Р Е Ш Е Н И Е

 

  226/25.10.2016 г., гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

 

при участието на секретаря П.П. и в присъствието на прокурора Милена Гамозова, след като разгледа докладваното от съдия Тончева ВЧНД № 426 по описа за 2016 година на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №274/13.10.2016 година по ЧНД №1092/2016 година по описа на ВОС, с което е допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест №2Т/25/2015-482, издадена на 04.04.2016 година  по отношение на Е.П.С. от Окръжен съд-гр.Чадца, Република Словакия и взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” до фактическото му предаване на издаващата държава.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                            2.

 
 

Мотиви към решение по ВЧНД №426/2016 година по описа на Апелативен съд-Варна:

 

 

Производството е по чл.48 вр. чл.44 ал.12 от ЗЕЕЗА.

Образувано е по жалба на адв.П.Д. – защитник на лицето, чието предаване се иска Е.С.. Оплакването е срещу правилността на решение №274/13.10.2016 година на ВОС по ЧНД №1092/2016 година по описа на същия съд. С това решение е допуснато предаването на българския гражданин Е.С. по ЕЗА, издадена от Окръжен съд в гр.Чадца, Република Словакия. Взета е служебно МНО „Задържане под стража” до фактическото предаване на исканото лице на издаващата държава.

С жалбата е въведено е твърдение за липса на предпоставки по чл.35 и чл.36 от ЗЗЕЗА.

В съдебно заседание пред състава на АС-Варна защитниците на лицето, чието предаване се иска поддържат жалбата, навеждайки доводи във връзка с твърденията за неправилност и необоснованост на атакуваното решението.

Представителят на АП-Варна изразява становище за неоснователност на жалбата.

Лицето, чието предаване се иска заявява, че не желае да бъде предаван, т. к. не се чувствал добре при първоначалния престой в арест на издаващата държава. Изразява желание за изпълнение на наказанието в Република България.

Настоящият въззивен състав като разгледа доводите на страните и съобрази събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

Жалбата е допустима, подадена в срок, по същество неоснователна поради следните аргументи:

В първоинстанционния окръжен съд по реда на чл.44 от ЗЕЕЗА е било образувано съдебно производство за разглеждане на ЕЗА №2Т/25/2015-482, издадена на 04.04.2016 година  по отношение на Е.П.С. от Окръжен съд-гр.Чадца, Република Словакия.

От първоначалното съдържание на заповедта ставало ясно, че  по отношение на исканото лице  се провежда наказателно преследване за две престъпления, извършени в Република Словакия, наказуеми по чл.219 а.3 вр. ал.1 и по чл.212 ал.3 вр. ал.1 б.”а” от НК, със съставомерен еквивалент по чл.194 и чл.249 от националния НК.

В течение на съдебното производство по чл.44 от ЗЕЕЗА, пред Окръжен съд Варна се ангажирало писмено доказателство – наказателно постановление от 07.04.2016 година на Районен съд – гр.Чадца, Република Словакия /л.38 и сл. от ЧНД/, което поради идентичността на описаната престъпна дейност с визираната в ЕЗА породило съмнение относно наличието на наказателно преследване спрямо исканото лице в издаващата държава. С ресурса на чл.44 ал.4 от ЗЕЕЗА първоинстанционният съд на първо място установил факти, касаещи съдебната процедура спрямо С. в издаващата държава и на второ място, обосновал извод за наличие на висящ съдебен процес по отношение на исканото лице.

След като не констатирал абсолютни и/или факултативни основания за отказ по чл.39 и чл.40 от ЗЕЕЗА и при наличие на гаранции по чл.41 ал.3 от ЗЕЕЗА, ВОС допуснал изпълнението на обсъжданата ЕЗА по отношение на българския гражданин Е.С., вземайки и МНО „Задържане под стража” до фактическото предаване на издаващата държава.

         Основните възражения на защитата срещу атакуваното решение, касаят извода на първоинстанционния съд за наличие на висящо наказателно преследване в издаващата държава по отношение на исканото лице Е.С.. Същите не почиват на доказателствата по делото. С наказателно постановление от 07.04.2016 година Районен съд в гр.Чадца, Република Словакия е разрешил въпроси по авторството за двете деяния в обхвата на процесната ЕЗА, както и относно отговорността на лицето, чието предаване се иска Е.С.. Този съдебен акт не се ползва с материална законна сила, т.е. не слага край на наказателното преследване по отношение на Е.С. в издаващата държава. И към настоящия момент въпросите по авторството на деянията и наказателната отговорност на С. не са решени по окончателен начин. Изводите следват от постъпилата допълнителна информация от съдебен орган в издаващата държава /л.93 от ЧНД/, в която изрично е отбелязано: „Посочената Европейска заповед за арест е издадена, за да може съдът да продължи да действа по делото, водено срещу обвиняемия, тъй като производството все още не е законосъобразно приключено, а не е с цел налагане на наказание.”. При тези факти  настоящият въззивен състав не намери за основателна и тезата, че издадената ЕЗА фактически касае международна правна помощ по наказателни дела.

         Правилен е изводът на първоинстанционния съд за липса на несъответствие  на процесната ЕЗА с изискването на чл.37 т.2 от ЗЕЕЗА. Същата е издадена от компетентен орган да постанови задържане и предаване на лицето с цел провеждане на наказателно преследване. Проведената кореспонденция със съдебните власти на Република Словакия, както и постъпилите гаранции от тяхна страна изключват формирането на изводи в обратна насока.

С оглед допуснатото изпълнение на ЕЗА, законосъобразна се явява взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на исканото лице до фактическото му предаване на издаващата държава.

         Всичко изложено по-горе обосновава извода за правилност на решението на ВОС, респективно за неоснователност на жалбата, поради което и на основание чл.48 вр. чл.44 ал.12 от ЗЕЕЗА настоящият състав на АС-Варна постанови своето решение.

 

 

Председател:                                                     Членове:1.                             

 

      2.