Р Е Ш Е Н И Е

    

 

          46/29.03.2019 г.

 

        Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на двадесет и осми януари, две хиляди и деветнадесета година, в открито заседание в следния състав:

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                    ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

при секретаря Г.Н.

прокурора Искра Атанасова

разгледа докладваното от съдия Живка Денева ВНАХД № 431  по описа на съда за 2018г., за да се произнесе взе предвид:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІ от НПК.

 

Окръжен съд - Силистра, по реда на чл. 83а и следващите от ЗАНН, с Решение № 51 по НАХД № 2492018г. по описа на същия съд, постановено на 08.11.2018г., е наложил на „С.П.“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Силистра, ул.“Александър Стамболийски“ №19, ет.1, ап.2, ЕИК по БУЛСТАТ 200507962, с  управляващи дружеството К.К.К., с ЕГН********** и К.С.К., с ЕГН**********, ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 382 284.14 лева /триста осемдесет и две хиляди, двеста осемдесет и четири лева и четиринадесет стотинки/, за това, че се е обогатило със сума в същият размер, в резултат на извършено от представляващите го управители К.К.К. и К.С.К. престъпление по чл.255, ал.4, вр.с ал.3, вр.с ал.1, т.2 и 3, вр.с чл.20, ал.2 и чл.26 НК, в периода 13.02.2011г.-25.03.2017г.

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по жалба от адв. И.А./ САК/ в качеството му на пълномощник на „С.П.“ ООД с  управляващи дружеството К.К.К. и К.С.К..

Навеждат се доводи за неправилност на така постановеното решение, като се оспорват фактическите и правни изводи на първоинст. съд в две насоки: на първо място, внесеното предложение не отговаря на изискванията на ЗАНН, съобразно форма и съдържание; първоинстанционният съдебен акт страда и от липса на мотиви.  Искането е за отмяна постановеното решение от ОС - Силистра.

 

В с.з. управляващите дружеството К.К.К. и К.С.К. не се явяват. Представляват се от адв. И.С.А. от АК – Варна, който поддържа депозираната жалба.

Представителят на АП – Варна намира искането за неоснователно. Според представителят на държавното обвинение, не са налични твърденията за допуснати процесуални нарушения. Моли се, искането да бъде оставено без уважение.

Въззивният съд, след като прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на решението на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК констатира, че жалбата е неоснователна.

В съответствие със събрани по делото доказателства, относими към предмета на доказване, Силистренският Окръжен съд  е приел за установено от фактическа страна следното:

Производството е образувано по предложение на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Силистра по чл.83б ЗАНН, с искане за образуване на съдебно производство и налагане на имуществена санкция на „С.П.“ ООД с ЕИК 200507962 и адрес в гр.Силистра, ул.“Ал. Стамболийски“ №19, ет.1, ап.2, тъй като дружеството се е обогатило със сумата от 382 284.14 лева в резултат на престъпление по чл.255, ал.4, вр.с ал.3, вр. с ал.1, т.2, и 3, вр.с чл.20, ал.2 и чл.26 НК, извършено от управляващите дружеството К.К.К., с ЕГН********** и К.С.К., с ЕГН **********.

В предложението е посочено, че с влязло в сила решение по АНД №214/2018г. на СсОС, двамата подс. К. и К. са признати за виновни за това, през периода 13.02.2011 г. - 25.03.2017 г. в гр. Силистра, в условията на продължавано престъпление, в качеството им на представляващи „С.П.“ ООД с ЕИК 200507962 в съучастие помежду си, като съизвършители, в условията на посредствено извършителство, чрез С.Г.П.за „Пейчев Консулт“ ЕООД - гр. Силистра са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери по смисъла на чл. 93, т. 14 НК - 382 284.14 лева, от които 300 557.83 лева по ЗДДС и 81 726.31 лева по ЗКПО , като не са издали фактури или други счетоводен документ и са затаили истина в подадените справки-декларации по ЗДДС и ГДД по ЗКПО – престъпление по чл.255, ал.4, вр.с ал.3, вр. с ал.1, т.2, и 3, вр.с чл.20, ал.2 и чл.26 НК.

До приключване на съдебното производство в първоинстанционния съд, неплатеното данъчно задължение е внесено в бюджета ведно с лихвите, поради което и на основание чл.78а от НК съдът ги е освободил от наказателна отговорност за извършеното престъпление и им е наложил наказание глоба в размер на по 3000 лева, за всеки един от тях.

В предложението се излагат доводи, че са налице основанията визирани в чл.83а ЗАНН за налагане на имуществена санкция на дружеството, тъй като то се е обогатило неоснователно с посочената сума.

Изложената фактическа обстановка е била установена посредством приложеното копие на внесено предложение от ОП – Силистра, за освобождаване от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание по чл.78а от НК; влязло в сила Решение на СОС, както и събраните данни и доказателства по АНД № 214/2018г. на ОС - Силистра.

 

 

За да достигне до тази фактология по делото, първоинстанционният съд се е базирал на цялата доказателствена съвкупност по делото.

Настоящата инстанция изцяло възприема фактическите и правни изводите, до които е достигнал СОС: юридическото лице „С.П.“ ООД с ЕИК 200507962 се е обогатило със сумата от 382 284.14 лева /триста осемдесет и две хиляди, двеста осемдесет и четири лева и четиринадест стотинки/, в резултат на извършено от К.К.К. и К.С.К. престъпление по чл.255, ал.4, вр. ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26 от НК.

Съгласно чл.83 а от ЗАНН, на юридическо лице, което се е обогатило, или би се обогатило от престъпление по чл. 108а, 109, 110 (приготовление към тероризъм), 142 - 143а, 152, ал. 3, т. 4, чл. 153, 154а, 155, 155а, 156, 158а, 159 - 159г, чл. 162, ал. 1 и 2, чл. 164, ал. 1, чл. 171, ал. 3, чл. 172а - 174, 209 - 212а, 213а, 214, 215, чл. 216, ал. 3, 225в, 227, ал. 1 - 5, 242, 243, 244, 244а, 246, ал. 3, 248а, 250, 252, 253, 254б, 255, 255а, 255б, 256, 260а – 260в, 278в - 278д, 280, 281, 282, 283, 301 - 307, чл. 307б, 307в, 307г, чл. 308, ал. 3, чл. 319а - 319е, 320 - 321а, 327, 352, 352а, 353б - 353е, 354а - 354в, 356к и 419а от Наказателния кодекс, както и от всички престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, когато са извършени от:

1. лице, овластено да формира волята на юридическото лице;

2. лице, представляващо юридическото лице;

3. лице, избрано в контролен или надзорен орган на юридическото лице, или

4. (изм. – ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 21.11.2015 г.)  работник или служител, на който юридическото лице е възложило определена работа, когато престъплението е извършено при или по повод изпълнението на тази работа, се налага имуществена санкция до 1 000 000 лв., но не по-малко от равностойността на облагата, когато тя е имуществена.

Санкцията се налага независимо от осъществяване на наказателната отговорност. Съдът разглежда делото и въз основа на събраните доказателства преценява:

1. получило ли е юридическото лице неправомерна облага;

2. има ли връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице;

3. има ли връзка между престъпното деяние и облагата за юридическото лице;

4. какъв е видът на облагата и размерът й, ако е имуществена.

Всичко това е сторено от решаващия съд. Установен е размера на сумата, с която дружеството се е обогатило– неправомерно получената облага в резултат на престъплението по чл.255 от НК. Налична е връзката между  извършителите  и ЮЛ – К.К.К. и К.С.К. са управляващи дружеството.

В този смисъл, релевираните от страна на защитата доводи, че закона не приложен правилно  не могат да бъдат споделени.

Правилно и законосъобразно, решаващият съд е определил и размера на имуществената санкция, тя не надвишава размера на получената облага. Санкцията е приложима във всички случаи при наличието на изброените в чл.83а от ЗАНН предпоставки, като не са налични хипотези на алтернативност.

 

Решението на първоинстанционния съд не страда и от липса на мотиви.

За да е налице такъв порок, то следва същите да не позволяват на всяка от страните, да проследи начина на формиране на вътрешното убеждение у правоприлагащия държавен орган. Подлежащият на анализ в образуваното производство акт е подробен и детайлен, съдържа установените фактически и правни констатации, доказателствените източници, даден е логичен и подробен отговор на възраженията на страните. Това обосновава извод за законосъобразно изградено вътрешно убеждение.

 

При служебната проверка на решението, на основание чл. 314 от НПК, въззивният съд не констатира нарушения /допуснати на досъдебното  производство или в с. з./, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат друго изменение или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане, поради което и на основание чл. 83д, ал.4, т.5 ЗАНН, вр.чл. 338 от НПК, съставът на Апелативен съд – Варна, 

    

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 51 на Окръжен съд - Силистра по НАХД № 249/2018г. по описа на същия съд, постановено на 08.11.2018г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.