Р Е Ш Е Н И Е

 

       8

 

Варна,13.01.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Петнадесети Декември,две хиляди и шестнадесета година,в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

           Секретар С.Д.

           Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           НДВ № 449 по описа за 2016 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

Образувано е по саморъчно написана молба от Д.И.Д.,ЕГН **********,с която се моли да бъде възобновено ЧНД 126/2016 година на РАЙОНЕН СЪД-град Девня/неправилно в писмената си молба Д. е посочил ЧНД 216/2016 година по описа на РАЙОНЕН СЪД-град Девня/или да му бъде даден нов срок за обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД-град Варна.Искането е да му бъде направено ново групиране на наказанията,като се иска да му бъде приложен член 27 от НК.Излагат се също така и съображения,че бил подведен от служебния му адвокат както във връзка с обжалванията пред ОКРЪЖЕН СЪД-град ВАРНА,така и във връзка с размера на наказанията"Лишаване от свобода".

 В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД страните по делото изразиха следните становища :

Осъденият Д.И.Д. се явява лично и се представлява от служебен защитник-адвокат И.С.,***,назначен от настоящия състав предвид констатираното основание по смисъла на член 94 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 6 предложение 2 и точка 9 от НПК.

            Защитата на осъдения Д.И.Д.,адвокат И. СИРОМАШКИ излага становище,че поддържа молбата за възобновяване на настоящото производство,тъй като е било допуснато нарушение на закона,ап именно:член 348 алинея 1 точки 1 и 2 от НПК;нарушена разпоредбата на член 27 от НК;както и неправилно е била приложена разпоредбата на член 24 от НК.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че искането за възобновяване следва да бъде оставено без уважение,тъй като не са налице основания за това:няма съществено нарушение на процесуалните правила,както и неправилно приложение на материалния  закон.Неоснователни са били и оплакванията,че Д. бил подведен от служебния си адвокат във връзка с необжалването на съдебния акт на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД  

            Осъденото лице Д.И.Д. в последната си дума моли да му се намали Присъдата и ако може да се приложи член 27 от НК,тъй като имало част от наказанията,които бил изтърпял.Моли за възобновяване на делото,тъй като си бил взел поука и част от нещата вече ги бил изплатил.

            След анализ на доказателствата по делото по постъпилата саморъчно написана молба от Д.И.Д./по същество-искане за възобновяване/;както  и след като взе предвид становищата на страните по делото,а така също и становището на Д. в последната му дума,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Саморъчно написаната молба на Д.И.Д. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

По същество искането в молбата на Д.И.Д. се явява неоснователно и като такова,следва да бъде оставено без уважение по следните съображения:

С протоколно Определение № 80 от 12.05.2016 година по ЧНД № 126/2016 година на ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД на основание член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК са били групирани наложените наказания на Д.И.Д.,ЕГН ********** с Присъди по НДОХ №142/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Севлиево и по НДОХ № 769/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Добрич и му е било наложено общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"за срок ДЕВЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание е било отложено с изпитателен срок ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане в сила на Присъдата по НДОХ № 769/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Добрич:22.06.2000 година.,

Със същото протоколно Определение на основание член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 2 от НК е било присъединено към наложеното на Д.И.Д.,ЕГН **********,общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода“за срок ДЕВЕТ МЕСЕЦА по НДОХ № 142/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Севлиево и по НДОХ № 769/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Добрич и наказанието"Обществено порицание",наложено по НДОХ № 142/1999 година на РАЙОНЕН СЪД.град Севлиево.,

Със същото протоколно Определение на основание член 68 алинея 1 от НК е било приведено в изпълнение при първоначален СТРОГ режим в затвор,наложеното на Д.И.Д.,ЕГН **********,общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода" за срок ДЕВЕТ МЕСЕЦА за всяко от деянията по НДОХ № 142/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Севлиево и по НДОХ № 769/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Добрич,поради извършване на деянията по НДОХ  № 2007/2004 година на РАЙОНЕН СЪД-град Русе и по НДОХ № 347/2010 година на РАЙОНЕН СЪД-град Бяла Слатина,преди да е изтекъл изпитателния срок на всяко от групираните наказания по НОХД №142/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Севлиево и по НДОХ № 769/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Добрич.,

Със същото протоколно Определение на основание член 59 алинея 1 точка 1 от НК е било приспаднато при изпълнение на приведеното в изпълнение общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода“за срок ДЕВЕТ МЕСЕЦА за деянията по НДОХ № 142/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Севлиево и по НДОХ № 769/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Добрич, времето,през което спрямо Д.И.Д.,ЕГН **********,е била взета мярка за неотклонение"Задържане под стража“в хода на досъдебното производство по НДОХ № 142/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Севлиево,считано от 12.09.1993 година до 01.04.1994 година.,

ГРУПИРА наложените наказания на Д.И.Д., ЕГН **********, по НОХД №2007/2004 г. на РС Русе и НОХД №347/2010 г. на РС Бяла Слатина, и му НАЛАГА общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ДВЕ ГОДИНИ при първоначален СТРОГ режим в затвор, поради извършване на всяко от деянията по съответните дела, преди да е имало влязла в сила присъда по което и да е от тях, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 НК.,

Със същото протоколно Определение на основание член 25 алинея 2 от НК е било приспаднато при изпълнение на наложеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода“за срок ДВЕ ГОДИНИ за деянията по НДОХ № 2007/2004 година на РАЙОНЕН СЪД-град Русе и по НДОХ № 347/2010 година на РАЙОНЕН СЪД-град Бяла Слатина,изтърпяния срок на същото по вид наказание,считано от 17.06.2014 година до влизане в сила на Определението.,

Със същото протоколно Определение на основание член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК са били групирани наложените наказания на Д.И.Д.,ЕГН ********** по НДОХ № 216/2012 година на РАЙОНЕН СЪД-град Велико Търново,НДОХ № 285/2014 година на РАЙОНЕН СЪД-град Попово,по НДОХ № 1044/2014 година на РАЙОНЕН СЪД-град Търговище,НДОХ № 187/2013 година на РАЙОНЕН СЪД-град Исперих,НДОХ № 1706/2015 година на РАЙОНЕН СЪД-град Монтана и НДОХ № 443/2011 година на РАЙОНЕН СЪД-град Девня и му е било наложено общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"за срок ТРИ ГОДИНИ при първоначален СТРОГ режим в затвор.

Със същото протоколно Определение на основание член 24 от НК е било увеличено с 1/2/една-втора/наложеното на Д.И.Д.,ЕГН ********** общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода” за срок ТРИ ГОДИНИ за извършените престъпления по : НДОХ №216/2012 година на РАЙОНЕН СЪД-град Велико Търново, НДОХ № 285/2014 година на РАЙОНЕН СЪД-град Попово, НДОХ № 1044/2014 година на РАЙОНЕН СЪД-град Търговище, НДОХ № 187/2013 година на РАЙОНЕН СЪД-град Исперих, НДОХ № 1706/2015 година на РАЙОНЕН СЪД-град Монтана и НДОХ № 443/2011 година на РАЙОНЕН СЪД-град Девня, и му е наложил общо най-тежко и увеличено наказание"Лишаване от свобода"за срок ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим в затвор.

По същество оплакванията и исканията на осъденото лице Д.И.Д. са свързани с : неправилно приложение разпоредбата на член 24 от НК,както и с неприложението на член 27 от НК.

Освен това оплакванията и исканията на осъденото лице Д.И.Д. са свързани с възстановяване срока за обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД-град Варна,както и че бил подведен от служебния си адвокат във връзка с обжалванията пред ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,така и във връзка с размера на наказанията"Лишаване от свобода".

Законосъобразно и обосновано РАЙОНЕН СЪД-град Девня е направил своите изводи,че:

1.Съобразно датите на извършване на всяко от престъпленията и датите на влизане в сила на съответните Присъди,са били налице основания за групиране на наказанията за осъденото лице в три отделни групи.,

2.При условията на съвкупност,преди да има влязла в сила Присъда за което и да е от тях,са били осъществени деянията по НДОХ № 142/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Севлиево и по НДОХ № 769/1999 година,като най-тежко се явява наказанието"Лишаване от свобода“за срок ДЕВЕТ МЕСЕЦА,отложено с изпитателен срок ТРИ ГОДИНИ-при условията на член 23 алинея 2 НК,като към същото подлежи на присъединяване и наказанието"Обществено порицание“по НДОХ № 769/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Добрич.Доколкото в изпитателния срок на съответното условно наказание осъд. лице Д. е извършил деянието по НДОХ № 2007/2004 година на РАЙОНЕН СЪД-град Русе,съобразно разпоредбата на член 68 алинея 1 НК,общото най-тежко условно наложено наказание"Лишаване от свобода“за срок ДЕВЕТ МЕСЕЦА подлежи на привеждане в изпълнение, доколкото това не е било сторено нито с Присъдата по НДОХ 2007/2004 година на РАЙОНЕН СЪД-град Русе,нито с някой от последващите съдебни актове.,

3. При наличните доказателства,че от 12.09.1993 година до 01.04.1994 година осъденото лице Д.И.Д. е търпял мярка за неотклонение"Задържане под стража“по НДОХ № 196/1993 година на РАЙОНЕН СЪД-град Севлиево,преобразувано в последствие в НДОХ № 142/1999 година на РАЙОНЕН СЪД-град Севлиево,с оглед разпоредбата на член 59 алинея 1 точка 1 от НК, съответния период законосъобразно е бил приспаднат при привеждане в изпълнение на общото най-тежко наказание"Лишаване от свобода“за срок ДЕВЕТ МЕСЕЦА.,

4.Останалите осъждания на Д.И.Д.,съобразно датите на извършване на всяко от престъпленията и датите на влизане в сила на съответните Присъди са се обособили в две конкуриращи се конфигурации на съвкупност,при които наказанието по НДОХ № 347/2010 година на РАЙОНЕН СЪД-град Бяла Слатина може да бъде групирано или с наказанието по НДОХ № 2007/2004 година на РАЙОНЕН СЪД-град Русе или с последващите наказания по : НДОХ № 216/2012 година на РАЙОНЕН СЪД-град Велико Търново, НДОХ № 285/2014 година на РАЙОНЕН СЪД-град Попово, НДОХ № 1044/2014 година на РАЙОНЕН СЪД-град Търговище, НДОХ № 187/2013 година на РАЙОНЕНС СЪД-град Исперих, НДОХ № 1706/2015 година на РАЙОНЕН СЪД-град Монтана и НДОХ № 443/2011 година на РАЙОНЕН СЪД-град Девня.Между тези две конфигурации по-благоприятна за осъденото лице Д. се явява възможността за групиране на наказанията по НДОХ № 347/2010 година на РАЙОНЕН СЪД-град Бяла Слатина и по НДОХ № 2007/2004 година на РАЙОНЕН СЪОД-град Русе,тъй като и в двете хипотези подлежащите на ефективно изтърпяване наказания биха били идентични,но присъединяване на наказанието по НДОХ № 347/2010 година на РАЙОНЕН СЪД-град Бяла Слатина към съвкупността по другите шест Присъди,би обособило съществено увеличаване както броя на деянията,така и размера на общия престъпен резултат.Общо най-тежко наказание за деянията по НДОХ № 2007/2004 година на РАЙОНЕН СЪД-град Русе и НДОХ № 347/2010 година на РАЙОНЕН СЪД-град Бяла Слатина,се явява"Лишаване от свобода”за срок ДВЕ ГОДИНИ,като с оглед наличието към датата на извършване на деянието по НДОХ № 2007/2004 година на РАЙОНЕН СЪД-град Русе,на предходно налагано наказание"Лишаване от свобода”за престъпление от общ характер.Общото най-тежко наказание за втората съвкупност подлежи на ефективно изтърпяване при първоначален строг режим в затвор.При изпълнение на това наказание,на основание член 25 алинея .2 НК законосъобразно и обосновано е била приспадната изтърпяната част от същото по вид наказание,считано от началния момент на задържането за изпълнение:17.06.2014 година.,

5.Общо най-тежко наказание за деянията по : НДОХ № 216/2012 година на РАЙОНЕН СЪД-град Велико Търново, НДОХ № 285/2014 година на РАЙОНЕН СЪД-град Попово, НДОХ № 1044/2014 година на РАЙОНЕН СЪД-град Търговище, НДОХ № 187/2013 година на РАЙОНЕН СЪД-град Исперих, НДОХ № 1706/2015 година на РАЙОНЕН СЪД-град Монтана и НДОХ № 443/2011 година на РАЙОНЕН СЪД-град Девня се явява"Лишаване от свобода”за срок ТРИ ГОДИНИ,което следва да бъде търпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим в затвор.

Направените изводи за групиране на наказанията от РАЙОНЕН СЪД-град Девня за осъжданията на Д.И.Д. с отделни Присъди за извършени от последния престъпления от общ характер АПЕЛАТИВЕН СЪД-град Варна възприема изцяло,като законосъобразни и обосновани.Оплаквания за групирането на наказанията,наложени на Д.И.Д. с отделни Присъди за извършени от него престъпления от общ характер не са и направени.

Относно оплакването за неправилно приложение разпоредбата на член 24 от НК,което АПЕЛАТИВЕН СЪД-град Варна счита за неоснователно и като такова,следва да бъде оставено без уважение,тъй като:Законосъобразно и обосновано РАЙОНЕН СЪД-град Девня е отчел съществената множественост на включените в тази съвкупност престъпления;отчел е обстоятелството,че част от престъпленията са били осъществени и при условията на член 26 алинея 1 НК като продължавани престъпления,при което отделните деяния са всъщност са били девет на брой.Законосъобразно и обосновано РАЙОНЕН СЪД-град Девня е отчел съществения интензитет на тези посегателства в рамките на 19-месечния период от месец Декември 2009 година до месец Юли 2012 година;отчел е също така и многократно надвишаващия критерия за особено големи размери общ престъпен резултат за цялата съвкупност, възлизащ на стойност над 271 000,00 лева;отчел е и обстоятелството,че всички деяния в тази съвкупност са били осъществени след като спрямо Д.И.Д. са били постановени три предходни Присъди също за тежки умишлени престъпления от общ характер.Въпреки това същият е демонстрирал насточиво престъпно поведение и трайно изградени престъпни наклонности,като РАЙОНЕН СЪД-град Девня законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че относно тази съвкупност от деяния са налице основания за прилагане спрямо Д.И.Д. разпоредбата на член 24 от НК,като наложеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ при първоначален СТРОГ режим в затвор следва да бъде увеличен при максималната законоустановена тежест:една-втора или още"Лишаване от свобода"с ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА,което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим в затвор,като по този начин може да бъде постигната в пълна степен основно личната превантивна цел на наказателната репресия.

Неоснователни са оплакванията за неприложението на разпоредбата на член 27 от НК,тъй като РАЙОНЕН СЪД-град Девня,при условията на член 25 алинея 2 от НК и на член 59 алинея 1 от НК,е приспаднал всички дни от времето на наказанието"Лишаване от свобода",което е изтърпял Д.И.Д..

Що се касае до оплакването за подвеждане на Д. от служебния му защитник пред РАЙОНЕН СЪД-град Девня:Отношенията между обвиняем/подсъдим/и защитата му са конфиденциални и не подлежат на какъвто и да е съдебен контрол по реда на член 424 и член 425 от НПК.Освен това оплакването е голословно и не е подкрепено с никакви доказателства.

Що се касае до искането на Д.И.Д. в саморъчно написаната му молба да му бъде даден нов срок за обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД-град Варна:Процедурата по член 424 и по член 425 от НПК изключва такава хипотеза за възстановяване срок на обжалване на постановен съдебен акт от първоинстанционен съд.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ : АПЕЛАТИВЕН СЪД-град Варна прави изводите си,че оплакванията и исканията в саморъчно написаната молба на Д.И.Д.,поддържани и в съдебно заседание пред настоящата инстанция от него и защитата му,за възобновяване на производството по НДОХ № 413/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД.,се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК, АПЕЛАТИВЕН СЪД-град Варна ,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в саморъчно написаната молба на Д.И.Д.,ЕГН ********** за възобновяване  ЧНД 126/2016 година на РАЙОНЕН СЪД-град Девня.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

 

                                                                                                    1:

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                      

                                                                                                     2: