Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

       7

 

Варна, 13.01.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Втори Декември,две хиляди и шестнадесета година,в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

           Секретар С.Д.

           Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           ВЧНД № 438 по описа за 2016 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С протоколно Определение № 931 от 11.10.2016 година по ЧНД № 971/2016 година ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание член 452 от НПК във връзка с член 43а точка 2 от НК е заменил остатъка от наложеното наказание"Пробация“по отношение на И.С.А.,ЕГН **********,постановено наказание по НДОХ № 3891/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД с наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ДНИ,което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим,считано от влизане на определението в сила.

Недоволен от така постановеното Определение е останал И.С.А.,обжалвал го е чрез  защитника си-адвокат Н.Г.Д.,*** с частна жалба като необосновано и по изложени съображения във връзка с влошеното му здравословно състояние,моли същото да бъде отменено и да бъде постановена замяна само на наложената пробационна мярка"Безвъзмезден труд в полза на обществото"с друго,подходяща за състоянието на осъденото лице,която да му дава възможност да се грижи за семейството си.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Защитата на осъденото лице И.С.А.-адвокат Н.Г.Д. поддържа изцяло оплакванията в частната жалба и моли тя да бъде уважена.

Осъденото лице И.С.А. заявява,че съжалява за станалото;че не му оставало време да ходи да изпълнява безвъзмездния труд;че детето му е болно;че гледал семейството си и че съжалява,че не може да изпълнява мярката безвъзмезден труд.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата,като неоснователна,следва да бъде оставена без уважение,като излага съображения в тази насока.

За пробационна служба-Варна Председателят на пробационния съвет КАЛИНКА АТАНАСОВА също излага съображения,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

В последната си дума И.С.А. моли да му бъде дадена възможност да гледа детето си и че ако няма тази възможност семейството му няма да има доходи.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като взе предвид оплакванията в частната жалба на защитата на И.С.А.;становищата на страните по делото;становището на А. в последната му дума,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Частната жалба на адвокат Н.Г.Д.,***,като защитник на осъденото лице И.С.А. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

По същество частната жалба се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение по следните съображения :

С протоколно Определение от публично съдебно заседание от 11.10.2016 година по ЧНД № 971/2016 година ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание член 452 от НПК и член 43а точка 2 от НК е заменил остатъка от наложеното наказание"Пробация“по отношение на И.С.А.,ЕГН **********,постановено по НДОХ № 3891/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, с наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВАДЕСЕТ и ЧЕТИРИ ДНИ,което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим,считано от влизане на определението в сила.

В мотивите на Определението си ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа страна,че:

Осъденият  И.С.А. е изтърпявал наложеното му  по НДОХ № 3891/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД  наказание"Пробация”при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години,с периодичност два пъти в седмицата.,

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години.

Безвъзмезден труд в полза на обществото-320 часа ,в рамките на три години.

Изпълнението на постановените пробационни мерки е започнало на 31.08.2015 година.

Осъденият И.С.А. е допуснал редица  пропуски и отклонения от изпълнението на всички пробационни мерки,пропуски и отклонения са бил подробно описани в депозираното предложение  и в приложеното пробационно досие.За всяко от нарушенията е бил съставен и съответния  констативен протокол,като някои от възраженията и обясненията на лицето в тази насока били приети за основателни.Тъй като упорито продължавал да  не изпълнява  определените му пробационни мерки,И.С.А. бил няколкократно дисциплинарно санкциониран на основание член 227 алинея 1 точка 1 от ЗИНЗС с цитирани  в предложението заповеди за наказание.Не е било спорно и че същият многократно е бил предупреждаван,че ще му бъде изготвено предложение за замяна на  "Пробацията"с"Лишаване от свобода",но А. не съобразил поведението си и продължавал да  не изпълнява наложените му пробационни мерки.В съдебно заседание  защитата на А. е направила възражение,касаещо трудовата заетост на  осъдения,като е бил представен трудов договор с"Аро Транс"ЕООД-град Варна.ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД приема същият за действителен,но е счел,че той е несъотносим към неизпълнението на пробационните мерки.Същият е бил сключен   на 11.08.2016 година,т.е.-след като  на 22.07.2016 година предложението за замяна е било депозирано във ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.От депозирания трудов договор с предходна дата  е било видно,че не е бил регистриран в ТД НАП-град Варна.От депозираните амбулаторни  листи  не можело да се направи  обоснован извод за заболяване на осъдения,което да е възпрепятствало изпълнението на  наложените пробационни мерки.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен,безспорен и категоричен начин след комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства.

По същество фактическата обстановка,приета за установена от първоинстанционния съд,като както в частната жалба,така и по съществото на делото в на 02.12.2016 година не се и пред въззивната апелативна инстанция.Оплакванията са свързани с обстоятелства,че:Причини за непълно изпълнение на пробационната мярка"Безвъзмезден труд в полза на обществото"са били свързани с неплащане и възстановяване на здравноосигурителни права;с временна нетрудоспособност на осъденото лице през месеците Юли и Август 2016 година;както и във връзка с обстоятелството,че е станал родител в рамките на изтърпяване на наказанието"Пробация".

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като безспорни,законосъобразни и обосновани,а така също и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така безспорно,законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е приел,че депозираното Предложение на Председателя на Пробационен съвет-Варна при Областна служба"Изпълнение на наказанията"-град Варна,направено на основание член 43а точка 2 от НК и член 451 точка 2 във връзка с член 452 от НПК,се явява основателно и като такова,следва да бъде уважено.Остатъкът от пробационната мярка  следва да бъде заменен с наказание”Лишаване от свобода”,размерът на което наказание при условията на член 43а точка 2 от НК следва да бъде  ЕДНА ГОДИНА и ДВАДЕСЕТ и ЧЕТИРИ ДНИ.

Оплакванията за посочените,както в частната жалба,така и в съдебно заседание пред въззивната апелативна инстанция,причини за непълното изпълнение на пробационната мярка"Безвъзмезден труд в полза на обществото",освен,че са били изтъквани и пред първоинстанционния съд и последният е взел отношение към тях,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също приема за неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,тъй като:Не се касае за инцидентни или изолирани случаи за неизпълнение от страна на осъденото лице И.С.А.,а за упорито проявяване системност от последния при неизпълнението й.Както беше посочено по-горе:за всяко от нарушенията са били съставени констативни протоколи;някои от възраженията на осъденото лице А. са били приети за основателни и това е било отразено в тях.По безспорен, безсъмнен и категоричен начин е било установено и че преди внасяне на Предложението е бил няколко кратно санкциониран с дисциплинарни мерки;както и А. многократно е бил предупреждаван,че ще бъде изготвено предложение за замяна на пробационните мерки с наказание"лишаване от свобода",но тези предупреждения не са имали никакъв положителен ефект върху поведението на лице.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че оплакванията в частната жалба на защитата на И.С.А. срещу протоколното Определение от с.з. от 11.10.2016 година по ЧНД № 971/2016 година се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение и да бъде потвърдено изцяло обжалваното Определение,като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното и на основание член 452 алинея 3 предложение последно от НПК във връзка с член 345 алинея 1 предложение второ от НПК , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно Определение № 931 от 11.10.2016 година по ЧНД № 971/2016 година ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е бил заменен остатъка от наложеното наказание"Пробация“по отношение на И.С.А.,ЕГН **********,постановено по НДОХ № 3891/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД с наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ДНИ и което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим,

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                       1:

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :

 

                       2: