Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер 239/10.11.       Година  2016                            Град Варна

 

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

 

Варненският апелативен съд                     Наказателно отделение

На двадесет и седми октомври                      Година две хиляди и

                                                                              шестнадесета

В открито заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:           Илия Пачолов    

                            ЧЛЕНОВЕ:   Румяна Панталеева

Росица Тончева

 

 

секретар протоколист Г.Н.

прокурор Милена Гамозова

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВЧНД № 412 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Делото е образувано по жалба на адвокат А.С., АК Русев, процесуален представител на осъдения Н.Б.М., срещу определение № 43/26.09.2016 г. по ЧНД № 224/16 г. на Окръжен съд Разград, постановено по реда на чл.452 от НПК, с което наказанието му пробация е било заменено с лишаване от свобода.

С жалбата се отправя искане за приложение на чл.66, ал.1 от НК.

 

Предложението по чл.451 от НПК е било във връзка с неизпълнение на наказание, наложено по НОХД 67/15 г. на Районен съд Кубрат, приключило със споразумение на 12.05.2015 г., по силата на което осъденият М. е приел да изтърпи пробация чрез мерките задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител, всяка с размер две години и два месеца, и чрез мярката двеста и двадесет часа „безвъзмезден труд в полза на обществото”, който е следвало да бъде положен в същия срок. Изтърпяването започнало на 09.09.2015 г., като в хода му били допуснати нарушения – два пропуска да бъде положен подпис, една пропусната планирана среща с пробационния служител и неявяване на обекта, където е следвало да упражнява трудовата дейност, за което осъденият бил наказан по чл.227, ал.1, т.1 от ЗИНЗС със забележка, съгласно заповед от 12.02.2016 г. Междувременно срещу него било образувано наказателно производство за извършено на 07.07.2016 г. ново престъпление – по чл.270, ал.1 от НК. На 12.07.2016 г. осъденият напуснал страната и бил обявен за общодържавно издирване.

От документацията, създадена конкретно по повод неизпълнението – констативни протоколи и обяснения, не се извличат основателни причини за поведението на осъдения, довели до невъзможността наказанието пробация да бъде изпълнено законосъобразно, поради което и решението то да бъде заменено с лишаване от свобода се явява правилно. За приложението на чл.66, ал.1 от НК са налице законови пречки предвид предходните му осъждания и липсата на данни за настъпила реабилитация.

 

Съобразно така изяснените факти е видно, че липсват основателни причини, препятстващи изпълнението на наложените пробационни мерки, обратно, цялостното поведение на осъдения може да се определи само като съзнателно и последователно насочено за отклонение и избягване от репресивните последици на влезлия в сила съдебен акт, поради което взетото в първата инстанция решение за замяна е законосъобразно и то неоснователно се оспорва с въззивната жалба.

 

Не са налице основания и за замяна по реда на чл.43а, т.1 от НК – на осъдения са били наложени три от всички възможни шест мерки по чл.42а, ал.2 от НК, а той е допуснал неизпълнение по всяка една от тях, от което следва извод, че изпълнението при евентуална замяна с друга пробационна мярка също не може да бъде гарантирано, а с това – и целения поправителен ефект.

 

По изложените съображения и предвид липсата на служебно констатирани основания за отмяна или изменение на определението, на основание чл.452, ал.1, вр.чл.338 от НПК, настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

 Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 43/26.09.2016 г., постановено по ЧНД 224/16 г. на Окръжен съд Разград, с което наказанието пробация, наложено на Н.Б.М., ЕГН **********, по НОХД № 67/15 г. на Районен съд Кубрат, е заменено със седем месеца и двадесет и четири дни лишаване от свобода.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ :