О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                      № 6

                                   

                                     гр.Варна  09.01. 2017 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в публично заседание на първи декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                         

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:Янко Янков

                                                      ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева               

                                                                   Светослава Колева

                                                                                

 

          Секретар Г.Н.

          Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

         Разгледа ВЧНД №450 по описа за 2016 г. на АС-Варна-докладвано от съдия Денева.

        

Производството е образувано по жалба на адв.В.В., като защитник на осъденото лице Р.Д.М., против определение на ОС-Варна постановено на 24.10.2016 г., по ЧНД №1201/2016 г., с което е заменен остатъкът от наложеното наказание „пробация” в размер от една година,един месец и седемнадесет дни  със съответните пробационни мерки с наказание „лишаване от свобода” за срок от шест месеца, за неизпълнение пробационните мерки, което е постановено да бъде изтърпяно на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

         В жалбата е посочено, че М. не е доволен от наложеното му наказание по чнд №1201/2016 г., тъй като е явно не справедливо. Моли да бъде заменено наложеното му наказание от ефективно, като бъде отложено същото на основание чл.66 ал.1 от НК. Счита, че по този начин ще бъдат постигнати целите на наказанието по смисъла на чл.36 от НК.

         В с.з. осъденият М. редовно призован явява се лично, представлява се от адв.С.П. от АК-Варна, същия се позовава на


 изтекла давност на привеждане в изпълнение на постановената присъда-пробоция.   

 

 

 

За пробационен съвет гр.Варна, редовно призовани представител се явява-Калинка А..

            Представителят на АП-Варна моли настоящата инстанция да потвърди определението на ВОС, като законосъобразно и мотивирано.

СЪДЪТ, след като взе предвид становищата на страните, предложението и материалите в пробационното досие, както и мотивите към определение по ЧНД №1201/2016 г. на ОС-Варна, счита че същото е законосъобразно и следва да бъде потвърдено по следните съображения:

Производството по делото е по реда на чл. 452 ал.1 от НПК.

От Пробационния съвет към Областна служба „Изпълнение на наказанията“ - Варна е направено предложение до Варненски окръжен съд за замяна на наложеното наказание „Пробация“ с наказание „лишаване от свобода“ по отношение осъденото лице Р.Д.М. с ЕГН **********.

Като основание за посоченото искане е обстоятелството, че същия системно не е изпълнявал наложените му пробационни мерки от определеното наказание „пробация“ с присъда № 23/29.04.2009 г. по НОХД № 208/2009 г. на Районен съд - Девня, влязла в сила на 15.05.2009 г.

Видно от представеното пробационно досие М. е осъден както следва:

              С присъда № 23 от 29.04.2009 г. по НОХД № 208/2009 г. на Районен съд - Девня за това, че на 18.04.2009 г. в с. Изгрев, обл. Варна, управлявал МПС лек автомобил „Деу Тико“ с ДК № В4088АТ без свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление с НП № 575/14.07.2008 г. по описа на РУ на МВР - Девня, влязло в законна сила на 13.11.2008 г., като на основание чл. 343 в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, му е наложено наказание „пробация“, представляваща съвкупност от следните пробационни мерки:

              -  Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 (три) години;

              - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 (три) години;

              - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно за срок от 3 (три) поредни години.

             Р.Д.М. е регистриран в Пробационната служба на 05.08.2013 г. след последователно изтърпяване на предходни наложени му наказания „пробация“, когато са му били разяснени  правата и задълженията като осъдено лице.  В тази връзка е важно да се отбележи, че М. е многократно осъждан на „пробация“ и на „лишаване от свобода“, съгласно приложената справка съдимост /общо 11 пъти/. 

             Поради постановено ефективно изпълнение на наказание „лишаване от свобода“ в Затвора - Варна в периода от 18.10.2013 г. до 18.03.2014 г., наказанието „пробация“ по предмет на замяна по настоящото дело е било спряно за посочения срок.

