началото на 201З г., в сектор ПКП при ОДМВР - Разград постъпила информация, че лица от гр. Разград се подготвят да разработят технология, с която да произвеждат така наречената „дизайнерска дрога”. В хода на ОИМ св. М. Цанков координирал действията на полицейските служители, като регулярно към тях постъпвала информация за действията на подсъдимите по набавянето на прекурсори за производство на наркотични вещества и химическа апаратура.

През процесния период двамата подсъдими, възползвайки се от опита си, от знанията и уменията си в областта на химията, решили да произвеждат наркотични вещества, които впоследствие да бъдат разпространявани. В изпълнение на намисленото те започнали да набавят необходимите им средства за това - техническо и лабораторно оборудване, като стъклени лабораторни колби, хладник, мерителни чаши, делителни фунии, стативи, термометри, магнитна и механична бъркалки, нагревателни уреди (котлон с решетка, бързовари, нагревателен уред с терморегулатор), терморегулатори, приспособление за създаване на вакуум, електронни везни и др. Започнали да набавят също и различни химически вещества и материали необходими за това производство като прекурсори: калиев перманганат, оцетен анхидрид, толуен /толуол/, диетилов етер, сярна киселина, солна киселина, както и други химически вещества: нафтоил хлорид, индол и индолопроизводни, бромпентан, калиева основа, натриева основа, диметил сулфоксид и разтворители и др. материали.

i


Установено е също, че подсъдимите проучвали, събирали информация, обсъждали и научно описвали различни химични рецептури за синтез на наркотични вещества - за меткатинон и вещества от амфетаминов тип. Така, подробно описаният от тях синтез на „целевия кетон" отговарял на описания в литературни източници и Интернет синтез на меткатинон. В писмените си материали те споменали и за процесът "Jones oxidation'*, чийто частен случай е синтез на меткатинон чрез каталитично окисление на псевдоефедрин/ефедрин с би/хроматни соли. В писмените материали събрани от тях, подсъдимите, още дискутирали синтеза на наркотичното вещество метамфетамин и синтеза на наркотични вещества от амфетаминов тип по т.нар. метод на Люкарт (прекурсор е 1 -фенил-2-пропанона (бензилметилкетон, БМК) или неговия изомер 1-фенил- 1-пропанон (пропиофенон). Освен това, описали и процесът на пречистване на крайния продукт от този синтез, като такъв, готов за предлагане на нелегалния пазар на наркотични вещества. От тях бил разработен и описан също така, процесът на реакция на индол с 1-бромпентан за получаване на N-пентил-Ш- индол (който е междинен продукт за получаването на синтетични канабиноиди), като бил съставен и списък на необходимите материали (реактиви и стъклария) за този синтез. През процесния период, в дома на поде. М. Й. *** те създали лабораторна инсталация за провеждане на химични процеси.

По този начин подсъдимите произвели краен продукт - амфетамин и междинен продукт N-пентил-Ш-индол. За да реализират крайните продукти, чието производство подсъдимите подготвяли, те започнали да търсят и лица, които биха могли да ги предложат на нелегалния пазар. За това поде. Вл. Й. разчитал и на съдействието на приятелката си - М. Кирова, като последната водела разговори в такава насока с баща си и вуйчо си. Съзнавайки престъпният характер на започнатото, телефонните разговори, които подсъдимите водели помежду си и поотделно,  Д. Д., поде. Вл. Й. е М. Кирова и последната с баща си и вуйчо си, били завоалирани, като разговарящите се опитвали да не конкретизират факти и обстоятелствата. Въпреки това, от съдържанието им недвусмислено следвал извод в контекст на замисленото, а именно:

 

10.Обект № 4 - представляващ безцветна течност с обем 310 мл. съдържа оцетен анхидрид. Амфетаминът (солите и препаратите му) е поставен под контрол в Списък I - «Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина» от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл.З, ал.2 отЗКНВП.

Калиевият перманганат и оцетният анхидрид са поставени под контрол по ЗКВНП като прекурсори съгласно регламент на ЕС № 273/2004г. - Категория 2.

Толуенът (толуол), диетиловият етер, сярната и солната киселина са поставени под контрол по ЗКВНП като прекурсори съгласно регламент на ЕС № 273/2004г. - Категория 3.

