Р Е Ш Е Н И Е

№ 272/14.12.2016г. гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на осми декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

    секретар С.Д.

 прокурор Светла Курновска,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №451 по описа за 2016 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Въззивното производство е образувано по  жалба на М.Б.М., против определението на Добричкия окръжен съд от 28.10.2016г. постановено но чнд №327/2016г., с което е извършено групиране на наказания по нохд №547/2016г. на РС Добрич, нохд №295/2016г. на ДОС, с определяне на общо наказание от седем месеца лишаване от свобода при строг режим и на основание чл.24 НК е увеличил същото с три месеца лишаване от свобода при строг режим.

Жалбоподателят М. моли настоящата инстанция да измени определението като се отмени приложението на чл.24 НК

Апелативният прокурор изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Молителят възразява против приложението на чл.24 НК. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на определението в тази му част като се изтъква че е постановено при нарушение на материалния закон.

Молителят е бил осъден по нохд №547/16г. на РС Добрич, по споразумение, на шест месеца лишаване от свобода, ефективно при строг режим, влязло в сила на 10.05.16г., за деяние по чл.197 т.3 НК извършено на 10.10.2015г.

Същият е осъден и с определение от 26.07.16г., по нохд №295/16. на ДОС, по споразумение, като му е наложено наказание от седем месеца лишаване от свобода за деяние по чл.354а ал.1 НК, извършено на 15.02.2016г.

На основание чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК съдът правилно е определил едно общо наказание от седем месеца лишаване от свобода при строг режим.

Молителят М. за период от осем години е осъждан седем пъти на лишаване от свобода, от които четири пъти за кражби и три пъти за притежание на наркотични вещества. Очевидно всички тези осъждания не са изиграли своята възпитателна роля, не са му въздействали нито възпиращо, нито предупреждаващо. Същият е проявявал упорита престъпна дейност, като е извършвал тежки умишлени престъпления. Правилно окръжният съд е преценил, че в случая следва да се приложи разпоредбата на чл.24 НК като така определеното общо най-тежко наказание бъде завишено с три месеца лишаване от свобода. По този начин на осъденото лице би се въздействало възпитателно и мотивиращо да спазва законите в страната.

Не стана ясно защо защитата счита, че определението на ДОС е недопустимо. В правомощията на съда е, при групиране на наказанията, да прецени дали следва или не да приложи разпоредбата на чл.24 НК.

Предвид горното определението на ДОС като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено, а жалбата – оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.1 НПК Варненският апелативен съд

 

 Р  Е  Ш  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 28.10.2016г. на Добричкия окръжен съд по чнд №310/2016г., с което на основание чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК е определеното общо най-тежко наказание на М.Б.М. от седем месеца лишаване от свобода при строг режим и на основание чл.24 НК е завишил това общо наказание с три месеца лишаване от свобода при строг режим.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                        2.