Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                 58

 

                                Варна , 17.03.2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание Двадесет и първи Януари,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

 

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор МИЛЕНА ГАМОЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

НДВ № 454 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

НДВ № 454/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е образувано по молба на адвокат Ж.П.Ж.-***,като упълномощен защитник на Е.Е.М.,ЕГН ********** и А.М.А./А.М.С./,ЕГН **********,***,за възобновяване на основание член 422 алинея 1 точка 5 от НПК на НДОХ № 119/2014 година по описа на КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ № 88/2015 година по описа на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД.Изложени са подробни съображения,че при постановяване на съдебните актове по горепосочените дела са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на обвиняемите,довели до ограничаване правото им на защита,както и до липсата на мотиви-допуснато нарушение по смисъла на член 348 алинея 1 във връзка с алинея 3 точка 2,предложение първо от НПК.Моли се на основание член 425 алинея 1 от НПК да бъде отменена Присъда № 3 от 23.02.2015 година по НДОХ № 119/2014 година по описа на КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД ,както и Решение № 36 от 05.06.2015 година по ВНДОХ № 88/2015 година по описа на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като при условията на алтернативност  се иска:

- Делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД.,

- След отмяна на съдебните актове по горецитираните дела,Е.Е.М. и А.М.А./А.М.С./ да бъдат признати за невиновни и оправдани по възведените им обвинения.,

- Да бъдат изменени Присъдата и Решението по горецитираните дела,съответно на КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като бъдат намалени наложените наказания"Лишаване от свобода"при условията на член 55 алинея 1 точка 1 от НК към минимума,а така също и изпитателния срок да бъде определен към минимума.

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД страните по делото взеха следните становища :

Адвокат Ж.Ж.,като упълномощен защитник на Е.Е.М. и А.М.А./А.М.С./ излага съображения,че поддържа изцяло молбата си за възобновяване на НДОХ № 119/2014 година по описа на КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ № 88/2015 година по описа на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД и излага подробни съображения в тази насока,както и че поддържа изцяло и трите си алтернативни искания след като бъде допуснато исканото възобновяване.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че:Искането се явява процесуално допустимо,тъй като е било подадено в законоустановения шестмесечен срок от лица,които са процесуално легитимирани и съдебният акт не е бил проверен по касационен ред.По същността на оплакванията в искането дава заключение,че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила;мотивите на съдебните актове са били съобразени с Присъдата и съответно-с Решението.по тези съображения се иска подаденото искане,като неоснователно,да бъде оставено без уважение.

Искателят Е.М. поддържа казаното от адвоката си и заявява,че няма друго какво да каже.

Искателят А.А. също поддържа казаното от адвоката си и заявява,че е невинен по повдигнатото му обвинение и не е направил това деяние;невинен е и нямало как да са направили нарушение.

            След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане;както  и след като взе предвид становищата на страните по делото,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Направеното искане в подадената молба от адвокат Ж.Ж.,като упълномощен защитник на Е.Е.М. и А.М.А./А.М.С./за възобновяване на НДОХ № 119/2014 година по описа на КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ № 88/2015 година по описа на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е допустимо,но по същество се явява и основателно и като такова,следва да бъде оставено без уважение по следните съображения:

С Присъда № 3 от 23.02.2015 година по НДОХ № 119/2014 година КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД е признал подсъдимите Е.Е.М. и А.М.А./А.М.С./са били признати за виновни в това,че на 11.09.2013 година на черен път до село Могилище са осъществили от обективна и субективна страна престъпния състав на член 213а алинея 2 точки 3 и 4 от НК във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК,като във връзка с член 54 от НК им е наложил наказания :"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ,с приложението на член 66 алинея 1 от НК с ПЕТ ГОДИШЕН изпитателен срок,както и"Глоба"в размер на 3 000,00 лева-за всеки един от двамата поотделно.

По жалба на адвокат Ж.Ж.-***,като защитник на Е.Е.М.,ЕГН ********** и А.М.А./А.М.С./,ЕГН **********,***,с Решение № 36 от 05.06.2015 година по НДОХ № 88/2015 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е била изменена Присъда № 3 от 23.02.2015 година по НДОХ № 119/2014 година КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,като е бил приложен закон за същото наказуемо престъпление и преквалифицирал деянието спрямо всеки един от тях като престъпление по член 213а алинея 2 точки 3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК,като са били оправдани и двамата подсъдими в частта относно правната квалификация по член 20 алинея 2 от НК;както и е била потвърдена Присъдата в останалата й част.

Оплакването в молбата на адвокат Ж.Ж.,че при постановяване на съдебните актове по горепосочените дела са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на обвиняемите,довели до ограничаване правото им на защита въззивната апелативна инстанция счита за неоснователно,тъй като:

- В публично съдебно заседание на 19.05.2015 година по ВНДОХ № 88/2015 година въззивният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,в присъствието на жалбоподателите тогава Е.Е.М. и А.М.А./А.М.С./,както и на защитата им-адвокат ЖИВЩО Ж.,подробно и много обстоятелствено са били разпитани свидетелите:ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА,ДИМО НИКОЛОВ КОЧКОВ и К.,КИРИЛ БЛАЖЕВ КИРИЛОВ.В същото това заседание,по искане на адвокат Ж.,е бил разпитан също така подробно и обстоятелствено подсъдимият тогава Е.Е.М..Както свидетелите са депозирали показания,така и М. е дал обяснения,отговаряйки на поставени въпроси както от съда,така и от страните по делото.От страна на председателствуващият състава на съда,ръководещ съдебното следствие,с недопускане на въпрос,зададен от защитата на двамата тогава                         жалбоподатели,при разпита на свидетеля КИРИЛОВ,в никакъв случай не може да се приеме,че е било допуснато съществено нарушение на процесуалните правила-по смисъла на член 348 алинея 1 във връзка с алинея 3 точки 1 и 2 от НПК,с което се е стигнало до ограничаване правото на защита на двамата подсъдими-каквито са твърденията в молбата на защитата им.Наказателното производство по делото във фазата на съдебното следствие се ръководи от съда.Председателствуващият състава на съда е изпълнил разпоредбите на член 276 и следващите от НПК при ръководството на съдебното следствие.Изпълнявайки тази си функция,председателствуващият състава на съда е в правото си да допуска или да отклонява въпроси,които следва да бъдат задавани било на свидетели,било на подсъдими,като целта е да се изясни от обективна страна фактическата обстановка по делото.

С последващият отказ да уважи молбата на защитата за допълване на протокола от съдебно заседание/Разпореждане № 121/25.05.2015 година на ДОС/също не е било допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,с което да се е стигнало до ограничаване правото на защита на двамата подсъдими,тъй като:Съдът е в правото си да уважи или да не уважи едно такова направено искане,стига това да бъде сторено по реда,определен в НПК.В конкретния случай съставът на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД стриктно и точно е изпълнил разпоредбата на член 312 алинея 2 от НПК,тъй като:С Разпореждане № 346 от 25.05.2015 година председателствуващият състава на съда мотивирано е отказал да уважи молбата на адвокат Ж.Ж. за поправка и допълване на протокола от проведеното съдебно заседание на 19.05.2015 година.С последващо мотивирано Определение № 131 от 25.05.2915 година по ВНДОХ № 88/2015 година съдебният състав от ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД  е оставил без уважение искането на защитника/ВХ.№ 2414/22.05.2015 година на ДОС за поправка и допълнение на протокол от проведено съдебно заседание на 19.05.2015 година по ВНСОХ № 88/2015 година по описа на ОКРЪЖЕН СЪД-ДОБРИЧ.

- Другото оплакване,релевирано от адвокат Ж.Ж. е за липсата на мотиви на постановените съдебни актове.въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че това оплакване се явява неоснователно,тъй като:

Първоинстанционният съд е дал отговор на възраженията на защитата двете осъдени лица,като подробно и обстоятелствено е обсъдил  всички събрани по делото доказателства/включая и гласните такива/;                                                                      констатирал е противоречия в обясненията на М. и А.;дал е задълбочени отговори защо не кредитира обясненията им и за кои обстоятелства;както и на базата на кои събрани по делото доказателства е приел за установена обективната истина по делото.Въз основа на законосъобразните и обосновани изводи за така установената по безсъмнен и категоричен начин фактическа обстановка по делото;позовавайки се и на съдебната практика на ВКС на РБ,първоинстанционният съд също така е направил законосъобразни и обосновани изводи,че с деянията си М. и А./САЛИ/са осъществили от обективна и субективна страна престъпния състав на член 213а алинея 2 точки 3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК.

Въззивният съд също така законосъобразно и обосновано е мотивирал съдебния си акт,давайки отговор на релевираните възражения,поради което това оплакване на защитата на Е.Е.М. и А.М.А./А.М.С./се преценява  като неоснователно от настоящия състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и като такова,следва да бъде оставено без уважение.

Относно оплакването в молбата на адвокат Ж.Ж.,че наложените наказания на Е.Е.М. и А.М.А./А.М.С./ за явна несправедливост на наложените наказания"Лишаване от свобода".

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че така наложените наказания на М. и А./САЛИ/ по вид и размер са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК.Същевременно прави изводите,че събраните по делото смекчаващи отговорността обстоятелства:чисто съдебно минало и добри характеристични данни за двамата искатели М. и А./САЛИ/в никакъв случай не могат да бъдат приети било като многобройни,било като изключителни/или изключително/за да могат да намерят приложение разпоредбите на член 55 алинея 1 точка 1 от НК за тях.По тези съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че и това искане на защитата им се явява неоснователно и като такова,следва да бъде оставено без уважение.

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимия тогава Е.Е.                                                                                                                                                                                              М.  първоинстанционният съд е отчел високата обществена опасност на извършеното деяние;отчел е като смекчаващи отговорността обстоятелства за него:чисто съдебно минало и добри характеристични данни,като му е определил наказанието"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ,който размер е минималният,предвиден в член 213а алинея 2 точки 3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК.Наложеното наказание"Глоба"също е в минималния размер от ТРИ ХИЛЯДИ лева,предвиден в този текст от НК.Направил е своите изводи,че това наказание не следва да бъде изтърпявано ефективно и че целите на наказанието-по смисъла на член 36 от НК,могат да бъдат постигнати с приложение на института на условното осъждане-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК с максималния изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на А.М.А./А.М.С./   първоинстанционният КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД отново законосъобразно и обосновано е отчел високата обществена опасност на извършеното деяние;отчел е като смекчаващи отговорността обстоятелства за него:чистото му съдебно минало,както и добрите характеристични данни и му е определил наказанието"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ,който размер е минималният,предвиден в член 213а алинея 2 точки 3 и 4 във връзка с алинея 1 от НК.Наложеното наказание"Глоба"също е в минималния размер от ТРИ ХИЛЯДИ лева,предвиден в този текст от НК.Същевременно е направил и своите изводи,че така наложеното наказание не следва да бъде изтърпявано ефективно,както и че целите на наказанието-по смисъла на член 36 от НК,могат да бъдат постигнати с приложение на института на условното осъждане-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК с максималния изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Същевременно законосъобразно и обосновано първоинстанционният КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД е направил своите изводи,че по отношение и на двамата тогава подсъдими не са налице предпоставките за приложение разпоредбата на член 55 алинея 1 точка 1 от НК.

С Решението си въззивната инстанция е потвърдила Присъдата на първоинстанционния съд в тази й част,като законосъобразно и обосновано.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че така наложените наказания на М. и А./САЛИ/ по вид и размер са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК.Същевременно прави изводите,че събраните по делото смекчаващи отговорността обстоятелства:чисто съдебно минало и добри характеристични данни за двамата искатели М. и А./САЛИ/в никакъв случай не могат да бъдат приети било като многобройни,било като изключителни/или изключително/за да могат да намерят приложение разпоредбите на член 55 алинея 1 точка 1 от НК за тях.По тези съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че и това искане на защитата им се явява неоснователно и като такова,следва да бъде оставено без уважение.

            Предвид гореизложеното настоящата инстанция счита,че искането на защитата на Е.Е.М. и А.М.А./А.М.С./за възобновяване на делата на КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явява неоснователно,тъй като не са допуснати визираните в нея съществени процесуални нарушения;наложените наказания както на М.,така и на А./САЛИ/са законосъобразни,обосновани и справедливи,поради което същото следва да бъде оставено без уважение.

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

Р   Е    Ш    И    :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в молбата на адвокат Ж.П.Ж.-***,като упълномощен защитник на Е.Е.М.,ЕГН ********** и А.М.А./А.М.С./,ЕГН **********,***,за възобновяване на основание член 422 алинея 1 точка 5 от НПК на НДОХ № 119/2014 година по описа на КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ № 88/2015 година по описа на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:  1.                             2: