Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

81

 

Варна, 11.05..2015 година

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесет и шести Март,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

                                                                                                               СТАНЧО САВОВ

 

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 44 по описа за 2015 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 97 от 25.10.2013 година по НДОХ № 44/2013 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Д.В.В.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 14.09.2012 година по път 2-21-82,6000 километра Русе-Силистра,при управление на МПС-товарен автомобил"Шкода"С Рег.№ СС 03-11 АС е нарушил правилата за движение по член 25 алинея 1 от ЗДв.П,като преди да започне извършване на маневра"Завиване наляво"за навлизане в крайно уширение не се е убедил,че няма да създаде опасност за други участници в движението и е предприел маневрата"Завиване наляво",без да се съобрази с положението,посоката и скоростта на движение на извършващия през същото това време маневра"Изпреварване"л.а."Рено"с Рег.№ СС 81-66 АК,управляван от Е. Ф.Ф. и по непредпазливост е причинил смъртта на М. В.Я.,ЕГН **********,***,Ф.Я.М.,ЕГН **********,***,Ф.Н. М.,ЕГН **********о***,С.И.М.,ЕГН **********,***,Е. Ф.Ф.,ЕГН **********,*** и на основание член 343 алинея 3 буква"б"предложение първо от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК във връзка с член 36 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип при първоначален ОБЩ режим,а на основание член 343г от НК подсъдимият В. е бил лишен от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ.

Със същата Присъда :

 - Подсъдимият Д.В.В.,ЕГН **********,е бил признат за невинен в това деянието да представлява"Особено тежък случай"-по смисъла на член 93 точка 8 от НК и е бил оправдан по възведеното му обвинение по член 343 алинея 3 буква"б"предложение второ от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК.

- Подсъдимият Д.В.В.,ЕГН ********** е бил осъден да заплати по сметка на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД сумата от 4042,88 лева,представляваща направените по делото разноски,

- Както и съдът се е произнесъл по веществените доказателства по делото.

По жалба на защитата на частните обвинители:Ф. Я.,С.Я.,А.Я.,С.Я.,Ф. К. и В.М./атакуваща само явната несправедливост на наложеното на подсъдимия В.,както и по жалба на защитата на подсъдимия Д.В.В. във ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е било образувано ВНДОХ № 231/2014 година.

С Решение № 145 от 21.10.2014 година по ВНДОХ № 231/2014 година  на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД на основание  член 337 алинея 1 от НПК е била изменена Присъда № 97 от 25.10.2013 година по НДОХ № 44/2013 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като са били намалени сроковете на наложените наказания на подсъдимия Д.В.В.,ЕГН **********,а именно:"Лишаване от свобода"- от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА на ТРИ ГОДИНИ,изпълнението на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и"Лишаване от право да управлява МПС"- от СЕДЕМ ГОДИНИ на ТРИ ГОДИНИ.

С Решение № 2 от 17.02.2015 година по н.д.№ 1944/2014 година на ВКС на РБ,трето н.о.на основание член 354 алинея 3 точка 1 от НПК във връзка с член 348 алинея 5 точки 1 и 2 във връзка с алинея 1 точка 3 от НПК е било отменено въззивно Решение № 145 от 21.10.2014 година по ВНДОХ № 231/2014 година  на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и делото е било върнато за ново разглеждане на същия съд от друг състав от стадия на съдебното заседание.

При повторното разглеждане на делото от ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД в съдебно заседание от 26.03.2015 година страните по делото взеха следните становища:

Защитата на жалбоподателите и частни обвинители:адвокат Р.Г.-от АК-Добрич поддържа изцяло жалбата срещу Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и излага съображения за явната й несправедливост.Иска се  налагане на наказанието"Лишаване от свобода"не по-малко от средния размер,предвиден в закона,както и съответно"Лишаването от право да управлява МПС"да е в срока,предвиден в закона.

По отношение жалбата на подсъдимия Д.В.В. излага съображения,че същата е неоснователна,тъй като безспорно е било доказано извършеното от него деяние и той следва да понесе отговорността си,като му бъде наложено едно справедливо наказание.

Защитата на подсъдимия Д.В.-адвокат П.Н.-*** и адвокат П.Й.-от АК-Силистра поддържат оплакванията в жалбата си против Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и излагат подробни съображения в тази насока.Моли се за отмяна на Присъдата на първоинстанционния съд и за постановяване на нова оправдателна такава,тъй като в случая са налице предпоставките за приложение на член 15 от НК.При условията на алтернативност се иска намаляване на наложеното от първоинстанционния съд наказание"Лишаване от свобода"от 4 години на 3 години,с приложение разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК в максимално предвидения законов срок.

Същевременно се излагат съображения,че жалбата на частните обвинители се явява неоснователна за завишаване размера на наказанията.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че и двете депозирани жалби са неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,като споделя доводите на ВКС на РБ,че не са били допуснати нарушения на материалния и на процесуалния закон от първоинстанционния съд.В заключение се моли жалбите да бъдат оставени без уважение

В последната си дума подсъдимият Д.В. моли да бъде оправдан или да има условна присъда.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на частните обвинители:Ф. Я.,С.Я.,А.Я.,С.Я.,Ф. К. и В.М.,в жалбата на защитата на подсъдимия Д.В.В.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия В. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбите както на защитата на частните обвинители Ф. Я.,С.Я.,А.Я.,С.Я.,Ф. К. и В.М.,така и защитата на подсъдимия Д.В.В. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-оправдателната й част не е била обжалвана,не е била протестирана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Д.В.В. е бил правоспособен водач на МПС от 1979 година, притежаващ категории ABCDEMT”.

Същият работел като шофьор на товарен автомобил в"Агровин”ЕООД Силистра.

На 14.09.2012 година,в изпълнение на служебни задължения, подсъдимият В. управлявал товарен автомобил’’Шкода Европа” с Рer. № СС 0311 АС по пътя град Русе-град Силистра.Настилката бил суха,участъкът бил прав,платното за движение с широчина от 7,50 метра,а движението по него било организирано като двупосочно,с по една лента в двете посоки.

Около 15 часа на същия ден автомобилът,управляван от подсъдимия В. достигнал до километър 82+600.В този район пътят бил с надлъжен наклон на спускане 5,7%,а пътните ленти били разделени с единична прекъсната линия.Тъй като подсъдимият имал намерение да извърши маневра"Завой наляво” и да навлезе в изградена отбивка към прилежащия терен,намалил скоростта на движение от 60 километра в час,на около 37 километра в час,подал ляв пътепоказател и започнал маневрата.Преди това се огледал и забелязал в огледалото за обратно виждане,намиращ се на около триста метра зад него товарен автомобил.Съдейки по отдалечеността и скоростта му на движение, преценил,че не представлява опасност.Не видял обаче,че по същото време товарният автомобил се изпреварва с висока скорост от лек автомобил"Рено Клио”,който и след това продължил да се движи в лявата лента.Забелязвайки автомобила,управляван от подсъдимия В. в своята лента,водачът му Е. Ф. предприел аварийно спиране,задействайки спирачната система, но поради неизправността й и заради високата скорост,с която се движел лекият автомобил,възникнал удар между предната му част и средата на лявата част на товарния автомобил"Шкода”.Двата автомобила продължили инерционното си движение, направление това на лекия автомобил,в продължение на осем метра след сблъсъка.При това задното ляво колело на товарния автомобил било повдигнато от другото превозно средство и смачкало предната му част,а дясното пропаднало в отводнителната канавка.

В следствие на произшествието водачът на лекия автомобил и пътуващите в превозното средство четирима негови роднини получили несъвместими с живота телесни увреждания,подробно описани в приетите и неоспорени заключения по съдебно медицинските експертизи.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след подробен и пълен анализ на всички събрани по делото доказателства,както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.

Въззивната апелативна инстанция възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и в унисон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си на 14.09.2012 година по път 2-21-82,6000 километра Русе-Силистра,при управление на МПС-товарен автомобил"Шкода"С Рег.№ СС 03-11 АС е нарушил правилата за движение по член 25 алинея 1 от ЗДв.П е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343 алинея 3 буква"б"предложение първо от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК,като престъплението е било извършено при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК.

Тъй като в жалбата на защитата на частните обвинители Ф. Я.,С.Я.,А.Я.,С.Я.,Ф. К. и В.М. е направено оплакване само за явна несправедливост на наложените наказания,а в жалбата на защитата на подсъдимия Д.В.В. оплакванията са както за незаконосъобразност и необоснованост на Присъдата,така и за явната й несправедливост,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че следва да изложи съображения първо по оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия за незаконосъобразност и необоснованост на Присъдата,а след това да бъде даден отговор на оплакванията в двете жалби относно явната несправедливост на наложените с Присъдата наказания на подсъдимия В..

Относно оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия Д.В. за незаконосъобразност и необоснованост на Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД:

Както беше посочено по-горе:В мотивите на Решение № 2 от 17.02.2015 година по н.д.№ 1944/2014 година ВКС на РБ,трето н.о.,произнасяйки се по жалбата на защитата на подсъдимия Д.В. и приемайки,че тя се явява изцяло неоснователна,е направил своите изводи,че Присъдата на първоинстанционния СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е законосъобразна и обоснована.Тези изводи на ВКС на РБ-трето н.о.относно законосъобразността и обосноваността на Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са задължителни за настоящата въззивна инстанция-с оглед изискванията на разпоредбата на член 355 алинея 1 точка 2 от НК,тъй като при повторното ново разглеждане на делото не бяха установени други фактически положения.

А с оглед събраните по делото доказателства и настоящата въззивна инстанция прави изводите си,че са неоснователни оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия Д.В. за постановена Присъда от СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД при допуснато нарушение на материалния закон-с неприложение разпоредбата на член 15 от НК,а именно:случайно събитие.

Относно оплакванията в жалбата на защитата на защитата на частните обвинители Ф. Я.,С.Я.,А.Я.,С.Я.,Ф. К. и В.М.,както и в жалбата на защитата на подсъдимия Д.В. за явна несправедливост на наложените с Присъдата наказания на подсъдимия В.:

Пак както беше посочено по-горе:В мотивите на Решение № 2 от 17.02.2015 година по н.д.№ 1944/2014 година ВКС на РБ,трето н.о.,произнасяйки се по жалбата на частните обвинители против Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и приемайки,че тя/жалбата/е основателна,е направил своите изводи,че наложеното наказание"Лишаване от свобода"на подсъдимия В. е било занижено и като такова-явно несправедливо;както и че неправилно е приложена разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК.Тези изводи на ВКС на РБ-трето н.о.относно явната несправедливост на наложените с Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД наказания на подсъдимия Д.В. също са задължителни за настоящата въззивна инстанция-с оглед изискванията на разпоредбата на член 355 алинея 1 точка 2 от НК.При повторното разглеждане на делото от въззивната апелативна инстанция не бяха установени други фактически положения с оглед приложението на разпоредбата на член 54 от НК.

При индивидуализация на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимия Д.В.,първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел:

Смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия В.:чисто съдебно минало,липсата на предишни осъждания,както и на сериозни нарушения по ЗДвП, добрите характеристични данни.;

Отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия В. :обществената опасност на престъплението и големия брой пострадали от конкретното деяние.;

Съпричиняване на вредоносния резултат при станалото ПТП от страна на пострадалия Ф.;

Е направил своите изводи,че наказанието"Лишаване от свобода" следва да бъде наложено при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства,а именно:ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода",което наказание да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип.

Възприемайки изцяло изводите на първоинстанционния съд както относно установените по делото смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Д.В.;както и обстоятелството,че пострадалия Ф. също е допринесъл с поведението си на пътя за настъпване на вредоносния резултат,въззивната апелативна инстанция същевременно прави изводите си,че по отношение размера на наказанието"Лишаване от свобода"е проявил необоснована и незаконосъобразна по-голяма снизходителност.

Не е било отчетено в достатъчна степен,че макар и да е налице съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалия Ф.,именно допуснатото първоначално нарушение на по член 25 алинея 1 от ЗДв.П от страна на подсъдимия В. е довело до престъплението по член 343 алинея 3 буква"б"предложение първо от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК и до настъпилия впоследствие вредоносен резултат.

В недостатъчна степен е бил отчетен и самия настъпил вредоносен резултат:загинали от станалото ПТП 5 лица на млада възраст.,

В недостатъчна степен е била отчетена както специалната,така и най-вече-генералната превенция на наказанието-с оглед завишената степен на престъпленията,свързани с допуснати нарушения по ЗДв.П.

С оглед гореизложеното,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че едно наказание"Лишаване от свобода"общо в размер на ПЕТ ГОДИНИ,което наказание е в размер малко под средния,предвиден в член 343 алинея 3 буква"б"предложение първо от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК и което наказание да бъде изтърпяно ефективно от подсъдимия Д.В. ще бъде напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенция на наказанието,визирани в член 36 от НК.По тези съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че Присъдата на първоинстанционния съд следва да бъде изменена,като първоначално определеното наказание на подсъдимия Д.В. от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"следва да бъде увеличено с още ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"и което наказание следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален ОБЩ режим

По отношение на наложеното от първоинстанционния съд на подсъдимия Д.В. наказание"Лишаване от право да управлява МПС"в размер на СЕДЕМ ГОДИНИ.Това наказание е било наложено от СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в размер,близък до максимума-по смисъла на член 49 алинея 2 от НК.

С оглед личността на подсъдимия Д. С.,липсата на извършени от него други нарушения по ЗДв.П до датата на инкриминацията по настоящото дело,неговото поправяне и превъзпитаване,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че наказанието"Лишаване от право да управлява МПС"за срок от СЕДЕМ ГОДИНИ е напълно достатъчно и необходимо за постигане целите на наказанието по член 36 от НК и че същото не следва да бъде увеличавано.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че:

- Жалбата на защитата на подсъдимия Д.В.В. за незаконосъобразност,необоснованост и явна несправедливост на наложените му наказания се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

- Жалбата на защитата на частните обвинители Ф. Я.,С.Я.,А.Я.,С.Я.,Ф. К. и В.М. се явява частично основателна само по отношение размера на наложеното на подсъдимия Д.В.В.  наказание"Лишаване от свобода",като Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД следва да бъде изменена в тази насока и увеличено наказанието от ЧЕТИРИ ГОДИНИ  и ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"с още ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"и общото наказание от ПЕТ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"на основание член 61 точка 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип,а в останалата й част,като неоснователна,да бъде оставена без уважение и бъде потвърдена първоначално постановената Присъда.

Водим от горното и на основание член 337 алинея 2 точка 1 от НПК,както и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                                 Р    Е    Ш    И    :

 

ИЗМЕНЯВА Присъда № 97 от 25.10.2013 година по НДОХ № 44/2013 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с която на подсъдимия Д.В.В.,ЕГН **********,*** на основание член 343 алинея 3 буква"б"предложение първо от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК във връзка с член 36 от НК и във връзка с член 54 от НК е било наложено наказание"Лишаване от свобода"от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,като ГО УВЕЛИЧАВА с още ШЕСТ МЕСЕЦА и така определеното общо наказание от ПЕТ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"следва да бъде изтърпяно на основание член 61 точка 3 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от открит тип при първоначален ОБЩ режим.

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 97 от 25.10.2013 година по НДОХ № 44/2013 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим Д.В.В.,ЕГН **********,*** в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

 

                          

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                                                                       1:

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                       2: