Р Е Ш Е Н И Е

№ 19

гр. Варна, 03.02.2016 година

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на двадесет и девети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

Секретар Г.Н.

 прокурор Стефка Якимова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №425 по описа за 2015 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по жалба на С.М.А. против определението на Разградския окръжен съд от 10.11.2015г. постановено но чнд №361/2015г., с което е заменено наложеното му наказание “пробация” изразяваща се в пробационни мерки:”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за същия срок, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа, за срок от една година с наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца и 23 дни при строг режим.

Прави се искане настоящата инстанция да  отмени това определение и откаже исканата замяна, поради нА.чие на основателни причини за допуснатото неизпълнение.

Защитата на привл.А. поддържа жалбата в с.з. като представя удостоверение за освобождаване от затвора Зваах Хоорн, Кралство Нидерландия, от което е видно, че лицето е било задържано на 17.07.2015г. и освободено на 20.10.2015г.

Представителят на пробационната служба изразява становище за неоснователност на жалбата.

Апелативния прокурор също изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима и разгледана по същество е основателна.

Изпълнението на наказанието е започнало на 06.07.15г., когато осъденият е бил запознат с правата и задълженията си. Изготвен е бил индивидуален график за изпълнение на пробационните мерки. Неизпълнението на мерките е започнало още на следващата определена среща, като е напуснал страната без да уведоми пробационната служба и се е наложило да бъде поставен на общодържавно издирване.

Видно от представения документ същият е бил задържан в Холандия и приведен в затвор за изтърпяване на наказание лишаване от свобода, постановено в тази държава.

Предложението на пробационната служба за замяна на наказанието е внесено на 23.09.15г., когато осъдения се е намирал в затвора в Холандия.

Въпреки, че не е уведомил съответната служба за напускането на страната очевидно е бил в невъзможност да изпълнява пробационните мерки и предложението е внесено преждевременно. Поради това и същото е неоснователно.

Ако осъденият е продължил неизпълнението на пробационните мерки след отпадане на обективната причина за неизпълнението, то няма пречки такова предложение да се внесе наново.

Настоящата инстанция счита, че към момента на внасяне на предложението за замяна осъденото лице е имало обективни причини за неизпълнение на пробационните мерки и към този момент предложението е било неоснователно.

Определението, с което тези мерки са били заменени с лишаване от свобода е необосновано и незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а предложението на пробационната служба оставено без уважение.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.2 и чл.452ал.3 НПК Варненският апелативен съд

Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯВА определението от 10.11.2015г. на Разградския окръжен съд по чнд №361/2015г., с което е заменено изцяло неизтърпяния остатък от наложеното на С.М.А. наказание „Пробация”с пробационни мерки: ”Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година; „задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; и „безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150часа за една година с наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца и 23 дни при строг режим.

Оставя без уважение предложението на Областна служба „Изпълнение на наказанията” сектор „Пробация” гр.Разград за замяна на наложеното на С.М.Али наказание „пробация”, с „лишаване от свобода”

Решението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                 2.