Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Варна, 134/13.07.2018г.

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на дванадесети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

секретар Г.Н.

 прокурор Милена Гамозова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №410 по описа за 2017 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по реда на чл.16 вр.чл.32 ЗПИИРКОРНФС, по  жалба на С.Й.М., чрез служебния му защитник адв. Р.С. против решението на Шуменския окръжен съд от 25.09.2017г. постановено но чнд №293/2017г., с което е признато решение № 1700080950/29.03.2017г. постановено от Medway Magistrates Court UK /Великобритания/, влязло в сила на 29.03.2017г., с което му е наложена финансова санкция в размер на 1449 британски лири, равностойни на 3081,34 лева. Прави се искане същото да бъде отменено,или бъде приспаднато задължението като платено.

Лицето не се явява в с.з. Служ. Защитник поддържа жалбата като представя документи за плащане на сумата.

Апелативният прокурор изразява становище за законосъобразност на решението като същото следва да бъде допълнено като бъде приспадната изцяло дължимата сума.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

На жалбоподателя С.Й.М. е била наложена финансова санкция от съдебен орган на Обединеното кралство Великобритания в размер на 1449 британски лири, равн. на 3081,34лева. за извършени административни нарушения на 14.12, 19.12 и 28.12.2016г. – първите две за това, че като водач на МПС не е почивал задължителните девет часа, а третото, че не е използвал тахографски лист.

Изпращащият орган е представил необходимото удостоверение, в което са отразени всички необходими данни, издадено по образец по чл.4 ал.1 ЗПИИРКОРНФС и от Рамково решение №2005/214/ПВР на Съвета на Европа.

Основното възражение на защитата е, че лицето, респ. неговият работодател, е изплатил сумите по наложените глоби. Представят се обяснения от работодателя както и извлечения от сметки и инвойс фактура за платени суми. От представените документи е видно, че сумата от 1500 бр. лири е изплатена от карта с пет транзакции по 300 лири на 03 и 04.01.2017г. В подкрепа на тези писмени доказателства е и полученото уведомление от централния орган за взаимно признаване на финансови санкции от което е видно, че е налице надплатен депозит от страна на жалбоподателя М. в размер на 51 бр. лири, който следва да му бъде възстановен.

От горното става ясно, че задължението е погасено изцяло и е налице надплатена сума, която подлежи на връщане на вносителя.

Доколкото не се установяват никое от основанията на чл.35 ЗПИИРКОРНФС, обуславящи отказ от признаване изпълнението на процесното решение, то напълно обоснована и законосъобразна се явява преценката на първата инстанция за наличие на всички основания за признаване на това решение. Правилно и законосъобразно окръжният съд е приел, че са налице изискванията на чл.16 ЗПИИРКОРНФС и е постановил решението си.

Решението обаче следва да бъде изменено като се приложи разпоредбата на чл.33 вр.чл.17 ЗПИИРКОРНФС и се приспадне изцяло сумата по задължението.

Жалбата в този смисъл е основателна като решението бъде изменено в горния смисъл.

Водим от горното и на основание чл.20 ЗПИИРКОРНФС вр.чл.345 НПК Варненският апелативен съд

 

 

 

 Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА решението от 25.09.2017г. на Шуменския окръжен съд по чнд №293/2017г като

ПОТВЪРЖДАВА същото в частта с което е признато решение № 1700080950/29.03.17г. на съдебен орган –Medway Magistrates Court UK, влязло в сила на 29.03.2017г., с което  е наложена финансова санкция  на С.Й.М. ЕГН********** в размер на 1449 бр. лири, равностойни на 3081,34лв.

Отказва да приведе същото в изпълнение на основание чл.33 вр.чл.17  ЗПИИРКОРНФС като приспада изцяло равностойността на задължението.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                     

                                                                                           

 

 

                                                                                             2.