 

Съгласно получените резултати от изследванията са навели на извод, че някои от представените за изследване обекти биха могли съвместно да участват в схема за синтез на наркотични вещества, както следва:

-от групата на синтетичните канабиноиди (от типа на съдържащите индолова структура и нафтоил заместен остатък - JWH). Такива обекти, които могат да участват в такива синтези са напр. нафтоил хлорид (обект .№ 46). и идол и индолпроизводни (обекти 14 и 47), бромпентан (обект № 48/. калиева или натриева основа (обекти № 44.1 и 57.2). диметил сулфоксид (обекти № 52 и 63.2). Разтвори, съдържащи индол и индолпроизводни са обекти № № 4 и 66.

Горните обекти били иззети при претърсване и изземване от гр.Разград, ул. „Г.С.Раковски" № 36, ап.10. Тъй като краен продукт, представляващ наркотично вещество от такъв тип не е доказан и веществата от този тип са твърде разнообразни по структура и синтез не е възможно да се определи категорично дали е бил налице такъв синтез и на кой вид или видове вещества по смисъла на ЗКНВП.

        

Направени изводи от назначените и приети от съдилищата експертизи:

 

От заключението на вещите лица по назначената в досъдебното производство  допълнителна физикохимична експертиза се установило,  че: 1.        По     обект № 17 - представляващ електронна везна KERN се доказва наличие на следи от амфетамин, кофеин, лидокаин, индол, 1-пентил-1 Н-индол.

Амфетаминът (солите и препаратите му) е поставен под контрол в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредният ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл.З, ал.2 от ЗКНВП.

 

По отношение на предоставените лабораторна стъклария- (колби, обратен хладник, мерителни чаши, делителна фуния), стативи, термометри, магнитна и механична бъркалка, нагревателни уреди, терморегулатори, приспособление за създаване на вакуум и везни е направен извод, че могат да послужат като съоръжения за производство на наркотични вещества /или техни аналози/ и прекурсор и на вещества по смисъла на ЗКНВП.

 

От заключението на вещите лица по назначената в досъдебното производство тройна физикохимична експертиза по писмени материали, иззети при претърсването и изземването от гр. Разград, ул. „Г.С.Раковски" № 36, ап.10 се установило, че: предоставените писмени материали съдържат схеми за синтез на меткатинон, наркотични вещества от амфетаминов тип (амфетамин и метамфетамин) и междинен продукт (N-пентил-Ш-индол) за синтез на синтетични канабиноиди с нафтоил-индолова структура, част от които са поставени под контрол в Списък I от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл.З, ал.2 от ЗКНВП.

Крайните, целеви продукти на горе посочените синтези нямат приложение в бита и домакинството, нито се използват в селското стопанство или друга област на промишлеността, не са и търговски продукти за легалния пазар. Количествата, които се целят и обсъждат в тези писмени материали са много по-големи от обичайните при провеждане на експерименти с научноизследователски цели.

 

         Предоставените обекти и фотоалбуми са доказателство за това, че било налице необходимото техническо и материално обезпечаване за реализирането на част от процесите описани в писмените материали.

Амфетаминът, метамфетаминът и меткатинонът са поставени под контрол в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредният ефект от злоупотреба с тях забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка е чл.З, ал.2 от ЗКНВП.

 

От заключението на вещото лице по назначената в досъдебното производство компютърно - техническа експертиза се установило, че: по отношение на преносим компютър (лаптоп) марка "Dell" модел PP32LA, иззет при претърсване и изземване в жилище, находящо се в гр. Разград, ул."Г.С.Раковски" № 36, ап. 10, -наименованията на веществата във файлове от преносимия компютър съдържащи информация за синтез на химични вещества, се установило, че са близки до наименованията на веществата описани от вещите лица по извършената физикохимична експертиза по протокол № 14 /НАР - 41/.

Намереното и иззето при претърсването и изземването, извършено в гр.Разград, ул.Т.С.Раковски” - 36, ап.10 - бежово прахообразно вещество с нетто тегло 0,64 гр. / обект №3/, което според физикохимическтата експертиза се установило, че съдържа амфетамин с процентно съдържание 51,0% тегл., е на стойност 19,20 лв., съгласно ПМС № 23 от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, приложение 2 към член единствен / 0,64 гр. х 30,00 лв. = 19,20 лв./

Гореизложените факти и обстоятелства се подкрепят изцяло от събраните доказателства по делото-свидетелски показания, експертизи, протоколи за оглед и изземане и др, които са приобщени към делата от съдебните инстанции се споделя и от настоящата касационна такава по следните съображения:

Първото възражение, относно искане за отмяна на съдебните актове и по двете производства, че е налице допуснато съществено процесуално нарушение, с което се нарушава правото на защита и на двамата подсъдими, респективно осъдени лица, а именно, че са били защитавани от един и същ адвокат при извършване на всички процесуални действия, както на ДП, така и в съдебните производства е неоснователно.

Това е така, тъй като и двамата подсъдими не са давали никакви обяснения по време на целия процес, както досъдебен, така и в съдебните производства. Те са имали една и съща позиция изразена от защитата им, че се считат за невинни и не са извършили престъплението, за което са били обвинени. Както предходните две съдебни инстанции, така и настоящата такава, не би могла да направи извод за нарушено право на защита, тъй като позицията и на двамата подсъдими е била една и съща и не би могло да се констатират противоречиви интереси.

Не е налице и законовата предпоставка по силата на чл.422 т.5 вр. чл.348 т.1 от НПК.

Материалния закон е бил приложен правилно и от двете съдебни инстанции, след преценка на всички събрани доказателства по делото, при разглеждане на същото от съответната инстанция.

Както РС-Разград,у така и ОС-Разград са обсъдили всички свидетелски показания, като са посочили, кои от тях приемат и кои не и защо. Извършен е подробен и обстоен анализ на същите и въз основа на това е изградило становището си всяко от съдилищата. Направен е правилен извод относно авторството на извършените деяния, а така също и относно правната квалификация на същите. Тези изводи съдилищата са направили въз основа на свидетелските показания - Кр.Мехов, Р.Керански, Н.Стоянов и М.Цанков.

Установените факти и обстоятелства със свидетелските показания, включени в предмета на доказване, взаимно се допълват с веществените и писмени такива, приобщени към доказателствения материал, съобразно регламентирания ред в НПК. Горните се доказват и от изготвените ВДС, въз основа на СРС, събрани съобразно изискванията на ЗСРС и НПК.

Фактите и обстоятелствата по делото се установяват и от заключенията на назначените и извършени експертизи, посочени изчерпателно в мотивите и на двете инстанции. Направен е подробен анализ на изложеното в самите тях, а така също и на изразените становища от вещите лица при разглеждане на съдебното производство в с.з. Не съществуват никакви съмнения относно правилността и обосноваността им, като не са направени никакви възражения и от страните.

По безспорен начин е доказано, както авторството на деянията, така и правната квалификация на същите. И двете инстанции подробно са обсъдили, въз основа на какво приемат за безспорно доказани, извършените деяния от двамата подсъдими.

Пред настоящата инстанция се направиха възражения, относно обстоятелството, че подсъдимите не са живели в дома на родителите си и, че намерените веществени доказателства не са тяхно притежание. Това възражение няма как съда да го приеме, тъй като родителите на осъдените лица не са били с тази професионална квалификация, не се сочи такова обстоятелство от защитата, а и не фигурира по делото такъв факт.

Възражението, че намерените веществени доказателства, иззети от разследващите органи представляват някаква „стъклария“ и, че този термин се употребява и от вещите лица също е неоснователно. Безспорно се борави с този термин, но е употребен, тъй като не е налице готова сглобена апаратура, а е налице подготовка да се създаде такава и поради тази причина са били признати за виновни и осъдени за подготовка към извършване на престъпление, съставомерно по чл.356а от НК.

Изготвените ВДС въз основа на проведени СРС в никакъв случай не биха могли да се приемат, като отделни и не свързани доказателства с останалите такива по делото. Напротив, чрез тях е било разкрито и предотвратено извършеното деяние, да не представлява довършено такова. Те изцяло кореспондират с останалите доказателства по делото и не следва да бъдат приети като изолирани и, че само въз основа на тях не би могло да е налице доказаност на извършените престъпления от двамата подсъдими. Предвид изложеното съдът счита, че и това възражение е неоснователно.

Между веществените доказателства съществува и иззет компютър от В.Й., където се установило, че се съдържат файлове, от които е видно, че съществуват схеми за производство на наркотични вещества, а не както твърди защитата на осъдените, че нищо не е открито в съдържащата се информация, във въпросното веществено доказателство.

Предвид гореизложеното съдът счита, че правилно е приложен материалния закон от двете съдебни инстанции, като наложените наказания са справедливи, имайки предвид и приложение, разпоредбата на чл.23 от НК.  Правилно ОС-Разград е изменил присъдата на РС-Разград и е наложил справедливо наказание, съответстващо на извършените деяния от двамата подсъдими, за които са били признати за виновни и осъдени.

Предвид горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК съдът,

 

 

 

                              Р   Е   Ш   И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направените искания от осъдените лица В.И.Й. и М.И.Й. за възобновяване на НОХД №634/2015 г. по описа на РС-Разград и ВНОХД №101/2016 г. по описа на ОС-Разград.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: