Р Е Ш Е Н И Е

                                                  

№ 34

 

                                     Гр.Варна,  15.02.2018 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на петнадесети декември, две хиляди и седемнадесета година в открито заседание в състав:

                                                        

                                                       

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                            Светослава Колева

 

 

Секретаря ПЕТРАНКА ПАСКАЛЕВА

Прокурор СВЕТЛА КУРНОВСКА

Разгледа докладваното от съдия Денева

НДВ №441/2017 година по описа на АС-Варна

 

Производството е по реда на чл.424 ал.1 от НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по искане от Главния прокурор на Република България, за възобновяване на производство по ЧНД №2449/2017 г. по описа на РС-Варна.

В направеното предложение се сочи, че РС-Варна е допуснал нарушение при приложението на материалният закон, с което е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила. Поради изложените съображения се иска възобновяване на ЧНД №2449/2017 г. по описа на РС-Варна , да се отмени постановеното определение от 07.07.2017г. , а делото да се върне за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд.

         Представителят на държавното обвинение, изразява становище за основателност на направеното искане, като излага и доводи в тази насока.

         В съдебно заседание пред настоящата съдебна инстанция, защитата на осъденото лице отправя твърдения за липсата на основания, които да водят до възобновяването на съответния акт. В този смисъл, искането на Главния прокурор на РБългария, следва да бъде оставено без уважение. Аналогична е и линията на личната защита от осъденото лице – М..

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото предложение от Главния прокурор за възобновяване на горе посоченото дело, съдът прие за установено следното:

С протоколно определение № 1448/07.07.2017г. по ЧНД № 2449/2017г., Районен съд  - Варна е извършил по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК, групиране  на наказанията по НОХД № 4119/2015г. на PC - Варна, НОХД №190/2016г. на PC Кнежа и НОХД № 2490/2015г. на PC - Варна., като е било определено подс. да изтърпи най-тежкото наказание в размер на три години „Лишаване от свобода. С постановеният съдебен акт, първоинстанционният съд е приспаднал и времето, през което осъденият е изтърпявал наказание „Лишаване от свобода“, по някое от включените в групата наказания.

Определението е влязло в сила на 22.07.2017г. и не подлежи на касационна проверка.

         Предвид гореизложеното и след като взе предвид становището на страните при разглеждане на делото в съдебно заседание съдът намира, че направеното предложение от Главния прокурор е основателно и същото следва да бъде уважено по следните съображения:

В приложената на л. 5-47 от съдебното производство по ЧНД № 2449/2017г. на PC - Варна справка за съдимост са отразени 8 наложени наказания на осъденият Б.М.. По първите 5 от тях наказанията са групирани и изтърпени. Ето защо, на обсъждане относно приложението на чл.25, ал.1, във вр. чл. 23, ал.1 НК подлежат наложените му наказания по следните три наказателни дела:

Ø по НОХД № 4119/2015г. на PC - Варна, по което с определение за одобряване на споразумение, влязло в сила на 26.08.2015г., за извършено на 17.08.2015г. престъпление по чл.343б, ал.1 НК, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 6 месеца, изпълнението на което на основание чл.66 ал. 1 от НК е отложено за срок от три години;

Ø по НОХД № 190/2016г. на PC - Кнежа, по което с определение за одобряване на споразумение, влязло в сила на 07.10.2016г., за извършено на 07.05.2016г. престъпление по чл.343в, ал.2 НК, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 6 месеца при първоначален строг режим;

Ø по НОХД № 2490/2015г. на PC — Варна, по което с присъда № 134 от 19.04.2017г., влязла в сила на 05.05.2017г., за извършено на 20.12.2014г. престъпление по чл.206,ал.З НК, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години при първоначален строг режим.

Престъплението, за което на Б.М. е наложено наказание по НОХД № 190/2016г. на Районен съд - Кнежа, е извършено на 07.05.2016г., след влизане в сила на съдебния акт по НОХД № 4119/2015г. на Районен съд - Варна (26.08.2015г.). Ето защо, наложените с тези съдебни актове наказания не могат да бъдат групирани, тъй като са в отношение на рецидив.

Константна е съдебната практика, според която, когато няколко престъпления са едновременно в реална съвкупност и рецидив, следва да се налага общо наказание за съвкупността по онези присъди, по които са налице условията за това и то в най-благоприятно съчетание за осъдения, като се има предвид размерът на наложеното наказание, което следва да се изтърпи отделно – Р . 309-91-I, Р. 129-88-II, Р. 11-87 – ОСНК.

С влязло в сила на 22.12.2016г. определение по ЧНД № 196/2016г. на  PC - Кнежа е постановено, на основание чл. 68, ал.1 НК, Б.М. да изтърпи отделно отложеното наказание по НОХД № 4119/2015г. на PC - Варна, в размер на шест месеца лишаване от свобода, в чийто изпитателен срок е извършено престъплението по НОХД № 190/2016г. на PC - Кнежа.

Включвайки в обособената съвкупност и наказанието по НОХД №190/2016г. на PC - Кнежа съдът е допуснал нарушение на закона - чл. 25, ал.1, във вр. чл. 23, ал.1 НК, което пък е съществено процесуално нарушение.

Нарушенията на материалния и процесуалния закон, обосновават хипотезата на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК и са основание по чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

 

         Водим от горното и на основание чл.425 ал.1 т.1  от НПК, АС-Варна

                                 

Р Е Ш И

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД №2449/2017 год. по описа на РС – Варна.

        

ОТМЕНЯ определение №1448 на РС – Варна, по НОХД №2449/2017г., постановено на 07.07.2017г.

 

ВРЪЩА делото на РС – Варна  за ново разглеждане от друг състав на същия съд, за отстраняване на допуснатите нарушения по приложението на материалния и процесуален закон.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: