Р Е Ш Е Н И Е

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Номер 1/07.01.          Година  2016                  Град Варна

 

Варненският апелативен съд                 Наказателно отделение

На седемнадесети декември   Година две хиляди и петнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Илия Пачолов

                            ЧЛЕНОВЕ:  Румяна Панталеева

Росица Тончева

 

 

съдебен секретар С.д.

прокурор Анна Помакова

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВНОХД № 412 по описа на съда за 2015 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 84/07.10.2015 г. по НОХД № 349/11 г. на Окръжен съд Разград, с която подсъдимите Г.Й.П. и К.Д.Н. са оправдани частично за обвиненията си по чл.255, ал.3 от НК, а на основание чл.255, ал.1, т.т.2, 6 и 7, вр.чл.20, ал.ал.2 и 4, вр.чл.26, вр.чл.54 от НК са им наложени наказания съответно от една година и една година и три месеца, които да изтърпят ефективно, кумулативно с наказанието глоба от по 500 лева.

С присъдата са били отхвърлени като неоснователни граждански искове, предявени от името на Държавата срещу всеки от двамата подсъдими.

 

Въззивното производство е образувано по:

- протест на прокурора, с искане подсъдимите да бъдат признати за виновни съответно на повдигнатите им обвинения и да бъдат увеличени наказанията им,

- жалба от пълномощник на Министъра на финансите, представляващ Държавата, с искане гражданските искове да бъдат уважени и

- две жалби от защитниците на подсъдимите - адвокат А.С.,*** и адвокат А.А.,***, съдържащи еднакви алтернативни искания – за повторно разглеждане на делото в първата инстанция или изцяло оправдателна присъда.

В съдебно заседание страните поддържат подадените протест и жалби, като представителят на въззивната прокуратура се позовава на конкретни съображения с които също обосновава искане за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане, споделено и от адвокатите на подсъдимите.

 

Апелативният съд намира, че изложените в протеста на първоинстанционната прокуратура, жалбата на гражданския ищец и тези на защитниците възраженията във връзка с обосноваността на присъдата не следва да се разглеждат по същество, тъй като по реда на чл.314 от НПК се констатираха съществени нарушения на процесуални правила от категорията на посочените в чл.348, ал.3 от НПК, неотстраними в тази инстанция, което налага отмяна на постановения съдебен акт и повторно разглеждане на делото в първата инстанция.

 

Разглежданият съдебен акт е дотолкова неясен, че както за всяка от страните, така и за въззивния съдебен състав не е възможно да бъде разбрана действителната воля на решаващия съд в първата инстанция – както по отношение на основанията за взетото решение, така изобщо и за смисъла на произнасянето по съществото на спора.

С обвинителния акт двамата подсъдими са били обвинени съответно:

- Г.П. – за това, че през периода 10.07.2008 г. – 11.02.2009 г. в гр.Разград, сама и в условията на съвместна престъпна дейност, е избегнала установяването и плащането на 88 991.05 лева данък върху добавената стойност - особено големи размери, като потвърдила неистина в три справки-декларации по ЗДДС, при упражняване на стопанската дейност на „Борида” ЕООД, Разград, съставила и използвала множество фактури с невярно съдържание и приспаднала неследващ се данъчен кредит в същия размер – престъпление, квалифицирано от прокуратурата по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.т.2, 6 и 7, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК, а

- К.Н. -  за това, че през периода 03.01. – 11.02.2009 г. в гр.Разград, в условията на съвместна престъпна дейност, е избегнал установяването и плащането на 27 168.79 лева данък върху добавената стойност - особено големи размери, като потвърдил неистина в една справка-декларация по ЗДДС, при упражняване на стопанската дейност на „Борида” ЕООД, Разград, съставил и използвал множество фактури с невярно съдържание и приспаднал неследващ се данъчен кредит в същия размер /при еднаква квалификация/.

С присъдата подсъдимият К.Н. нито е осъден, нито е оправдан за избягване установяването и/или плащането на данъчни задължения в размера на повдигнатото обвинение, каквото е изпълнителното деяние по чл.255 от НК, тъй като макар с позоваване на именно този текст, в диспозитива липсва дължимото произнасяне, липсва изобщо изписване на изпълнително деяние, както в осъдителната, така и в оправдателната части, касаещи този подсъдим. Едновременно с това липсва и произнасяне относно една част от периода на извършване на вменяваната му престъпна дейност, а именно от 23.01. до 11.02.2009 г., който период е особено съществен, тъй като именно в неговия край е подадена справката-декларация, с която по пункт трети  на обвинението се твърди, че е избегнато установяването и плащането на данъчните задължения.

Подсъдимата П. е оправдана за избягване установяването и плащането на 38 991.05 лева данъчни задължения, но липсва произнасяне за останалите 50 000 лева съгласно размера по обвинителния акт, както изобщо липсва и отразяването на изпълнително деяние по чл.255 от НК в диспозитива, с който й е наложено наказание за такова престъпление.

 

Констатираното само дотук визира на не просто съмнение, а абсолютна неяснота при изразяване на волята на първостепенния съдебен състав и невъзможност да бъде проследен и проверен процеса на формиране на вътрешното му убеждение, с което както произнасянето и даването на дължимите отговори по доводите на страните във връзка със същинския предмет на делото, така и изобщо служебната проверка стават невъзможни, като за пълнота следва да бъде отбелязано, че са налице и всички останали пороци на съдебния акт, отбелязани от прокурора във въззивната инстанция. Налице са особено съществени нарушения на процесуалните правила, довели до пълно лишаване на страните от възможността да разберат произнесената присъда, представляващи абсолютно отменително основание, поради което и съгласно чл.335, ал.2, вр.чл.348, ал.3, т.1 от НПК, съставът на Апелативен съд Варна

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА присъда № 84/07.10.2015 г. по НОХД № 349/11 г. на Окръжен съд Разград и ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ в първата инстанция от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: