Р Е Ш Е Н И Е

 

230/26.10.2016 година, град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

при участието на секретаря Г.Н.

в присъствието на прокурор Милена Гамозова,

след като разгледа докладваното от съдия Пачолов

ВЧНД № 428 по описа за 2016 година на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 275/14.10.2016 година по ЧНД № 1260/2016 година по описа на Окръжен съд - Варна, с което е допусната екстрадиция в Република Турция на литовският гражданин Р. К., роден на *** година в Република Литва с литовски паспорт номер № 22440697, издаден на 13.10.2009 година за доизтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода“, определено по Решение № 2015/33291 и Основен номер 2015/4961 на 14.12.2015 година от страна на 10-ти Наказателен съд при ВКС на Р.Турция за извършени престъпления по чл. 188/3,чл.188/4,чл.62/1,чл.52/2,чл.54 и чл.63 от Нк на Р.Турция № 5237 и чл.326/изр.последно от НПК № 1412.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                         2.

М О Т И В И към Решение по ВЧНД № 428/2016 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

Производството е по член 48 във връзка с член 44 алинея 12 от ЗЕЕЗА.

Образувано е по жалба на адвокат К. О.Б. и младши адвокат С.Д.Т.-***,като процесуални представители на лицето Р. К.,от Република Литва,чието предаване се иска,против Решение № 275 от 14.10.2016 година по ЧНД № 1260/2016 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Оплакванията в жалбата на защитата на Р. К. са в няколко направления и касаят допуснати нарушения по:

-Член 5 алинея 2 от ЗЕЕЗА,тъй като наказанието"Лишаване от свобода",което следва да търпи К. по екстрадицията в Република Турция е по-малко от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.,

-Налице са били предпоставките за приложение на член 8 точка 4 от ЗЕЕЗА,защото е бил осъден на "Лишаване от свобода"в размер на 3 години 1 месец и 15 дни,което наказание е бил изтърпял от 2009 година до 2011 година и е останал с убеждение,че бил предсрочно освободен,като след това в негово отсъствие са били проведени останалите съдебни заседания на съда през 2013 и 2015 години.,

-Не са били посочени гаранции,че на лицето ще се осигурено повторно разглеждане на делото с право на защита,а имало единствено претенция той да изтърпи останалата част от наказанието.

В съдебно заседание по съществото на делото пред състава на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,страните взеха следните становища :

Адвокат К. О.Б.,***,като процесуален представител на Р. К.,от Република Литва,поддържа изцяло оплакванията в жалбата си и излага подробни съображения в тази насока.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,тъй като първоинстанционният съд е дал законосъобразен и обоснован отговор,че са били налице всички предпоставки на закона за допускане на екстрадицията,като в същото време не са били налице нито абсолютните,нито относителните основания,поради които би могла да бъде отказана екстрадицията.

Лицето Р. К.,чието предаване се иска,моли съда да не бъде изпращан в Турция,тъй като в Литва има постоянен адрес и местожителство и през тези пет години не е знаел,че срещу него се води дело.Ако знаел,щял да си наеме адвокат и да се обърне към консула за да му помогнат.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като разгледа оплакванията в жалбата;след прецени доводите на страните,както и след като взе предвид становището на Р. К.,прие за установено от фактическа и правна страна  следното:

Жалбата е била подадена в установения от ЗЕЕЗА срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

 По същество същата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение по следните съображения:

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,след преценка на събраните по делото доказателства,е направил следните правни изводи.

-В задължението на съда влиза проверка на обстоятелството дали деянието е престъпление,наказуемо по законите и на двете страни,по неговата наказуемост и дали тази наказуемост е непогасена по давност.Всички тези предпоставки са били налице,тъй като:престъплението"Търговия и снабдяване на наркотично или възбуждащо вещество"по законите на молещата страна се наказват с наказание"Лишаване от свобода" над една година.Тези деяния са наказуеми и по НК на Република България:член 242 алинея 2 от НК и член 354а алинея 1 от НК.И за двете престъпления са предвидени наказания"Лишаване от свобода"повече от една година.Наказуемостта и по наказателните закони на Република Турция и по НК на Република България не е погасена по давност.,

-Р. К. не е български гражданин;не е лица,на което е било предоставено убежище в Република България;нe е чужд гражданин,който да се ползва с имунитет по отношение на наказателна юрисдикция в Република България;навършил е пълнолетие и не е наказателно неотговорно лице-по смисъла на българското законодателство-т.е.:Не е налице нито едно от абсолютните основания за недопустимост на исканата екстрадиция-по смисъла на член 6 от ЗЕЕЗА.,

-Не са налице и предпоставките на член 7 от ЗЕЕЗА,тъй като:Престъпленията,за които се иска предаването на Р. К. за доизтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода" не са от категорията на политическите;не са военни престъпления и не се иска съдене от извънреден съд;не са с цел преследване или наказване на основание раса,религия,гражданска или етническа принадлежност.Няма и индиция,че Р. К. ще бъде подложен от молещата държава на насилие,изтезание или на жестоко,нечовешко и унизително наказание.Престъпленията за които се иска предаването му за доизтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода"не са амнистирани и за същите няма влезли в сила присъди в Република България.Наказанието не е погасено по давност и няма характер на смъртно наказание.,

-Неоснователни са били и възраженията за предаване на Р. К.,свързани с провеждане на задочно производство в Република Турция и липса на знание у лицето за предаването му за изпълнение на постановените присъди.От доказателствата по делото по безсъмнен и категоричен начин е било установено,че Р. К. е присъствал само в съдебно заседание на 29.12.2009 година,в което заседание  в негово присъствие и в присъствие на защитата му е бил прочетен обвинителния акт.След предявяване на обвиненията Р. К. е напуснал Република Турция;бил е обявен на общодържавно издирване и на 03.06.2015 година присъдата е била постановена в негово отсъствие,но в присъствие на защитата му.

По същество по-голямата част от оплакванията в жалбата на защитата на Р. К. преповтарят оплакванията,направени и пред първоинстанционния съд.А правните изводи,направени от първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,въззивната апелативна инстанция възприема изцяло,като законосъобразни и обосновани и в съответствие със събраните и неоспорени по делото доказателства.

А преценявайки поотделно и в тяхната съвкупност доказателства по делото,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави своите изводи,че:

Литовският гражданин Р. К. не е от категорията лица,спрямо които не може да бъде допусната екстрадиция-член 6 от ЗЕЕЗА,както и че спрямо него не са налице основания за отказ на исканата екстрадиция-член 7 от ЗЕЕЗА-абсолютни основания за отказ за изпълнение на исканата екстрадиция.

Спрямо лицето Р. К. не са налице и факултативните основания,при които може да бъде отказана исканата екстрадиция-член 8 от ЗЕЕЗА.

Неоснователни са оплакванията в жалбата на защитата на Р. К.,че при постановяване на обжалваното Решение е било допуснато нарушение на член 5 алинея 2 от ЗЕЕЗА,тъй като наказанието"Лишаване от свобода",което следва да търпи К. по екстрадицията в Република Турция е било по-малко от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,тъй като към момента на подаване на молбата от молещата страна за екстрадиция на Р. К. остатъкът от изтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода"е повече от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

Неоснователни са оплакванията в жалбата на защитата на Р. К.,че са били налице предпоставките за приложение на член 8 точка 4 от ЗЕЕЗА,защото е бил осъден на "Лишаване от свобода"в размер на 3 години 1 месец и 15 дни,което наказание е бил изтърпял от 2009 година до 2011 година и е останал с убеждение,че бил предсрочно освободен,като след това в негово отсъствие са били проведени останалите съдебни заседания на съда през 2013 и 2015 години.Както беше посочено по-горе:По безсъмнен и категоричен начин по делото е установено,че:Р. К. е присъствал в съдебно заседание на 29.12.2009 година,в което заседание  в негово присъствие и в присъствие на защитата му е бил прочетен обвинителния акт.След предявяване на обвиненията Р. К. е напуснал Република Турция;бил е обявен на общодържавно издирване и на 03.06.2015 година присъдата е била постановена в негово отсъствие,но в присъствие на защитата му.

Неоснователни са оплакванията в жалбата на защитата на Р. К.,че не са били посочени гаранции,че на лицето ще се осигурено повторно разглеждане на делото с право на защита,а имало единствено претенция той да изтърпи останалата част от наказанието,тъй като:Искането за екстрадиция не е за ново съдебно производство,а за изтърпяване на остатък от наказание"Лишаване от свобода"по постановена и влязла в сила Присъда.

Неоснователни са и оплакванията на защитата на Р. К.,направени в с.з.на 26.10.2016 година,че в Решението на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД не се съдържали данни,че Р. К. нямало да бъде подложен от молещата държава на насилие,изтезание,жестоко,нечовешко или унизително наказание,тъй като е бил ноторно известен факта,че към момента в молещата държава Република Турция имало извънредно положение,тъй като последното твърдение освен че е много общо и неконкретизирано по отношение на Р. К.,не е от основанията,посочени в член 7 от ЗЕЕЗА.   

С оглед допуснатата екстрадиция на литовския гражданин Р. К.,законосъобразна се явява взетата мярка за неотклонение"Задържане под стража”по отношение на исканото лице до фактическото му предаване на издаващата държава.

            Изложеното по-горе дава основание на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД да направи изводите си за правилност на Решение № 275/14.10.2016 година по ЧНД № 1260/2016 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,което следва да бъде потвърдено,а жалбата защитата на Р. К.,като неоснователна,следва да бъде оставена без уважение,поради което и на основание член 48 във връзка с член 44 алинея 12 от ЗЕЕЗА постанови своето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                   1:

 

ЧЛЕНОВЕ :

 

                   2: