Р Е Ш Е Н И Е

 

7

 

гр.Варна, 15.01.2016 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд-наказателно отделение в открито съдебно заседание на осми януари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов

 

ЧЛЕНОВЕ: Румяна Панталеева

 

Росица Тончева

 

 

При секретар: Г.Н.

и в присъствието на прокурор: Светла Курновска

като разгледа докладваното от съдия Тончева ВЧНД № 451/2015г. по описа  на АС – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предмет на въззивна проверка е решение № 72 по ЧНД № 320/2015г. на Добричкия окръжен съд, постановено на 19.11.2015г.,с което е признато решение №500.00700464.0, влязло в сила на 16.08.2014 година на несъдебен орган в издаващата държава-Полицейски президиум Райнпфалц, ФРГ, с което за извършено правонарушение по §41 ал.1  от Правилника за движение по пътищата и §24 от Закона за движение по пътищата, на Д.Т.З. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 148.50лв., от които 120 евро – глоба за правонарушението и 28.50 евро – разноски, с обща левова равностойност 290.44лв.

Въззивното производство е образувано по жалба на засегнатото лице Д.З.. Същият аргументира позицията си за необходимостта от отмяна на атакуваното решение с факта, че на инкриминираната дата не е пребивавал на територията на ФРГ. 

Представителят на прокуратурата намира жалбата за неоснователна, доколкото процедурата за признаване и изпълнение на финансова санкция касае само формална проверка на визираните в ЗПИИРКОРНФС предпоставки.

Въззивната инстанция, след като се запозна с доказателствата по делото, прие за установено следното:

Пред Добричкия окръжен съд е било образувано производство по реда на чл. 32, вр. чл. 16, ал.1-8 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

От анализа на събраните доказателства по делото е видно, че с решение на несъдебен орган, в издаващата държава, е била наложена финансова санкция "Глоба" в размер на 120 евро, на българския гражданин Д.Т.З. за извършено правонарушение по §41 ал.1  от Правилника за движение по пътищата и §24 от Закона за движение по пътищата на 23.03.2014 година на територията на магистрала №6, община Кайзерслаутерн в посока Манхайм, ФРГ.

Пред първоинстанционният съд в пълен обем засегнатото лице е развило доказателствената си активност, за да установи че към датата на  извършване на нарушението не е бил собственик на л.а.“БМВ“ с ДК№Тх 4681 ХВ и не се е намирал на територията на ФРГ. Двата отрицателни факта са доказани посредством поредица от положителни такива – договор за продажба на МПС от 28.07.2010година, справка за задграничните пътувания на З., справка от Сектор КАТ /л.82 /, справка от Община Добрич /л.87/.

Установеното обаче е ирелевантно за диференцираното производство по признаване и изпълнение на финансова санкция в държава-членка на ЕС. При стриктно съблюдаване на предмета на производството по чл.30 от ЗПИИРКОРНФС и в рамките на компетентността си по чл.32 вр.чл.16 ал.1 – 8 от същия закон, ДОС е формирал законосъобразен положителен извод за решението си по чл.32 ал.1 вр. чл.16 ал.7 т.1 от ЗПИИРКОРНФС, защото:

-удостоверението по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР има изискуемото изчерпателно съдържание;

-не е налице основание по чл.35 от ЗПИИРКОРНФС за отказ от признаване и изпълнение.

Изложеното обосновава извод за законосъобразност на атакуваното първоинстанционно решение, поради което същото подлежи на потвърждаване.

След датата на неговото постановяване - на 09.12.2015 година, компетентният орган на издаващата държава е оттеглил молбата си за оказване помощ при изпълнение на решението за налагане на финансовата санкция /л.27 от ВЧНД/. Този правопроменящ юридически факт следва да се обсъди на плоскостта на чл.37 вр. чл.23 от ЗПИИРКОРНФС. Касае се за самостоятелна законова хипотеза, при която признато решение за налагане на финансова санкция в страна-членка на ЕС става неизпълняемо поради изрично заявена липса на интерес от плащане на финансовата санкция от компетентния орган на издаващата държава. Последното предопределя  и приложението на чл.37 от  ЗПИИРКОРНФС, водещо до прекратяване изпълнението на решение № 72 по ЧНД № 320/2015г. на Добричкия окръжен съд.

Водим от горното и на основание чл. 34, ал.1, вр. чл. 20, ал.1-3 и чл.37 вр. чл.23  от ЗПИИРКОРНФС, Варнeнският Апелативен съд

 

Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 72 по ЧНД № 320/2015г. на Добричкия окръжен съд.

ПРЕКРАТЯВА изпълнението на решение № 72 по ЧНД № 320/2015г. на Добричкия окръжен съд.

Да се изпрати препис от решението на НАП-Добрич и компетентия орган на издаващата държава.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

         2.