             След освобождаването му от затвора, пробационният надзор е продължен с остатък на пробационните мерки в размер на 2 години, 9 месеца и 18 дни и общо 912 часа безвъзмезден труд. В посочения остатък на пробационния надзор Р.М. е извършил престъпление по чл. 343 В, ал. 2 от НК и от 20.11.2014 г. отново е постъпил в Затвора - Варна по приведено му  за изпълнение наказание „лишаване от свобода“, наложило настоящото наказание „пробация“ отново да бъде спряно за периода  до 18.09.2015 г.

             След условно предсрочно освобождаване, постановено по ЧНД № 1228/2015 г. на Окръжен съд - Варна от 18.09.2015 г. е продължено изпълнението на наказанието „пробация“ по НОХД № 208/2009 г. на Районен съд - Девня, вече с остатък за доизтърпяване в размер на 2 години, 1 месец и 15 дни и 768 часа безвъзмезден труд в полза на обществото.

Изпълнението на наказанието „пробация“ Р.Д.М. започнало по настоящ адрес ***. Пробационните мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „безвъзмезден труд в полза на обществото“ се осъществявали съответно пред кмета на с. Каменар, Варненска област, а мярката „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – в ОС „ИН“ - Варна, Сектор „Пробация“, звено Варна. Със Заповед № БТ-131/06.08.2014 г. на Началника на ОС „ИН“ - Варна, връчена на осъдения срещу подпис, е определен обект кметство с. Каменар, Варненска област, за мярката по чл. 42 а, ал. 2, т. 6 от НК.

От представеното пред съда пробационно досие на осъденото лице е видно, че за периода от началото на наказанието М. е допуснал нарушения на пробационните мерки по чл. 42 а, ал. 2, т. 2 и т. 6 от НК изразяващи се в следното:

- По отношение изпълнението на пробационната мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ са допуснати шест пропуска, като не се е явил на редовно насрочени срещи на 14.08.2014 г.; 30.09.2015 г.; 15.10.2015 г.; 30.06.2016 г.; 27.07.2016 г. и 15.09.2016 г. без представени доказателства за уважителни причини, за което е бил дисциплинарно санкциониран по реда на ЗИНЗС.

- По отношение изпълнението на пробационната мярка „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ по 320 часа годишно за срок от три години,  за периода на изтърпяната до внасянето на предложението за замяна на наказанието от една година, десет месеца и тринадесет дни, осъденият М. е отработил общо 440 часа в обект - Кметство с. Каменар, Варненска област, от които 320 часа за първата година и 120 часа за втората. Поради допуснати множество нарушения на месечните план - графици и неизпълнение през месеците май 2016 г., юли 2016 г. и до септември 2016 г., в предложението, инициирало настоящото производство е направен извод, че е невъзможно отработването на остатъчните 200 часа за 1 месец и 17 дни до края   на   втората   календарна   година   -   07.11.2016 г. с оглед  спазването на разпоредбите на ЗИНЗС да бъдат планирани и положени от осъдения по 56 часа месечно.

Пропуските при изпълнение на горните мерки са констатирани с протоколи  и са снети обяснения от лицето. въпреки наложените наказания по чл. 227, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗИНЗС. За своевременно поетапно отработване на безвъзмездния труд за всеки месец е изготвян и предварително съгласуван график с осъдения, но на практика план - графиците не са спазвани от правонарушителя, поради което през месеците с нарушения са отработени по-малко от предвидените часове труд със значително изоставяне, още повече през месеците май и юли 2016 г. същия не е положил нито един час безвъзмезден труд. За неизпълнението на мярката по т. 6 на чл. 42 а, ал. 2 от НК са снети обяснения, в които осъденият е посочвал причини от различен характер, които могат да бъдат систематизирани, както следва: семейни проблеми през месец май 2016 г.; започнал работа от 29.06.2016 г.; претърпял травма на крака с отток през месец юли 2016 г.;  работел по трудов договор  в почивни дни, без почивка; обмислял замяна на безвъзмездния труд в полза на обществото с принудителен труд с удръжки от заплатата; през септември 2016 г. имал здравословни проблеми с очите, като посещавал лекар, без да му издадат документ поради липса на внесени осигуровки за три пълни години и започнал работа без трудов договор. Няма представени болничен лист или други писмени доказателства за трайни здравословни или други проблеми.

Осъденият не е представял надлежни доказателства за сочените от него причини.

За допуснатите нарушения М.  е наказан със заповеди както следва:

 - за виновното неизпълнение на мярката по чл. 42 а, ал. 2, т. 6 от НК и на основание чл. 227, ал. 1 от ЗИНЗС със Заповед № 3-151/04.11.2014 г. е наложено дисциплинарно наказание „Забележка“.

- за виновното поведение в срока на действие на първото дисциплинарно наказание по чл. 227, ал. 1, т. 1 от ЗИНЗС е наложено дисциплинарно наказание по чл. 227, ал. 1, т. 2 от ЗИНЗС – „писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода“ със Заповед 3-26/25.02.2016 г.

Наложените наказания, не са оказали целеният дисциплиниращ ефект върху поведението на М..

    Към момента на внасяне на предложението за замяна на пробацията не е приключил срока за изпълнение по всички мерки, като остатъка по тях е една година, един месец и седемнадесет дни, като по чл. 42, ал. 2, т. 6 от НК е 200 ч. от втората година /които ще се погасят до влизане в сила на съдебния акт/  и 320 ч. за третата година

В с.з. при разглеждане на делото се сочи изтекла давност на привеждане в изпълнение на наложеното наказание-пробация по ВОХД №208/2009 г. на РС-Девня.

         Това възражение е неоснователно по следните причини:

 

Р.Д.М. е регистриран в Пробационната служба на 05.08.2013 г. след последователно изтърпяване на предходни наложени му наказания „пробация“, когато са му били разяснени  правата и задълженията като осъдено лице.

             Следва да се посочи, че М. е многократно осъждан на „пробация“ и на „лишаване от свобода“, съгласно приложената справка съдимост /общо 11 пъти/. 

             В периода от 18.10.2013 г. до 18.03.2014 г., наказанието „пробация“ по предмет на замяна по настоящото дело е било спряно за посочения срок.

             Ново осъждане наложило настоящото наказание „пробация“ отново да бъде спряно за периода  до 18.09.2015 г.

             След условно предсрочно освобождаване, постановено по ЧНД № 1228/2015 г. на Окръжен съд - Варна от 18.09.2015 г. е продължено изпълнението на наказанието „пробация“ по НОХД № 208/2009 г. на Районен съд - Девня, вече с остатък за доизтърпяване в размер на 2 години, 1 месец и 15 дни и 768 часа безвъзмезден труд в полза на обществото.

След превеждане в изпълнение на наказанието за пореден път -18.09.2015 г. осъденото лице отново е нарушавало нееднократно всички пробационни мерки.

Така посочените прекъсвания на изпълнение на наказанието пробацаия по НОФД №208/2009 г. на РС-Девня не би могла да изтече давност тъй като същата е започнато да бъде изпълнявана след 18.09.2015 г., поради търпени наложени наказания, както пробации, така и лишаване от свобода са причина изпълнението на наказанието пробация по настоящото дело, практически да не бъде преведено в изпълнение.

Предвид на гореизложеното съдът счита, че давността предвидена в чл.82 ал.1 т.5 от НК не е изтекла тъй като наказанието пробация по НОХД №208/2009 г. е започнало да се изпълнява на 18.09.2015 г., като след последното прекъсване е започнала да тече нова давност-чл.82 ал.3 от НК-…”Давността се прекъсва след всяко действие на надлежните органи…..”след свършване на действието, с което се прекъсва давността, започва да тече нова давност”.

Неизпълнението на пробационните мерки  по посоченото по горе дело е било невъзможно да бъдат приведени в изпълнение, поради търпени на други такива, а и наложени наказания-лишаване от свобода.

Не би било допустимо да се изтърпи наложено наказание, поради това, че то е последващо и е невъзможно същото да бъде приведено в изпълнение, поради изтърпяване на други такива, тогава би се обезсмислило налагането на това наказание-в този смисъл е и практиката на ВС на РБ и ВКС на РБ 

По изложените съображения и на основание чл. 452 ал.1 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 975 на ОС-Варна по ЧНД №1201/2016 год., постановено на 24.10.2016 г.

         Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: