Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                               № 160

 

                                 Варна, 08.07.2016 година

 

 

                                В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Двадесет и четвърти Март,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                                

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ИВАН ТОДОРОВ

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДАХ № 44 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Решение № 2 от 08.01.2016 година по НДАХ № 478/2015 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание член 83г алинея 6 точка 1 от ЗАНН е била наложена на"Н.”ЕООД със седалище и управление град Шумен,улица"Панайот Волов”№1А,с ЕИК 200431695,представлявано от Х.Г.Н.,имуществена санкция в размер на 4 580,00лева /четири хиляди петстотин и осемдесет лева/за това,че е получило имуществена облага в размер на 4 580,00 лева,представляваща придобит приход,в резултат на извършено от представляващия дружеството ХРИСТОВ Г.Н. престъпление по член 252 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК,съгласно влязло в сила Определение № 10/03.07.2015 година по НДОХ № 278/2015 година по описа на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Със същото Решение е било оставено без уважение в настоящото производство искането за отнемане в полза на държавата на придобитата от юридическото лице имуществена облага в резултат на 4 580,00 лева.

Недоволен от така постановеното Решение е останал прокурор от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал го е и при условията на член 83д от ЗАНН.Предлага отмяна на Решение № 2 от 08.01.2016 година по НДАХ № 478/2015 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частта,с която е било оставено без уважение в настоящото производство искането за отнемане в полза на държавата на придобитата от юридическото лице имуществена облага в резултат на 4 580,00 лева и постановяване на ново Решение,с което да бъде уважено това искане.

По делото е постъпил и писмен отговор от"Н."*** по протеста на прокурора от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,с който се моли да бъде потвърдено решението на първоинстанционния съд,като правилно.

В съдебно заседание,по съществото на делото,страните изложиха следните съображения:

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че поддържа частично протеста на ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,а именно:С оглед наличието на хипотезата на член 83а алинея 1 точка 5 от ЗАНН-искането за конфискацията на сумата от 4 580,00 лева се явява незаконосъобразно и не го поддържа.

Същевременно се поддържа протеста в частта,с която се иска увеличаване размера на наложената имуществена санкция до размера,посочен в протеста.

Адвокат Г.Г.,***,като представляващ "Н."*** моли да бъде потвърдено Решението на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като взе предвид оплакванията в протеста на прокурора от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА;становищата на страните по делото,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка :

Дружество"Н.”*** е било вписано в търговския регистър с основна дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти. Дружеството се управлявало от Х.Г.Н.,който бил и едноличен собственик на капитала на дружеството.

            От приложеното НДОХ № 278/2015 година по описа на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било установено,че с  Определение № 10 от 03.07.2015 година съдът е одобрил споразумение за прекратяване на наказателно производство,по силата на което е било прието,че Х.Г.Н.,в качеството си на управител  на"Н.” ЕООД и като физическо лице,без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки,за които се изисква такова разрешение,съобразно член 3 алинея 1 точка 3 и член 3 алинея 2 от Закона за кредитните институции,дал банкови заеми в общ размер на 44 058,00 лева на лицата:П.Д.Д.-в размер на 8 640,00лв.,К. Г. П.-в размер на 26 558,00 лева,М.Р. П.А в размер на 5000,00 лева,В.К.В.-в размер на 5 000,00 лева,Ц.Д.Р.-в размер на 1000,00 лева,като с тази си дейност причинил другиму значителни вреди,общо в размер на 11 414,00 лева,представляващи разликата между платените от пострадалите лихви и осреднения лихвен процент на банковите институции през инкриминирания период както следва на:П.Д.Д.-в размер на 5 345,00 лева,К. Г. П.-в размер на 2 250,00 лева,М.Р. П.А-в размер на 500,00 лева,В.К.В.-в размер на 3 209,00 лева,на Ц.Д.Р.-в размер на 110,00 лева  – престъпление по член 252 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК и наложено наказание"Лишаване от свобода”за срок от ТРИ години,изпълнението на което е било отложено на основание член 66 алинея 1 от НК за срок от ЧЕТИРИ/ години.

            От изисканата и приложена към НДОХ № 278/15 година по описа на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД писмена справка с изх.№ 04032-0071/ 17.07.2013 година от БНБ е било установено,ЧЕ"Н.” ЕООД,с представляващ Х.Г.Н. не е подавало документи в БНБ за вписване в Регистъра на финансовите институции по член 3 алинея 2 от Закона за кредитните институции.

От така установената фактическа обстановка,първоинстанционният съд е направил следните правни изводи:

            Съгласно разпоредбата на член 83б алинея 1 точка1 от ЗАНН, производството по реда на член 83а от ЗАНН се образува по мотивирано предложение на прокурор,след внасяне на обвинителен акт,на постановление с предложение за освобождаване на дееца от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или на споразумение за решаване на делото в съда. В конкретния случай е била налице последната хипотеза. Определението,с което е одобрено споразумението съгласно разпоредбата на член 383 алинея 1 от НПК има последиците на влязла в сила Присъда.        Административнонаказателната отговорност по реда на член 83а от ЗАНН се ангажира при кумулативното наличие на следните предпоставки: 1.Привлеченото към отговорност лице да е юридическо.,2.Да се е обогатило или би могло да се обогати в резултат на извършено престъпление от кръга на посочените в член 83а алинея 1 от ЗАНН.,3.Престъплението да е извършено от някое от лицата,посочени в точки 1-4 на цитираната правна норма.Съдът е приел,че в конкретният случай всички изискуеми предпоставки са били налице:

            "Н.”е еднолично дружество с ограничена отговорност и по смисъла на член 113 във връзка с член 63 алинея 3 от ТЗ е юридическо лице-годен субект за носене на административнонаказателна отговорност по член 83а от ЗАНН.Същото се представлява и управлява от Х.Г.Н. И има качеството на лице по член 83а алинея 1 точка 2 от ЗАНН.В качеството си на представляващ и управляващ"Н.”***,е бил осъден с влязла в сила Присъда за престъпление по член 252 алинея .2 във връзка с алинея 1 от НК.Посоченият престъпен състав е от визираните в член 83а алинея 1 от ЗАНН.

            Съдът е приел,че Х.Г.Н. е управляващ и представляващ търговското дружество и в качеството си на такъв е осъден. Това определя наличието на връзка между Х.Н. като извършител на деянието и"Н.”***,което представлява и управлява, както и наличието на връзка между самото деяние и облагата на юридическото лице.

От предоставените заеми на различните пострадали лица,само този   на Ц.Д.Р. е предоставен от Х.Н. в качеството му на физическо лице.

В резултат на отпуснатите кредити на другите лица,представляваното от Х.Н. търговско дружество е получило общо лихви в размер на 15884,00 лева,както следва:от П.Д.Д.-в размер на 5995,00 лева,от К. Г. П.-в размер на 4680,00 лева,от М.Р. П.А в размер на 1 000,00 лева и ОТ В.К.В.-в размер на 4209,00 лева.

В хода на наказателното производство Х.Н. е възстановил на горепосочените пострадали лица причинените им щети в размер на 11 304,00 лева,представляващи разликата между платените от пострадалите лихви и осреднения лихвен процент на банковите институции през процесния период лихва,която пострадалите биха платили при усвояване на заем от законна кредитна институция.

            В резултат на престъпната  дейност на Х.Г.Н., управляваното и представлявано от него търговско дружество е  получило приход в размер на 4 580,00 лева,както следва:от П.Д.Д.-в размер на 650,00 лева,от К. Г. П.-в размер на 2 430,00 лева,от М.Р. П.А-в размер на 500,00 лева,от В.К.В. в размер на 1 000,00 лева.Придобитата от"Н.” ЕООД сума в размер на  4 580,00 лева е  в резултат на извършено престъпление по член 252 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК и представлява облага,имаща имуществен характер.

Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е приел,че са налице всички законови предпоставки за налагане на имуществена санкция на"Н.”***,съгласно разпоредбите на член 83а от ЗАНН,тъй като ЮЛ е получило неправомерна облага от дейност,за която няма разрешение за извършването й.Налице е било връзка между извършителя на престъпното деяние и ЮЛ,налице е била връзка между престъпното деяние и облагата за ЮЛ,налице е бил и установен размер на получената имуществената облага.

По отношение на възражението относно искането на прокурора за отнемане в полза на държавата на реализираната имуществена облага:Законосъобразно и обосновано съдът е направил изводите си,че същото е основателно,но на друго основание. Разпоредбата на член 83а алинея 5 от ЗАНН предвижда отнемане в полза на държавата на придобитата от юридическото лице пряка или непряка облага от престъплението,ако не подлежи на връщане или възстановяване или на отнемане по реда на Наказателния кодекс.Придобитата облага в размер на 4 580,00 лева е в резултат на престъпление по член 252 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК. Съгласно разпоредбата на член 53 алинея .2 буква"б "от НК предвижда отнемане в полза на държавата придобито от престъпление,ако не подлежи на връщане или възстановяване. В настоящият случай в одобреното споразумение от съда липсва произнасяне по приложението на член 53 от НК. Същото следва да стане в производство по реда на член 306 алинея 1 точка 1 от НПК и компетентен за това е съдът,постановил Присъдата.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че е недопустимо в настоящото производство да се уважава искането,направено от прокурора от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за отнемане в полза на държавата на придобитата от юридическото лице имуществена облага в резултат на 4 580,00 лева,след като е налице друг ,предвиден в закона процесуален ред.

Възприемайки изцяло правните изводи на първоинстанционния съд,като законосъобразни и обосновани,същевременно ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите,че Решението следва да бъде потвърдено,а протестът на прокурора от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,като неоснователен,следва да бъде оставен без уважение

Водим от горното и на основание чл.83д от ЗАНН, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 2 от 08.01.2016 година по НДАХ № 478/2015 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частта,с която на основание член 83г алинея 6 точка 1 от ЗАНН е била наложена на"Н.”ЕООД със седалище и управление град Шумен,улица"Панайот Волов”№ 1А,с ЕИК 200431695,представлявано от Х.Г.Н.,имуществена санкция в размер на 4 580,00лева;както и в частта,с която е било оставено без уважение искането на прокурор от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за отнемане в полза на държавата на придобитата от юридическото лице имуществена облага в резултат на 4 580,00 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ : 1:                       2: