Р Е Ш Е Н И Е

гр. Варна, 11/19.01.2016

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на четиринадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

Секретар С.Д.

 прокурор Ст.Андонов,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №428 по описа за 2015 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по жалба на С.Е.И. против определението на Варненския окръжен съд от 12.11.2015г. постановено но чнд №1389/2015г., с което е заменено остатъка от наложеното й наказание “пробация” изразяваща се в пробационни мерки:”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година и два месеца, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за същия срок, както и включване в програми за обществено въздействие с наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и 1 ден при строг режим.

Прави се искане настоящата инстанция да  отмени това определение като откаже исканата замяна или наложи друга пробационна мярка като даде възможност на жалбоподателката да се поправи.

Служебната защита на привл.И. поддържа жалбата в с.з. като предлага на привл. лице да се наложи по-тежка пробационна мярка.

Представителят на пробационната служба изразява становище за неоснователност на жалбата.

Апелативния прокурор също изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима и разгледана по същество е неоснователна.

Обосновано и законосъобразно окръжният съд е приел, че осъдената не е изпълнявала задълженията си по наложените пробационни мерки. Изпълнението на присъдата е започнало на 11.02.15г. Още следващият месец осъденото лице е започнало отклоненията си от изпълнение на мерките, макар да е била запозната с правата и задълженията си.

Осъдената не се явявала на срещите с пробационен служител, допускала е пропуски в регистрацията по настоящ адрес./Не е открита и на нито един от посочените адреси или телефони за явяването й пред въззивната инстанция/. По отношение мярката „Включване в програма за обществено въздействие се е явила само веднъж и е била изключена от групата. Включена е била повторно, но не се е явила на първите две занятия. Даден й е бил шанс да завърши програмата, което е сторила със слаба оценка. Системно не е спазвала изготвения график, като е била предупреждавана многократно за последиците от неизпълнението. Предоставяни са й възможности за изпълнение на мерките въпреки системните нарушения. Не посочва никаква основателна причина за неизпълнението на пробационните мерки. Не е сторила това и с въззивната си жалба. Въпреки наложеното й наказание не е коригирала поведението си. Системно е неглижирала задълженията си, с което е обезсмислила възпитателния ефект на наложеното наказание.

Правилно съдът е преценил, че наложеното наказание „пробация” не е оказало необходимия превъзпитателен и предупредителен ефект. Налице е едно незачитане на закона, демонстриране на липса на воля за преодоляване на престъпните нагласи. И. е била вече осъждана на лишаване от свобода, като това наказания явно също не е имало никакво възпиращо и предупреждаващо въздействие.

 Поради тази причина и няма основания за налагане на друга пробационна мярка.

Също така пробационните мерки не могат да бъдат заменени с наказание поправителен труд, поради липса на редовно трудово правоотношение на осъденото лице.

Настоящата инстанция счита, че обосновано и законосъобразно първата инстанция е приела, че  следва неизтърпяната част от наказанието да бъде заменена изцяло и така определеното заменено наказание да се изтърпява ефективно.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.2 и чл.452ал.3 НПК Варненският апелативен съд

 

 

 Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 12.11.2015г. на Варненския окръжен съд по чнд №1389/2015г., с което е заменено изцяло неизтърпяния остатък от наложеното на С.Е.И. наказание „Пробация”с пробационни мерки: ”Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година и два месеца; „задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и два месеца; и включване в програми за обществено въздействие с наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и един ден при строг режим.

Решението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.