Р Е Ш Е Н И Е

 

                   № 24

 

25.02.2019г. Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на двадесет и втори февруари две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

секретар Соня Дичева

прокурора Станислав Андонов,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №42 по описа за 2019 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ  за възобновяване на нохд №551/18г. на РС Силистра поради допуснати съществени нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложеното наказание. Твърди се, че районният съд е одобрил споразумение с приложение на чл.55 ал.1 т.1 при определяне на наказанието по едно от деянията и съответно при приложението на чл.23 НК и определяне на общото наказание.

В съдебно заседание пред АС – Варна направеното искане се поддържа от Апелативния прокурор.

Защитата на осъденото лице излага съображения за липса на допуснати нарушения на материалния закон и прави искане предложението на Гл.прокурор да бъде оставено без уважение.

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане АС- Варна прие за установено следното:

        Подсъдимият Ж.Д.М. е бил осъден с одобрено споразумение от 08.11.18г. на РС Силистра за деяние по чл.343в ал.2 вр.чл.55 ал.1 т.1 НК на шест месеца лишаване от свобода и глоба от 300лв. и по чл.343в ал.3  вр.чл.54 НК на шест месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 300лв. На основание чл.23 НК му е определено общо наказание от шест месеца лишаване от свобода при строг режим и е присъединено наказанието глоба в размер на 300лв.

Подаденото искане за възобновяване на производство по НОХД № 551/2018г. по описа на РС Силистра с аргумент за допуснати съществени нарушения на материалния закон, е допустима, и по същество е основателна, по следните съображения:

Делото се разглежда по този ред за втори път.

Присъда по нохд№358/17г. на РС Силистра е била отменена по реда на гл.33 НПК по искане на Гл.прокурор с решение на Апелативен съд Варна156/07.08.18г. по внд№168/18г и делото върнато за ново разглеждане на РС Силистра поради допуснато съществено нарушение на закона – на осъденото лице е било наложено наказание под предвидения законов минимум, при условията на чл.54 НК, като в мотивите изрично е било отразено, че не са налице основания по чл.55 НК.

След връщане на делото за ново разглеждане и след проведено разпоредително заседание, страните са постигнали съгласие за разглеждане на делото по реда на гл.29 НПК.

Съдът е одобрил споразумение, съгласно което за деянието по чл.343в ал.2 НК е наложено наказание под определения законов минимум с приложение на чл.55 ал.1 т.1 НК За второто деяние е приел, че не са налице тези условия и е приложил чл.54 НК.

Одобрявайки така постигнатото споразумение съдът допуснал съществено нарушение на материалния закон.

На първо място не е ясно защо за едното деяние е прието наличие на условията на чл.55 НК, а за второто – чл.54 НК

На второ място необосновано е прието, че условията на чл.55 НК са налице и при деянието по чл.343в ал.2 НК. Нова е довело и до явна несправедливост при определяне на наказанието.

Така определеното наказание не съответства на обществената опасност на дееца и не би могло да изпълни целите и задачите на наказанието. Към момента на извършване на деянието, осъденото лице има в свидетелството си за съдимост 17 бр. осъждания за различни престъпления, като последните четири са за същото престъпление – по чл.343в ал.2 НК. Наложените по тях наказания „пробация“ са били заменяни с наказания „лишаване от свобода“, поради неизпълнение на пробационните мерки. Очевидно е, че налаганите до сега наказания не са изиграли никаква възпитателна и превантивна роля. Деянието по настоящото споразумение е извършено в много кратък период след последно изтърпяното наказание лишаване от свобода за същото такова престъпление.

Освен осъжданията, на осъденото лице са налагани и множество административни наказания за различни нарушения по ЗДвП като за периода от 2008 до 2017г. има влезли в  сила 28 постановления.

Всички тези обстоятелства очертават една личност с много висока степен на обществена опасност. Осъдения е демонстрирал през целия този период от около 20 години едно тотално незачитане на законовите разпоредби и по-конкретно тези относно правилата за движение по пътищата. Няма никакво основание да се твърди наличие на многобройни или изключителни смекчаващи обстоятелства, които да налагат определяне на наказание под посочения законов минимум.

Районният съд, одобрявайки споразумението без да отчете степента на обществена опасност на дееца е приложил неправилно закона, което от своя страна води до нарушение по смисъла на чл.348 ал.5 т.1 вр.ал.1 т.3 НПК. Съдът е следвало да упражни правомощията си по чл.382 ал.5 вр.ал.7 НПК като предложи промяна в споразумението и ако тя не бъде приета да откаже да одобри споразумението.

Допуснатите нарушения по смисъла на чл.348 ал.1 т.1,2 и 3 НПК са съществени и са основание за възобновяване на наказателното дело.

Предвид гореизложеното съдът счита, че направеното искане от Гл.прокурор за възобновяване на делото е основателна, тъй като  са допуснати визираните в нея съществени нарушения,  поради което следва да бъде допуснато възобновяване на нохд№551/18г., отменено определението на съда, с което е одобрено споразумението и делото върнато на РС Силистра за ново разглеждане тъй като се отегчава положението на осъденото лице.         

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

ВЪЗОБНОВЯВА  производството по нохд №551/18г. на Районен съд Силистра.

Отменя определение от 08.11.18г. с което е одобрено постигнато споразумение

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

    Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.  

     

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                                2.