Р Е Ш Е Н И Е

 

8, 15.01.2016 година, гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд-наказателно отделение в открито съдебно заседание на осми януари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов

 

ЧЛЕНОВЕ: Румяна Панталеева

 

Росица Тончева

 

 

При секретар: Г.Н.

и в присъствието на прокурор: Светла Курновска

 

като разгледа докладваното от съдия Тончева ВЧНД № 449/2015г. по описа  на АС – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.436 ал.2 от НПК.

Образувано е по протест на ШОП срещу определение №413/27.11.2015 година по ЧНД №377/2015 година на Шуменския окръжен съд, с което е допусната съдебна реабилитация на С.Н. Т. във връзка с осъждането му по наказателно дело №6/1945 година на Варненски областен народен съд – гр.Шумен.

Протестът третира съдебния акт като постановен в нарушение на закона и по същество иска отмяната му.

В пренията пред въззивната инстанция протестът не се поддържа.

Молителката М.И. се явява лично и с адв.Т.. Защитникът изразява позиция за законосъобразност на атакуваното първоинстанционно определение и моли за потвърждаването му.

 

Въззивната инстанция, след като се запозна със становищата на страните и доказателствата по делото, прие следното:

На 28.08.2015 година първоинстанционния съд е бил валидно сезиран с молба от М.К.И. относно приложението на чл.87 от НК, касаеща наследодателя й С.Н. Т.. Търсената съдебна реабилитация е във връзка с осъждането му по наказателно дело №6/1945 година на Варненски областен народен съд – гр.Шумен.

В рамките на съдебното производство са били установени релевантните факти към предмета на делото. Конкретно, ангажираните писмени доказателства сочат, че с присъда  от 23.03.1945 година на 6-ти състав на Варненския областен народен съд – гр.Шумен и на основание чл.2 т.4, 7 и 10 от Наредбата-закон за съдене от Народния съд на виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, С.Н. Т. е бил осъден на смърт и глоба в размер на сто хиляди лева, заменима при несъбираемост с 6 месеца тъмничен затвор, както и с лишение от права по чл.30 от наказателния закон завинаги и конфискация на 1/5 от непокритите имот в полза на държавата /ДВ бр.280 от 30.11.1045 година, присъда от 23.03.1945 година, списък на осъдените с присъдата/.

Смъртното наказание на Т. било изпълнено на 24.03.1945 година /акт за смърт №198/.

На 14.01.2008 година молителката И. платила четиридесет стотинки  - глоба по горепосочената присъда /л.63 от ЧНД/. Размерът се определил възоснова на обяснителна записка /л.64 от ЧНД/ .

При изложените факти, първоинстанционният съд с определение №413 допуснал съдебна реабилитация на С.Н. Т. във връзка с осъждането му по наказателно дело №6/1945 година на Варненски областен народен съд – гр.Шумен.

Определението е незаконосъобразно.

Съдебната реабилитация е институт, който проявява действие  по отношение на факта на осъждането и на неговите извъннаказателни последици. Условията за съдебна реабилитация са очертани в чл.87 от НК и уточнени в чл.433-434 от НПК. Те са насочени към законодателно удовлетворяване на стремежа на едно осъдено лице да заличи посочените по-горе последици. 

В този смисъл институтът на съдебната реабилитация е приложим по отношение на живо лице, което в течение на три години от изтичане срока на наказанието не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, имал е добро поведение и е възстановил вредите от умишленото си престъпление.

Съдебната реабилитация е недопустима при наложено най-тежко наказание –доживотен затвор без право на замяна, в случай че не е опростено или заменено по реда на чл.74 от НК, респективно смъртно наказание. Изводът следва от характеристиката на дееца, свързана със законово установената  невъзможност за поправяне и превъзпитание.

Изложеното сочи, че С.Н. Т. не е имал право на реабилитация, респективно молителката като негов наследник няма правото по чл.88 от НК. Като е допуснал поисканата реабилитация без да са налице основанията за това, ШОС е нарушил закона, което налага определението да се отмени, а молбата на М.И. да се остави без уважение.

За молителката И. горните изводи не са нови. Съвсем логично първоинстанционният прокурор и автор на частния протест, свързва факта на изпълнение на наказанието „Глоба“ с възможността и друг път М.И. да е търсила съдебна реабилитация за наследодателя си. Такава сходна активност тя е развила по ЧНД №1338/2007 година, като с определение на Окръжен съд-Варна по искане на молителката институтът на съдебната реабилитация е бил приложен за наследодателя й С.Н. Т..

По линия на редовния инстанционен  контрол първоинстанционното определение е било отменено с решение от 27.12.2007 година по ВЧНД №443 на Апелативен съд – Варна. Във въззивното решение са изложени аргументи относно:

-невъзможността  разпоредбите на чл.87-чл.88а от НК да се приложат за лице, осъдено на смърт;

-наличие на абсолютна забрана за  приложение на института на реабилитацията по чл.88а ал.5 от НК;

-неизпълнение на наказанието „глоба“.

Вероятно, внасянето на четиридесет стотинки с платежен документ от 14.01.2008 година е следвало да обезпечи основателността на тезата на молителката в производството пред ВКС   

С  решение №114 от 07.05.2008 година по н.д.№69/2008 година, състав на ВКС първо н.о. обаче оставил без разглеждане жалбата на М.К.И. срещу въззивно решение от 27.12.2007 година на АС-Варна по ВЧНД №443/2007 година поради процесуална недопустимост. Към решението на касационния състав е налице особено мнение на съдия Р.Р.. В него се разисква на първо място възможността за касационна проверка на решението на АС-Варна, а на следващо място се утвърждава извода за  липсата на право на реабилитация на С.Н. Т..

Водим от горното и на основание чл. 436 ал.3 от НПК, Варненският Апелативен съд

 

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ определение №413/27.11.2015 година по ЧНД №377/2015 година на Шуменския окръжен съд, с което е допусната съдебна реабилитация на С.Н. Т. във връзка с осъждането му по наказателно дело №6/1945 година на Варненски областен народен съд – гр.Шумен.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.К.И. за съдебна реабилитация на баща й С.Н. Т..

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

        

 

         2.