О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 406/14.12.    Година  2018                        Град Варна

Варненският апелативен съд                     Наказателно отделение

На тринадесети декември        Година две хиляди и осемнадесета

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :           Петя Петрова        

                     ЧЛЕНОВЕ :  Румяна Панталеева

Мария Христова

                              

 

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВЧНД422 по описа на съда за 2018 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

 

Предмет на проверката е определение № 368/11.10.2018 г. на Окръжен съд Разград, постановено по ЧНД № 324/18 г. по описа на същия съд, с което е отменено постановление на прокурор в съответната окръжна прокуратура, за прекратяване на наказателното производство по д.п. № 24/12 г. на ОСлО ОП Разград.

Предмет на досъдебното производство са били обстоятелства, свързани с изпълнението на данъчните задължения за плащане на данък върху добавената стойност от търговско дружество „В.И“ ООД, с управител и представляващ лицето В.О.Б, привлечен като обвиняем по делото.

С постановление от 21.09.2018 г. прокурор в Окръжна прокуратура гр.Разград е прекратил наказателното производство, като се е позовал на чл.243, ал.1, т.2 от НПК, поради изложени в обстоятелствената част на това постановление съображения за недоказаност на обвинението. 

Разпоредената от съда отмяна на горното постановление се обжалва с частен протест, в който се твърдят незаконосъобразност и процесуални нарушения, вкл. неизпълнение на задължение за отвод от страна на съдията, който се е произнесъл.

 

В проверяваното определение първостепенният съд е приел, че прокурорът не е направил анализ на събраните по делото доказателства, както и че не е изпълнил предходно дадени му указания по прилагането на закона, което обуславяло невъзможност да се провери действителната му воля досежно законосъобразността на прекратяването. Същевременно обаче този съд не дал свои конкретни указания по смисъла на чл.243, ал.6, т.3 от НПК, а отбелязал, че връща делото за да бъдат изпълнени вече дадени на прокурора указания, без дори да посочи кои са те. При проследяване на процесуалния ход по делото се установява, че същият съдия, със свое определение № 100/21.03.2018 г. по ЧНД № 85/18 г. по описа на Окръжен съд Разград, в аналогично производство по чл.243, ал.5 от НПК, вече се е произнасял по прекратяването на наказателното производство, като е отменил предходно прокурорско постановление в същия смисъл, въз основа на същите констатации – че не е направен анализ на доказателствата.

Налице е съществено процесуално нарушение, тъй като проверяваното определение е постановено от незаконен състав – такъв извод се налага от формалния прочит на разпоредбата в чл.29, ал.1, т.1, б.“в“ от НПК.

Същият извод, макар и на друго основание, се подкрепя и от съдебната практика – по казуса се открива публикувано само едно решение на ВКС - Р 528/2008, ІІІ НО. С него не се приема, че горната разпоредба визира контролния акт на съда по чл. 243, ал.5 и сл. от НПК, но отново се излага виждането, че в подобни случаи съставът би бил незаконен, с позоваване на чл.6, § 1 от ЕКПЧ, който изисква делото да бъде разгледано от независим и безпристрастен съд. Не могат да бъдат пренебрегнати изложените в това решение аргументи, че ако съдията постановил контролния съдебен акт по отношение на постановление за прекратяване на определено наказателно производство, е и съдията, разгледал друго постановление за прекратяване по същото наказателно производство, той следва да се счита за предубеден, още повече, че в настоящия случай, еднакви в двете производства се явяват както основанията на прокурора за прекратяване, така и тези на съда да не ги сподели, дори последният не дава конкретни указания по приложението на закона, а отбелязва, че трябва да бъдат изпълнени предходните, в които се включват веднъж вече дадените лично от него. За това едновременно е налице и общото основание за отвод по чл.29, ал.2 от НПК.

 

По изложените съображения съставът на Апелативен съд Варна

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ определение № 368/11.10.2018 г. по ЧНД № 324/18 г. на Окръжен съд Разград и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ :