Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                               № 23

 

                               Варна , 05.02. 2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Седемнадесети Декември,две хиляди и петнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор АННА ПОМАКОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВЧНД № 418 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С протоколно Определение № 1020 от публично заседание на 04.11.2015 година по ЧНД 1392/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание член 70 алинея 7 предложение 2 от НК е бил приведен в изпълнение остатъка от определеното на Б.С.К.,ЕГН ********** общо наказание по ЧНД 69/2014 година по описа на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,ЕДИН МЕСЕЦ и ОСЕМНАДЕСЕТ ДНИ,което следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор,считано от влизане на Определението в сила.

Недоволен от така постановеното Определение е останал Б.С.К.,обжалвал го е чрез служебния си защитник-адвокат А.Д.А.,***,като неправилно/необосновано/,постановено в нарушение на материалния и на процесуалния закон,с молба същото да бъде отменено изцяло с произтичащите от това законни последици,тъй като не са налице условията за привеждане в изпълнение на остатъка от наказанието,от което Б.К. е бил условно предсрочно освободен.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните по жалбата взеха следните становища :

Жалбоподателят Б.С.К.,нередовно призован,не се явява,като призовката му е била върната в цялост.Бил е призован чрез служебния си защитник- адвокат А.Д.А.,***.

Защитата на жалбоподателя Б.С.К.,адвокат А.Д.А.,*** поддържа изцяло оплакванията в жалбата си и по изложените съображения в тази насока моли да бъде отменено обжалваното Определение на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Представителят на държавното обвинение моли да бъде оставена без уважение така депозираната жалба,като неоснователна.Същевременно  дава заключение,че първоинстанционното Определение е правилно и законосъобразно и като такова,следва да бъде потвърдено,като се излагат съображения в тази насока.

Председателят на Пробационен съвет-Варна КАЛИНКА АНГЕЛОВА също излага съображения,че обжалваното Определение се явява законосъобразно,обосновано и правилно и като такова,следва да бъде потвърдено.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на служебната защита на Б.С.К.;становищата на страните по нея;както и служебно изцяло,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на служебния защитник-адвокат А.Д.А.,*** на Б.С.К.,е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа страна следното :

С Определение по ЧНД № 1551/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание член 70 алинея 6 от НК лишеният от СВОБОДА Б.С.К. е бил условно предсрочно освободен от изтърпяване на остатъка от наказание"Лишаване от свобода"от 1 година, 1 месец и 18 дни,наложено му с протоколно Определение по ЧНД № 69/2014 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД общо наказание"Лишаване от свобода"за срок от 3 години и 9 месеца.Същият е започнал да изпълнява пробационната мярка в ОС"ИН“-Варна с протокол от 13.01.2015 година.

В хода на изпълнение на пробационната мярка К. системно не е изпълнявал наложената му мярка по точка 2 на алинея 2 на член 42а от НК"Задължителни пробационни срещи с пробационен служител“.След 26.08.2015 година не се е явявал на редовно насрочените по график задължителни пробационни срещи с пробационен служител,които са били определени за 04.09.2015 година,17.09.2015 година и 29.09.2015 година.За тези дати К. е бил регулярно уведомен посредством подпис при проведена среща на 26.08.2015 година.На практика от 04.09.2015 година К. е преустановил изпълнението на наложената му пробационна мярка.

 От страна на служител при ОС"ИН“-Варна са били положени дължимите усилия да бъде потърсен К. и изяснена причината за неговото неявяване. В тази насока е била извършена проверка по настоящ адрес ***,К. не е бил намерен,а от партньорката му са събрани данни,че не се е прибирал след 04.09.2015 година и че няма информация къде се намира.В последствие е проведена нова среща,като госпожа ХАСАНОВА е заявила,че К. е тръгнал за Федерална Република Германия и в момента е бил задържан в Унгария/по нейни данни/.

Били са изискани са справки от Сектор КИАД при ОД на МВР-Варна от отдел"Информационно обслужване и анализ“при НСлС и ГД"ИН“,като от там са получени отговори,че лицето не се задържа в следствените арести или в местата за лишаване от свобода.При опит на пробационен инспектор да се свърже с К. е било констатирано,че телефоните му са изключени.

При призоваване на лицето за съдебното заседание пред първоинстанционния съд от служител при Община Суворово е била получена справка,че по данни и на майката и на лицето,с което К. живее при условията на фактическо съжителство се установява,че същият не е в страната и е задържан в Унгария.

Гореописаната фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен,безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства.По същество тази фактическа обстановка не се оспорва и пред въззивната инстанция.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани,безспорни и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че К. е напуснал територията на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и самоволно е прекратил изпълнението на наложената му пробационна мярка в рамките на определения от съда изпитателен срок.Законосъобразни и обосновани са  и направените изводи,че разпоредбата на член 70 алинея 7 от НК е категорична,а именно:Когато осъдено лице без основателна причина не изпълнява наложената му пробационна мярка,следва остатъка от наложеното наказание"Лишаване от свобода"да бъде приведена в изпълнение.

Водим от горното,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че след като по безсъмнен,безспорен и категоричен начин по делото е било установено,че:Б.С.К. системно не е изпълнявал наложената му мярка по точка 2 на алинея 2 на член 42а от НК"Задължителни пробационни срещи с пробационен служител“;Че от 04.09.2015 година К. е преустановил изпълнението на наложената му пробационна мярка,напуснал е пределите на Република България и не се е явил при разглеждане на делото както пред първоинстанционния съд,така и пред въззивната инстанция,то са неоснователни и оплакванията в жалбата за служебния му защитник,че делото е било гледано при условията на член 269 алинея 3 точка 1 от НПК/задочно производство/,а е следвало да бъде гледано при условията на член 269 алинея 2 от НПК.

По гореизложените съображения съображения въззивната инстанция прави изводите си,че жалбата на служебната защита на Б.С.К. се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а обжалваното Определение следва да бъде потвърдено,като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното и на основание член 440 алинея 2 от НПК във връзка с член 345 алинея 1 предложение първо от НПК , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                          Р      Е      Ш      И      :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 1020 от 04.11.2015 година по ЧНД 1392/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което на основание член 70 алинея 7 предложение 2 от НК е бил приведен в изпълнение остатъка от определеното на Б.С.К.,ЕГН ********** общо наказание по ЧНД 69/2014 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД "Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,ЕДИН МЕСЕЦ и ОСЕМНАДЕСЕТ ДНИ,което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.