Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 300/06.12.               Година  2017                  Град Варна

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд                       Наказателно отделение

На пети декември                     Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Румяна Панталеева  

                            ЧЛЕНОВЕ:            Росица Тончева

Десислава Сапунджиева

 

 

съдебен секретар Петранка Паскалева

прокурор Иван Тодоров

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 436 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред апелативния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане от Главния прокурор на Република България за възобновяване на НОХД № 5505/2016 г. по описа на Районен съд Варна, отмяна на постановения по него съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Прокурорът от въззивната прокуратура поддържа искането, осъдената, надлежно уведомена, не участва в настоящото производство, не представя писмено становище и не се представлява.

 

Съставът на Апелативния съд извърши проверка по доводите и намери, че те са основателни, като допуснатото нарушение не може да бъде изправено в тази инстанция.

В Районен съд Варна е бил внесен обвинителен акт срещу Е.К.М. за престъпление по чл.172б, ал.1, вр.чл.26 от НК, въз основа на който е било образувано проверяваното НОХД № 5505/16 г. С разпореждане от 12.12.2016 г. делото е било насрочено за предварително изслушване, като изрично е било указано да се уведомят три търговски дружества, в качеството си на ощетени юридически лица, включително за правото да се конституират като граждански ищци в наказателното производство. В проведеното съдебно заседание на 01.02.2017 г. представители на ощетените юридически лица не са се явили, което правилно не е било счетено като пречка за даване ход на делото, но същевременно неправилно е било прието, вписано в протокола и одобрено, споразумение за решаване на делото по чл.384, вр.чл.381 от НПК, при игнориране на съществуващата законова пречка за това, обективирана в разпоредбата на чл.381, ал.3 от НПК.

При решаване на делото по реда на Глава двадесет и девета от НПК, когато е сезиран с постигнато между страните споразумение, съдът е длъжен, в съответствие с нормата на чл.382, ал.7 от НПК, служебно да следи за правилното приложение на закона. Налице е законова забрана да бъде одобрено споразумение за престъпление, с което са причинени имуществени вреди, когато те не са възстановени или поне обезпечени. Съгласно императивно обвързващата съдебна практика – ТР № 1/2013 г. ОСНК ВКС, макар престъплението по чл.172б, ал.1 от НК да е на просто извършване, с него се причиняват имуществени вреди, съответно подлежащи на обезвреда.

В искането за възобновяване, наред с горното нарушение, споделено от настоящия съдебен състав, се сочи и допуснато такова при одобряване на съгласието относно наказанието, за което са се били споразумели страните, което обаче не следва да бъде обсъждано предвид налагащия се извод, че при наличните обстоятелства споразумение изобщо не е било допустимо. 

Констатираното нарушение е отстранимо в съдебната фаза на процеса, като стадият, от който трябва да започне новото разглеждане, е разпоредителното заседание.

 

По изложените съображения и на основание чл.422, ал.1, т.5, вр.чл.348, ал.1, т.2 и чл.425, ал.1, т.1 от НПК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 5505/2016 г. на Районен съд Варна и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия на разпоредителното заседание.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: