О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

35 /28.01.2019г.

 

 

Град Варна

 

 

Варненският Апелативен съд                                    Наказателно отделение

На двадесет и осми януари                                          

Година две хиляди и деветнадесета

В закрито заседание в следния състав:

 

                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия П. Димитрова  

ВЧНД № 437 по описа на съда за 2018 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

 

Производството е по реда на чл. 243 ал. 7 от НПК.

 

Предмет на същото е определение № 824 на Окръжен съд- Варна, по ЧНД № 1050/2018 г. постановено в закрито съдебно заседание на 01.10.2018г., с което е потвърдено постановление  на прокурор при ВОП от 24.08.2018г. за прекратяване на наказателното производство по д.п. № 68/ 14г. по описа на  Национална следствена служба - София.

 

Въззивното производство е образувано по бланкетна /и трудно четлива/ жалба на наследника на пострадалия М. К. С.Н.К., чрез процесуалния й представител- адв. В.Д./АК-София/, в която най-общо се твърди незаконосъобразност на постановения първоинстанционен съдебен акт поради немотивираност на постановлението на наблюдаващия прокурор. Липсва конкретно искане до настоящата инстанция, но от изложеното в жалбата може да се заключи, че искането е за отмяна на прокурорския акт и продължаване на наказателното производство, както и ангажиране на отговорността на висши длъжностни лица – собственици на „Газтрейд“ АД.

 

Варненският Апелативен съд, след като се запозна с материалите по делото и атакуваното определение, намира, че жалбата е допустима, а по същество и основателна по следните съображения:

 

С определение № 824, постановено на 01.10.2018г от Окръжен съд - Варна по ЧНД № 1050/2018г е било потвърдено постановление на прокурор при ВОП от 24.08.2018г. за прекратяване на наказателното производство по д.п. № 68/14г. по описа на  Национална следствена служба – София водено срещу М.З.Т, ЕГН ********** и В.В.В., ЕГН ********** за престъпление по чл. 123 от НК, поради недоказаност на обвинението.

Първостепенният съд изцяло се е съгласил с изложеното в постановлението, като ого е потвърдил, преповтаряйки изцяло съдържанието му, обхващащо само и единствено фактология по организацията на работа в петролна база „Газтрейд“ АД-село Езерово, Варн. област, включително и досежно извършваните до деня на инцидента проверки по пожарна безопасност;  длъжностните характеристики на пострадалия К.и обвиняемите лица Т.и В., както и на присъствалите в деня на инцидента лица; събитията от 14.08.2015г и най-вече цялостно и пълно преповтаряне на заключенията на вещите лица по назначените 5 различни по вид експертизи.

 

На първо място, е необходимо изрично да се уточни, че с оглед естеството на проверката по реда на  чл. 243, ал. 5 НПК, първоинстанционният съд е оправомощен и длъжен да прецени, доколко е обоснован извършения анализ на доказателствата и направените изводи за фактите и правото в постановлението за прекратяване на наказателното производството, държейки сметка за конституционноустановените правомощия на прокурора, без да може чрез собствена интерпретация на доказателствата да приеме различни фактически положения и да замести неговата преценка за това, налице ли е престъпление и доказано ли е виновното му извършване от конкретно лице. В този смисъл, за да е възможен съдебния контрол върху прекратителното постановление, прокурорът следва да изложи в пълнота установената в резултат на проведеното разследване фактология и въз основа на собствен фактически /доказателствен/ и правен анализ, да посочи ясно и обосновано изводите си за налично или не престъпление и за евентуалната съпричастност на определено лице в осъществяването му.

В процесния случай липсва въобще какъвто и да е анализ и оценка на относимите доказателствени материали, като прокурорът се е задоволил само декларативно да изброи извършените до момента действия по разследването, използваните способи на доказване и приобщените доказателствени източници, както и формално да пресъздаде съдържанието на изготвените заключения по пет експертизи и на някои от доказателствените източници, без въобще да ги обсъжда и анализира поотделено и в съвкупност с гласните доказателства. В хода на разследването, което е продължило 5 години, с оглед спецификата му и вида на експертизите, са били разпитани общо 29 свидетели, по-голямата част от които са били на смяна в базата и са очевидци на инцидента. Измежду тях е и св. Н.Г./разпитан на два пъти/, чиито показания не са били съобразени и анализирани, предвид заключението, например на допълнителната пожаро и взривотехническа експертиза, че връзката между жп.цистерната и автоцистерната не е била осъществена, когато е започнал да изтича пропан-бутана, като вещите лица са дефинирали две реални възможности, две причини за започване изтичането на газ:-        дефектирал гъвкав шланг за течна фаза с масивно изтичане, или -        неправилни действия на пълнача при боравене с пълначното устройство. В показанията си този свидетел дава много подробна информация, както за лошото качество на използваните маркучи за газопреливане, с оглед честото им дефектиране, така и за действията на постр.К.по предстоящото газопреливане непосредствено преди инцидента. Безспорно, в настоящия казус, предвид специфичния предмет на доказване, заключенията по съдебно- пожаро и взривотехническите експертизи се явяват от особено съществено значение за правилното изясняване на значимите обстоятелства, същите са инкорпорирани обаче напълно "механично", буквално и дословно /ведно с всички изложени предположения, хипотези и вероятности/, без да са обсъдени поотделно разискваните теми във всяка една от експертизите и без изрично да е посочено какви и кои факти са приети за безспорно установени, респективно за неустановени въз основа на тези експертизи. Държавното обвинение не е съпоставило свидетелските показания със заключенията по назначените експертизи, задоволявайки се да цитира заключенията им, включително и досежно изводите им във връзка с изнесената информация от разпитаните свидетели. Вследствие на всичко това /безразборното, хаотично и безоценъчно копиране на експертните заключения/ се е създала и една неяснота относно авторството на обективираните в прокурорския акт изводи, а именно – остава изцяло неясно дали това са изводите на вещите лица или са изводите на самия прокурор. На фона на тази незадоволителна процесуална дейност на прокурора по изготвянето на прекратителното постановление като абсолютно декларативен, немотивиран и необоснован се явява решаващият извод, че от една страна, „…липсват обективно веществени доказателства от съществено значение за изясняване на част от механизма на възникване на аварията - пълначни устройства и обективно е невъзможно без тях да се изготви заключение, което да изключи която и да е от вероятностите за възникване изтичането на газ и съответно да даде с категоричност отговор на въпроса, коя е причината за изтичане на газ“, а от друга „…че деянието по чл. 123 от НК , за което на обв. М.З.Т.и на обв. В.В.В. е предявено обвинение се явява недоказано“. Съвсем отделен е въпросът, че изложеното в постановлението по отношение обвинението по чл. 123 от НК представлява единствено и само цитати на Постановление № 2 от 27.IX.1979 г., Пленум на ВС, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г., относно субектите на  престъпленията по чл. 123 от НК и чл. 134 от НК, но правни изводи, относими конкретно по този казус  отново липсват!

Като илюстрация на извода за незадълбоченост при изготвяне на постановлението за прекратяване на наказателното производство следва да се посочи, че непосредствено преди диспозитивната му част, като основание цифрово е посочена разпоредбата на чл. 24 ал. 1 т. 2 от НПК, съгласно която наказателната отговорност се прекратява поради амнистия!

 

Освен изложеното по-горе, касаещо обосноваността на прокурорският акт, настоящата инстанция констатира, че в ревизирания съдебен акт, постановен от ВОС,  липсва фактически /доказателствен/ и  правен анализ на събраните по делото доказателства, /безкритично са преповторени изводите на вещите лица по назначените експертизи, при условие, че част от тях съдържат нееднозначен отговор на поставените въпроси, които е следвало да се преценяват на плоскостта на събраните гласни доказателства/, поради което и не е възможно да бъде установено, поради какви съображения е било прието, че постановлението за прекратяване на наказателното производство е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Липсата на правен анализ на събрания доказателствен материал от страна на първостепенния съд прави атакувания съдебен акт необоснован, поради което следва да бъде отменен. За процесуална икономия обаче, делото не следва да се връща на първостепенния съд , а на прокурора, предвид необосноваността на прекратителното постановление, който съобразно правомощията си да проведе обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото и да обоснове своите изводи в прокурорски акт, позволяващ проследяване на фактическите и правни изводи, респективно, ревизията му.

 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 243 ал.8 вр. ал.7 вр. ал.6 т.3 от НПК, Варненският апелативен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 824, постановено на 01.10.2018г от Окръжен съд - Варна по ЧНД № 1050/2018г, с  което е било потвърдено постановление на прокурор при ВОП от 24.08.2018г. за прекратяване на наказателното производство по д.п. № 68/14г. по описа на  Национална следствена служба – София.

 

ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура Варна за изпълнение на дадените указания.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                 2.