Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                               № 254

 

                               Гр.Варна  ,   29.11.2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - наказателно отделение, в публично съдебно заседание на трети ноември, две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

                                                              

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

Секретар С.Д.

Прокурор СВЕТЛА КУРНОВСКА

Като разгледа докладваното от съдия ЯНКОВ ВЧНД № 425 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С протоколно Определение в публично съдебно заседание на 07.10.2016г. по ЧНД №510/2016г. Варненският окръжен съд на основание чл.70 ал.7 от НК е привел в изпълнение остатъка от определеното на Р.Р.Н. по ЧНД №3603/2014г. по описа на ВРС наказание  "Лишаване от свобода" за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА И ДЕСЕТ ДНИ при първоначален строг режим в затвор, от изтърпяването на което той бил условно предсрочно освободен.

Недоволен от така постановеното определение останал Р.Н., който чрез собственоръчно изписана жалба го обжалва, твърдейки, че не е изпълнявал наложената му пробационна мярка поради уважителни причини: първоначално бил хоспитализиран след освобождаването му от следствен арест на 03.08.2016г., а впоследствие изписан за домашно лечение. Молбата му е за отмяна на така постановеното определение на ВОС.

В съдебно заседание, жалбоподателят Н. се явява лично и заявява, че не е изпълнявал „пробацията” поради това, че е бил в болница.

Представителят на държавното обвинение моли да бъде оставена без уважение така депозираната жалба, като неоснователна. Същевременно  дава заключение, че първоинстанционното Определение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, като се излагат съображения в тази насока.

Служебният защитник на  жалбоподателя – адв. К. *** поддържа жалбата с уточнението, че няма доказателства, приложени по делото за влошеното здравословно състояние на подсъдимия, което да се явява уважителна причина за неизпълнението на наложената му пробационна мярка.

         В последната си дума жалбоподателят Н. заявява, че е невинен.

 

Варненски апелативен съд, като взе предвид оплакванията в жалбата, становищата на страните по нея, след като извърши и служебна проверка, констатира следното:

Жалбата е била подадена в установения от НПК срок и се явява допустима, но разгледана и по същество е неоснователна.

Варненският Окръжен Съд е приел за установено от фактическа страна следното:

С протоколно определение по ЧНД №510/2016 на 26.04.2016г. осъдения Р.Р.Н. бил условно предсрочно освободен от изтръпване от останалата част на наказанието „лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ години, с остатък 10 месеца и 10 дни. На същия била постановена пробационна мярка по време на изпитателния срок в посочения размер по реда на чл. 42, ал.2, т.2 от НК: „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“.  От  материалите, съдържащи се в пробационното досие на Н., се установява, че така наложената  пробационна мярка не е била изпълнявана от самото начало от осъдения, като дори в същия период той извършил и друго тежко умишлено престъпление в условията на опасен рецидив, за което също му било наложено наказание „лишаване от свобода” / НОХД № 3219/16 г. на ВРС/.

Гореописаната фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен, безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства. По същество тази фактическа обстановка не се оспорва и пред въззивната инстанция.

В настоящото производство бе изискана информация от МП ГД „ИН” Обл.служба „ИН” – Варна и МП ГД „ИН” Затвора – Варна, като видно от изготвените справки с вх.№6958/02.11.16г. и вх.№ 6959/02.11.2016г. лицето Р.Р.Н. не е било задържано в сектор „Арести” Варна през 2016г., а в затвора Варна е постъпил на 26.09.2013г., след което е бил УПО на 26.04.2016г.

Варненски апелативен съд възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото, като законосъобразни, обосновани, безспорни и в синхрон със събраните по делото доказателства. При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото, първоинстанционният съд също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи, че Н. самоволно е прекратил изпълнението на наложената му пробационна мярка в рамките на определения от съда изпитателен срок, като по делото не се събраха никакви доказателства, неизпълнението да се дължи на уважителни причини, каквито той изтъква във връзка с влошено здравословно състояние. Както е констатирал и първоинстанционният съд, твърденията му за тежко заболяване очевидно не кореспондират с действителността и не е имало пречки за явяването му в пробационната служба. При тези констатации логично и напълно в съответствие  със закона  съдът е приложил и разпоредбата на чл.70 ал.7 изр. Първо пр. второ от НК – постановил е осъденото лице да изтърпи и остатъка от наложеното му наказание "Лишаване от свобода" в размер на десет месеца и десет дни.

По изложените съображения въззивната инстанция счита, че жалбата на Р.Р.Н. е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение - да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 306 ал.3 пр.1 вр. ал.1 т.3 от НПК  Варненският апелативен съд

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно Определение от 07.10.2016г. по ЧНД №510/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, с което на основание чл.70 ал.7 от НК е бил приведен в изпълнение остатъка от определеното на Р.Р.Н. наказание по ЧНД№ 3603/2014г. по описа на Варненски  районен съд "Лишаване от свобода" за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА И ДЕСЕТ ДНИ, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ : 1 :                  

 

       2 :