О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                       № 106

                   Гр.Варна 21.03.2019 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в закрито съдебно заседание на осемнадесети март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

                                                 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Живка Денева

                                                          ЧЛЕНОВЕ:Вилиян Петров

                                                                       Маринела Дончева

 

 

Производството по делото е по реда на чл.243 от НПК.

 

Съдът след като разгледа докладваното от съдия Ж.Денева ВЧНД №446/2018 г. взе предвид следното:

 

Въззивното производство и образувано по жалба на Е.И.Д., против определение №308 от 21.11.2018 г. по ЧНД №221/2018 г. по описа на ОС-Търговище, с което е потвърдено наказателно постановление на ОП-Търговище за прекратяване на наказателното производство по ДП №779/2017 г., постановено на 30.10.2018 г., по описа на ОД МВР –Търговище.

Срещу определението на ОС-Търговище е подадена жалба пред настоящата инстанция, като в същата се сочи, че определението на ТОС е незаконосъобразно, постановено при неизяснена фактическа обстановка. Моли настоящата инстанция да отмени същото и върне делото на прокурора за доразследване.

Подадената жалба е неоснователна по следните съображения:

Съдът след като се запозна с всички материали по делото при е за установено следното.

ОС-Търговище се е произнесъл с горепосоченото определение, с което е потвърдил НП за прекратяване на наказателното производство по ДП №779/2017 г. по описа на ОД МВР-Търговище.

Възражението на жалбоподателката, че не е налице в мотивите на ОС-Търговище, собствен анализ на събраните доказателства по делото, като по този начин не е дал отговор на поставените въпроси на жалбоподателя е неоснователно.

Мотивите на ОС-Търговище се базират на всички събрани гласни и писмени доказателства по делото. Последните са обсъдени подробно и са съпоставени с възраженията на страните.

 

Установената фактическа обстановка по делото се базира на събраните данни по делото, а именно: от огледния протокол на ПТП, приложения фотоалбум, от разпитите на свидетелите по делото, изготвените САТЕ, които са две, но съдът е приел повторната за такава, която отговаря на всички зададени въпроси, относно механизма на възникналото ПТП, скоростта на двете превозни средства, отстоянието на същите преди удара и след това. Изчислена е скоростта и на двете МПС-на т.а. 61.3 км/ч, на л.а.-92.7 км/ч.

Видно е от повторната комплексна АТЕ, че въз основа на отразените данни и измервания в огледния протокол от МП са взети предвид при изчисляването на всички параметри от значение за изясняване на всички въпроси, относно причината, за настъпилото ПТП.

Прави се възражение относно използвания метод от вещите лица, при изчисляване на стойностите, които очертават начина за настъпване на станалото ПТП. Това възражение е неоснователно. В правната доктрина, но най вече в НК, в ЗДвП и ППЗДП не е налице норма, която да вменява на органите на разследването, както и на съда, че посочения метод от жалбоподателя е задължителен при изчисляване на параметрите на станало ПТП. Предвид на това съдът счита, че направеното възражение е неоснователно, а изготвената и приобщена нова КАТЕ е отговорила на всички въпроси, относими за причината за настъпилото ПТП. В тази насока, мотивите на ОС-Търговище са подробни и прецизно аргументирани, поради което съдът не намира причина, поради която би следвало да отмени съдебния акт.

В повторната КАТЕ е отразено, че удара между двете МПС, предвид тяхната скорост на движение, отстоянието на което са се намирали преди удара, а така също и след като е налице спирачен път, но след активиране на спирачните системи и на двете МПС след настъпилото произшествие, то и извода е, че ударът е станал в опасната зона и на двете МПС и е бил непредотвратим. Въпросът, който е от изключителна значимост за изясняване на причината за станалото ПТП се сочи в КАТЕ, че л.а., управляван от пострадалия би следвало да промени траекторията си на движение своевременно, като се прибере в своята лента за движение на пътното платно. С оглед местонахождението на т.а., а така също и от посоченото в експертизата е видно, че т.а. се е намирал в своята лента за движение по пътното платно, а водача на л.а. не се е намирал в правилната лента за движение по посока на движение на управлявания автомобил от него.

Възражението на жалбоподателя, че в мотивите на постановлението за прекратяване на наказателното производство не е обсъдена използваната методика от вещите лица при изчисляване на параметрите от станалото произшествие е неоснователно, тъй като липсва законово задължение, органите на ДП да излагат мотиви и обсъждат възможните методики на работа на вещите лица.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че определението на ОС-Търговище е законосъобразно, подробно обосновано, поради и което същото следва да бъде потвърдено

 

 

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.243 от НПК, съдът                            

ОПРЕДЕЛИ

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 308/21.11.2018 година по ЧНД № 221/2018 година по описа на Окръжен съд – Търговище, с което е потвърдено постановление за прекратяване на наказателно производство от 30.10.2018 година по ДП № 779/2017 година по описа на ОД на МВР – Търговище, за престъпление по чл.343, ал.1, б.в, вр.чл.342, ал.1 от НК.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: